εξαλειφω • EXALEIFW ECALEIFW • exaleiphō

Search: εξαλειφθητω

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εξαλειφθητωἐξαλείφωεξ·αλειφ·θητωaor θη imp 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εξαλειφθητωἐξαλείφωεξ·αλειφ·θητωaor θη imp 3rd sg

ἐξ·αλείφω (εξ+αλειφ-, εξ+αλειψ-, εξ+αλειψ-, -, -, εξ+αλειφ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξαλειφωεξ·αλειφ·ωεξαλειφομαιεξ·αλειφ·ομαι
2ndεξαλειφεις[LXX]εξ·αλειφ·ειςεξαλειφῃ, εξαλειφει, εξαλειφεσαιεξ·αλειφ·ῃ, εξ·αλειφ·ει classical, εξ·αλειφ·εσαι alt
3rdεξαλειφειεξ·αλειφ·ειεξαλειφεταιεξ·αλειφ·εται
Pl1stεξαλειφομενεξ·αλειφ·ομενεξαλειφομεθαεξ·αλειφ·ομεθα
2ndεξαλειφετεεξ·αλειφ·ετεεξαλειφεσθεεξ·αλειφ·εσθε
3rdεξαλειφουσιν, εξαλειφουσιεξ·αλειφ·ουσι(ν)εξαλειφονταιεξ·αλειφ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξαλειφωεξ·αλειφ·ωεξαλειφωμαιεξ·αλειφ·ωμαι
2ndεξαλειφῃςεξ·αλειφ·ῃςεξαλειφῃεξ·αλειφ·ῃ
3rdεξαλειφῃεξ·αλειφ·ῃεξαλειφηταιεξ·αλειφ·ηται
Pl1stεξαλειφωμενεξ·αλειφ·ωμενεξαλειφωμεθαεξ·αλειφ·ωμεθα
2ndεξαλειφητεεξ·αλειφ·ητεεξαλειφησθεεξ·αλειφ·ησθε
3rdεξαλειφωσιν, εξαλειφωσιεξ·αλειφ·ωσι(ν)εξαλειφωνταιεξ·αλειφ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξαλειφοιμιεξ·αλειφ·οιμιεξαλειφοιμηνεξ·αλειφ·οιμην
2ndεξαλειφοιςεξ·αλειφ·οιςεξαλειφοιοεξ·αλειφ·οιο
3rdεξαλειφοιεξ·αλειφ·οιεξαλειφοιτοεξ·αλειφ·οιτο
Pl1stεξαλειφοιμενεξ·αλειφ·οιμενεξαλειφοιμεθαεξ·αλειφ·οιμεθα
2ndεξαλειφοιτεεξ·αλειφ·οιτεεξαλειφοισθεεξ·αλειφ·οισθε
3rdεξαλειφοιεν, εξαλειφοισανεξ·αλειφ·οιεν, εξ·αλειφ·οισαν altεξαλειφοιντοεξ·αλειφ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεξαλειφεεξ·αλειφ·εεξαλειφουεξ·αλειφ·ου
3rdεξαλειφετωεξ·αλειφ·ετωεξαλειφεσθωεξ·αλειφ·εσθω
Pl1st
2ndεξαλειφετεεξ·αλειφ·ετεεξαλειφεσθεεξ·αλειφ·εσθε
3rdεξαλειφετωσαν, εξαλειφοντωνεξ·αλειφ·ετωσαν, εξ·αλειφ·οντων classicalεξαλειφεσθωσαν, εξαλειφεσθωνεξ·αλειφ·εσθωσαν, εξ·αλειφ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εξαλειφειν​εξ·αλειφ·ειν​εξαλειφεσθαι​εξ·αλειφ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξαλειφουσαεξαλειφονεξ·αλειφ·ουσ·αεξ·αλειφ·ο[υ]ν[τ]
Nomεξαλειφων[LXX]εξ·αλειφ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεξαλειφουσανεξαλειφονταεξ·αλειφ·ουσ·ανεξ·αλειφ·ο[υ]ντ·α
Datεξαλειφουσῃεξαλειφοντιεξ·αλειφ·ουσ·ῃεξ·αλειφ·ο[υ]ντ·ι
Genεξαλειφουσηςεξαλειφοντοςεξ·αλειφ·ουσ·ηςεξ·αλειφ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεξαλειφουσαιεξαλειφοντεςεξαλειφονταεξ·αλειφ·ουσ·αιεξ·αλειφ·ο[υ]ντ·εςεξ·αλειφ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεξαλειφουσαςεξαλειφονταςεξ·αλειφ·ουσ·αςεξ·αλειφ·ο[υ]ντ·ας
Datεξαλειφουσαιςεξαλειφουσι, εξαλειφουσινεξ·αλειφ·ουσ·αιςεξ·αλειφ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεξαλειφουσωνεξαλειφοντωνεξ·αλειφ·ουσ·ωνεξ·αλειφ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξαλειφομενηεξαλειφομενεεξ·αλειφ·ομεν·ηεξ·αλειφ·ομεν·ε
Nomεξαλειφομενοςεξ·αλειφ·ομεν·ος
Accεξαλειφομενηνεξαλειφομενονεξ·αλειφ·ομεν·ηνεξ·αλειφ·ομεν·ον
Datεξαλειφομενῃεξαλειφομενῳεξ·αλειφ·ομεν·ῃεξ·αλειφ·ομεν·ῳ
Genεξαλειφομενηςεξαλειφομενουεξ·αλειφ·ομεν·ηςεξ·αλειφ·ομεν·ου
PlVocεξαλειφομεναιεξαλειφομενοιεξαλειφομεναεξ·αλειφ·ομεν·αιεξ·αλειφ·ομεν·οιεξ·αλειφ·ομεν·α
Nom
Accεξαλειφομεναςεξαλειφομενουςεξ·αλειφ·ομεν·αςεξ·αλειφ·ομεν·ους
Datεξαλειφομεναιςεξαλειφομενοιςεξ·αλειφ·ομεν·αιςεξ·αλειφ·ομεν·οις
Genεξαλειφομενωνεξαλειφομενωνεξ·αλειφ·ομεν·ωνεξ·αλειφ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξηλειφονεξ·ε·αλειφ·ονεξηλειφομηνεξ·ε·αλειφ·ομην
2ndεξηλειφεςεξ·ε·αλειφ·εςεξηλειφουεξ·ε·αλειφ·ου
3rdεξηλειφεν, εξηλειφεεξ·ε·αλειφ·ε(ν)εξηλειφετοεξ·ε·αλειφ·ετο
Pl1stεξηλειφομενεξ·ε·αλειφ·ομενεξηλειφομεθαεξ·ε·αλειφ·ομεθα
2ndεξηλειφετεεξ·ε·αλειφ·ετεεξηλειφεσθεεξ·ε·αλειφ·εσθε
3rdεξηλειφον, εξηλειφοσανεξ·ε·αλειφ·ον, εξ·ε·αλειφ·οσαν altεξηλειφοντοεξ·ε·αλειφ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξαλειψω[GNT][LXX]εξ·αλειφ·σωεξαλειψομαιεξ·αλειφ·σομαι
2ndεξαλειψεις[LXX]εξ·αλειφ·σειςεξαλειψῃ[LXX], εξαλειψει[GNT][LXX], εξαλειψεσαιεξ·αλειφ·σῃ, εξ·αλειφ·σει classical, εξ·αλειφ·σεσαι alt
3rdεξαλειψει[GNT][LXX]εξ·αλειφ·σειεξαλειψεταιεξ·αλειφ·σεται
Pl1stεξαλειψομενεξ·αλειφ·σομενεξαλειψομεθαεξ·αλειφ·σομεθα
2ndεξαλειψετεεξ·αλειφ·σετεεξαλειψεσθεεξ·αλειφ·σεσθε
3rdεξαλειψουσιν[LXX], εξαλειψουσιεξ·αλειφ·σουσι(ν), εξ·αλειφ·σουσι(ν)εξαλειψονταιεξ·αλειφ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξαλειψοιμιεξ·αλειφ·σοιμιεξαλειψοιμηνεξ·αλειφ·σοιμην
2ndεξαλειψοιςεξ·αλειφ·σοιςεξαλειψοιοεξ·αλειφ·σοιο
3rdεξαλειψοιεξ·αλειφ·σοιεξαλειψοιτοεξ·αλειφ·σοιτο
Pl1stεξαλειψοιμενεξ·αλειφ·σοιμενεξαλειψοιμεθαεξ·αλειφ·σοιμεθα
2ndεξαλειψοιτεεξ·αλειφ·σοιτεεξαλειψοισθεεξ·αλειφ·σοισθε
3rdεξαλειψοιενεξ·αλειφ·σοιενεξαλειψοιντοεξ·αλειφ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εξαλειψειν​εξ·αλειφ·σειν​εξαλειψεσθαι​εξ·αλειφ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξαλειψουσαεξαλειψον[LXX]εξ·αλειφ·σουσ·αεξ·αλειφ·σο[υ]ν[τ]
Nomεξαλειψωνεξ·αλειφ·σο[υ]ν[τ]·^
Accεξαλειψουσανεξαλειψονταεξ·αλειφ·σουσ·ανεξ·αλειφ·σο[υ]ντ·α
Datεξαλειψουσῃεξαλειψοντιεξ·αλειφ·σουσ·ῃεξ·αλειφ·σο[υ]ντ·ι
Genεξαλειψουσηςεξαλειψοντοςεξ·αλειφ·σουσ·ηςεξ·αλειφ·σο[υ]ντ·ος
PlVocεξαλειψουσαιεξαλειψοντεςεξαλειψονταεξ·αλειφ·σουσ·αιεξ·αλειφ·σο[υ]ντ·εςεξ·αλειφ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accεξαλειψουσαςεξαλειψονταςεξ·αλειφ·σουσ·αςεξ·αλειφ·σο[υ]ντ·ας
Datεξαλειψουσαιςεξαλειψουσι, εξαλειψουσιν[LXX]εξ·αλειφ·σουσ·αιςεξ·αλειφ·σου[ντ]·σι(ν), εξ·αλειφ·σου[ντ]·σι(ν)
Genεξαλειψουσωνεξαλειψοντωνεξ·αλειφ·σουσ·ωνεξ·αλειφ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξαλειψομενηεξαλειψομενεεξ·αλειφ·σομεν·ηεξ·αλειφ·σομεν·ε
Nomεξαλειψομενοςεξ·αλειφ·σομεν·ος
Accεξαλειψομενηνεξαλειψομενονεξ·αλειφ·σομεν·ηνεξ·αλειφ·σομεν·ον
Datεξαλειψομενῃεξαλειψομενῳεξ·αλειφ·σομεν·ῃεξ·αλειφ·σομεν·ῳ
Genεξαλειψομενηςεξαλειψομενουεξ·αλειφ·σομεν·ηςεξ·αλειφ·σομεν·ου
PlVocεξαλειψομεναιεξαλειψομενοιεξαλειψομεναεξ·αλειφ·σομεν·αιεξ·αλειφ·σομεν·οιεξ·αλειφ·σομεν·α
Nom
Accεξαλειψομεναςεξαλειψομενουςεξ·αλειφ·σομεν·αςεξ·αλειφ·σομεν·ους
Datεξαλειψομεναιςεξαλειψομενοιςεξ·αλειφ·σομεν·αιςεξ·αλειφ·σομεν·οις
Genεξαλειψομενωνεξαλειψομενωνεξ·αλειφ·σομεν·ωνεξ·αλειφ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξηλειψα[LXX]εξ·ε·αλειφ·σαεξηλειψαμηνεξ·ε·αλειφ·σαμην
2ndεξηλειψας[LXX]εξ·ε·αλειφ·σαςεξηλειψωεξ·ε·αλειφ·σω
3rdεξηλειψεν[LXX], εξηλειψεεξ·ε·αλειφ·σε(ν), εξ·ε·αλειφ·σε(ν)εξηλειψατοεξ·ε·αλειφ·σατο
Pl1stεξηλειψαμενεξ·ε·αλειφ·σαμενεξηλειψαμεθαεξ·ε·αλειφ·σαμεθα
2ndεξηλειψατεεξ·ε·αλειφ·σατεεξηλειψασθεεξ·ε·αλειφ·σασθε
3rdεξηλειψανεξ·ε·αλειφ·σανεξηλειψαντοεξ·ε·αλειφ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξαλειψω[GNT][LXX]εξ·αλειφ·σωεξαλειψωμαιεξ·αλειφ·σωμαι
2ndεξαλειψῃς[LXX]εξ·αλειφ·σῃςεξαλειψῃ[LXX]εξ·αλειφ·σῃ
3rdεξαλειψῃ[LXX]εξ·αλειφ·σῃεξαλειψηταιεξ·αλειφ·σηται
Pl1stεξαλειψωμενεξ·αλειφ·σωμενεξαλειψωμεθαεξ·αλειφ·σωμεθα
2ndεξαλειψητεεξ·αλειφ·σητεεξαλειψησθεεξ·αλειφ·σησθε
3rdεξαλειψωσιν, εξαλειψωσιεξ·αλειφ·σωσι(ν)εξαλειψωνταιεξ·αλειφ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξαλειψαιμιεξ·αλειφ·σαιμιεξαλειψαιμηνεξ·αλειφ·σαιμην
2ndεξαλειψαις, εξαλειψειαςεξ·αλειφ·σαις, εξ·αλειφ·σειας classicalεξαλειψαιοεξ·αλειφ·σαιο
3rdεξαλειψαι[LXX], εξαλειψειεεξ·αλειφ·σαι, εξ·αλειφ·σειε classicalεξαλειψαιτοεξ·αλειφ·σαιτο
Pl1stεξαλειψαιμενεξ·αλειφ·σαιμενεξαλειψαιμεθαεξ·αλειφ·σαιμεθα
2ndεξαλειψαιτεεξ·αλειφ·σαιτεεξαλειψαισθεεξ·αλειφ·σαισθε
3rdεξαλειψαιεν, εξαλειψαισαν, εξαλειψειαν, εξαλειψειενεξ·αλειφ·σαιεν, εξ·αλειφ·σαισαν alt, εξ·αλειφ·σειαν classical, εξ·αλειφ·σειεν classicalεξαλειψαιντοεξ·αλειφ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεξαλειψον[LXX]εξ·αλειφ·σονεξαλειψαι[LXX]εξ·αλειφ·σαι
3rdεξαλειψατωεξ·αλειφ·σατωεξαλειψασθωεξ·αλειφ·σασθω
Pl1st
2ndεξαλειψατεεξ·αλειφ·σατεεξαλειψασθεεξ·αλειφ·σασθε
3rdεξαλειψατωσαν, εξαλειψαντωνεξ·αλειφ·σατωσαν, εξ·αλειφ·σαντων classicalεξαλειψασθωσαν, εξαλειψασθωνεξ·αλειφ·σασθωσαν, εξ·αλειφ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εξαλειψαι[LXX]​εξ·αλειφ·σαιεξαλειψασθαι​εξ·αλειφ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξαλειψασαεξαλειψας[GNT]εξαλειψανεξ·αλειφ·σασ·αεξ·αλειφ·σα[ντ]·ςεξ·αλειφ·σαν[τ]
Nom
Accεξαλειψασανεξαλειψανταεξ·αλειφ·σασ·ανεξ·αλειφ·σαντ·α
Datεξαλειψασῃεξαλειψαντιεξ·αλειφ·σασ·ῃεξ·αλειφ·σαντ·ι
Genεξαλειψασηςεξαλειψαντοςεξ·αλειφ·σασ·ηςεξ·αλειφ·σαντ·ος
PlVocεξαλειψασαιεξαλειψαντεςεξαλειψανταεξ·αλειφ·σασ·αιεξ·αλειφ·σαντ·εςεξ·αλειφ·σαντ·α
Nom
Accεξαλειψασαςεξαλειψανταςεξ·αλειφ·σασ·αςεξ·αλειφ·σαντ·ας
Datεξαλειψασαιςεξαλειψασι, εξαλειψασινεξ·αλειφ·σασ·αιςεξ·αλειφ·σα[ντ]·σι(ν)
Genεξαλειψασωνεξαλειψαντωνεξ·αλειφ·σασ·ωνεξ·αλειφ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξαλειψαμενηεξαλειψαμενεεξ·αλειφ·σαμεν·ηεξ·αλειφ·σαμεν·ε
Nomεξαλειψαμενοςεξ·αλειφ·σαμεν·ος
Accεξαλειψαμενηνεξαλειψαμενονεξ·αλειφ·σαμεν·ηνεξ·αλειφ·σαμεν·ον
Datεξαλειψαμενῃεξαλειψαμενῳεξ·αλειφ·σαμεν·ῃεξ·αλειφ·σαμεν·ῳ
Genεξαλειψαμενηςεξαλειψαμενουεξ·αλειφ·σαμεν·ηςεξ·αλειφ·σαμεν·ου
PlVocεξαλειψαμεναιεξαλειψαμενοιεξαλειψαμεναεξ·αλειφ·σαμεν·αιεξ·αλειφ·σαμεν·οιεξ·αλειφ·σαμεν·α
Nom
Accεξαλειψαμεναςεξαλειψαμενουςεξ·αλειφ·σαμεν·αςεξ·αλειφ·σαμεν·ους
Datεξαλειψαμεναιςεξαλειψαμενοιςεξ·αλειφ·σαμεν·αιςεξ·αλειφ·σαμεν·οις
Genεξαλειψαμενωνεξαλειψαμενωνεξ·αλειφ·σαμεν·ωνεξ·αλειφ·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεξηλειφθηνεξ·ε·αλειφ·θην
2ndεξηλειφθηςεξ·ε·αλειφ·θης
3rdεξηλειφθηεξ·ε·αλειφ·θη
Pl1stεξηλειφθημενεξ·ε·αλειφ·θημεν
2ndεξηλειφθητεεξ·ε·αλειφ·θητε
3rdεξηλειφθησαν[LXX]εξ·ε·αλειφ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεξαλειφθησομαιεξ·αλειφ·θησομαι
2ndεξαλειφθησῃ, εξαλειφθησειεξ·αλειφ·θησῃ, εξ·αλειφ·θησει classical
3rdεξαλειφθησεται[LXX]εξ·αλειφ·θησεται
Pl1stεξαλειφθησομεθαεξ·αλειφ·θησομεθα
2ndεξαλειφθησεσθεεξ·αλειφ·θησεσθε
3rdεξαλειφθησονταιεξ·αλειφ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεξαλειφθωεξ·αλειφ·θω
2ndεξαλειφθῃςεξ·αλειφ·θῃς
3rdεξαλειφθῃ[LXX]εξ·αλειφ·θῃ
Pl1stεξαλειφθωμενεξ·αλειφ·θωμεν
2ndεξαλειφθητεεξ·αλειφ·θητε
3rdεξαλειφθωσιν, εξαλειφθωσιεξ·αλειφ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεξαλειφθειηνεξ·αλειφ·θειην
2ndεξαλειφθειηςεξ·αλειφ·θειης
3rdεξαλειφθειη[LXX]εξ·αλειφ·θειη
Pl1stεξαλειφθειημεν, εξαλειφθειμενεξ·αλειφ·θειημεν, εξ·αλειφ·θειμεν classical
2ndεξαλειφθειητε, εξαλειφθειτεεξ·αλειφ·θειητε, εξ·αλειφ·θειτε classical
3rdεξαλειφθειησαν, εξαλειφθειενεξ·αλειφ·θειησαν, εξ·αλειφ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεξαλειφθησοιμηνεξ·αλειφ·θησοιμην
2ndεξαλειφθησοιοεξ·αλειφ·θησοιο
3rdεξαλειφθησοιτοεξ·αλειφ·θησοιτο
Pl1stεξαλειφθησοιμεθαεξ·αλειφ·θησοιμεθα
2ndεξαλειφθησοισθεεξ·αλειφ·θησοισθε
3rdεξαλειφθησοιντοεξ·αλειφ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndεξαλειφθητιεξ·αλειφ·θητι
3rdεξαλειφθητω[LXX]εξ·αλειφ·θητω
Pl1st
2ndεξαλειφθητεεξ·αλειφ·θητε
3rdεξαλειφθητωσαν[LXX], εξαλειφθεντωνεξ·αλειφ·θητωσαν, εξ·αλειφ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
εξαλειφθηναι[GNT][LXX]​εξ·αλειφ·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
εξαλειφθησεσθαι​εξ·αλειφ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξαλειφθεισαεξαλειφθειςεξαλειφθενεξ·αλειφ·θεισ·αεξ·αλειφ·θει[ντ]·ςεξ·αλειφ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accεξαλειφθεισανεξαλειφθενταεξ·αλειφ·θεισ·ανεξ·αλειφ·θε[ι]ντ·α
Datεξαλειφθεισῃεξαλειφθεντιεξ·αλειφ·θεισ·ῃεξ·αλειφ·θε[ι]ντ·ι
Genεξαλειφθεισηςεξαλειφθεντοςεξ·αλειφ·θεισ·ηςεξ·αλειφ·θε[ι]ντ·ος
PlVocεξαλειφθεισαιεξαλειφθεντεςεξαλειφθενταεξ·αλειφ·θεισ·αιεξ·αλειφ·θε[ι]ντ·εςεξ·αλειφ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accεξαλειφθεισαςεξαλειφθενταςεξ·αλειφ·θεισ·αςεξ·αλειφ·θε[ι]ντ·ας
Datεξαλειφθεισαιςεξαλειφθεισι, εξαλειφθεισινεξ·αλειφ·θεισ·αιςεξ·αλειφ·θει[ντ]·σι(ν)
Genεξαλειφθεισωνεξαλειφθεντωνεξ·αλειφ·θεισ·ωνεξ·αλειφ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξαλειφθησομενηεξαλειφθησομενεεξ·αλειφ·θησομεν·ηεξ·αλειφ·θησομεν·ε
Nomεξαλειφθησομενοςεξ·αλειφ·θησομεν·ος
Accεξαλειφθησομενηνεξαλειφθησομενονεξ·αλειφ·θησομεν·ηνεξ·αλειφ·θησομεν·ον
Datεξαλειφθησομενῃεξαλειφθησομενῳεξ·αλειφ·θησομεν·ῃεξ·αλειφ·θησομεν·ῳ
Genεξαλειφθησομενηςεξαλειφθησομενουεξ·αλειφ·θησομεν·ηςεξ·αλειφ·θησομεν·ου
PlVocεξαλειφθησομεναιεξαλειφθησομενοιεξαλειφθησομεναεξ·αλειφ·θησομεν·αιεξ·αλειφ·θησομεν·οιεξ·αλειφ·θησομεν·α
Nom
Accεξαλειφθησομεναςεξαλειφθησομενουςεξ·αλειφ·θησομεν·αςεξ·αλειφ·θησομεν·ους
Datεξαλειφθησομεναιςεξαλειφθησομενοιςεξ·αλειφ·θησομεν·αιςεξ·αλειφ·θησομεν·οις
Genεξαλειφθησομενωνεξαλειφθησομενωνεξ·αλειφ·θησομεν·ωνεξ·αλειφ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 18-Nov-2019 17:17:58 EST