εξαγοραζω • EXAGORAZW ECAGORAZW • exagorazō

Search: εξαγοραζομενοι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εξαγοραζομενοιἐξαγοράζωεξ·αγοραζ·ομεν·οιpres mp ptcp mas nom|voc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εξαγοραζομενοιἐξαγοράζωεξ·αγοραζ·ομεν·οιpres mp ptcp mas nom|voc pl

ἐξ·αγοράζω (εξ+αγοραζ-, -, εξ+αγορα·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξαγοραζωεξ·αγοραζ·ωεξαγοραζομαιεξ·αγοραζ·ομαι
2ndεξαγοραζειςεξ·αγοραζ·ειςεξαγοραζῃ, εξαγοραζει, εξαγοραζεσαιεξ·αγοραζ·ῃ, εξ·αγοραζ·ει classical, εξ·αγοραζ·εσαι alt
3rdεξαγοραζειεξ·αγοραζ·ειεξαγοραζεταιεξ·αγοραζ·εται
Pl1stεξαγοραζομενεξ·αγοραζ·ομενεξαγοραζομεθαεξ·αγοραζ·ομεθα
2ndεξαγοραζετε[LXX]εξ·αγοραζ·ετεεξαγοραζεσθεεξ·αγοραζ·εσθε
3rdεξαγοραζουσιν, εξαγοραζουσιεξ·αγοραζ·ουσι(ν)εξαγοραζονταιεξ·αγοραζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξαγοραζωεξ·αγοραζ·ωεξαγοραζωμαιεξ·αγοραζ·ωμαι
2ndεξαγοραζῃςεξ·αγοραζ·ῃςεξαγοραζῃεξ·αγοραζ·ῃ
3rdεξαγοραζῃεξ·αγοραζ·ῃεξαγοραζηταιεξ·αγοραζ·ηται
Pl1stεξαγοραζωμενεξ·αγοραζ·ωμενεξαγοραζωμεθαεξ·αγοραζ·ωμεθα
2ndεξαγοραζητεεξ·αγοραζ·ητεεξαγοραζησθεεξ·αγοραζ·ησθε
3rdεξαγοραζωσιν, εξαγοραζωσιεξ·αγοραζ·ωσι(ν)εξαγοραζωνταιεξ·αγοραζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξαγοραζοιμιεξ·αγοραζ·οιμιεξαγοραζοιμηνεξ·αγοραζ·οιμην
2ndεξαγοραζοιςεξ·αγοραζ·οιςεξαγοραζοιοεξ·αγοραζ·οιο
3rdεξαγοραζοιεξ·αγοραζ·οιεξαγοραζοιτοεξ·αγοραζ·οιτο
Pl1stεξαγοραζοιμενεξ·αγοραζ·οιμενεξαγοραζοιμεθαεξ·αγοραζ·οιμεθα
2ndεξαγοραζοιτεεξ·αγοραζ·οιτεεξαγοραζοισθεεξ·αγοραζ·οισθε
3rdεξαγοραζοιεν, εξαγοραζοισανεξ·αγοραζ·οιεν, εξ·αγοραζ·οισαν altεξαγοραζοιντοεξ·αγοραζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεξαγοραζεεξ·αγοραζ·εεξαγοραζουεξ·αγοραζ·ου
3rdεξαγοραζετωεξ·αγοραζ·ετωεξαγοραζεσθωεξ·αγοραζ·εσθω
Pl1st
2ndεξαγοραζετε[LXX]εξ·αγοραζ·ετεεξαγοραζεσθεεξ·αγοραζ·εσθε
3rdεξαγοραζετωσαν, εξαγοραζοντωνεξ·αγοραζ·ετωσαν, εξ·αγοραζ·οντων classicalεξαγοραζεσθωσαν, εξαγοραζεσθωνεξ·αγοραζ·εσθωσαν, εξ·αγοραζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εξαγοραζειν​εξ·αγοραζ·ειν​εξαγοραζεσθαι​εξ·αγοραζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξαγοραζουσαεξαγοραζονεξ·αγοραζ·ουσ·αεξ·αγοραζ·ο[υ]ν[τ]
Nomεξαγοραζωνεξ·αγοραζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεξαγοραζουσανεξαγοραζονταεξ·αγοραζ·ουσ·ανεξ·αγοραζ·ο[υ]ντ·α
Datεξαγοραζουσῃεξαγοραζοντιεξ·αγοραζ·ουσ·ῃεξ·αγοραζ·ο[υ]ντ·ι
Genεξαγοραζουσηςεξαγοραζοντοςεξ·αγοραζ·ουσ·ηςεξ·αγοραζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεξαγοραζουσαιεξαγοραζοντεςεξαγοραζονταεξ·αγοραζ·ουσ·αιεξ·αγοραζ·ο[υ]ντ·εςεξ·αγοραζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεξαγοραζουσαςεξαγοραζονταςεξ·αγοραζ·ουσ·αςεξ·αγοραζ·ο[υ]ντ·ας
Datεξαγοραζουσαιςεξαγοραζουσι, εξαγοραζουσινεξ·αγοραζ·ουσ·αιςεξ·αγοραζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεξαγοραζουσωνεξαγοραζοντωνεξ·αγοραζ·ουσ·ωνεξ·αγοραζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξαγοραζομενηεξαγοραζομενεεξ·αγοραζ·ομεν·ηεξ·αγοραζ·ομεν·ε
Nomεξαγοραζομενοςεξ·αγοραζ·ομεν·ος
Accεξαγοραζομενηνεξαγοραζομενονεξ·αγοραζ·ομεν·ηνεξ·αγοραζ·ομεν·ον
Datεξαγοραζομενῃεξαγοραζομενῳεξ·αγοραζ·ομεν·ῃεξ·αγοραζ·ομεν·ῳ
Genεξαγοραζομενηςεξαγοραζομενουεξ·αγοραζ·ομεν·ηςεξ·αγοραζ·ομεν·ου
PlVocεξαγοραζομεναιεξαγοραζομενοι[GNT]εξαγοραζομεναεξ·αγοραζ·ομεν·αιεξ·αγοραζ·ομεν·οιεξ·αγοραζ·ομεν·α
Nom
Accεξαγοραζομεναςεξαγοραζομενουςεξ·αγοραζ·ομεν·αςεξ·αγοραζ·ομεν·ους
Datεξαγοραζομεναιςεξαγοραζομενοιςεξ·αγοραζ·ομεν·αιςεξ·αγοραζ·ομεν·οις
Genεξαγοραζομενωνεξαγοραζομενωνεξ·αγοραζ·ομεν·ωνεξ·αγοραζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξηγοραζονεξ·ε·αγοραζ·ονεξηγοραζομηνεξ·ε·αγοραζ·ομην
2ndεξηγοραζεςεξ·ε·αγοραζ·εςεξηγοραζουεξ·ε·αγοραζ·ου
3rdεξηγοραζεν, εξηγοραζεεξ·ε·αγοραζ·ε(ν)εξηγοραζετοεξ·ε·αγοραζ·ετο
Pl1stεξηγοραζομενεξ·ε·αγοραζ·ομενεξηγοραζομεθαεξ·ε·αγοραζ·ομεθα
2ndεξηγοραζετεεξ·ε·αγοραζ·ετεεξηγοραζεσθεεξ·ε·αγοραζ·εσθε
3rdεξηγοραζον, εξηγοραζοσανεξ·ε·αγοραζ·ον, εξ·ε·αγοραζ·οσαν altεξηγοραζοντοεξ·ε·αγοραζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξηγορασαεξ·ε·αγορα·σαεξηγορασαμηνεξ·ε·αγορα·σαμην
2ndεξηγορασαςεξ·ε·αγορα·σαςεξηγορασωεξ·ε·αγορα·σω
3rdεξηγορασεν[GNT], εξηγορασεεξ·ε·αγορα·σε(ν), εξ·ε·αγορα·σε(ν)εξηγορασατοεξ·ε·αγορα·σατο
Pl1stεξηγορασαμενεξ·ε·αγορα·σαμενεξηγορασαμεθαεξ·ε·αγορα·σαμεθα
2ndεξηγορασατεεξ·ε·αγορα·σατεεξηγορασασθεεξ·ε·αγορα·σασθε
3rdεξηγορασανεξ·ε·αγορα·σανεξηγορασαντοεξ·ε·αγορα·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξαγορασωεξ·αγορα·σωεξαγορασωμαιεξ·αγορα·σωμαι
2ndεξαγορασῃςεξ·αγορα·σῃςεξαγορασῃ[GNT]εξ·αγορα·σῃ
3rdεξαγορασῃ[GNT]εξ·αγορα·σῃεξαγορασηταιεξ·αγορα·σηται
Pl1stεξαγορασωμενεξ·αγορα·σωμενεξαγορασωμεθαεξ·αγορα·σωμεθα
2ndεξαγορασητεεξ·αγορα·σητεεξαγορασησθεεξ·αγορα·σησθε
3rdεξαγορασωσιν, εξαγορασωσιεξ·αγορα·σωσι(ν)εξαγορασωνταιεξ·αγορα·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξαγορασαιμιεξ·αγορα·σαιμιεξαγορασαιμηνεξ·αγορα·σαιμην
2ndεξαγορασαις, εξαγορασειαςεξ·αγορα·σαις, εξ·αγορα·σειας classicalεξαγορασαιοεξ·αγορα·σαιο
3rdεξαγορασαι, εξαγορασειεεξ·αγορα·σαι, εξ·αγορα·σειε classicalεξαγορασαιτοεξ·αγορα·σαιτο
Pl1stεξαγορασαιμενεξ·αγορα·σαιμενεξαγορασαιμεθαεξ·αγορα·σαιμεθα
2ndεξαγορασαιτεεξ·αγορα·σαιτεεξαγορασαισθεεξ·αγορα·σαισθε
3rdεξαγορασαιεν, εξαγορασαισαν, εξαγορασειαν, εξαγορασειενεξ·αγορα·σαιεν, εξ·αγορα·σαισαν alt, εξ·αγορα·σειαν classical, εξ·αγορα·σειεν classicalεξαγορασαιντοεξ·αγορα·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεξαγορασονεξ·αγορα·σονεξαγορασαιεξ·αγορα·σαι
3rdεξαγορασατωεξ·αγορα·σατωεξαγορασασθωεξ·αγορα·σασθω
Pl1st
2ndεξαγορασατεεξ·αγορα·σατεεξαγορασασθεεξ·αγορα·σασθε
3rdεξαγορασατωσαν, εξαγορασαντωνεξ·αγορα·σατωσαν, εξ·αγορα·σαντων classicalεξαγορασασθωσαν, εξαγορασασθωνεξ·αγορα·σασθωσαν, εξ·αγορα·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εξαγορασαι​εξ·αγορα·σαι​εξαγορασασθαι​εξ·αγορα·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξαγορασασαεξαγορασαςεξαγορασανεξ·αγορα·σασ·αεξ·αγορα·σα[ντ]·ςεξ·αγορα·σαν[τ]
Nom
Accεξαγορασασανεξαγορασανταεξ·αγορα·σασ·ανεξ·αγορα·σαντ·α
Datεξαγορασασῃεξαγορασαντιεξ·αγορα·σασ·ῃεξ·αγορα·σαντ·ι
Genεξαγορασασηςεξαγορασαντοςεξ·αγορα·σασ·ηςεξ·αγορα·σαντ·ος
PlVocεξαγορασασαιεξαγορασαντεςεξαγορασανταεξ·αγορα·σασ·αιεξ·αγορα·σαντ·εςεξ·αγορα·σαντ·α
Nom
Accεξαγορασασαςεξαγορασανταςεξ·αγορα·σασ·αςεξ·αγορα·σαντ·ας
Datεξαγορασασαιςεξαγορασασι, εξαγορασασινεξ·αγορα·σασ·αιςεξ·αγορα·σα[ντ]·σι(ν)
Genεξαγορασασωνεξαγορασαντωνεξ·αγορα·σασ·ωνεξ·αγορα·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξαγορασαμενηεξαγορασαμενεεξ·αγορα·σαμεν·ηεξ·αγορα·σαμεν·ε
Nomεξαγορασαμενοςεξ·αγορα·σαμεν·ος
Accεξαγορασαμενηνεξαγορασαμενονεξ·αγορα·σαμεν·ηνεξ·αγορα·σαμεν·ον
Datεξαγορασαμενῃεξαγορασαμενῳεξ·αγορα·σαμεν·ῃεξ·αγορα·σαμεν·ῳ
Genεξαγορασαμενηςεξαγορασαμενουεξ·αγορα·σαμεν·ηςεξ·αγορα·σαμεν·ου
PlVocεξαγορασαμεναιεξαγορασαμενοιεξαγορασαμεναεξ·αγορα·σαμεν·αιεξ·αγορα·σαμεν·οιεξ·αγορα·σαμεν·α
Nom
Accεξαγορασαμεναςεξαγορασαμενουςεξ·αγορα·σαμεν·αςεξ·αγορα·σαμεν·ους
Datεξαγορασαμεναιςεξαγορασαμενοιςεξ·αγορα·σαμεν·αιςεξ·αγορα·σαμεν·οις
Genεξαγορασαμενωνεξαγορασαμενωνεξ·αγορα·σαμεν·ωνεξ·αγορα·σαμεν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 19-Jan-2020 03:05:19 EST