εξαγω • EXAGW ECAGW • exagō

Search: εξαγαγειν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εξαγαγεινἐξάγωεξ·αγαγ·ειν2aor act inf
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εξαγαγεινἐξάγωεξ·αγαγ·ειν2aor act inf

ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξαγωεξ·αγ·ωεξαγομαιεξ·αγ·ομαι
2ndεξαγειςεξ·αγ·ειςεξαγῃ, εξαγει[GNT], εξαγεσαιεξ·αγ·ῃ, εξ·αγ·ει classical, εξ·αγ·εσαι alt
3rdεξαγει[GNT]εξ·αγ·ειεξαγεταιεξ·αγ·εται
Pl1stεξαγομεν[LXX]εξ·αγ·ομενεξαγομεθαεξ·αγ·ομεθα
2ndεξαγετεεξ·αγ·ετεεξαγεσθεεξ·αγ·εσθε
3rdεξαγουσιν[GNT][LXX], εξαγουσιεξ·αγ·ουσι(ν), εξ·αγ·ουσι(ν)εξαγονταιεξ·αγ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξαγωεξ·αγ·ωεξαγωμαιεξ·αγ·ωμαι
2ndεξαγῃςεξ·αγ·ῃςεξαγῃεξ·αγ·ῃ
3rdεξαγῃεξ·αγ·ῃεξαγηταιεξ·αγ·ηται
Pl1stεξαγωμενεξ·αγ·ωμενεξαγωμεθαεξ·αγ·ωμεθα
2ndεξαγητεεξ·αγ·ητεεξαγησθεεξ·αγ·ησθε
3rdεξαγωσιν, εξαγωσιεξ·αγ·ωσι(ν)εξαγωνταιεξ·αγ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξαγοιμιεξ·αγ·οιμιεξαγοιμηνεξ·αγ·οιμην
2ndεξαγοιςεξ·αγ·οιςεξαγοιοεξ·αγ·οιο
3rdεξαγοιεξ·αγ·οιεξαγοιτοεξ·αγ·οιτο
Pl1stεξαγοιμενεξ·αγ·οιμενεξαγοιμεθαεξ·αγ·οιμεθα
2ndεξαγοιτεεξ·αγ·οιτεεξαγοισθεεξ·αγ·οισθε
3rdεξαγοιεν, εξαγοισανεξ·αγ·οιεν, εξ·αγ·οισαν altεξαγοιντοεξ·αγ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεξαγεεξ·αγ·εεξαγουεξ·αγ·ου
3rdεξαγετωεξ·αγ·ετωεξαγεσθωεξ·αγ·εσθω
Pl1st
2ndεξαγετεεξ·αγ·ετεεξαγεσθεεξ·αγ·εσθε
3rdεξαγετωσαν, εξαγοντωνεξ·αγ·ετωσαν, εξ·αγ·οντων classicalεξαγεσθωσαν, εξαγεσθωνεξ·αγ·εσθωσαν, εξ·αγ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εξαγειν​εξ·αγ·ειν​εξαγεσθαι​εξ·αγ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξαγουσαεξαγονεξ·αγ·ουσ·αεξ·αγ·ο[υ]ν[τ]
Nomεξαγων[LXX]εξ·αγ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεξαγουσανεξαγονταεξ·αγ·ουσ·ανεξ·αγ·ο[υ]ντ·α
Datεξαγουσῃεξαγοντιεξ·αγ·ουσ·ῃεξ·αγ·ο[υ]ντ·ι
Genεξαγουσηςεξαγοντοςεξ·αγ·ουσ·ηςεξ·αγ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεξαγουσαιεξαγοντεςεξαγονταεξ·αγ·ουσ·αιεξ·αγ·ο[υ]ντ·εςεξ·αγ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεξαγουσαςεξαγονταςεξ·αγ·ουσ·αςεξ·αγ·ο[υ]ντ·ας
Datεξαγουσαιςεξαγουσι, εξαγουσιν[GNT][LXX]εξ·αγ·ουσ·αιςεξ·αγ·ου[ντ]·σι(ν), εξ·αγ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεξαγουσωνεξαγοντωνεξ·αγ·ουσ·ωνεξ·αγ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξαγομενηεξαγομενεεξ·αγ·ομεν·ηεξ·αγ·ομεν·ε
Nomεξαγομενοςεξ·αγ·ομεν·ος
Accεξαγομενηνεξαγομενονεξ·αγ·ομεν·ηνεξ·αγ·ομεν·ον
Datεξαγομενῃεξαγομενῳεξ·αγ·ομεν·ῃεξ·αγ·ομεν·ῳ
Genεξαγομενης[LXX]εξαγομενουεξ·αγ·ομεν·ηςεξ·αγ·ομεν·ου
PlVocεξαγομεναιεξαγομενοιεξαγομεναεξ·αγ·ομεν·αιεξ·αγ·ομεν·οιεξ·αγ·ομεν·α
Nom
Accεξαγομεναςεξαγομενουςεξ·αγ·ομεν·αςεξ·αγ·ομεν·ους
Datεξαγομεναιςεξαγομενοιςεξ·αγ·ομεν·αιςεξ·αγ·ομεν·οις
Genεξαγομενωνεξαγομενωνεξ·αγ·ομεν·ωνεξ·αγ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξηγον[LXX]εξ·ε·αγ·ονεξηγομηνεξ·ε·αγ·ομην
2ndεξηγεςεξ·ε·αγ·εςεξηγουεξ·ε·αγ·ου
3rdεξηγεν, εξηγεεξ·ε·αγ·ε(ν)εξηγετοεξ·ε·αγ·ετο
Pl1stεξηγομενεξ·ε·αγ·ομενεξηγομεθαεξ·ε·αγ·ομεθα
2ndεξηγετεεξ·ε·αγ·ετεεξηγεσθεεξ·ε·αγ·εσθε
3rdεξηγον[LXX], εξηγοσανεξ·ε·αγ·ον, εξ·ε·αγ·οσαν altεξηγοντο[LXX]εξ·ε·αγ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξαξω[LXX]εξ·αγ·σωεξαξομαιεξ·αγ·σομαι
2ndεξαξεις[LXX]εξ·αγ·σειςεξαξῃ, εξαξει[LXX], εξαξεσαιεξ·αγ·σῃ, εξ·αγ·σει classical, εξ·αγ·σεσαι alt
3rdεξαξει[LXX]εξ·αγ·σειεξαξεταιεξ·αγ·σεται
Pl1stεξαξομεν[LXX]εξ·αγ·σομενεξαξομεθαεξ·αγ·σομεθα
2ndεξαξετε[LXX]εξ·αγ·σετεεξαξεσθεεξ·αγ·σεσθε
3rdεξαξουσιν[LXX], εξαξουσιεξ·αγ·σουσι(ν), εξ·αγ·σουσι(ν)εξαξονταιεξ·αγ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξαξοιμιεξ·αγ·σοιμιεξαξοιμηνεξ·αγ·σοιμην
2ndεξαξοιςεξ·αγ·σοιςεξαξοιοεξ·αγ·σοιο
3rdεξαξοιεξ·αγ·σοιεξαξοιτοεξ·αγ·σοιτο
Pl1stεξαξοιμενεξ·αγ·σοιμενεξαξοιμεθαεξ·αγ·σοιμεθα
2ndεξαξοιτεεξ·αγ·σοιτεεξαξοισθεεξ·αγ·σοισθε
3rdεξαξοιενεξ·αγ·σοιενεξαξοιντοεξ·αγ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εξαξειν​εξ·αγ·σειν​εξαξεσθαι​εξ·αγ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξαξουσαεξαξονεξ·αγ·σουσ·αεξ·αγ·σο[υ]ν[τ]
Nomεξαξωνεξ·αγ·σο[υ]ν[τ]·^
Accεξαξουσανεξαξονταεξ·αγ·σουσ·ανεξ·αγ·σο[υ]ντ·α
Datεξαξουσῃεξαξοντιεξ·αγ·σουσ·ῃεξ·αγ·σο[υ]ντ·ι
Genεξαξουσηςεξαξοντοςεξ·αγ·σουσ·ηςεξ·αγ·σο[υ]ντ·ος
PlVocεξαξουσαιεξαξοντεςεξαξονταεξ·αγ·σουσ·αιεξ·αγ·σο[υ]ντ·εςεξ·αγ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accεξαξουσαςεξαξονταςεξ·αγ·σουσ·αςεξ·αγ·σο[υ]ντ·ας
Datεξαξουσαιςεξαξουσι, εξαξουσιν[LXX]εξ·αγ·σουσ·αιςεξ·αγ·σου[ντ]·σι(ν), εξ·αγ·σου[ντ]·σι(ν)
Genεξαξουσωνεξαξοντωνεξ·αγ·σουσ·ωνεξ·αγ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξαξομενηεξαξομενεεξ·αγ·σομεν·ηεξ·αγ·σομεν·ε
Nomεξαξομενοςεξ·αγ·σομεν·ος
Accεξαξομενηνεξαξομενονεξ·αγ·σομεν·ηνεξ·αγ·σομεν·ον
Datεξαξομενῃεξαξομενῳεξ·αγ·σομεν·ῃεξ·αγ·σομεν·ῳ
Genεξαξομενηςεξαξομενουεξ·αγ·σομεν·ηςεξ·αγ·σομεν·ου
PlVocεξαξομεναιεξαξομενοιεξαξομεναεξ·αγ·σομεν·αιεξ·αγ·σομεν·οιεξ·αγ·σομεν·α
Nom
Accεξαξομεναςεξαξομενουςεξ·αγ·σομεν·αςεξ·αγ·σομεν·ους
Datεξαξομεναιςεξαξομενοιςεξ·αγ·σομεν·αιςεξ·αγ·σομεν·οις
Genεξαξομενωνεξαξομενωνεξ·αγ·σομεν·ωνεξ·αγ·σομεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξηγαγον[LXX]εξ·ε·αγαγ·ονεξηγαγομηνεξ·ε·αγαγ·ομην
2ndεξηγαγες[LXX]εξ·ε·αγαγ·εςεξηγαγουεξ·ε·αγαγ·ου
3rdεξηγαγεν[GNT][LXX], εξηγαγεεξ·ε·αγαγ·ε(ν), εξ·ε·αγαγ·ε(ν)εξηγαγετοεξ·ε·αγαγ·ετο
Pl1stεξηγαγομενεξ·ε·αγαγ·ομενεξηγαγομεθαεξ·ε·αγαγ·ομεθα
2ndεξηγαγετε[LXX]εξ·ε·αγαγ·ετεεξηγαγεσθεεξ·ε·αγαγ·εσθε
3rdεξηγαγον[LXX], εξηγαγοσαν[LXX]εξ·ε·αγαγ·ον, εξ·ε·αγαγ·οσαν altεξηγαγοντοεξ·ε·αγαγ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξαγαγωεξ·αγαγ·ωεξαγαγωμαιεξ·αγαγ·ωμαι
2ndεξαγαγῃς[LXX]εξ·αγαγ·ῃςεξαγαγῃεξ·αγαγ·ῃ
3rdεξαγαγῃεξ·αγαγ·ῃεξαγαγηταιεξ·αγαγ·ηται
Pl1stεξαγαγωμενεξ·αγαγ·ωμενεξαγαγωμεθαεξ·αγαγ·ωμεθα
2ndεξαγαγητεεξ·αγαγ·ητεεξαγαγησθεεξ·αγαγ·ησθε
3rdεξαγαγωσιν, εξαγαγωσιεξ·αγαγ·ωσι(ν)εξαγαγωνταιεξ·αγαγ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξαγαγοιμιεξ·αγαγ·οιμιεξαγαγοιμηνεξ·αγαγ·οιμην
2ndεξαγαγοιςεξ·αγαγ·οιςεξαγαγοιοεξ·αγαγ·οιο
3rdεξαγαγοι[LXX]εξ·αγαγ·οιεξαγαγοιτοεξ·αγαγ·οιτο
Pl1stεξαγαγοιμενεξ·αγαγ·οιμενεξαγαγοιμεθαεξ·αγαγ·οιμεθα
2ndεξαγαγοιτεεξ·αγαγ·οιτεεξαγαγοισθεεξ·αγαγ·οισθε
3rdεξαγαγοιεν, εξαγαγοισανεξ·αγαγ·οιεν, εξ·αγαγ·οισαν altεξαγαγοιντοεξ·αγαγ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεξαγαγε[LXX]εξ·αγαγ·εεξαγαγουεξ·αγαγ·ου
3rdεξαγαγετω[LXX]εξ·αγαγ·ετωεξαγαγεσθωεξ·αγαγ·εσθω
Pl1st
2ndεξαγαγετε[LXX]εξ·αγαγ·ετεεξαγαγεσθεεξ·αγαγ·εσθε
3rdεξαγαγετωσαν[GNT][LXX], εξαγαγοντωνεξ·αγαγ·ετωσαν, εξ·αγαγ·οντων classicalεξαγαγεσθωσαν, εξαγαγεσθωνεξ·αγαγ·εσθωσαν, εξ·αγαγ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εξαγαγειν[GNT][LXX]​εξ·αγαγ·εινεξαγαγεσθαι​εξ·αγαγ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξαγαγουσαεξαγαγονεξ·αγαγ·ουσ·αεξ·αγαγ·ο[υ]ν[τ]
Nomεξαγαγων[GNT][LXX]εξ·αγαγ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεξαγαγουσανεξαγαγοντα[LXX]εξ·αγαγ·ουσ·ανεξ·αγαγ·ο[υ]ντ·α
Datεξαγαγουσῃεξαγαγοντι[LXX]εξ·αγαγ·ουσ·ῃεξ·αγαγ·ο[υ]ντ·ι
Genεξαγαγουσηςεξαγαγοντος[LXX]εξ·αγαγ·ουσ·ηςεξ·αγαγ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεξαγαγουσαιεξαγαγοντες[GNT][LXX]εξαγαγοντα[LXX]εξ·αγαγ·ουσ·αιεξ·αγαγ·ο[υ]ντ·εςεξ·αγαγ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεξαγαγουσαςεξαγαγονταςεξ·αγαγ·ουσ·αςεξ·αγαγ·ο[υ]ντ·ας
Datεξαγαγουσαιςεξαγαγουσι, εξαγαγουσινεξ·αγαγ·ουσ·αιςεξ·αγαγ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεξαγαγουσωνεξαγαγοντωνεξ·αγαγ·ουσ·ωνεξ·αγαγ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξαγαγομενηεξαγαγομενεεξ·αγαγ·ομεν·ηεξ·αγαγ·ομεν·ε
Nomεξαγαγομενοςεξ·αγαγ·ομεν·ος
Accεξαγαγομενηνεξαγαγομενονεξ·αγαγ·ομεν·ηνεξ·αγαγ·ομεν·ον
Datεξαγαγομενῃεξαγαγομενῳεξ·αγαγ·ομεν·ῃεξ·αγαγ·ομεν·ῳ
Genεξαγαγομενηςεξαγαγομενουεξ·αγαγ·ομεν·ηςεξ·αγαγ·ομεν·ου
PlVocεξαγαγομεναιεξαγαγομενοιεξαγαγομεναεξ·αγαγ·ομεν·αιεξ·αγαγ·ομεν·οιεξ·αγαγ·ομεν·α
Nom
Accεξαγαγομεναςεξαγαγομενουςεξ·αγαγ·ομεν·αςεξ·αγαγ·ομεν·ους
Datεξαγαγομεναιςεξαγαγομενοιςεξ·αγαγ·ομεν·αιςεξ·αγαγ·ομεν·οις
Genεξαγαγομενωνεξαγαγομενωνεξ·αγαγ·ομεν·ωνεξ·αγαγ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεξηχθηνεξ·ε·αγ·θην
2ndεξηχθηςεξ·ε·αγ·θης
3rdεξηχθηεξ·ε·αγ·θη
Pl1stεξηχθημενεξ·ε·αγ·θημεν
2ndεξηχθητεεξ·ε·αγ·θητε
3rdεξηχθησανεξ·ε·αγ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεξαχθησομαιεξ·αγ·θησομαι
2ndεξαχθησῃ, εξαχθησειεξ·αγ·θησῃ, εξ·αγ·θησει classical
3rdεξαχθησεται[LXX]εξ·αγ·θησεται
Pl1stεξαχθησομεθαεξ·αγ·θησομεθα
2ndεξαχθησεσθεεξ·αγ·θησεσθε
3rdεξαχθησονταιεξ·αγ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεξαχθωεξ·αγ·θω
2ndεξαχθῃςεξ·αγ·θῃς
3rdεξαχθῃεξ·αγ·θῃ
Pl1stεξαχθωμενεξ·αγ·θωμεν
2ndεξαχθητεεξ·αγ·θητε
3rdεξαχθωσιν, εξαχθωσιεξ·αγ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεξαχθειηνεξ·αγ·θειην
2ndεξαχθειηςεξ·αγ·θειης
3rdεξαχθειηεξ·αγ·θειη
Pl1stεξαχθειημεν, εξαχθειμενεξ·αγ·θειημεν, εξ·αγ·θειμεν classical
2ndεξαχθειητε, εξαχθειτεεξ·αγ·θειητε, εξ·αγ·θειτε classical
3rdεξαχθειησαν, εξαχθειενεξ·αγ·θειησαν, εξ·αγ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεξαχθησοιμηνεξ·αγ·θησοιμην
2ndεξαχθησοιοεξ·αγ·θησοιο
3rdεξαχθησοιτοεξ·αγ·θησοιτο
Pl1stεξαχθησοιμεθαεξ·αγ·θησοιμεθα
2ndεξαχθησοισθεεξ·αγ·θησοισθε
3rdεξαχθησοιντοεξ·αγ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndεξαχθητιεξ·αγ·θητι
3rdεξαχθητωεξ·αγ·θητω
Pl1st
2ndεξαχθητεεξ·αγ·θητε
3rdεξαχθητωσαν, εξαχθεντωνεξ·αγ·θητωσαν, εξ·αγ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
εξαχθηναι​εξ·αγ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
εξαχθησεσθαι​εξ·αγ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξαχθεισαεξαχθειςεξαχθενεξ·αγ·θεισ·αεξ·αγ·θει[ντ]·ςεξ·αγ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accεξαχθεισανεξαχθενταεξ·αγ·θεισ·ανεξ·αγ·θε[ι]ντ·α
Datεξαχθεισῃεξαχθεντιεξ·αγ·θεισ·ῃεξ·αγ·θε[ι]ντ·ι
Genεξαχθεισηςεξαχθεντοςεξ·αγ·θεισ·ηςεξ·αγ·θε[ι]ντ·ος
PlVocεξαχθεισαιεξαχθεντεςεξαχθενταεξ·αγ·θεισ·αιεξ·αγ·θε[ι]ντ·εςεξ·αγ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accεξαχθεισαςεξαχθενταςεξ·αγ·θεισ·αςεξ·αγ·θε[ι]ντ·ας
Datεξαχθεισαιςεξαχθεισι, εξαχθεισινεξ·αγ·θεισ·αιςεξ·αγ·θει[ντ]·σι(ν)
Genεξαχθεισωνεξαχθεντωνεξ·αγ·θεισ·ωνεξ·αγ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεξαχθησομενηεξαχθησομενεεξ·αγ·θησομεν·ηεξ·αγ·θησομεν·ε
Nomεξαχθησομενοςεξ·αγ·θησομεν·ος
Accεξαχθησομενηνεξαχθησομενονεξ·αγ·θησομεν·ηνεξ·αγ·θησομεν·ον
Datεξαχθησομενῃεξαχθησομενῳεξ·αγ·θησομεν·ῃεξ·αγ·θησομεν·ῳ
Genεξαχθησομενηςεξαχθησομενουεξ·αγ·θησομεν·ηςεξ·αγ·θησομεν·ου
PlVocεξαχθησομεναιεξαχθησομενοιεξαχθησομεναεξ·αγ·θησομεν·αιεξ·αγ·θησομεν·οιεξ·αγ·θησομεν·α
Nom
Accεξαχθησομεναςεξαχθησομενουςεξ·αγ·θησομεν·αςεξ·αγ·θησομεν·ους
Datεξαχθησομεναιςεξαχθησομενοιςεξ·αγ·θησομεν·αιςεξ·αγ·θησομεν·οις
Genεξαχθησομενωνεξαχθησομενωνεξ·αγ·θησομεν·ωνεξ·αγ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 07-Jul-2020 12:14:45 EDT