εμπαιζω • EMPAIZW • empaizō

Search: ενεπαιξαν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ενεπαιξανἐμπαίζωεν·ε·παιγ·σαν1aor act ind 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ενεπαιξανἐμπαίζωεν·ε·παιγ·σαν1aor act ind 3rd pl

ἐμ·παίζω (εν+παιζ-, εν+παιξ-, εν+παιξ-, εν+πεπαιχ·[κ]-, εν+πεπαιγ-, εν+παιχ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμπαιζωεν·παιζ·ωεμπαιζομαιεν·παιζ·ομαι
2ndεμπαιζειςεν·παιζ·ειςεμπαιζῃ, εμπαιζει[LXX], εμπαιζεσαιεν·παιζ·ῃ, εν·παιζ·ει classical, εν·παιζ·εσαι alt
3rdεμπαιζει[LXX]εν·παιζ·ειεμπαιζεταιεν·παιζ·εται
Pl1stεμπαιζομενεν·παιζ·ομενεμπαιζομεθαεν·παιζ·ομεθα
2ndεμπαιζετεεν·παιζ·ετεεμπαιζεσθεεν·παιζ·εσθε
3rdεμπαιζουσιν, εμπαιζουσιεν·παιζ·ουσι(ν)εμπαιζονταιεν·παιζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμπαιζωεν·παιζ·ωεμπαιζωμαιεν·παιζ·ωμαι
2ndεμπαιζῃςεν·παιζ·ῃςεμπαιζῃεν·παιζ·ῃ
3rdεμπαιζῃεν·παιζ·ῃεμπαιζηταιεν·παιζ·ηται
Pl1stεμπαιζωμενεν·παιζ·ωμενεμπαιζωμεθαεν·παιζ·ωμεθα
2ndεμπαιζητεεν·παιζ·ητεεμπαιζησθεεν·παιζ·ησθε
3rdεμπαιζωσιν, εμπαιζωσιεν·παιζ·ωσι(ν)εμπαιζωνταιεν·παιζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμπαιζοιμιεν·παιζ·οιμιεμπαιζοιμηνεν·παιζ·οιμην
2ndεμπαιζοιςεν·παιζ·οιςεμπαιζοιοεν·παιζ·οιο
3rdεμπαιζοιεν·παιζ·οιεμπαιζοιτοεν·παιζ·οιτο
Pl1stεμπαιζοιμενεν·παιζ·οιμενεμπαιζοιμεθαεν·παιζ·οιμεθα
2ndεμπαιζοιτεεν·παιζ·οιτεεμπαιζοισθεεν·παιζ·οισθε
3rdεμπαιζοιεν, εμπαιζοισανεν·παιζ·οιεν, εν·παιζ·οισαν altεμπαιζοιντοεν·παιζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεμπαιζεεν·παιζ·εεμπαιζουεν·παιζ·ου
3rdεμπαιζετωεν·παιζ·ετωεμπαιζεσθωεν·παιζ·εσθω
Pl1st
2ndεμπαιζετεεν·παιζ·ετεεμπαιζεσθεεν·παιζ·εσθε
3rdεμπαιζετωσαν, εμπαιζοντωνεν·παιζ·ετωσαν, εν·παιζ·οντων classicalεμπαιζεσθωσαν, εμπαιζεσθωνεν·παιζ·εσθωσαν, εν·παιζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εμπαιζειν[GNT][LXX]​εν·παιζ·εινεμπαιζεσθαι​εν·παιζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμπαιζουσαεμπαιζονεν·παιζ·ουσ·αεν·παιζ·ο[υ]ν[τ]
Nomεμπαιζων[LXX]εν·παιζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεμπαιζουσανεμπαιζονταεν·παιζ·ουσ·ανεν·παιζ·ο[υ]ντ·α
Datεμπαιζουσῃεμπαιζοντιεν·παιζ·ουσ·ῃεν·παιζ·ο[υ]ντ·ι
Genεμπαιζουσηςεμπαιζοντοςεν·παιζ·ουσ·ηςεν·παιζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεμπαιζουσαιεμπαιζοντες[GNT][LXX]εμπαιζονταεν·παιζ·ουσ·αιεν·παιζ·ο[υ]ντ·εςεν·παιζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεμπαιζουσαςεμπαιζοντας[LXX]εν·παιζ·ουσ·αςεν·παιζ·ο[υ]ντ·ας
Datεμπαιζουσαιςεμπαιζουσι, εμπαιζουσινεν·παιζ·ουσ·αιςεν·παιζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεμπαιζουσωνεμπαιζοντωνεν·παιζ·ουσ·ωνεν·παιζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμπαιζομενηεμπαιζομενεεν·παιζ·ομεν·ηεν·παιζ·ομεν·ε
Nomεμπαιζομενοςεν·παιζ·ομεν·ος
Accεμπαιζομενηνεμπαιζομενον[LXX]εν·παιζ·ομεν·ηνεν·παιζ·ομεν·ον
Datεμπαιζομενῃεμπαιζομενῳεν·παιζ·ομεν·ῃεν·παιζ·ομεν·ῳ
Genεμπαιζομενηςεμπαιζομενουεν·παιζ·ομεν·ηςεν·παιζ·ομεν·ου
PlVocεμπαιζομεναιεμπαιζομενοιεμπαιζομεναεν·παιζ·ομεν·αιεν·παιζ·ομεν·οιεν·παιζ·ομεν·α
Nom
Accεμπαιζομεναςεμπαιζομενουςεν·παιζ·ομεν·αςεν·παιζ·ομεν·ους
Datεμπαιζομεναιςεμπαιζομενοιςεν·παιζ·ομεν·αιςεν·παιζ·ομεν·οις
Genεμπαιζομενωνεμπαιζομενωνεν·παιζ·ομεν·ωνεν·παιζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενεπαιζον[GNT][LXX]εν·ε·παιζ·ονενεπαιζομηνεν·ε·παιζ·ομην
2ndενεπαιζεςεν·ε·παιζ·εςενεπαιζουεν·ε·παιζ·ου
3rdενεπαιζεν[LXX], ενεπαιζεεν·ε·παιζ·ε(ν), εν·ε·παιζ·ε(ν)ενεπαιζετο[LXX]εν·ε·παιζ·ετο
Pl1stενεπαιζομενεν·ε·παιζ·ομενενεπαιζομεθαεν·ε·παιζ·ομεθα
2ndενεπαιζετεεν·ε·παιζ·ετεενεπαιζεσθεεν·ε·παιζ·εσθε
3rdενεπαιζον[GNT][LXX], ενεπαιζοσανεν·ε·παιζ·ον, εν·ε·παιζ·οσαν altενεπαιζοντοεν·ε·παιζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμπαιξωεν·παιγ·σωεμπαιξομαιεν·παιγ·σομαι
2ndεμπαιξειςεν·παιγ·σειςεμπαιξῃ, εμπαιξει, εμπαιξεσαιεν·παιγ·σῃ, εν·παιγ·σει classical, εν·παιγ·σεσαι alt
3rdεμπαιξειεν·παιγ·σειεμπαιξεται[LXX]εν·παιγ·σεται
Pl1stεμπαιξομενεν·παιγ·σομενεμπαιξομεθαεν·παιγ·σομεθα
2ndεμπαιξετεεν·παιγ·σετεεμπαιξεσθεεν·παιγ·σεσθε
3rdεμπαιξουσιν[GNT][LXX], εμπαιξουσιεν·παιγ·σουσι(ν), εν·παιγ·σουσι(ν)εμπαιξονται[LXX]εν·παιγ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμπαιξοιμιεν·παιγ·σοιμιεμπαιξοιμηνεν·παιγ·σοιμην
2ndεμπαιξοιςεν·παιγ·σοιςεμπαιξοιοεν·παιγ·σοιο
3rdεμπαιξοιεν·παιγ·σοιεμπαιξοιτοεν·παιγ·σοιτο
Pl1stεμπαιξοιμενεν·παιγ·σοιμενεμπαιξοιμεθαεν·παιγ·σοιμεθα
2ndεμπαιξοιτεεν·παιγ·σοιτεεμπαιξοισθεεν·παιγ·σοισθε
3rdεμπαιξοιενεν·παιγ·σοιενεμπαιξοιντοεν·παιγ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εμπαιξειν​εν·παιγ·σειν​εμπαιξεσθαι​εν·παιγ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμπαιξουσαεμπαιξονεν·παιγ·σουσ·αεν·παιγ·σο[υ]ν[τ]
Nomεμπαιξωνεν·παιγ·σο[υ]ν[τ]·^
Accεμπαιξουσανεμπαιξονταεν·παιγ·σουσ·ανεν·παιγ·σο[υ]ντ·α
Datεμπαιξουσῃεμπαιξοντιεν·παιγ·σουσ·ῃεν·παιγ·σο[υ]ντ·ι
Genεμπαιξουσηςεμπαιξοντοςεν·παιγ·σουσ·ηςεν·παιγ·σο[υ]ντ·ος
PlVocεμπαιξουσαιεμπαιξοντεςεμπαιξονταεν·παιγ·σουσ·αιεν·παιγ·σο[υ]ντ·εςεν·παιγ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accεμπαιξουσαςεμπαιξονταςεν·παιγ·σουσ·αςεν·παιγ·σο[υ]ντ·ας
Datεμπαιξουσαιςεμπαιξουσι, εμπαιξουσιν[GNT][LXX]εν·παιγ·σουσ·αιςεν·παιγ·σου[ντ]·σι(ν), εν·παιγ·σου[ντ]·σι(ν)
Genεμπαιξουσωνεμπαιξοντωνεν·παιγ·σουσ·ωνεν·παιγ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμπαιξομενηεμπαιξομενεεν·παιγ·σομεν·ηεν·παιγ·σομεν·ε
Nomεμπαιξομενοςεν·παιγ·σομεν·ος
Accεμπαιξομενηνεμπαιξομενονεν·παιγ·σομεν·ηνεν·παιγ·σομεν·ον
Datεμπαιξομενῃεμπαιξομενῳεν·παιγ·σομεν·ῃεν·παιγ·σομεν·ῳ
Genεμπαιξομενηςεμπαιξομενουεν·παιγ·σομεν·ηςεν·παιγ·σομεν·ου
PlVocεμπαιξομεναιεμπαιξομενοιεμπαιξομεναεν·παιγ·σομεν·αιεν·παιγ·σομεν·οιεν·παιγ·σομεν·α
Nom
Accεμπαιξομεναςεμπαιξομενουςεν·παιγ·σομεν·αςεν·παιγ·σομεν·ους
Datεμπαιξομεναιςεμπαιξομενοιςεν·παιγ·σομεν·αιςεν·παιγ·σομεν·οις
Genεμπαιξομενωνεμπαιξομενωνεν·παιγ·σομεν·ωνεν·παιγ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενεπαιξαεν·ε·παιγ·σαενεπαιξαμηνεν·ε·παιγ·σαμην
2ndενεπαιξαςεν·ε·παιγ·σαςενεπαιξωεν·ε·παιγ·σω
3rdενεπαιξεν[LXX], ενεπαιξεεν·ε·παιγ·σε(ν), εν·ε·παιγ·σε(ν)ενεπαιξατοεν·ε·παιγ·σατο
Pl1stενεπαιξαμενεν·ε·παιγ·σαμενενεπαιξαμεθαεν·ε·παιγ·σαμεθα
2ndενεπαιξατεεν·ε·παιγ·σατεενεπαιξασθεεν·ε·παιγ·σασθε
3rdενεπαιξαν[GNT][LXX]εν·ε·παιγ·σανενεπαιξαντοεν·ε·παιγ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμπαιξωεν·παιγ·σωεμπαιξωμαιεν·παιγ·σωμαι
2ndεμπαιξῃςεν·παιγ·σῃςεμπαιξῃεν·παιγ·σῃ
3rdεμπαιξῃεν·παιγ·σῃεμπαιξηταιεν·παιγ·σηται
Pl1stεμπαιξωμενεν·παιγ·σωμενεμπαιξωμεθαεν·παιγ·σωμεθα
2ndεμπαιξητεεν·παιγ·σητεεμπαιξησθεεν·παιγ·σησθε
3rdεμπαιξωσιν[LXX], εμπαιξωσιεν·παιγ·σωσι(ν), εν·παιγ·σωσι(ν)εμπαιξωνταιεν·παιγ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμπαιξαιμιεν·παιγ·σαιμιεμπαιξαιμηνεν·παιγ·σαιμην
2ndεμπαιξαις, εμπαιξειαςεν·παιγ·σαις, εν·παιγ·σειας classicalεμπαιξαιοεν·παιγ·σαιο
3rdεμπαιξαι[GNT][LXX], εμπαιξειεεν·παιγ·σαι, εν·παιγ·σειε classicalεμπαιξαιτοεν·παιγ·σαιτο
Pl1stεμπαιξαιμενεν·παιγ·σαιμενεμπαιξαιμεθαεν·παιγ·σαιμεθα
2ndεμπαιξαιτεεν·παιγ·σαιτεεμπαιξαισθεεν·παιγ·σαισθε
3rdεμπαιξαιεν, εμπαιξαισαν, εμπαιξειαν, εμπαιξειενεν·παιγ·σαιεν, εν·παιγ·σαισαν alt, εν·παιγ·σειαν classical, εν·παιγ·σειεν classicalεμπαιξαιντοεν·παιγ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεμπαιξονεν·παιγ·σονεμπαιξαι[GNT][LXX]εν·παιγ·σαι
3rdεμπαιξατωεν·παιγ·σατωεμπαιξασθωεν·παιγ·σασθω
Pl1st
2ndεμπαιξατεεν·παιγ·σατεεμπαιξασθεεν·παιγ·σασθε
3rdεμπαιξατωσαν, εμπαιξαντωνεν·παιγ·σατωσαν, εν·παιγ·σαντων classicalεμπαιξασθωσαν, εμπαιξασθωνεν·παιγ·σασθωσαν, εν·παιγ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εμπαιξαι[GNT][LXX]​εν·παιγ·σαιεμπαιξασθαι​εν·παιγ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμπαιξασαεμπαιξας[GNT]εμπαιξανεν·παιγ·σασ·αεν·παιγ·σα[ντ]·ςεν·παιγ·σαν[τ]
Nom
Accεμπαιξασανεμπαιξανταεν·παιγ·σασ·ανεν·παιγ·σαντ·α
Datεμπαιξασῃεμπαιξαντιεν·παιγ·σασ·ῃεν·παιγ·σαντ·ι
Genεμπαιξασηςεμπαιξαντοςεν·παιγ·σασ·ηςεν·παιγ·σαντ·ος
PlVocεμπαιξασαιεμπαιξαντεςεμπαιξανταεν·παιγ·σασ·αιεν·παιγ·σαντ·εςεν·παιγ·σαντ·α
Nom
Accεμπαιξασαςεμπαιξανταςεν·παιγ·σασ·αςεν·παιγ·σαντ·ας
Datεμπαιξασαιςεμπαιξασι, εμπαιξασινεν·παιγ·σασ·αιςεν·παιγ·σα[ντ]·σι(ν)
Genεμπαιξασωνεμπαιξαντωνεν·παιγ·σασ·ωνεν·παιγ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμπαιξαμενηεμπαιξαμενεεν·παιγ·σαμεν·ηεν·παιγ·σαμεν·ε
Nomεμπαιξαμενοςεν·παιγ·σαμεν·ος
Accεμπαιξαμενηνεμπαιξαμενονεν·παιγ·σαμεν·ηνεν·παιγ·σαμεν·ον
Datεμπαιξαμενῃεμπαιξαμενῳεν·παιγ·σαμεν·ῃεν·παιγ·σαμεν·ῳ
Genεμπαιξαμενηςεμπαιξαμενουεν·παιγ·σαμεν·ηςεν·παιγ·σαμεν·ου
PlVocεμπαιξαμεναιεμπαιξαμενοιεμπαιξαμεναεν·παιγ·σαμεν·αιεν·παιγ·σαμεν·οιεν·παιγ·σαμεν·α
Nom
Accεμπαιξαμεναςεμπαιξαμενουςεν·παιγ·σαμεν·αςεν·παιγ·σαμεν·ους
Datεμπαιξαμεναιςεμπαιξαμενοιςεν·παιγ·σαμεν·αιςεν·παιγ·σαμεν·οις
Genεμπαιξαμενωνεμπαιξαμενωνεν·παιγ·σαμεν·ωνεν·παιγ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμπεπαιχα[LXX]εν·πεπαιγ·καεμπεπαιγμαιεν·πεπαιγ·μαι
2ndεμπεπαιχας[LXX], εμπεπαιχεςεν·πεπαιγ·κας, εν·πεπαιγ·κες altεμπεπαιξαιεν·πεπαιγ·σαι
3rdεμπεπαιχεν, εμπεπαιχεεν·πεπαιγ·κε(ν)εμπεπαικταιεν·πεπαιγ·ται
Pl1stεμπεπαιχαμενεν·πεπαιγ·καμενεμπεπαιγμεθαεν·πεπαιγ·μεθα
2ndεμπεπαιχατεεν·πεπαιγ·κατεεμπεπαιχθεεν·πεπαιγ·σθε
3rdεμπεπαιχασιν, εμπεπαιχασι, εμπεπαιχανεν·πεπαιγ·κασι(ν), εν·πεπαιγ·καν altεμπεπαιχαταιεν·πεπαιγ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμπεπαιξομαιεν·πεπαιγ·σομαι
2ndεμπεπαιξῃ, εμπεπαιξειεν·πεπαιγ·σῃ, εν·πεπαιγ·σει classical
3rdεμπεπαιξεταιεν·πεπαιγ·σεται
Pl1stεμπεπαιξομεθαεν·πεπαιγ·σομεθα
2ndεμπεπαιξεσθεεν·πεπαιγ·σεσθε
3rdεμπεπαιξονταιεν·πεπαιγ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμπεπαιχωεν·πεπαιγ·κω
2ndεμπεπαιχῃςεν·πεπαιγ·κῃς
3rdεμπεπαιχῃεν·πεπαιγ·κῃ
Pl1stεμπεπαιχωμενεν·πεπαιγ·κωμεν
2ndεμπεπαιχητεεν·πεπαιγ·κητε
3rdεμπεπαιχωσιν, εμπεπαιχωσιεν·πεπαιγ·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμπεπαιχοιμι, εμπεπαιχοιηνεν·πεπαιγ·κοιμι, εν·πεπαιγ·κοιην classical
2ndεμπεπαιχοις, εμπεπαιχοιηςεν·πεπαιγ·κοις, εν·πεπαιγ·κοιης classical
3rdεμπεπαιχοι, εμπεπαιχοιηεν·πεπαιγ·κοι, εν·πεπαιγ·κοιη classical
Pl1stεμπεπαιχοιμενεν·πεπαιγ·κοιμεν
2ndεμπεπαιχοιτεεν·πεπαιγ·κοιτε
3rdεμπεπαιχοιενεν·πεπαιγ·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμπεπαιξοιμηνεν·πεπαιγ·σοιμην
2ndεμπεπαιξοιοεν·πεπαιγ·σοιο
3rdεμπεπαιξοιτοεν·πεπαιγ·σοιτο
Pl1stεμπεπαιξοιμεθαεν·πεπαιγ·σοιμεθα
2ndεμπεπαιξοισθεεν·πεπαιγ·σοισθε
3rdεμπεπαιξοιντοεν·πεπαιγ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεμπεπαιχεεν·πεπαιγ·κεεμπεπαιξοεν·πεπαιγ·σο
3rdεμπεπαιχετωεν·πεπαιγ·κετωεμπεπαιχθωεν·πεπαιγ·σθω
Pl1st
2ndεμπεπαιχετεεν·πεπαιγ·κετεεμπεπαιχθεεν·πεπαιγ·σθε
3rdεμπεπαιχετωσανεν·πεπαιγ·κετωσανεμπεπαιχθωσαν, εμπεπαιχθωνεν·πεπαιγ·σθωσαν, εν·πεπαιγ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εμπεπαιχεναι​εν·πεπαιγ·κεναι​εμπεπαιχθαι​εν·πεπαιγ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εμπεπαιξεσθαι​εν·πεπαιγ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμπεπαιχυιαεμπεπαιχοςεν·πεπαιγ·κυι·αεν·πεπαιγ·κο[τ]·ς
Nomεμπεπαιχωςεν·πεπαιγ·κο[τ]·^ς
Accεμπεπαιχυιανεμπεπαιχοταεν·πεπαιγ·κυι·ανεν·πεπαιγ·κοτ·α
Datεμπεπαιχυιᾳεμπεπαιχοτιεν·πεπαιγ·κυι·ᾳεν·πεπαιγ·κοτ·ι
Genεμπεπαιχυιαςεμπεπαιχοτοςεν·πεπαιγ·κυι·αςεν·πεπαιγ·κοτ·ος
PlVocεμπεπαιχυιαιεμπεπαιχοτεςεμπεπαιχοταεν·πεπαιγ·κυι·αιεν·πεπαιγ·κοτ·εςεν·πεπαιγ·κοτ·α
Nom
Accεμπεπαιχυιαςεμπεπαιχοταςεν·πεπαιγ·κυι·αςεν·πεπαιγ·κοτ·ας
Datεμπεπαιχυιαιςεμπεπαιχοσι, εμπεπαιχοσινεν·πεπαιγ·κυι·αιςεν·πεπαιγ·κο[τ]·σι(ν)
Genεμπεπαιχυιωνεμπεπαιχοτωνεν·πεπαιγ·κυι·ωνεν·πεπαιγ·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμπεπαιγμενηεμπεπαιγμενεεν·πεπαιγ·μεν·ηεν·πεπαιγ·μεν·ε
Nomεμπεπαιγμενοςεν·πεπαιγ·μεν·ος
Accεμπεπαιγμενηνεμπεπαιγμενονεν·πεπαιγ·μεν·ηνεν·πεπαιγ·μεν·ον
Datεμπεπαιγμενῃεμπεπαιγμενῳεν·πεπαιγ·μεν·ῃεν·πεπαιγ·μεν·ῳ
Genεμπεπαιγμενης[LXX]εμπεπαιγμενουεν·πεπαιγ·μεν·ηςεν·πεπαιγ·μεν·ου
PlVocεμπεπαιγμεναιεμπεπαιγμενοιεμπεπαιγμενα[LXX]εν·πεπαιγ·μεν·αιεν·πεπαιγ·μεν·οιεν·πεπαιγ·μεν·α
Nom
Accεμπεπαιγμεναςεμπεπαιγμενουςεν·πεπαιγ·μεν·αςεν·πεπαιγ·μεν·ους
Datεμπεπαιγμεναιςεμπεπαιγμενοιςεν·πεπαιγ·μεν·αιςεν·πεπαιγ·μεν·οις
Genεμπεπαιγμενωνεμπεπαιγμενωνεν·πεπαιγ·μεν·ωνεν·πεπαιγ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενεπεπαιχειν, ενεπεπαιχηεν·ε·πεπαιγ·κειν, εν·ε·πεπαιγ·κη classicalενεπεπαιγμηνεν·ε·πεπαιγ·μην
2ndενεπεπαιχεις, ενεπεπαιχηςεν·ε·πεπαιγ·κεις, εν·ε·πεπαιγ·κης classicalενεπεπαιξοεν·ε·πεπαιγ·σο
3rdενεπεπαιχειεν·ε·πεπαιγ·κειενεπεπαικτοεν·ε·πεπαιγ·το
Pl1stενεπεπαιχειμεν, ενεπεπαιχεμενεν·ε·πεπαιγ·κειμεν, εν·ε·πεπαιγ·κεμεν classicalενεπεπαιγμεθαεν·ε·πεπαιγ·μεθα
2ndενεπεπαιχειτε, ενεπεπαιχετεεν·ε·πεπαιγ·κειτε, εν·ε·πεπαιγ·κετε classicalενεπεπαιχθεεν·ε·πεπαιγ·σθε
3rdενεπεπαιχεισαν, ενεπεπαιχεσανεν·ε·πεπαιγ·κεισαν, εν·ε·πεπαιγ·κεσαν classicalενεπεπαιχατοεν·ε·πεπαιγ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμπεπαιχειν, εμπεπαιχηεν·[ε]·πεπαιγ·κειν, εν·[ε]·πεπαιγ·κη classicalεμπεπαιγμηνεν·[ε]·πεπαιγ·μην
2ndεμπεπαιχεις, εμπεπαιχηςεν·[ε]·πεπαιγ·κεις, εν·[ε]·πεπαιγ·κης classicalεμπεπαιξοεν·[ε]·πεπαιγ·σο
3rdεμπεπαιχειεν·[ε]·πεπαιγ·κειεμπεπαικτοεν·[ε]·πεπαιγ·το
Pl1stεμπεπαιχειμεν, εμπεπαιχεμενεν·[ε]·πεπαιγ·κειμεν, εν·[ε]·πεπαιγ·κεμεν classicalεμπεπαιγμεθαεν·[ε]·πεπαιγ·μεθα
2ndεμπεπαιχειτε, εμπεπαιχετεεν·[ε]·πεπαιγ·κειτε, εν·[ε]·πεπαιγ·κετε classicalεμπεπαιχθεεν·[ε]·πεπαιγ·σθε
3rdεμπεπαιχεισαν, εμπεπαιχεσανεν·[ε]·πεπαιγ·κεισαν, εν·[ε]·πεπαιγ·κεσαν classicalεμπεπαιχατοεν·[ε]·πεπαιγ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stενεπαιχθηνεν·ε·παιγ·θην
2ndενεπαιχθηςεν·ε·παιγ·θης
3rdενεπαιχθη[GNT]εν·ε·παιγ·θη
Pl1stενεπαιχθημενεν·ε·παιγ·θημεν
2ndενεπαιχθητεεν·ε·παιγ·θητε
3rdενεπαιχθησανεν·ε·παιγ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεμπαιχθησομαιεν·παιγ·θησομαι
2ndεμπαιχθησῃ, εμπαιχθησειεν·παιγ·θησῃ, εν·παιγ·θησει classical
3rdεμπαιχθησεται[GNT]εν·παιγ·θησεται
Pl1stεμπαιχθησομεθαεν·παιγ·θησομεθα
2ndεμπαιχθησεσθεεν·παιγ·θησεσθε
3rdεμπαιχθησονταιεν·παιγ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεμπαιχθωεν·παιγ·θω
2ndεμπαιχθῃςεν·παιγ·θῃς
3rdεμπαιχθῃεν·παιγ·θῃ
Pl1stεμπαιχθωμενεν·παιγ·θωμεν
2ndεμπαιχθητεεν·παιγ·θητε
3rdεμπαιχθωσιν, εμπαιχθωσιεν·παιγ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεμπαιχθειηνεν·παιγ·θειην
2ndεμπαιχθειηςεν·παιγ·θειης
3rdεμπαιχθειηεν·παιγ·θειη
Pl1stεμπαιχθειημεν, εμπαιχθειμενεν·παιγ·θειημεν, εν·παιγ·θειμεν classical
2ndεμπαιχθειητε, εμπαιχθειτεεν·παιγ·θειητε, εν·παιγ·θειτε classical
3rdεμπαιχθειησαν, εμπαιχθειενεν·παιγ·θειησαν, εν·παιγ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεμπαιχθησοιμηνεν·παιγ·θησοιμην
2ndεμπαιχθησοιοεν·παιγ·θησοιο
3rdεμπαιχθησοιτοεν·παιγ·θησοιτο
Pl1stεμπαιχθησοιμεθαεν·παιγ·θησοιμεθα
2ndεμπαιχθησοισθεεν·παιγ·θησοισθε
3rdεμπαιχθησοιντοεν·παιγ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndεμπαιχθητιεν·παιγ·θητι
3rdεμπαιχθητωεν·παιγ·θητω
Pl1st
2ndεμπαιχθητεεν·παιγ·θητε
3rdεμπαιχθητωσαν, εμπαιχθεντωνεν·παιγ·θητωσαν, εν·παιγ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
εμπαιχθηναι​εν·παιγ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
εμπαιχθησεσθαι​εν·παιγ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμπαιχθεισαεμπαιχθειςεμπαιχθενεν·παιγ·θεισ·αεν·παιγ·θει[ντ]·ςεν·παιγ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accεμπαιχθεισανεμπαιχθενταεν·παιγ·θεισ·ανεν·παιγ·θε[ι]ντ·α
Datεμπαιχθεισῃεμπαιχθεντιεν·παιγ·θεισ·ῃεν·παιγ·θε[ι]ντ·ι
Genεμπαιχθεισηςεμπαιχθεντοςεν·παιγ·θεισ·ηςεν·παιγ·θε[ι]ντ·ος
PlVocεμπαιχθεισαιεμπαιχθεντεςεμπαιχθενταεν·παιγ·θεισ·αιεν·παιγ·θε[ι]ντ·εςεν·παιγ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accεμπαιχθεισαςεμπαιχθενταςεν·παιγ·θεισ·αςεν·παιγ·θε[ι]ντ·ας
Datεμπαιχθεισαιςεμπαιχθεισι, εμπαιχθεισινεν·παιγ·θεισ·αιςεν·παιγ·θει[ντ]·σι(ν)
Genεμπαιχθεισωνεμπαιχθεντωνεν·παιγ·θεισ·ωνεν·παιγ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμπαιχθησομενηεμπαιχθησομενεεν·παιγ·θησομεν·ηεν·παιγ·θησομεν·ε
Nomεμπαιχθησομενοςεν·παιγ·θησομεν·ος
Accεμπαιχθησομενηνεμπαιχθησομενονεν·παιγ·θησομεν·ηνεν·παιγ·θησομεν·ον
Datεμπαιχθησομενῃεμπαιχθησομενῳεν·παιγ·θησομεν·ῃεν·παιγ·θησομεν·ῳ
Genεμπαιχθησομενηςεμπαιχθησομενουεν·παιγ·θησομεν·ηςεν·παιγ·θησομεν·ου
PlVocεμπαιχθησομεναιεμπαιχθησομενοιεμπαιχθησομεναεν·παιγ·θησομεν·αιεν·παιγ·θησομεν·οιεν·παιγ·θησομεν·α
Nom
Accεμπαιχθησομεναςεμπαιχθησομενουςεν·παιγ·θησομεν·αςεν·παιγ·θησομεν·ους
Datεμπαιχθησομεναιςεμπαιχθησομενοιςεν·παιγ·θησομεν·αιςεν·παιγ·θησομεν·οις
Genεμπαιχθησομενωνεμπαιχθησομενωνεν·παιγ·θησομεν·ωνεν·παιγ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 29-Jan-2020 10:45:18 EST