εξαιρεω • EXAIREW ECAIREW • exaireō

Search: εξαιρῃ

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εξαιρῃ; εξαιρῃ; εξαιρῃἐξαιρέωεξ·αιρ(ε)·ῃ; εξ·αιρ(ε)·ῃ; εξ·αιρ(ε)·ῃpres act sub 3rd sg; pres mp ind 2nd sg; pres mp sub 2nd sg
εξαιρῃ; εξαιρῃ; εξαιρῃἐξαίρωεξ·αιρ·ῃ; εξ·αιρ·ῃ; εξ·αιρ·ῃpres act sub 3rd sg; pres mp ind 2nd sg; pres mp sub 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εξαιρῃἐξαιρέωεξ·αιρ(ε)·ῃpres act sub 3rd sg
εξαιρῃἐξαίρωεξ·αιρ·ῃpres act sub 3rd sg
εξαιρῃἐξαιρέωεξ·αιρ(ε)·ῃpres mp ind 2nd sg
εξαιρῃἐξαίρωεξ·αιρ·ῃpres mp ind 2nd sg
εξαιρῃἐξαιρέωεξ·αιρ(ε)·ῃpres mp sub 2nd sg
εξαιρῃἐξαίρωεξ·αιρ·ῃpres mp sub 2nd sg

ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξαιρωεξ·αιρ(ε)·ωεξαιρουμαιεξ·αιρ(ε)·ομαι
2ndεξαιρειςεξ·αιρ(ε)·ειςεξαιρῃ[LXX], εξαιρει[LXX], εξαιρεισαιεξ·αιρ(ε)·ῃ, εξ·αιρ(ε)·ει classical, εξ·αιρ(ε)·εσαι alt
3rdεξαιρει[LXX]εξ·αιρ(ε)·ειεξαιρειταιεξ·αιρ(ε)·εται
Pl1stεξαιρουμενεξ·αιρ(ε)·ομενεξαιρουμεθαεξ·αιρ(ε)·ομεθα
2ndεξαιρειτεεξ·αιρ(ε)·ετεεξαιρεισθε[LXX]εξ·αιρ(ε)·εσθε
3rdεξαιρουσιν, εξαιρουσιεξ·αιρ(ε)·ουσι(ν)εξαιρουνταιεξ·αιρ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξαιρωεξ·αιρ(ε)·ωεξαιρωμαιεξ·αιρ(ε)·ωμαι
2ndεξαιρῃςεξ·αιρ(ε)·ῃςεξαιρῃ[LXX]εξ·αιρ(ε)·ῃ
3rdεξαιρῃ[LXX]εξ·αιρ(ε)·ῃεξαιρηταιεξ·αιρ(ε)·ηται
Pl1stεξαιρωμενεξ·αιρ(ε)·ωμενεξαιρωμεθαεξ·αιρ(ε)·ωμεθα
2ndεξαιρητεεξ·αιρ(ε)·ητεεξαιρησθεεξ·αιρ(ε)·ησθε
3rdεξαιρωσιν, εξαιρωσιεξ·αιρ(ε)·ωσι(ν)εξαιρωνταιεξ·αιρ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξαιροιμιεξ·αιρ(ε)·οιμιεξαιροιμηνεξ·αιρ(ε)·οιμην
2ndεξαιροιςεξ·αιρ(ε)·οιςεξαιροιοεξ·αιρ(ε)·οιο
3rdεξαιροιεξ·αιρ(ε)·οιεξαιροιτοεξ·αιρ(ε)·οιτο
Pl1stεξαιροιμενεξ·αιρ(ε)·οιμενεξαιροιμεθαεξ·αιρ(ε)·οιμεθα
2ndεξαιροιτεεξ·αιρ(ε)·οιτεεξαιροισθεεξ·αιρ(ε)·οισθε
3rdεξαιροιεν, εξαιροισανεξ·αιρ(ε)·οιεν, εξ·αιρ(ε)·οισαν altεξαιροιντοεξ·αιρ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεξαιρει[LXX]εξ·αιρ(ε)·εεξαιρουεξ·αιρ(ε)·ου
3rdεξαιρειτωεξ·αιρ(ε)·ετωεξαιρεισθωεξ·αιρ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndεξαιρειτεεξ·αιρ(ε)·ετεεξαιρεισθε[LXX]εξ·αιρ(ε)·εσθε
3rdεξαιρειτωσαν, εξαιρουντωνεξ·αιρ(ε)·ετωσαν, εξ·αιρ(ε)·οντων classicalεξαιρεισθωσαν, εξαιρεισθωνεξ·αιρ(ε)·εσθωσαν, εξ·αιρ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εξαιρειν[LXX]​εξ·αιρ(ε)·εινεξαιρεισθαι[LXX]​εξ·αιρ(ε)·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξαιρουσαεξαιρουνεξ·αιρ(ε)·ουσ·αεξ·αιρ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomεξαιρων[LXX]εξ·αιρ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accεξαιρουσαν[LXX]εξαιρουνταεξ·αιρ(ε)·ουσ·ανεξ·αιρ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datεξαιρουσῃεξαιρουντιεξ·αιρ(ε)·ουσ·ῃεξ·αιρ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genεξαιρουσηςεξαιρουντοςεξ·αιρ(ε)·ουσ·ηςεξ·αιρ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocεξαιρουσαιεξαιρουντεςεξαιρουνταεξ·αιρ(ε)·ουσ·αιεξ·αιρ(ε)·ο[υ]ντ·εςεξ·αιρ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεξαιρουσαςεξαιρουνταςεξ·αιρ(ε)·ουσ·αςεξ·αιρ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datεξαιρουσαιςεξαιρουσι, εξαιρουσινεξ·αιρ(ε)·ουσ·αιςεξ·αιρ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genεξαιρουσωνεξαιρουντωνεξ·αιρ(ε)·ουσ·ωνεξ·αιρ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξαιρουμενηεξαιρουμενεεξ·αιρ(ε)·ομεν·ηεξ·αιρ(ε)·ομεν·ε
Nomεξαιρουμενος[GNT][LXX]εξ·αιρ(ε)·ομεν·ος
Accεξαιρουμενηνεξαιρουμενονεξ·αιρ(ε)·ομεν·ηνεξ·αιρ(ε)·ομεν·ον
Datεξαιρουμενῃεξαιρουμενῳεξ·αιρ(ε)·ομεν·ῃεξ·αιρ(ε)·ομεν·ῳ
Genεξαιρουμενηςεξαιρουμενουεξ·αιρ(ε)·ομεν·ηςεξ·αιρ(ε)·ομεν·ου
PlVocεξαιρουμεναιεξαιρουμενοιεξαιρουμεναεξ·αιρ(ε)·ομεν·αιεξ·αιρ(ε)·ομεν·οιεξ·αιρ(ε)·ομεν·α
Nom
Accεξαιρουμεναςεξαιρουμενουςεξ·αιρ(ε)·ομεν·αςεξ·αιρ(ε)·ομεν·ους
Datεξαιρουμεναιςεξαιρουμενοιςεξ·αιρ(ε)·ομεν·αιςεξ·αιρ(ε)·ομεν·οις
Genεξαιρουμενων[LXX]εξαιρουμενων[LXX]εξ·αιρ(ε)·ομεν·ωνεξ·αιρ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξῃρουνεξ·ε·αιρ(ε)·ονεξῃρουμηνεξ·ε·αιρ(ε)·ομην
2ndεξῃρειςεξ·ε·αιρ(ε)·εςεξῃρουεξ·ε·αιρ(ε)·ου
3rdεξῃρειεξ·ε·αιρ(ε)·εεξῃρειτοεξ·ε·αιρ(ε)·ετο
Pl1stεξῃρουμενεξ·ε·αιρ(ε)·ομενεξῃρουμεθαεξ·ε·αιρ(ε)·ομεθα
2ndεξῃρειτεεξ·ε·αιρ(ε)·ετεεξῃρεισθεεξ·ε·αιρ(ε)·εσθε
3rdεξῃρουν, εξῃρουσανεξ·ε·αιρ(ε)·ον, εξ·ε·αιρ(ε)·οσαν altεξῃρουντοεξ·ε·αιρ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξελωεξ·ελ(ε)·[σ]ωεξελουμαι[LXX]εξ·ελ(ε)·[σ]ομαι
2ndεξελειςεξ·ελ(ε)·[σ]ειςεξελῃ[LXX], εξελει, εξελεισαιεξ·ελ(ε)·[σ]ῃ, εξ·ελ(ε)·[σ]ει classical, εξ·ελ(ε)·[σ]εσαι alt
3rdεξελειεξ·ελ(ε)·[σ]ειεξελειται[LXX]εξ·ελ(ε)·[σ]εται
Pl1stεξελουμενεξ·ελ(ε)·[σ]ομενεξελουμεθαεξ·ελ(ε)·[σ]ομεθα
2ndεξελειτεεξ·ελ(ε)·[σ]ετεεξελεισθε[LXX]εξ·ελ(ε)·[σ]εσθε
3rdεξελουσιν[LXX], εξελουσιεξ·ελ(ε)·[σ]ουσι(ν), εξ·ελ(ε)·[σ]ουσι(ν)εξελουνται[LXX]εξ·ελ(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξελοιμιεξ·ελ(ε)·[σ]οιμιεξελοιμηνεξ·ελ(ε)·[σ]οιμην
2ndεξελοιςεξ·ελ(ε)·[σ]οιςεξελοιοεξ·ελ(ε)·[σ]οιο
3rdεξελοιεξ·ελ(ε)·[σ]οιεξελοιτοεξ·ελ(ε)·[σ]οιτο
Pl1stεξελοιμενεξ·ελ(ε)·[σ]οιμενεξελοιμεθαεξ·ελ(ε)·[σ]οιμεθα
2ndεξελοιτεεξ·ελ(ε)·[σ]οιτεεξελοισθεεξ·ελ(ε)·[σ]οισθε
3rdεξελοιενεξ·ελ(ε)·[σ]οιενεξελοιντοεξ·ελ(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εξελειν[LXX]​εξ·ελ(ε)·[σ]εινεξελεισθαι​εξ·ελ(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξελουσαεξελουνεξ·ελ(ε)·[σ]ουσ·αεξ·ελ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomεξελωνεξ·ελ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accεξελουσανεξελουνταεξ·ελ(ε)·[σ]ουσ·ανεξ·ελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datεξελουσῃεξελουντιεξ·ελ(ε)·[σ]ουσ·ῃεξ·ελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genεξελουσηςεξελουντοςεξ·ελ(ε)·[σ]ουσ·ηςεξ·ελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocεξελουσαιεξελουντεςεξελουνταεξ·ελ(ε)·[σ]ουσ·αιεξ·ελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςεξ·ελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accεξελουσαςεξελουνταςεξ·ελ(ε)·[σ]ουσ·αςεξ·ελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datεξελουσαιςεξελουσι, εξελουσιν[LXX]εξ·ελ(ε)·[σ]ουσ·αιςεξ·ελ(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν), εξ·ελ(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genεξελουσωνεξελουντωνεξ·ελ(ε)·[σ]ουσ·ωνεξ·ελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξελουμενηεξελουμενεεξ·ελ(ε)·[σ]ομεν·ηεξ·ελ(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomεξελουμενοςεξ·ελ(ε)·[σ]ομεν·ος
Accεξελουμενηνεξελουμενονεξ·ελ(ε)·[σ]ομεν·ηνεξ·ελ(ε)·[σ]ομεν·ον
Datεξελουμενῃεξελουμενῳεξ·ελ(ε)·[σ]ομεν·ῃεξ·ελ(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genεξελουμενηςεξελουμενουεξ·ελ(ε)·[σ]ομεν·ηςεξ·ελ(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocεξελουμεναιεξελουμενοιεξελουμεναεξ·ελ(ε)·[σ]ομεν·αιεξ·ελ(ε)·[σ]ομεν·οιεξ·ελ(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accεξελουμεναςεξελουμενουςεξ·ελ(ε)·[σ]ομεν·αςεξ·ελ(ε)·[σ]ομεν·ους
Datεξελουμεναιςεξελουμενοιςεξ·ελ(ε)·[σ]ομεν·αιςεξ·ελ(ε)·[σ]ομεν·οις
Genεξελουμενωνεξελουμενωνεξ·ελ(ε)·[σ]ομεν·ωνεξ·ελ(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξειλαεξ·ε·ελ·[σ]αεξειλαμην[GNT][LXX]εξ·ε·ελ·[σ]αμην
2ndεξειλαςεξ·ε·ελ·[σ]αςεξειλω[LXX]εξ·ε·ελ·[σ]ω
3rdεξειλεν[LXX], εξειλεεξ·ε·ελ·[σ]ε(ν), εξ·ε·ελ·[σ]ε(ν)εξειλατο[GNT][LXX]εξ·ε·ελ·[σ]ατο
Pl1stεξειλαμενεξ·ε·ελ·[σ]αμενεξειλαμεθα[LXX]εξ·ε·ελ·[σ]αμεθα
2ndεξειλατεεξ·ε·ελ·[σ]ατεεξειλασθεεξ·ε·ελ·[σ]ασθε
3rdεξειλανεξ·ε·ελ·[σ]ανεξειλαντο[LXX]εξ·ε·ελ·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξελωεξ·ελ·[σ]ωεξελωμαι[LXX]εξ·ελ·[σ]ωμαι
2ndεξελῃςεξ·ελ·[σ]ῃςεξελῃ[LXX]εξ·ελ·[σ]ῃ
3rdεξελῃ[LXX]εξ·ελ·[σ]ῃεξεληται[GNT][LXX]εξ·ελ·[σ]ηται
Pl1stεξελωμενεξ·ελ·[σ]ωμενεξελωμεθαεξ·ελ·[σ]ωμεθα
2ndεξελητεεξ·ελ·[σ]ητεεξελησθεεξ·ελ·[σ]ησθε
3rdεξελωσιν, εξελωσιεξ·ελ·[σ]ωσι(ν)εξελωνται[LXX]εξ·ελ·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξελαιμιεξ·ελ·[σ]αιμιεξελαιμηνεξ·ελ·[σ]αιμην
2ndεξελαις, εξελειαςεξ·ελ·[σ]αις, εξ·ελ·[σ]ειας classicalεξελαιοεξ·ελ·[σ]αιο
3rdεξελαι, εξελειεεξ·ελ·[σ]αι, εξ·ελ·[σ]ειε classicalεξελαιτοεξ·ελ·[σ]αιτο
Pl1stεξελαιμενεξ·ελ·[σ]αιμενεξελαιμεθαεξ·ελ·[σ]αιμεθα
2ndεξελαιτεεξ·ελ·[σ]αιτεεξελαισθεεξ·ελ·[σ]αισθε
3rdεξελαιεν, εξελαισαν, εξελειαν, εξελειενεξ·ελ·[σ]αιεν, εξ·ελ·[σ]αισαν alt, εξ·ελ·[σ]ειαν classical, εξ·ελ·[σ]ειεν classicalεξελαιντοεξ·ελ·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεξελονεξ·ελ·[σ]ονεξελαιεξ·ελ·[σ]αι
3rdεξελατωεξ·ελ·[σ]ατωεξελασθωεξ·ελ·[σ]ασθω
Pl1st
2ndεξελατεεξ·ελ·[σ]ατεεξελασθεεξ·ελ·[σ]ασθε
3rdεξελατωσαν, εξελαντωνεξ·ελ·[σ]ατωσαν, εξ·ελ·[σ]αντων classicalεξελασθωσαν, εξελασθωνεξ·ελ·[σ]ασθωσαν, εξ·ελ·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εξελαι​εξ·ελ·[σ]αι​εξελασθαι​εξ·ελ·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξελασαεξελαςεξελανεξ·ελ·[σ]ασ·αεξ·ελ·[σ]α[ντ]·ςεξ·ελ·[σ]αν[τ]
Nom
Accεξελασανεξελανταεξ·ελ·[σ]ασ·ανεξ·ελ·[σ]αντ·α
Datεξελασῃεξελαντιεξ·ελ·[σ]ασ·ῃεξ·ελ·[σ]αντ·ι
Genεξελασηςεξελαντοςεξ·ελ·[σ]ασ·ηςεξ·ελ·[σ]αντ·ος
PlVocεξελασαιεξελαντεςεξελανταεξ·ελ·[σ]ασ·αιεξ·ελ·[σ]αντ·εςεξ·ελ·[σ]αντ·α
Nom
Accεξελασαςεξελανταςεξ·ελ·[σ]ασ·αςεξ·ελ·[σ]αντ·ας
Datεξελασαιςεξελασι, εξελασινεξ·ελ·[σ]ασ·αιςεξ·ελ·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genεξελασωνεξελαντωνεξ·ελ·[σ]ασ·ωνεξ·ελ·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξελαμενηεξελαμενεεξ·ελ·[σ]αμεν·ηεξ·ελ·[σ]αμεν·ε
Nomεξελαμενοςεξ·ελ·[σ]αμεν·ος
Accεξελαμενηνεξελαμενονεξ·ελ·[σ]αμεν·ηνεξ·ελ·[σ]αμεν·ον
Datεξελαμενῃεξελαμενῳεξ·ελ·[σ]αμεν·ῃεξ·ελ·[σ]αμεν·ῳ
Genεξελαμενηςεξελαμενουεξ·ελ·[σ]αμεν·ηςεξ·ελ·[σ]αμεν·ου
PlVocεξελαμεναιεξελαμενοιεξελαμεναεξ·ελ·[σ]αμεν·αιεξ·ελ·[σ]αμεν·οιεξ·ελ·[σ]αμεν·α
Nom
Accεξελαμεναςεξελαμενουςεξ·ελ·[σ]αμεν·αςεξ·ελ·[σ]αμεν·ους
Datεξελαμεναιςεξελαμενοιςεξ·ελ·[σ]αμεν·αιςεξ·ελ·[σ]αμεν·οις
Genεξελαμενωνεξελαμενωνεξ·ελ·[σ]αμεν·ωνεξ·ελ·[σ]αμεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξειλονεξ·ε·ελ·ονεξειλομην[GNT]εξ·ε·ελ·ομην
2ndεξειλεςεξ·ε·ελ·εςεξειλου[LXX]εξ·ε·ελ·ου
3rdεξειλεν[LXX], εξειλεεξ·ε·ελ·ε(ν), εξ·ε·ελ·ε(ν)εξειλετο[GNT][LXX]εξ·ε·ελ·ετο
Pl1stεξειλομενεξ·ε·ελ·ομενεξειλομεθαεξ·ε·ελ·ομεθα
2ndεξειλετεεξ·ε·ελ·ετεεξειλεσθεεξ·ε·ελ·εσθε
3rdεξειλον, εξειλοσανεξ·ε·ελ·ον, εξ·ε·ελ·οσαν altεξειλοντοεξ·ε·ελ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξελωεξ·ελ·ωεξελωμαι[LXX]εξ·ελ·ωμαι
2ndεξελῃςεξ·ελ·ῃςεξελῃ[LXX]εξ·ελ·ῃ
3rdεξελῃ[LXX]εξ·ελ·ῃεξεληται[GNT][LXX]εξ·ελ·ηται
Pl1stεξελωμενεξ·ελ·ωμενεξελωμεθαεξ·ελ·ωμεθα
2ndεξελητεεξ·ελ·ητεεξελησθεεξ·ελ·ησθε
3rdεξελωσιν, εξελωσιεξ·ελ·ωσι(ν)εξελωνται[LXX]εξ·ελ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξελοιμιεξ·ελ·οιμιεξελοιμηνεξ·ελ·οιμην
2ndεξελοιςεξ·ελ·οιςεξελοιοεξ·ελ·οιο
3rdεξελοιεξ·ελ·οιεξελοιτοεξ·ελ·οιτο
Pl1stεξελοιμενεξ·ελ·οιμενεξελοιμεθαεξ·ελ·οιμεθα
2ndεξελοιτεεξ·ελ·οιτεεξελοισθεεξ·ελ·οισθε
3rdεξελοιεν, εξελοισανεξ·ελ·οιεν, εξ·ελ·οισαν altεξελοιντοεξ·ελ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεξελε[GNT][LXX]εξ·ελ·εεξελου[LXX]εξ·ελ·ου
3rdεξελετωεξ·ελ·ετωεξελεσθωεξ·ελ·εσθω
Pl1st
2ndεξελετεεξ·ελ·ετεεξελεσθε[LXX]εξ·ελ·εσθε
3rdεξελετωσαν, εξελοντωνεξ·ελ·ετωσαν, εξ·ελ·οντων classicalεξελεσθωσαν[LXX], εξελεσθωνεξ·ελ·εσθωσαν, εξ·ελ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εξελειν[LXX]​εξ·ελ·εινεξελεσθαι[GNT][LXX]​εξ·ελ·εσθαι

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξελουσαεξελονεξ·ελ·ουσ·αεξ·ελ·ο[υ]ν[τ]
Nomεξελωνεξ·ελ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεξελουσανεξελονταεξ·ελ·ουσ·ανεξ·ελ·ο[υ]ντ·α
Datεξελουσῃεξελοντιεξ·ελ·ουσ·ῃεξ·ελ·ο[υ]ντ·ι
Genεξελουσηςεξελοντοςεξ·ελ·ουσ·ηςεξ·ελ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεξελουσαιεξελοντεςεξελονταεξ·ελ·ουσ·αιεξ·ελ·ο[υ]ντ·εςεξ·ελ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεξελουσαςεξελονταςεξ·ελ·ουσ·αςεξ·ελ·ο[υ]ντ·ας
Datεξελουσαιςεξελουσι, εξελουσιν[LXX]εξ·ελ·ουσ·αιςεξ·ελ·ου[ντ]·σι(ν), εξ·ελ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεξελουσωνεξελοντωνεξ·ελ·ουσ·ωνεξ·ελ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξελομενηεξελομενεεξ·ελ·ομεν·ηεξ·ελ·ομεν·ε
Nomεξελομενοςεξ·ελ·ομεν·ος
Accεξελομενηνεξελομενονεξ·ελ·ομεν·ηνεξ·ελ·ομεν·ον
Datεξελομενῃεξελομενῳεξ·ελ·ομεν·ῃεξ·ελ·ομεν·ῳ
Genεξελομενηςεξελομενουεξ·ελ·ομεν·ηςεξ·ελ·ομεν·ου
PlVocεξελομεναιεξελομενοιεξελομεναεξ·ελ·ομεν·αιεξ·ελ·ομεν·οιεξ·ελ·ομεν·α
Nom
Accεξελομεναςεξελομενουςεξ·ελ·ομεν·αςεξ·ελ·ομεν·ους
Datεξελομεναιςεξελομενοιςεξ·ελ·ομεν·αιςεξ·ελ·ομεν·οις
Genεξελομενωνεξελομενωνεξ·ελ·ομεν·ωνεξ·ελ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξῃρημαιεξ·ῃρη·μαι
2ndεξῃρησαι[LXX]εξ·ῃρη·σαι
3rdεξῃρηταιεξ·ῃρη·ται
Pl1stεξῃρημεθαεξ·ῃρη·μεθα
2ndεξῃρησθεεξ·ῃρη·σθε
3rdεξῃρηνταιεξ·ῃρη·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξῃρησομαιεξ·ῃρη·σομαι
2ndεξῃρησῃ, εξῃρησειεξ·ῃρη·σῃ, εξ·ῃρη·σει classical
3rdεξῃρησεταιεξ·ῃρη·σεται
Pl1stεξῃρησομεθαεξ·ῃρη·σομεθα
2ndεξῃρησεσθεεξ·ῃρη·σεσθε
3rdεξῃρησονταιεξ·ῃρη·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξῃρησοιμηνεξ·ῃρη·σοιμην
2ndεξῃρησοιοεξ·ῃρη·σοιο
3rdεξῃρησοιτοεξ·ῃρη·σοιτο
Pl1stεξῃρησοιμεθαεξ·ῃρη·σοιμεθα
2ndεξῃρησοισθεεξ·ῃρη·σοισθε
3rdεξῃρησοιντοεξ·ῃρη·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεξῃρησοεξ·ῃρη·σο
3rdεξῃρησθωεξ·ῃρη·σθω
Pl1st
2ndεξῃρησθεεξ·ῃρη·σθε
3rdεξῃρησθωσαν, εξῃρησθωνεξ·ῃρη·σθωσαν, εξ·ῃρη·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εξῃρησθαι​εξ·ῃρη·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εξῃρησεσθαι​εξ·ῃρη·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξῃρημενηεξῃρημενεεξ·ῃρη·μεν·ηεξ·ῃρη·μεν·ε
Nomεξῃρημενοςεξ·ῃρη·μεν·ος
Accεξῃρημενηνεξῃρημενονεξ·ῃρη·μεν·ηνεξ·ῃρη·μεν·ον
Datεξῃρημενῃεξῃρημενῳεξ·ῃρη·μεν·ῃεξ·ῃρη·μεν·ῳ
Genεξῃρημενηςεξῃρημενουεξ·ῃρη·μεν·ηςεξ·ῃρη·μεν·ου
PlVocεξῃρημεναιεξῃρημενοιεξῃρημεναεξ·ῃρη·μεν·αιεξ·ῃρη·μεν·οιεξ·ῃρη·μεν·α
Nom
Accεξῃρημεναςεξῃρημενουςεξ·ῃρη·μεν·αςεξ·ῃρη·μεν·ους
Datεξῃρημεναιςεξῃρημενοιςεξ·ῃρη·μεν·αιςεξ·ῃρη·μεν·οις
Genεξῃρημενωνεξῃρημενωνεξ·ῃρη·μεν·ωνεξ·ῃρη·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξῃρημηνεξ·ε·ῃρη·μην
2ndεξῃρησοεξ·ε·ῃρη·σο
3rdεξῃρητοεξ·ε·ῃρη·το
Pl1stεξῃρημεθαεξ·ε·ῃρη·μεθα
2ndεξῃρησθεεξ·ε·ῃρη·σθε
3rdεξῃρηντοεξ·ε·ῃρη·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεξῃρεθηνεξ·ε·αιρε·θην
2ndεξῃρεθηςεξ·ε·αιρε·θης
3rdεξῃρεθηεξ·ε·αιρε·θη
Pl1stεξῃρεθημενεξ·ε·αιρε·θημεν
2ndεξῃρεθητεεξ·ε·αιρε·θητε
3rdεξῃρεθησανεξ·ε·αιρε·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεξαιρεθησομαιεξ·αιρε·θησομαι
2ndεξαιρεθησῃ, εξαιρεθησειεξ·αιρε·θησῃ, εξ·αιρε·θησει classical
3rdεξαιρεθησεται[LXX]εξ·αιρε·θησεται
Pl1stεξαιρεθησομεθαεξ·αιρε·θησομεθα
2ndεξαιρεθησεσθεεξ·αιρε·θησεσθε
3rdεξαιρεθησονταιεξ·αιρε·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεξαιρεθωεξ·αιρε·θω
2ndεξαιρεθῃςεξ·αιρε·θῃς
3rdεξαιρεθῃεξ·αιρε·θῃ
Pl1stεξαιρεθωμενεξ·αιρε·θωμεν
2ndεξαιρεθητεεξ·αιρε·θητε
3rdεξαιρεθωσιν, εξαιρεθωσιεξ·αιρε·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεξαιρεθειηνεξ·αιρε·θειην
2ndεξαιρεθειηςεξ·αιρε·θειης
3rdεξαιρεθειηεξ·αιρε·θειη
Pl1stεξαιρεθειημεν, εξαιρεθειμενεξ·αιρε·θειημεν, εξ·αιρε·θειμεν classical
2ndεξαιρεθειητε, εξαιρεθειτεεξ·αιρε·θειητε, εξ·αιρε·θειτε classical
3rdεξαιρεθειησαν, εξαιρεθειενεξ·αιρε·θειησαν, εξ·αιρε·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεξαιρεθησοιμηνεξ·αιρε·θησοιμην
2ndεξαιρεθησοιοεξ·αιρε·θησοιο
3rdεξαιρεθησοιτοεξ·αιρε·θησοιτο
Pl1stεξαιρεθησοιμεθαεξ·αιρε·θησοιμεθα
2ndεξαιρεθησοισθεεξ·αιρε·θησοισθε
3rdεξαιρεθησοιντοεξ·αιρε·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndεξαιρεθητιεξ·αιρε·θητι
3rdεξαιρεθητωεξ·αιρε·θητω
Pl1st
2ndεξαιρεθητεεξ·αιρε·θητε
3rdεξαιρεθητωσαν, εξαιρεθεντωνεξ·αιρε·θητωσαν, εξ·αιρε·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
εξαιρεθηναι​εξ·αιρε·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
εξαιρεθησεσθαι​εξ·αιρε·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξαιρεθεισαεξαιρεθειςεξαιρεθενεξ·αιρε·θεισ·αεξ·αιρε·θει[ντ]·ςεξ·αιρε·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accεξαιρεθεισανεξαιρεθενταεξ·αιρε·θεισ·ανεξ·αιρε·θε[ι]ντ·α
Datεξαιρεθεισῃεξαιρεθεντιεξ·αιρε·θεισ·ῃεξ·αιρε·θε[ι]ντ·ι
Genεξαιρεθεισηςεξαιρεθεντοςεξ·αιρε·θεισ·ηςεξ·αιρε·θε[ι]ντ·ος
PlVocεξαιρεθεισαιεξαιρεθεντεςεξαιρεθενταεξ·αιρε·θεισ·αιεξ·αιρε·θε[ι]ντ·εςεξ·αιρε·θε[ι]ντ·α
Nom
Accεξαιρεθεισαςεξαιρεθενταςεξ·αιρε·θεισ·αςεξ·αιρε·θε[ι]ντ·ας
Datεξαιρεθεισαιςεξαιρεθεισι, εξαιρεθεισινεξ·αιρε·θεισ·αιςεξ·αιρε·θει[ντ]·σι(ν)
Genεξαιρεθεισωνεξαιρεθεντωνεξ·αιρε·θεισ·ωνεξ·αιρε·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξαιρεθησομενηεξαιρεθησομενεεξ·αιρε·θησομεν·ηεξ·αιρε·θησομεν·ε
Nomεξαιρεθησομενοςεξ·αιρε·θησομεν·ος
Accεξαιρεθησομενηνεξαιρεθησομενονεξ·αιρε·θησομεν·ηνεξ·αιρε·θησομεν·ον
Datεξαιρεθησομενῃεξαιρεθησομενῳεξ·αιρε·θησομεν·ῃεξ·αιρε·θησομεν·ῳ
Genεξαιρεθησομενηςεξαιρεθησομενουεξ·αιρε·θησομεν·ηςεξ·αιρε·θησομεν·ου
PlVocεξαιρεθησομεναιεξαιρεθησομενοιεξαιρεθησομεναεξ·αιρε·θησομεν·αιεξ·αιρε·θησομεν·οιεξ·αιρε·θησομεν·α
Nom
Accεξαιρεθησομεναςεξαιρεθησομενουςεξ·αιρε·θησομεν·αςεξ·αιρε·θησομεν·ους
Datεξαιρεθησομεναιςεξαιρεθησομενοιςεξ·αιρε·θησομεν·αιςεξ·αιρε·θησομεν·οις
Genεξαιρεθησομενωνεξαιρεθησομενωνεξ·αιρε·θησομεν·ωνεξ·αιρε·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 18-Nov-2019 04:36:18 EST