εγχεω • EGCEW EGXEW • encheō

Search: ενεχεεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ενεχεενἐγχέωεν·ε·χε·ε(ν)impf act ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ενεχεενἐγχέωεν·ε·χε·ε(ν)impf act ind 3rd sg

ἐγ·χέω [LXX] (εν+χε-, -, -, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγχεωεν·χε·ωεγχεομαιεν·χε·ομαι
2ndεγχεειςεν·χε·ειςεγχεῃ, εγχεει, εγχεεσαι, εγχει[LXX]εν·χε·ῃ, εν·χε·ει classical, εν·χε·εσαι alt, irreg. εν·χ(ε)·ει (for εν·χε·ει > εγχεει) classical
3rdεγχεει, εγχει[LXX]εν·χε·ει, irreg. εν·χ(ε)·ει (for εν·χε·ει > εγχεει)εγχεεταιεν·χε·εται
Pl1stεγχεομενεν·χε·ομενεγχεομεθαεν·χε·ομεθα
2ndεγχεετεεν·χε·ετεεγχεεσθεεν·χε·εσθε
3rdεγχεουσιν, εγχεουσιεν·χε·ουσι(ν)εγχεονταιεν·χε·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγχεωεν·χε·ωεγχεωμαιεν·χε·ωμαι
2ndεγχεῃςεν·χε·ῃςεγχεῃεν·χε·ῃ
3rdεγχεῃεν·χε·ῃεγχεηταιεν·χε·ηται
Pl1stεγχεωμενεν·χε·ωμενεγχεωμεθαεν·χε·ωμεθα
2ndεγχεητεεν·χε·ητεεγχεησθεεν·χε·ησθε
3rdεγχεωσιν, εγχεωσιεν·χε·ωσι(ν)εγχεωνταιεν·χε·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγχεοιμιεν·χε·οιμιεγχεοιμηνεν·χε·οιμην
2ndεγχεοιςεν·χε·οιςεγχεοιοεν·χε·οιο
3rdεγχεοιεν·χε·οιεγχεοιτοεν·χε·οιτο
Pl1stεγχεοιμενεν·χε·οιμενεγχεοιμεθαεν·χε·οιμεθα
2ndεγχεοιτεεν·χε·οιτεεγχεοισθεεν·χε·οισθε
3rdεγχεοιεν, εγχεοισανεν·χε·οιεν, εν·χε·οισαν altεγχεοιντοεν·χε·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεγχεεεν·χε·εεγχεουεν·χε·ου
3rdεγχεετωεν·χε·ετωεγχεεσθωεν·χε·εσθω
Pl1st
2ndεγχεετεεν·χε·ετεεγχεεσθεεν·χε·εσθε
3rdεγχεετωσαν, εγχεοντωνεν·χε·ετωσαν, εν·χε·οντων classicalεγχεεσθωσαν, εγχεεσθωνεν·χε·εσθωσαν, εν·χε·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εγχεειν​εν·χε·ειν​εγχεεσθαι​εν·χε·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεγχεουσαεγχεονεν·χε·ουσ·αεν·χε·ο[υ]ν[τ]
Nomεγχεωνεν·χε·ο[υ]ν[τ]·^
Accεγχεουσανεγχεονταεν·χε·ουσ·ανεν·χε·ο[υ]ντ·α
Datεγχεουσῃεγχεοντιεν·χε·ουσ·ῃεν·χε·ο[υ]ντ·ι
Genεγχεουσηςεγχεοντοςεν·χε·ουσ·ηςεν·χε·ο[υ]ντ·ος
PlVocεγχεουσαιεγχεοντεςεγχεονταεν·χε·ουσ·αιεν·χε·ο[υ]ντ·εςεν·χε·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεγχεουσαςεγχεονταςεν·χε·ουσ·αςεν·χε·ο[υ]ντ·ας
Datεγχεουσαιςεγχεουσι, εγχεουσινεν·χε·ουσ·αιςεν·χε·ου[ντ]·σι(ν)
Genεγχεουσωνεγχεοντωνεν·χε·ουσ·ωνεν·χε·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεγχεομενηεγχεομενεεν·χε·ομεν·ηεν·χε·ομεν·ε
Nomεγχεομενοςεν·χε·ομεν·ος
Accεγχεομενηνεγχεομενονεν·χε·ομεν·ηνεν·χε·ομεν·ον
Datεγχεομενῃεγχεομενῳεν·χε·ομεν·ῃεν·χε·ομεν·ῳ
Genεγχεομενηςεγχεομενουεν·χε·ομεν·ηςεν·χε·ομεν·ου
PlVocεγχεομεναιεγχεομενοιεγχεομεναεν·χε·ομεν·αιεν·χε·ομεν·οιεν·χε·ομεν·α
Nom
Accεγχεομεναςεγχεομενουςεν·χε·ομεν·αςεν·χε·ομεν·ους
Datεγχεομεναιςεγχεομενοιςεν·χε·ομεν·αιςεν·χε·ομεν·οις
Genεγχεομενωνεγχεομενωνεν·χε·ομεν·ωνεν·χε·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενεχεονεν·ε·χε·ονενεχεομηνεν·ε·χε·ομην
2ndενεχεεςεν·ε·χε·εςενεχεουεν·ε·χε·ου
3rdενεχεεν[LXX], ενεχεεεν·ε·χε·ε(ν), εν·ε·χε·ε(ν)ενεχεετοεν·ε·χε·ετο
Pl1stενεχεομενεν·ε·χε·ομενενεχεομεθαεν·ε·χε·ομεθα
2ndενεχεετεεν·ε·χε·ετεενεχεεσθεεν·ε·χε·εσθε
3rdενεχεον, ενεχεοσανεν·ε·χε·ον, εν·ε·χε·οσαν altενεχεοντοεν·ε·χε·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 10-Dec-2019 14:34:47 EST