ενωτιζομαι • ENWTIZOMAI • enōtizomai

Search: ενωτισαι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ενωτισαιἐνωτίζομαιεν·ωτι·σαι1aor mp imp 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ενωτισαιἐνωτίζομαιεν·ωτι·σαι1aor mp imp 2nd sg

ἐν·ωτίζομαι (εν+ωτιζ-, εν+ωτι(ε)·[σ]-, εν+ωτι·σ-/ενωτι·σ-, -, -, εν+ωτισ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενωτιζομαιεν·ωτιζ·ομαι
2ndενωτιζῃ, ενωτιζει, ενωτιζεσαιεν·ωτιζ·ῃ, εν·ωτιζ·ει classical, εν·ωτιζ·εσαι alt
3rdενωτιζεταιεν·ωτιζ·εται
Pl1stενωτιζομεθαεν·ωτιζ·ομεθα
2ndενωτιζεσθε[LXX]εν·ωτιζ·εσθε
3rdενωτιζονταιεν·ωτιζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενωτιζωμαιεν·ωτιζ·ωμαι
2ndενωτιζῃεν·ωτιζ·ῃ
3rdενωτιζηταιεν·ωτιζ·ηται
Pl1stενωτιζωμεθαεν·ωτιζ·ωμεθα
2ndενωτιζησθεεν·ωτιζ·ησθε
3rdενωτιζωνταιεν·ωτιζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενωτιζοιμηνεν·ωτιζ·οιμην
2ndενωτιζοιοεν·ωτιζ·οιο
3rdενωτιζοιτοεν·ωτιζ·οιτο
Pl1stενωτιζοιμεθαεν·ωτιζ·οιμεθα
2ndενωτιζοισθεεν·ωτιζ·οισθε
3rdενωτιζοιντοεν·ωτιζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndενωτιζου[LXX]εν·ωτιζ·ου
3rdενωτιζεσθωεν·ωτιζ·εσθω
Pl1st
2ndενωτιζεσθε[LXX]εν·ωτιζ·εσθε
3rdενωτιζεσθωσαν, ενωτιζεσθωνεν·ωτιζ·εσθωσαν, εν·ωτιζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ενωτιζεσθαι​εν·ωτιζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocενωτιζομενηενωτιζομενεεν·ωτιζ·ομεν·ηεν·ωτιζ·ομεν·ε
Nomενωτιζομενοςεν·ωτιζ·ομεν·ος
Accενωτιζομενηνενωτιζομενονεν·ωτιζ·ομεν·ηνεν·ωτιζ·ομεν·ον
Datενωτιζομενῃενωτιζομενῳεν·ωτιζ·ομεν·ῃεν·ωτιζ·ομεν·ῳ
Genενωτιζομενηςενωτιζομενουεν·ωτιζ·ομεν·ηςεν·ωτιζ·ομεν·ου
PlVocενωτιζομεναιενωτιζομενοιενωτιζομεναεν·ωτιζ·ομεν·αιεν·ωτιζ·ομεν·οιεν·ωτιζ·ομεν·α
Nom
Accενωτιζομεναςενωτιζομενουςεν·ωτιζ·ομεν·αςεν·ωτιζ·ομεν·ους
Datενωτιζομεναιςενωτιζομενοιςεν·ωτιζ·ομεν·αιςεν·ωτιζ·ομεν·οις
Genενωτιζομενωνενωτιζομενωνεν·ωτιζ·ομεν·ωνεν·ωτιζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενωτιζομηνεν·ε·ωτιζ·ομην
2ndενωτιζου[LXX]εν·ε·ωτιζ·ου
3rdενωτιζετοεν·ε·ωτιζ·ετο
Pl1stενωτιζομεθαεν·ε·ωτιζ·ομεθα
2ndενωτιζεσθε[LXX]εν·ε·ωτιζ·εσθε
3rdενωτιζοντοεν·ε·ωτιζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενωτιουμαιεν·ωτι(ε)·[σ]ομαι
2ndενωτιῃ, ενωτιει, ενωτιεισαιεν·ωτι(ε)·[σ]ῃ, εν·ωτι(ε)·[σ]ει classical, εν·ωτι(ε)·[σ]εσαι alt
3rdενωτιειται[LXX]εν·ωτι(ε)·[σ]εται
Pl1stενωτιουμεθαεν·ωτι(ε)·[σ]ομεθα
2ndενωτιεισθεεν·ωτι(ε)·[σ]εσθε
3rdενωτιουνταιεν·ωτι(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενωτιοιμηνεν·ωτι(ε)·[σ]οιμην
2ndενωτιοιοεν·ωτι(ε)·[σ]οιο
3rdενωτιοιτοεν·ωτι(ε)·[σ]οιτο
Pl1stενωτιοιμεθαεν·ωτι(ε)·[σ]οιμεθα
2ndενωτιοισθεεν·ωτι(ε)·[σ]οισθε
3rdενωτιοιντοεν·ωτι(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ενωτιεισθαι​εν·ωτι(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocενωτιουμενηενωτιουμενεεν·ωτι(ε)·[σ]ομεν·ηεν·ωτι(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomενωτιουμενοςεν·ωτι(ε)·[σ]ομεν·ος
Accενωτιουμενηνενωτιουμενονεν·ωτι(ε)·[σ]ομεν·ηνεν·ωτι(ε)·[σ]ομεν·ον
Datενωτιουμενῃενωτιουμενῳεν·ωτι(ε)·[σ]ομεν·ῃεν·ωτι(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genενωτιουμενηςενωτιουμενουεν·ωτι(ε)·[σ]ομεν·ηςεν·ωτι(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocενωτιουμεναιενωτιουμενοιενωτιουμεναεν·ωτι(ε)·[σ]ομεν·αιεν·ωτι(ε)·[σ]ομεν·οιεν·ωτι(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accενωτιουμεναςενωτιουμενουςεν·ωτι(ε)·[σ]ομεν·αςεν·ωτι(ε)·[σ]ομεν·ους
Datενωτιουμεναιςενωτιουμενοιςεν·ωτι(ε)·[σ]ομεν·αιςεν·ωτι(ε)·[σ]ομεν·οις
Genενωτιουμενωνενωτιουμενωνεν·ωτι(ε)·[σ]ομεν·ωνεν·ωτι(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενωτισαμην, ηνωτισαμηνεν·ε·ωτι·σαμην, ε·ενωτι·σαμην
2ndενωτισω, ηνωτισωεν·ε·ωτι·σω, ε·ενωτι·σω
3rdενωτισατο[LXX], ηνωτισατοεν·ε·ωτι·σατο, ε·ενωτι·σατο
Pl1stενωτισαμεθα, ηνωτισαμεθαεν·ε·ωτι·σαμεθα, ε·ενωτι·σαμεθα
2ndενωτισασθε[GNT][LXX], ηνωτισασθε[LXX]εν·ε·ωτι·σασθε, ε·ενωτι·σασθε
3rdενωτισαντο, ηνωτισαντο[LXX]εν·ε·ωτι·σαντο, ε·ενωτι·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενωτισωμαιεν·ωτι·σωμαι
2ndενωτισῃ[LXX]εν·ωτι·σῃ
3rdενωτισηταιεν·ωτι·σηται
Pl1stενωτισωμεθαεν·ωτι·σωμεθα
2ndενωτισησθεεν·ωτι·σησθε
3rdενωτισωνταιεν·ωτι·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενωτισαιμηνεν·ωτι·σαιμην
2ndενωτισαιοεν·ωτι·σαιο
3rdενωτισαιτοεν·ωτι·σαιτο
Pl1stενωτισαιμεθαεν·ωτι·σαιμεθα
2ndενωτισαισθεεν·ωτι·σαισθε
3rdενωτισαιντοεν·ωτι·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndενωτισαι[LXX]εν·ωτι·σαι
3rdενωτισασθωεν·ωτι·σασθω
Pl1st
2ndενωτισασθε[GNT][LXX]εν·ωτι·σασθε
3rdενωτισασθωσαν, ενωτισασθωνεν·ωτι·σασθωσαν, εν·ωτι·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ενωτισασθαι​εν·ωτι·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocενωτισαμενηενωτισαμενεεν·ωτι·σαμεν·ηεν·ωτι·σαμεν·ε
Nomενωτισαμενοςεν·ωτι·σαμεν·ος
Accενωτισαμενηνενωτισαμενονεν·ωτι·σαμεν·ηνεν·ωτι·σαμεν·ον
Datενωτισαμενῃενωτισαμενῳεν·ωτι·σαμεν·ῃεν·ωτι·σαμεν·ῳ
Genενωτισαμενηςενωτισαμενουεν·ωτι·σαμεν·ηςεν·ωτι·σαμεν·ου
PlVocενωτισαμεναιενωτισαμενοιενωτισαμεναεν·ωτι·σαμεν·αιεν·ωτι·σαμεν·οιεν·ωτι·σαμεν·α
Nom
Accενωτισαμεναςενωτισαμενουςεν·ωτι·σαμεν·αςεν·ωτι·σαμεν·ους
Datενωτισαμεναιςενωτισαμενοιςεν·ωτι·σαμεν·αιςεν·ωτι·σαμεν·οις
Genενωτισαμενωνενωτισαμενωνεν·ωτι·σαμεν·ωνεν·ωτι·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stενωτισθηνεν·ε·ωτισ·θην
2ndενωτισθηςεν·ε·ωτισ·θης
3rdενωτισθηεν·ε·ωτισ·θη
Pl1stενωτισθημενεν·ε·ωτισ·θημεν
2ndενωτισθητεεν·ε·ωτισ·θητε
3rdενωτισθησανεν·ε·ωτισ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stενωτισθησομαιεν·ωτισ·θησομαι
2ndενωτισθησῃ, ενωτισθησειεν·ωτισ·θησῃ, εν·ωτισ·θησει classical
3rdενωτισθησεταιεν·ωτισ·θησεται
Pl1stενωτισθησομεθαεν·ωτισ·θησομεθα
2ndενωτισθησεσθεεν·ωτισ·θησεσθε
3rdενωτισθησονται[LXX]εν·ωτισ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stενωτισθωεν·ωτισ·θω
2ndενωτισθῃςεν·ωτισ·θῃς
3rdενωτισθῃεν·ωτισ·θῃ
Pl1stενωτισθωμενεν·ωτισ·θωμεν
2ndενωτισθητεεν·ωτισ·θητε
3rdενωτισθωσιν, ενωτισθωσιεν·ωτισ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stενωτισθειηνεν·ωτισ·θειην
2ndενωτισθειηςεν·ωτισ·θειης
3rdενωτισθειηεν·ωτισ·θειη
Pl1stενωτισθειημεν, ενωτισθειμενεν·ωτισ·θειημεν, εν·ωτισ·θειμεν classical
2ndενωτισθειητε, ενωτισθειτεεν·ωτισ·θειητε, εν·ωτισ·θειτε classical
3rdενωτισθειησαν, ενωτισθειενεν·ωτισ·θειησαν, εν·ωτισ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stενωτισθησοιμηνεν·ωτισ·θησοιμην
2ndενωτισθησοιοεν·ωτισ·θησοιο
3rdενωτισθησοιτοεν·ωτισ·θησοιτο
Pl1stενωτισθησοιμεθαεν·ωτισ·θησοιμεθα
2ndενωτισθησοισθεεν·ωτισ·θησοισθε
3rdενωτισθησοιντοεν·ωτισ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndενωτισθητιεν·ωτισ·θητι
3rdενωτισθητωεν·ωτισ·θητω
Pl1st
2ndενωτισθητεεν·ωτισ·θητε
3rdενωτισθητωσαν, ενωτισθεντωνεν·ωτισ·θητωσαν, εν·ωτισ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
ενωτισθηναι​εν·ωτισ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
ενωτισθησεσθαι​εν·ωτισ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocενωτισθεισαενωτισθειςενωτισθενεν·ωτισ·θεισ·αεν·ωτισ·θει[ντ]·ςεν·ωτισ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accενωτισθεισανενωτισθενταεν·ωτισ·θεισ·ανεν·ωτισ·θε[ι]ντ·α
Datενωτισθεισῃενωτισθεντιεν·ωτισ·θεισ·ῃεν·ωτισ·θε[ι]ντ·ι
Genενωτισθεισηςενωτισθεντοςεν·ωτισ·θεισ·ηςεν·ωτισ·θε[ι]ντ·ος
PlVocενωτισθεισαιενωτισθεντεςενωτισθενταεν·ωτισ·θεισ·αιεν·ωτισ·θε[ι]ντ·εςεν·ωτισ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accενωτισθεισαςενωτισθενταςεν·ωτισ·θεισ·αςεν·ωτισ·θε[ι]ντ·ας
Datενωτισθεισαιςενωτισθεισι, ενωτισθεισινεν·ωτισ·θεισ·αιςεν·ωτισ·θει[ντ]·σι(ν)
Genενωτισθεισωνενωτισθεντωνεν·ωτισ·θεισ·ωνεν·ωτισ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocενωτισθησομενηενωτισθησομενεεν·ωτισ·θησομεν·ηεν·ωτισ·θησομεν·ε
Nomενωτισθησομενοςεν·ωτισ·θησομεν·ος
Accενωτισθησομενηνενωτισθησομενονεν·ωτισ·θησομεν·ηνεν·ωτισ·θησομεν·ον
Datενωτισθησομενῃενωτισθησομενῳεν·ωτισ·θησομεν·ῃεν·ωτισ·θησομεν·ῳ
Genενωτισθησομενηςενωτισθησομενουεν·ωτισ·θησομεν·ηςεν·ωτισ·θησομεν·ου
PlVocενωτισθησομεναιενωτισθησομενοιενωτισθησομεναεν·ωτισ·θησομεν·αιεν·ωτισ·θησομεν·οιεν·ωτισ·θησομεν·α
Nom
Accενωτισθησομεναςενωτισθησομενουςεν·ωτισ·θησομεν·αςεν·ωτισ·θησομεν·ους
Datενωτισθησομεναιςενωτισθησομενοιςεν·ωτισ·θησομεν·αιςεν·ωτισ·θησομεν·οις
Genενωτισθησομενωνενωτισθησομενωνεν·ωτισ·θησομεν·ωνεν·ωτισ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 29-Jan-2020 09:45:29 EST