εξαναλισκω • EXANALISKW ECANALISKW • exanaliskō

Search: εξαναλωσαι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εξαναλωσαι; εξαναλωσαι; εξαναλωσαιἐξαναλίσκωεξαν·αλω·σαι; εξαν·αλω·σαι; εξαν·αλω·σαι1aor mp imp 2nd sg; 1aor act opt 3rd sg; 1aor act inf
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εξαναλωσαιἐξαναλίσκωεξαν·αλω·σαι1aor mp imp 2nd sg
εξαναλωσαιἐξαναλίσκωεξαν·αλω·σαι1aor act opt 3rd sg
εξαναλωσαιἐξαναλίσκωεξαν·αλω·σαι1aor act inf

ἐξ·αν·αλίσκω [LXX] (-, εξαν+αλω·σ-, εξαν+αλω·σ-, -, εξαν+ηλω-, εξαν+αλω·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξαναλωσω[LXX]εξαν·αλω·σωεξαναλωσομαιεξαν·αλω·σομαι
2ndεξαναλωσεις[LXX]εξαν·αλω·σειςεξαναλωσῃ[LXX], εξαναλωσει[LXX], εξαναλωσεσαιεξαν·αλω·σῃ, εξαν·αλω·σει classical, εξαν·αλω·σεσαι alt
3rdεξαναλωσει[LXX]εξαν·αλω·σειεξαναλωσεταιεξαν·αλω·σεται
Pl1stεξαναλωσομενεξαν·αλω·σομενεξαναλωσομεθαεξαν·αλω·σομεθα
2ndεξαναλωσετεεξαν·αλω·σετεεξαναλωσεσθεεξαν·αλω·σεσθε
3rdεξαναλωσουσιν, εξαναλωσουσιεξαν·αλω·σουσι(ν)εξαναλωσονταιεξαν·αλω·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξαναλωσοιμιεξαν·αλω·σοιμιεξαναλωσοιμηνεξαν·αλω·σοιμην
2ndεξαναλωσοιςεξαν·αλω·σοιςεξαναλωσοιοεξαν·αλω·σοιο
3rdεξαναλωσοιεξαν·αλω·σοιεξαναλωσοιτοεξαν·αλω·σοιτο
Pl1stεξαναλωσοιμενεξαν·αλω·σοιμενεξαναλωσοιμεθαεξαν·αλω·σοιμεθα
2ndεξαναλωσοιτεεξαν·αλω·σοιτεεξαναλωσοισθεεξαν·αλω·σοισθε
3rdεξαναλωσοιενεξαν·αλω·σοιενεξαναλωσοιντοεξαν·αλω·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εξαναλωσειν​εξαν·αλω·σειν​εξαναλωσεσθαι​εξαν·αλω·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξαναλωσουσαεξαναλωσονεξαν·αλω·σουσ·αεξαν·αλω·σο[υ]ν[τ]
Nomεξαναλωσωνεξαν·αλω·σο[υ]ν[τ]·^
Accεξαναλωσουσανεξαναλωσονταεξαν·αλω·σουσ·ανεξαν·αλω·σο[υ]ντ·α
Datεξαναλωσουσῃεξαναλωσοντιεξαν·αλω·σουσ·ῃεξαν·αλω·σο[υ]ντ·ι
Genεξαναλωσουσηςεξαναλωσοντοςεξαν·αλω·σουσ·ηςεξαν·αλω·σο[υ]ντ·ος
PlVocεξαναλωσουσαιεξαναλωσοντεςεξαναλωσονταεξαν·αλω·σουσ·αιεξαν·αλω·σο[υ]ντ·εςεξαν·αλω·σο[υ]ντ·α
Nom
Accεξαναλωσουσαςεξαναλωσονταςεξαν·αλω·σουσ·αςεξαν·αλω·σο[υ]ντ·ας
Datεξαναλωσουσαιςεξαναλωσουσι, εξαναλωσουσινεξαν·αλω·σουσ·αιςεξαν·αλω·σου[ντ]·σι(ν)
Genεξαναλωσουσωνεξαναλωσοντωνεξαν·αλω·σουσ·ωνεξαν·αλω·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξαναλωσομενηεξαναλωσομενεεξαν·αλω·σομεν·ηεξαν·αλω·σομεν·ε
Nomεξαναλωσομενοςεξαν·αλω·σομεν·ος
Accεξαναλωσομενηνεξαναλωσομενονεξαν·αλω·σομεν·ηνεξαν·αλω·σομεν·ον
Datεξαναλωσομενῃεξαναλωσομενῳεξαν·αλω·σομεν·ῃεξαν·αλω·σομεν·ῳ
Genεξαναλωσομενηςεξαναλωσομενουεξαν·αλω·σομεν·ηςεξαν·αλω·σομεν·ου
PlVocεξαναλωσομεναιεξαναλωσομενοιεξαναλωσομεναεξαν·αλω·σομεν·αιεξαν·αλω·σομεν·οιεξαν·αλω·σομεν·α
Nom
Accεξαναλωσομεναςεξαναλωσομενουςεξαν·αλω·σομεν·αςεξαν·αλω·σομεν·ους
Datεξαναλωσομεναιςεξαναλωσομενοιςεξαν·αλω·σομεν·αιςεξαν·αλω·σομεν·οις
Genεξαναλωσομενωνεξαναλωσομενωνεξαν·αλω·σομεν·ωνεξαν·αλω·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξανηλωσα[LXX]εξαν·ε·αλω·σαεξανηλωσαμηνεξαν·ε·αλω·σαμην
2ndεξανηλωσαςεξαν·ε·αλω·σαςεξανηλωσωεξαν·ε·αλω·σω
3rdεξανηλωσεν, εξανηλωσεεξαν·ε·αλω·σε(ν)εξανηλωσατοεξαν·ε·αλω·σατο
Pl1stεξανηλωσαμενεξαν·ε·αλω·σαμενεξανηλωσαμεθαεξαν·ε·αλω·σαμεθα
2ndεξανηλωσατεεξαν·ε·αλω·σατεεξανηλωσασθεεξαν·ε·αλω·σασθε
3rdεξανηλωσαν[LXX]εξαν·ε·αλω·σανεξανηλωσαντοεξαν·ε·αλω·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξαναλωσω[LXX]εξαν·αλω·σωεξαναλωσωμαιεξαν·αλω·σωμαι
2ndεξαναλωσῃςεξαν·αλω·σῃςεξαναλωσῃ[LXX]εξαν·αλω·σῃ
3rdεξαναλωσῃ[LXX]εξαν·αλω·σῃεξαναλωσηταιεξαν·αλω·σηται
Pl1stεξαναλωσωμενεξαν·αλω·σωμενεξαναλωσωμεθαεξαν·αλω·σωμεθα
2ndεξαναλωσητεεξαν·αλω·σητεεξαναλωσησθεεξαν·αλω·σησθε
3rdεξαναλωσωσιν, εξαναλωσωσιεξαν·αλω·σωσι(ν)εξαναλωσωνταιεξαν·αλω·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξαναλωσαιμιεξαν·αλω·σαιμιεξαναλωσαιμηνεξαν·αλω·σαιμην
2ndεξαναλωσαις, εξαναλωσειαςεξαν·αλω·σαις, εξαν·αλω·σειας classicalεξαναλωσαιοεξαν·αλω·σαιο
3rdεξαναλωσαι[LXX], εξαναλωσειεεξαν·αλω·σαι, εξαν·αλω·σειε classicalεξαναλωσαιτοεξαν·αλω·σαιτο
Pl1stεξαναλωσαιμενεξαν·αλω·σαιμενεξαναλωσαιμεθαεξαν·αλω·σαιμεθα
2ndεξαναλωσαιτεεξαν·αλω·σαιτεεξαναλωσαισθεεξαν·αλω·σαισθε
3rdεξαναλωσαιεν, εξαναλωσαισαν, εξαναλωσειαν, εξαναλωσειενεξαν·αλω·σαιεν, εξαν·αλω·σαισαν alt, εξαν·αλω·σειαν classical, εξαν·αλω·σειεν classicalεξαναλωσαιντοεξαν·αλω·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεξαναλωσονεξαν·αλω·σονεξαναλωσαι[LXX]εξαν·αλω·σαι
3rdεξαναλωσατωεξαν·αλω·σατωεξαναλωσασθωεξαν·αλω·σασθω
Pl1st
2ndεξαναλωσατεεξαν·αλω·σατεεξαναλωσασθεεξαν·αλω·σασθε
3rdεξαναλωσατωσαν, εξαναλωσαντωνεξαν·αλω·σατωσαν, εξαν·αλω·σαντων classicalεξαναλωσασθωσαν, εξαναλωσασθωνεξαν·αλω·σασθωσαν, εξαν·αλω·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εξαναλωσαι[LXX]​εξαν·αλω·σαιεξαναλωσασθαι​εξαν·αλω·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξαναλωσασαεξαναλωσαςεξαναλωσανεξαν·αλω·σασ·αεξαν·αλω·σα[ντ]·ςεξαν·αλω·σαν[τ]
Nom
Accεξαναλωσασανεξαναλωσανταεξαν·αλω·σασ·ανεξαν·αλω·σαντ·α
Datεξαναλωσασῃεξαναλωσαντιεξαν·αλω·σασ·ῃεξαν·αλω·σαντ·ι
Genεξαναλωσασηςεξαναλωσαντοςεξαν·αλω·σασ·ηςεξαν·αλω·σαντ·ος
PlVocεξαναλωσασαιεξαναλωσαντεςεξαναλωσανταεξαν·αλω·σασ·αιεξαν·αλω·σαντ·εςεξαν·αλω·σαντ·α
Nom
Accεξαναλωσασαςεξαναλωσανταςεξαν·αλω·σασ·αςεξαν·αλω·σαντ·ας
Datεξαναλωσασαιςεξαναλωσασι, εξαναλωσασινεξαν·αλω·σασ·αιςεξαν·αλω·σα[ντ]·σι(ν)
Genεξαναλωσασωνεξαναλωσαντωνεξαν·αλω·σασ·ωνεξαν·αλω·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξαναλωσαμενηεξαναλωσαμενεεξαν·αλω·σαμεν·ηεξαν·αλω·σαμεν·ε
Nomεξαναλωσαμενοςεξαν·αλω·σαμεν·ος
Accεξαναλωσαμενηνεξαναλωσαμενονεξαν·αλω·σαμεν·ηνεξαν·αλω·σαμεν·ον
Datεξαναλωσαμενῃεξαναλωσαμενῳεξαν·αλω·σαμεν·ῃεξαν·αλω·σαμεν·ῳ
Genεξαναλωσαμενηςεξαναλωσαμενουεξαν·αλω·σαμεν·ηςεξαν·αλω·σαμεν·ου
PlVocεξαναλωσαμεναιεξαναλωσαμενοιεξαναλωσαμεναεξαν·αλω·σαμεν·αιεξαν·αλω·σαμεν·οιεξαν·αλω·σαμεν·α
Nom
Accεξαναλωσαμεναςεξαναλωσαμενουςεξαν·αλω·σαμεν·αςεξαν·αλω·σαμεν·ους
Datεξαναλωσαμεναιςεξαναλωσαμενοιςεξαν·αλω·σαμεν·αιςεξαν·αλω·σαμεν·οις
Genεξαναλωσαμενωνεξαναλωσαμενωνεξαν·αλω·σαμεν·ωνεξαν·αλω·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξανηλωμαιεξαν·ηλω·μαι
2ndεξανηλωσαιεξαν·ηλω·σαι
3rdεξανηλωταιεξαν·ηλω·ται
Pl1stεξανηλωμεθα[LXX]εξαν·ηλω·μεθα
2ndεξανηλωσθεεξαν·ηλω·σθε
3rdεξανηλωνταιεξαν·ηλω·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξανηλωσομαιεξαν·ηλω·σομαι
2ndεξανηλωσῃ, εξανηλωσειεξαν·ηλω·σῃ, εξαν·ηλω·σει classical
3rdεξανηλωσεταιεξαν·ηλω·σεται
Pl1stεξανηλωσομεθαεξαν·ηλω·σομεθα
2ndεξανηλωσεσθεεξαν·ηλω·σεσθε
3rdεξανηλωσονταιεξαν·ηλω·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξανηλωσοιμηνεξαν·ηλω·σοιμην
2ndεξανηλωσοιοεξαν·ηλω·σοιο
3rdεξανηλωσοιτοεξαν·ηλω·σοιτο
Pl1stεξανηλωσοιμεθαεξαν·ηλω·σοιμεθα
2ndεξανηλωσοισθεεξαν·ηλω·σοισθε
3rdεξανηλωσοιντοεξαν·ηλω·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεξανηλωσοεξαν·ηλω·σο
3rdεξανηλωσθωεξαν·ηλω·σθω
Pl1st
2ndεξανηλωσθεεξαν·ηλω·σθε
3rdεξανηλωσθωσαν, εξανηλωσθωνεξαν·ηλω·σθωσαν, εξαν·ηλω·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εξανηλωσθαι​εξαν·ηλω·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εξανηλωσεσθαι​εξαν·ηλω·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξανηλωμενηεξανηλωμενεεξαν·ηλω·μεν·ηεξαν·ηλω·μεν·ε
Nomεξανηλωμενοςεξαν·ηλω·μεν·ος
Accεξανηλωμενηνεξανηλωμενονεξαν·ηλω·μεν·ηνεξαν·ηλω·μεν·ον
Datεξανηλωμενῃεξανηλωμενῳεξαν·ηλω·μεν·ῃεξαν·ηλω·μεν·ῳ
Genεξανηλωμενηςεξανηλωμενουεξαν·ηλω·μεν·ηςεξαν·ηλω·μεν·ου
PlVocεξανηλωμεναιεξανηλωμενοιεξανηλωμεναεξαν·ηλω·μεν·αιεξαν·ηλω·μεν·οιεξαν·ηλω·μεν·α
Nom
Accεξανηλωμεναςεξανηλωμενουςεξαν·ηλω·μεν·αςεξαν·ηλω·μεν·ους
Datεξανηλωμεναιςεξανηλωμενοιςεξαν·ηλω·μεν·αιςεξαν·ηλω·μεν·οις
Genεξανηλωμενωνεξανηλωμενωνεξαν·ηλω·μεν·ωνεξαν·ηλω·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξανηλωμηνεξαν·ε·ηλω·μην
2ndεξανηλωσοεξαν·ε·ηλω·σο
3rdεξανηλωτοεξαν·ε·ηλω·το
Pl1stεξανηλωμεθα[LXX]εξαν·ε·ηλω·μεθα
2ndεξανηλωσθεεξαν·ε·ηλω·σθε
3rdεξανηλωντοεξαν·ε·ηλω·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεξανηλωθηνεξαν·ε·αλω·θην
2ndεξανηλωθηςεξαν·ε·αλω·θης
3rdεξανηλωθη[LXX]εξαν·ε·αλω·θη
Pl1stεξανηλωθημενεξαν·ε·αλω·θημεν
2ndεξανηλωθητεεξαν·ε·αλω·θητε
3rdεξανηλωθησανεξαν·ε·αλω·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεξαναλωθησομαιεξαν·αλω·θησομαι
2ndεξαναλωθησῃ, εξαναλωθησειεξαν·αλω·θησῃ, εξαν·αλω·θησει classical
3rdεξαναλωθησεται[LXX]εξαν·αλω·θησεται
Pl1stεξαναλωθησομεθαεξαν·αλω·θησομεθα
2ndεξαναλωθησεσθεεξαν·αλω·θησεσθε
3rdεξαναλωθησονται[LXX]εξαν·αλω·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεξαναλωθωεξαν·αλω·θω
2ndεξαναλωθῃςεξαν·αλω·θῃς
3rdεξαναλωθῃεξαν·αλω·θῃ
Pl1stεξαναλωθωμενεξαν·αλω·θωμεν
2ndεξαναλωθητεεξαν·αλω·θητε
3rdεξαναλωθωσιν, εξαναλωθωσιεξαν·αλω·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεξαναλωθειηνεξαν·αλω·θειην
2ndεξαναλωθειηςεξαν·αλω·θειης
3rdεξαναλωθειηεξαν·αλω·θειη
Pl1stεξαναλωθειημεν, εξαναλωθειμενεξαν·αλω·θειημεν, εξαν·αλω·θειμεν classical
2ndεξαναλωθειητε, εξαναλωθειτεεξαν·αλω·θειητε, εξαν·αλω·θειτε classical
3rdεξαναλωθειησαν, εξαναλωθειενεξαν·αλω·θειησαν, εξαν·αλω·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεξαναλωθησοιμηνεξαν·αλω·θησοιμην
2ndεξαναλωθησοιοεξαν·αλω·θησοιο
3rdεξαναλωθησοιτοεξαν·αλω·θησοιτο
Pl1stεξαναλωθησοιμεθαεξαν·αλω·θησοιμεθα
2ndεξαναλωθησοισθεεξαν·αλω·θησοισθε
3rdεξαναλωθησοιντοεξαν·αλω·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndεξαναλωθητιεξαν·αλω·θητι
3rdεξαναλωθητωεξαν·αλω·θητω
Pl1st
2ndεξαναλωθητεεξαν·αλω·θητε
3rdεξαναλωθητωσαν, εξαναλωθεντωνεξαν·αλω·θητωσαν, εξαν·αλω·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
εξαναλωθηναι​εξαν·αλω·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
εξαναλωθησεσθαι​εξαν·αλω·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξαναλωθεισαεξαναλωθειςεξαναλωθενεξαν·αλω·θεισ·αεξαν·αλω·θει[ντ]·ςεξαν·αλω·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accεξαναλωθεισανεξαναλωθενταεξαν·αλω·θεισ·ανεξαν·αλω·θε[ι]ντ·α
Datεξαναλωθεισῃεξαναλωθεντιεξαν·αλω·θεισ·ῃεξαν·αλω·θε[ι]ντ·ι
Genεξαναλωθεισηςεξαναλωθεντοςεξαν·αλω·θεισ·ηςεξαν·αλω·θε[ι]ντ·ος
PlVocεξαναλωθεισαιεξαναλωθεντεςεξαναλωθενταεξαν·αλω·θεισ·αιεξαν·αλω·θε[ι]ντ·εςεξαν·αλω·θε[ι]ντ·α
Nom
Accεξαναλωθεισαςεξαναλωθενταςεξαν·αλω·θεισ·αςεξαν·αλω·θε[ι]ντ·ας
Datεξαναλωθεισαιςεξαναλωθεισι, εξαναλωθεισινεξαν·αλω·θεισ·αιςεξαν·αλω·θει[ντ]·σι(ν)
Genεξαναλωθεισωνεξαναλωθεντωνεξαν·αλω·θεισ·ωνεξαν·αλω·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξαναλωθησομενηεξαναλωθησομενεεξαν·αλω·θησομεν·ηεξαν·αλω·θησομεν·ε
Nomεξαναλωθησομενοςεξαν·αλω·θησομεν·ος
Accεξαναλωθησομενηνεξαναλωθησομενονεξαν·αλω·θησομεν·ηνεξαν·αλω·θησομεν·ον
Datεξαναλωθησομενῃεξαναλωθησομενῳεξαν·αλω·θησομεν·ῃεξαν·αλω·θησομεν·ῳ
Genεξαναλωθησομενηςεξαναλωθησομενουεξαν·αλω·θησομεν·ηςεξαν·αλω·θησομεν·ου
PlVocεξαναλωθησομεναιεξαναλωθησομενοιεξαναλωθησομεναεξαν·αλω·θησομεν·αιεξαν·αλω·θησομεν·οιεξαν·αλω·θησομεν·α
Nom
Accεξαναλωθησομεναςεξαναλωθησομενουςεξαν·αλω·θησομεν·αςεξαν·αλω·θησομεν·ους
Datεξαναλωθησομεναιςεξαναλωθησομενοιςεξαν·αλω·θησομεν·αιςεξαν·αλω·θησομεν·οις
Genεξαναλωθησομενωνεξαναλωθησομενωνεξαν·αλω·θησομεν·ωνεξαν·αλω·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 05-Jul-2020 20:06:10 EDT