εμβαλλω • EMBALLW • emballō

Search: ενεβαλεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ενεβαλεν; ενεβαλενἐμβάλλωεν·ε·βαλ·[σ]ε(ν); εν·ε·βαλ·ε(ν)1aor act ind 3rd sg; 2aor act ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ενεβαλενἐμβάλλωεν·ε·βαλ·[σ]ε(ν)1aor act ind 3rd sg
ενεβαλενἐμβάλλωεν·ε·βαλ·ε(ν)2aor act ind 3rd sg

ἐμ·βάλλω (εν+βαλλ-, εν+βαλ(ε)·[σ]-, εν+βαλ·[σ]- or 2nd εν+βαλ-, -, εν+βεβλη-, εν+βλη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμβαλλωεν·βαλλ·ωεμβαλλομαιεν·βαλλ·ομαι
2ndεμβαλλειςεν·βαλλ·ειςεμβαλλῃ, εμβαλλει, εμβαλλεσαιεν·βαλλ·ῃ, εν·βαλλ·ει classical, εν·βαλλ·εσαι alt
3rdεμβαλλειεν·βαλλ·ειεμβαλλεταιεν·βαλλ·εται
Pl1stεμβαλλομενεν·βαλλ·ομενεμβαλλομεθαεν·βαλλ·ομεθα
2ndεμβαλλετεεν·βαλλ·ετεεμβαλλεσθεεν·βαλλ·εσθε
3rdεμβαλλουσιν, εμβαλλουσιεν·βαλλ·ουσι(ν)εμβαλλονταιεν·βαλλ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμβαλλωεν·βαλλ·ωεμβαλλωμαιεν·βαλλ·ωμαι
2ndεμβαλλῃςεν·βαλλ·ῃςεμβαλλῃεν·βαλλ·ῃ
3rdεμβαλλῃεν·βαλλ·ῃεμβαλληταιεν·βαλλ·ηται
Pl1stεμβαλλωμενεν·βαλλ·ωμενεμβαλλωμεθαεν·βαλλ·ωμεθα
2ndεμβαλλητεεν·βαλλ·ητεεμβαλλησθεεν·βαλλ·ησθε
3rdεμβαλλωσιν, εμβαλλωσιεν·βαλλ·ωσι(ν)εμβαλλωνταιεν·βαλλ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμβαλλοιμιεν·βαλλ·οιμιεμβαλλοιμηνεν·βαλλ·οιμην
2ndεμβαλλοιςεν·βαλλ·οιςεμβαλλοιοεν·βαλλ·οιο
3rdεμβαλλοιεν·βαλλ·οιεμβαλλοιτοεν·βαλλ·οιτο
Pl1stεμβαλλοιμενεν·βαλλ·οιμενεμβαλλοιμεθαεν·βαλλ·οιμεθα
2ndεμβαλλοιτεεν·βαλλ·οιτεεμβαλλοισθεεν·βαλλ·οισθε
3rdεμβαλλοιεν, εμβαλλοισανεν·βαλλ·οιεν, εν·βαλλ·οισαν altεμβαλλοιντοεν·βαλλ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεμβαλλεεν·βαλλ·εεμβαλλουεν·βαλλ·ου
3rdεμβαλλετωεν·βαλλ·ετωεμβαλλεσθωεν·βαλλ·εσθω
Pl1st
2ndεμβαλλετεεν·βαλλ·ετεεμβαλλεσθεεν·βαλλ·εσθε
3rdεμβαλλετωσαν, εμβαλλοντωνεν·βαλλ·ετωσαν, εν·βαλλ·οντων classicalεμβαλλεσθωσαν, εμβαλλεσθωνεν·βαλλ·εσθωσαν, εν·βαλλ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εμβαλλειν​εν·βαλλ·ειν​εμβαλλεσθαι​εν·βαλλ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμβαλλουσαεμβαλλονεν·βαλλ·ουσ·αεν·βαλλ·ο[υ]ν[τ]
Nomεμβαλλωνεν·βαλλ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεμβαλλουσανεμβαλλονταεν·βαλλ·ουσ·ανεν·βαλλ·ο[υ]ντ·α
Datεμβαλλουσῃεμβαλλοντιεν·βαλλ·ουσ·ῃεν·βαλλ·ο[υ]ντ·ι
Genεμβαλλουσηςεμβαλλοντοςεν·βαλλ·ουσ·ηςεν·βαλλ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεμβαλλουσαιεμβαλλοντες[LXX]εμβαλλονταεν·βαλλ·ουσ·αιεν·βαλλ·ο[υ]ντ·εςεν·βαλλ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεμβαλλουσαςεμβαλλονταςεν·βαλλ·ουσ·αςεν·βαλλ·ο[υ]ντ·ας
Datεμβαλλουσαιςεμβαλλουσι, εμβαλλουσινεν·βαλλ·ουσ·αιςεν·βαλλ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεμβαλλουσωνεμβαλλοντωνεν·βαλλ·ουσ·ωνεν·βαλλ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμβαλλομενηεμβαλλομενεεν·βαλλ·ομεν·ηεν·βαλλ·ομεν·ε
Nomεμβαλλομενοςεν·βαλλ·ομεν·ος
Accεμβαλλομενηνεμβαλλομενονεν·βαλλ·ομεν·ηνεν·βαλλ·ομεν·ον
Datεμβαλλομενῃεμβαλλομενῳεν·βαλλ·ομεν·ῃεν·βαλλ·ομεν·ῳ
Genεμβαλλομενηςεμβαλλομενουεν·βαλλ·ομεν·ηςεν·βαλλ·ομεν·ου
PlVocεμβαλλομεναιεμβαλλομενοιεμβαλλομεναεν·βαλλ·ομεν·αιεν·βαλλ·ομεν·οιεν·βαλλ·ομεν·α
Nom
Accεμβαλλομεναςεμβαλλομενουςεν·βαλλ·ομεν·αςεν·βαλλ·ομεν·ους
Datεμβαλλομεναιςεμβαλλομενοιςεν·βαλλ·ομεν·αιςεν·βαλλ·ομεν·οις
Genεμβαλλομενωνεμβαλλομενωνεν·βαλλ·ομεν·ωνεν·βαλλ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενεβαλλον[LXX]εν·ε·βαλλ·ονενεβαλλομηνεν·ε·βαλλ·ομην
2ndενεβαλλεςεν·ε·βαλλ·εςενεβαλλουεν·ε·βαλλ·ου
3rdενεβαλλεν, ενεβαλλεεν·ε·βαλλ·ε(ν)ενεβαλλετοεν·ε·βαλλ·ετο
Pl1stενεβαλλομενεν·ε·βαλλ·ομενενεβαλλομεθαεν·ε·βαλλ·ομεθα
2ndενεβαλλετε[LXX]εν·ε·βαλλ·ετεενεβαλλεσθεεν·ε·βαλλ·εσθε
3rdενεβαλλον[LXX], ενεβαλλοσανεν·ε·βαλλ·ον, εν·ε·βαλλ·οσαν altενεβαλλοντοεν·ε·βαλλ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμβαλω[LXX]εν·βαλ(ε)·[σ]ωεμβαλουμαιεν·βαλ(ε)·[σ]ομαι
2ndεμβαλεις[LXX]εν·βαλ(ε)·[σ]ειςεμβαλῃ[LXX], εμβαλει[LXX], εμβαλεισαιεν·βαλ(ε)·[σ]ῃ, εν·βαλ(ε)·[σ]ει classical, εν·βαλ(ε)·[σ]εσαι alt
3rdεμβαλει[LXX]εν·βαλ(ε)·[σ]ειεμβαλειταιεν·βαλ(ε)·[σ]εται
Pl1stεμβαλουμενεν·βαλ(ε)·[σ]ομενεμβαλουμεθαεν·βαλ(ε)·[σ]ομεθα
2ndεμβαλειτε[LXX]εν·βαλ(ε)·[σ]ετεεμβαλεισθεεν·βαλ(ε)·[σ]εσθε
3rdεμβαλουσιν[LXX], εμβαλουσιεν·βαλ(ε)·[σ]ουσι(ν), εν·βαλ(ε)·[σ]ουσι(ν)εμβαλουνταιεν·βαλ(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμβαλοιμιεν·βαλ(ε)·[σ]οιμιεμβαλοιμηνεν·βαλ(ε)·[σ]οιμην
2ndεμβαλοιςεν·βαλ(ε)·[σ]οιςεμβαλοιοεν·βαλ(ε)·[σ]οιο
3rdεμβαλοιεν·βαλ(ε)·[σ]οιεμβαλοιτοεν·βαλ(ε)·[σ]οιτο
Pl1stεμβαλοιμενεν·βαλ(ε)·[σ]οιμενεμβαλοιμεθαεν·βαλ(ε)·[σ]οιμεθα
2ndεμβαλοιτεεν·βαλ(ε)·[σ]οιτεεμβαλοισθεεν·βαλ(ε)·[σ]οισθε
3rdεμβαλοιενεν·βαλ(ε)·[σ]οιενεμβαλοιντοεν·βαλ(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εμβαλειν[GNT][LXX]​εν·βαλ(ε)·[σ]εινεμβαλεισθαι​εν·βαλ(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμβαλουσαεμβαλουνεν·βαλ(ε)·[σ]ουσ·αεν·βαλ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomεμβαλων[LXX]εν·βαλ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accεμβαλουσανεμβαλουνταεν·βαλ(ε)·[σ]ουσ·ανεν·βαλ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datεμβαλουσῃεμβαλουντιεν·βαλ(ε)·[σ]ουσ·ῃεν·βαλ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genεμβαλουσηςεμβαλουντοςεν·βαλ(ε)·[σ]ουσ·ηςεν·βαλ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocεμβαλουσαιεμβαλουντεςεμβαλουνταεν·βαλ(ε)·[σ]ουσ·αιεν·βαλ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςεν·βαλ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accεμβαλουσαςεμβαλουνταςεν·βαλ(ε)·[σ]ουσ·αςεν·βαλ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datεμβαλουσαιςεμβαλουσι, εμβαλουσιν[LXX]εν·βαλ(ε)·[σ]ουσ·αιςεν·βαλ(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν), εν·βαλ(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genεμβαλουσωνεμβαλουντωνεν·βαλ(ε)·[σ]ουσ·ωνεν·βαλ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμβαλουμενηεμβαλουμενεεν·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ηεν·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomεμβαλουμενοςεν·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ος
Accεμβαλουμενηνεμβαλουμενονεν·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ηνεν·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ον
Datεμβαλουμενῃεμβαλουμενῳεν·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ῃεν·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genεμβαλουμενηςεμβαλουμενουεν·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ηςεν·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocεμβαλουμεναιεμβαλουμενοιεμβαλουμεναεν·βαλ(ε)·[σ]ομεν·αιεν·βαλ(ε)·[σ]ομεν·οιεν·βαλ(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accεμβαλουμεναςεμβαλουμενουςεν·βαλ(ε)·[σ]ομεν·αςεν·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ους
Datεμβαλουμεναιςεμβαλουμενοιςεν·βαλ(ε)·[σ]ομεν·αιςεν·βαλ(ε)·[σ]ομεν·οις
Genεμβαλουμενωνεμβαλουμενωνεν·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ωνεν·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενεβαλαεν·ε·βαλ·[σ]αενεβαλαμηνεν·ε·βαλ·[σ]αμην
2ndενεβαλαςεν·ε·βαλ·[σ]αςενεβαλωεν·ε·βαλ·[σ]ω
3rdενεβαλεν[LXX], ενεβαλεεν·ε·βαλ·[σ]ε(ν), εν·ε·βαλ·[σ]ε(ν)ενεβαλατοεν·ε·βαλ·[σ]ατο
Pl1stενεβαλαμενεν·ε·βαλ·[σ]αμενενεβαλαμεθαεν·ε·βαλ·[σ]αμεθα
2ndενεβαλατεεν·ε·βαλ·[σ]ατεενεβαλασθεεν·ε·βαλ·[σ]ασθε
3rdενεβαλανεν·ε·βαλ·[σ]ανενεβαλαντοεν·ε·βαλ·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμβαλω[LXX]εν·βαλ·[σ]ωεμβαλωμαιεν·βαλ·[σ]ωμαι
2ndεμβαλῃς[LXX]εν·βαλ·[σ]ῃςεμβαλῃ[LXX]εν·βαλ·[σ]ῃ
3rdεμβαλῃ[LXX]εν·βαλ·[σ]ῃεμβαληται[LXX]εν·βαλ·[σ]ηται
Pl1stεμβαλωμεν[LXX]εν·βαλ·[σ]ωμενεμβαλωμεθαεν·βαλ·[σ]ωμεθα
2ndεμβαλητεεν·βαλ·[σ]ητεεμβαλησθεεν·βαλ·[σ]ησθε
3rdεμβαλωσιν[LXX], εμβαλωσιεν·βαλ·[σ]ωσι(ν), εν·βαλ·[σ]ωσι(ν)εμβαλωνταιεν·βαλ·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμβαλαιμιεν·βαλ·[σ]αιμιεμβαλαιμηνεν·βαλ·[σ]αιμην
2ndεμβαλαις, εμβαλειαςεν·βαλ·[σ]αις, εν·βαλ·[σ]ειας classicalεμβαλαιοεν·βαλ·[σ]αιο
3rdεμβαλαι, εμβαλειεεν·βαλ·[σ]αι, εν·βαλ·[σ]ειε classicalεμβαλαιτοεν·βαλ·[σ]αιτο
Pl1stεμβαλαιμενεν·βαλ·[σ]αιμενεμβαλαιμεθαεν·βαλ·[σ]αιμεθα
2ndεμβαλαιτεεν·βαλ·[σ]αιτεεμβαλαισθεεν·βαλ·[σ]αισθε
3rdεμβαλαιεν, εμβαλαισαν, εμβαλειαν, εμβαλειενεν·βαλ·[σ]αιεν, εν·βαλ·[σ]αισαν alt, εν·βαλ·[σ]ειαν classical, εν·βαλ·[σ]ειεν classicalεμβαλαιντοεν·βαλ·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεμβαλονεν·βαλ·[σ]ονεμβαλαιεν·βαλ·[σ]αι
3rdεμβαλατωεν·βαλ·[σ]ατωεμβαλασθωεν·βαλ·[σ]ασθω
Pl1st
2ndεμβαλατε[LXX]εν·βαλ·[σ]ατεεμβαλασθεεν·βαλ·[σ]ασθε
3rdεμβαλατωσαν, εμβαλαντωνεν·βαλ·[σ]ατωσαν, εν·βαλ·[σ]αντων classicalεμβαλασθωσαν, εμβαλασθωνεν·βαλ·[σ]ασθωσαν, εν·βαλ·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εμβαλαι​εν·βαλ·[σ]αι​εμβαλασθαι​εν·βαλ·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμβαλασαεμβαλαςεμβαλανεν·βαλ·[σ]ασ·αεν·βαλ·[σ]α[ντ]·ςεν·βαλ·[σ]αν[τ]
Nom
Accεμβαλασανεμβαλανταεν·βαλ·[σ]ασ·ανεν·βαλ·[σ]αντ·α
Datεμβαλασῃεμβαλαντιεν·βαλ·[σ]ασ·ῃεν·βαλ·[σ]αντ·ι
Genεμβαλασηςεμβαλαντοςεν·βαλ·[σ]ασ·ηςεν·βαλ·[σ]αντ·ος
PlVocεμβαλασαιεμβαλαντεςεμβαλανταεν·βαλ·[σ]ασ·αιεν·βαλ·[σ]αντ·εςεν·βαλ·[σ]αντ·α
Nom
Accεμβαλασαςεμβαλανταςεν·βαλ·[σ]ασ·αςεν·βαλ·[σ]αντ·ας
Datεμβαλασαιςεμβαλασι, εμβαλασινεν·βαλ·[σ]ασ·αιςεν·βαλ·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genεμβαλασωνεμβαλαντωνεν·βαλ·[σ]ασ·ωνεν·βαλ·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμβαλαμενηεμβαλαμενεεν·βαλ·[σ]αμεν·ηεν·βαλ·[σ]αμεν·ε
Nomεμβαλαμενοςεν·βαλ·[σ]αμεν·ος
Accεμβαλαμενηνεμβαλαμενονεν·βαλ·[σ]αμεν·ηνεν·βαλ·[σ]αμεν·ον
Datεμβαλαμενῃεμβαλαμενῳεν·βαλ·[σ]αμεν·ῃεν·βαλ·[σ]αμεν·ῳ
Genεμβαλαμενηςεμβαλαμενουεν·βαλ·[σ]αμεν·ηςεν·βαλ·[σ]αμεν·ου
PlVocεμβαλαμεναιεμβαλαμενοιεμβαλαμεναεν·βαλ·[σ]αμεν·αιεν·βαλ·[σ]αμεν·οιεν·βαλ·[σ]αμεν·α
Nom
Accεμβαλαμεναςεμβαλαμενουςεν·βαλ·[σ]αμεν·αςεν·βαλ·[σ]αμεν·ους
Datεμβαλαμεναιςεμβαλαμενοιςεν·βαλ·[σ]αμεν·αιςεν·βαλ·[σ]αμεν·οις
Genεμβαλαμενωνεμβαλαμενωνεν·βαλ·[σ]αμεν·ωνεν·βαλ·[σ]αμεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενεβαλον[LXX]εν·ε·βαλ·ονενεβαλομηνεν·ε·βαλ·ομην
2ndενεβαλεςεν·ε·βαλ·εςενεβαλουεν·ε·βαλ·ου
3rdενεβαλεν[LXX], ενεβαλεεν·ε·βαλ·ε(ν), εν·ε·βαλ·ε(ν)ενεβαλετο[LXX]εν·ε·βαλ·ετο
Pl1stενεβαλομενεν·ε·βαλ·ομενενεβαλομεθαεν·ε·βαλ·ομεθα
2ndενεβαλετεεν·ε·βαλ·ετεενεβαλεσθεεν·ε·βαλ·εσθε
3rdενεβαλον[LXX], ενεβαλοσαν[LXX]εν·ε·βαλ·ον, εν·ε·βαλ·οσαν altενεβαλοντοεν·ε·βαλ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμβαλω[LXX]εν·βαλ·ωεμβαλωμαιεν·βαλ·ωμαι
2ndεμβαλῃς[LXX]εν·βαλ·ῃςεμβαλῃ[LXX]εν·βαλ·ῃ
3rdεμβαλῃ[LXX]εν·βαλ·ῃεμβαληται[LXX]εν·βαλ·ηται
Pl1stεμβαλωμεν[LXX]εν·βαλ·ωμενεμβαλωμεθαεν·βαλ·ωμεθα
2ndεμβαλητεεν·βαλ·ητεεμβαλησθεεν·βαλ·ησθε
3rdεμβαλωσιν[LXX], εμβαλωσιεν·βαλ·ωσι(ν), εν·βαλ·ωσι(ν)εμβαλωνταιεν·βαλ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμβαλοιμιεν·βαλ·οιμιεμβαλοιμηνεν·βαλ·οιμην
2ndεμβαλοιςεν·βαλ·οιςεμβαλοιοεν·βαλ·οιο
3rdεμβαλοιεν·βαλ·οιεμβαλοιτοεν·βαλ·οιτο
Pl1stεμβαλοιμενεν·βαλ·οιμενεμβαλοιμεθαεν·βαλ·οιμεθα
2ndεμβαλοιτεεν·βαλ·οιτεεμβαλοισθεεν·βαλ·οισθε
3rdεμβαλοιεν, εμβαλοισανεν·βαλ·οιεν, εν·βαλ·οισαν altεμβαλοιντοεν·βαλ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεμβαλε[LXX]εν·βαλ·εεμβαλουεν·βαλ·ου
3rdεμβαλετωεν·βαλ·ετωεμβαλεσθωεν·βαλ·εσθω
Pl1st
2ndεμβαλετε[LXX]εν·βαλ·ετεεμβαλεσθεεν·βαλ·εσθε
3rdεμβαλετωσαν, εμβαλοντωνεν·βαλ·ετωσαν, εν·βαλ·οντων classicalεμβαλεσθωσαν, εμβαλεσθωνεν·βαλ·εσθωσαν, εν·βαλ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εμβαλειν[GNT][LXX]​εν·βαλ·εινεμβαλεσθαι​εν·βαλ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμβαλουσαεμβαλονεν·βαλ·ουσ·αεν·βαλ·ο[υ]ν[τ]
Nomεμβαλων[LXX]εν·βαλ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεμβαλουσανεμβαλονταεν·βαλ·ουσ·ανεν·βαλ·ο[υ]ντ·α
Datεμβαλουσῃεμβαλοντιεν·βαλ·ουσ·ῃεν·βαλ·ο[υ]ντ·ι
Genεμβαλουσηςεμβαλοντοςεν·βαλ·ουσ·ηςεν·βαλ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεμβαλουσαιεμβαλοντες[LXX]εμβαλονταεν·βαλ·ουσ·αιεν·βαλ·ο[υ]ντ·εςεν·βαλ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεμβαλουσαςεμβαλονταςεν·βαλ·ουσ·αςεν·βαλ·ο[υ]ντ·ας
Datεμβαλουσαιςεμβαλουσι, εμβαλουσιν[LXX]εν·βαλ·ουσ·αιςεν·βαλ·ου[ντ]·σι(ν), εν·βαλ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεμβαλουσωνεμβαλοντωνεν·βαλ·ουσ·ωνεν·βαλ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμβαλομενηεμβαλομενεεν·βαλ·ομεν·ηεν·βαλ·ομεν·ε
Nomεμβαλομενοςεν·βαλ·ομεν·ος
Accεμβαλομενηνεμβαλομενονεν·βαλ·ομεν·ηνεν·βαλ·ομεν·ον
Datεμβαλομενῃεμβαλομενῳεν·βαλ·ομεν·ῃεν·βαλ·ομεν·ῳ
Genεμβαλομενηςεμβαλομενουεν·βαλ·ομεν·ηςεν·βαλ·ομεν·ου
PlVocεμβαλομεναιεμβαλομενοιεμβαλομεναεν·βαλ·ομεν·αιεν·βαλ·ομεν·οιεν·βαλ·ομεν·α
Nom
Accεμβαλομεναςεμβαλομενουςεν·βαλ·ομεν·αςεν·βαλ·ομεν·ους
Datεμβαλομεναιςεμβαλομενοιςεν·βαλ·ομεν·αιςεν·βαλ·ομεν·οις
Genεμβαλομενωνεμβαλομενωνεν·βαλ·ομεν·ωνεν·βαλ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμβεβλημαιεν·βεβλη·μαι
2ndεμβεβλησαιεν·βεβλη·σαι
3rdεμβεβληται[LXX]εν·βεβλη·ται
Pl1stεμβεβλημεθαεν·βεβλη·μεθα
2ndεμβεβλησθεεν·βεβλη·σθε
3rdεμβεβληνταιεν·βεβλη·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμβεβλησομαιεν·βεβλη·σομαι
2ndεμβεβλησῃ, εμβεβλησειεν·βεβλη·σῃ, εν·βεβλη·σει classical
3rdεμβεβλησεταιεν·βεβλη·σεται
Pl1stεμβεβλησομεθαεν·βεβλη·σομεθα
2ndεμβεβλησεσθεεν·βεβλη·σεσθε
3rdεμβεβλησονταιεν·βεβλη·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμβεβλησοιμηνεν·βεβλη·σοιμην
2ndεμβεβλησοιοεν·βεβλη·σοιο
3rdεμβεβλησοιτοεν·βεβλη·σοιτο
Pl1stεμβεβλησοιμεθαεν·βεβλη·σοιμεθα
2ndεμβεβλησοισθεεν·βεβλη·σοισθε
3rdεμβεβλησοιντοεν·βεβλη·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεμβεβλησοεν·βεβλη·σο
3rdεμβεβλησθωεν·βεβλη·σθω
Pl1st
2ndεμβεβλησθεεν·βεβλη·σθε
3rdεμβεβλησθωσαν, εμβεβλησθωνεν·βεβλη·σθωσαν, εν·βεβλη·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εμβεβλησθαι​εν·βεβλη·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εμβεβλησεσθαι​εν·βεβλη·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμβεβλημενηεμβεβλημενεεν·βεβλη·μεν·ηεν·βεβλη·μεν·ε
Nomεμβεβλημενοςεν·βεβλη·μεν·ος
Accεμβεβλημενηνεμβεβλημενονεν·βεβλη·μεν·ηνεν·βεβλη·μεν·ον
Datεμβεβλημενῃεμβεβλημενῳεν·βεβλη·μεν·ῃεν·βεβλη·μεν·ῳ
Genεμβεβλημενηςεμβεβλημενουεν·βεβλη·μεν·ηςεν·βεβλη·μεν·ου
PlVocεμβεβλημεναιεμβεβλημενοιεμβεβλημεναεν·βεβλη·μεν·αιεν·βεβλη·μεν·οιεν·βεβλη·μεν·α
Nom
Accεμβεβλημεναςεμβεβλημενουςεν·βεβλη·μεν·αςεν·βεβλη·μεν·ους
Datεμβεβλημεναιςεμβεβλημενοιςεν·βεβλη·μεν·αιςεν·βεβλη·μεν·οις
Genεμβεβλημενωνεμβεβλημενωνεν·βεβλη·μεν·ωνεν·βεβλη·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενεβεβλημηνεν·ε·βεβλη·μην
2ndενεβεβλησοεν·ε·βεβλη·σο
3rdενεβεβλητοεν·ε·βεβλη·το
Pl1stενεβεβλημεθαεν·ε·βεβλη·μεθα
2ndενεβεβλησθεεν·ε·βεβλη·σθε
3rdενεβεβληντοεν·ε·βεβλη·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμβεβλημηνεν·[ε]·βεβλη·μην
2ndεμβεβλησοεν·[ε]·βεβλη·σο
3rdεμβεβλητοεν·[ε]·βεβλη·το
Pl1stεμβεβλημεθαεν·[ε]·βεβλη·μεθα
2ndεμβεβλησθεεν·[ε]·βεβλη·σθε
3rdεμβεβληντοεν·[ε]·βεβλη·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stενεβληθηνεν·ε·βλη·θην
2ndενεβληθηςεν·ε·βλη·θης
3rdενεβληθηεν·ε·βλη·θη
Pl1stενεβληθημενεν·ε·βλη·θημεν
2ndενεβληθητεεν·ε·βλη·θητε
3rdενεβληθησαν[LXX]εν·ε·βλη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεμβληθησομαιεν·βλη·θησομαι
2ndεμβληθησῃ, εμβληθησειεν·βλη·θησῃ, εν·βλη·θησει classical
3rdεμβληθησεται[LXX]εν·βλη·θησεται
Pl1stεμβληθησομεθαεν·βλη·θησομεθα
2ndεμβληθησεσθε[LXX]εν·βλη·θησεσθε
3rdεμβληθησονταιεν·βλη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεμβληθωεν·βλη·θω
2ndεμβληθῃςεν·βλη·θῃς
3rdεμβληθῃεν·βλη·θῃ
Pl1stεμβληθωμενεν·βλη·θωμεν
2ndεμβληθητεεν·βλη·θητε
3rdεμβληθωσιν, εμβληθωσιεν·βλη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεμβληθειηνεν·βλη·θειην
2ndεμβληθειηςεν·βλη·θειης
3rdεμβληθειηεν·βλη·θειη
Pl1stεμβληθειημεν, εμβληθειμενεν·βλη·θειημεν, εν·βλη·θειμεν classical
2ndεμβληθειητε, εμβληθειτεεν·βλη·θειητε, εν·βλη·θειτε classical
3rdεμβληθειησαν, εμβληθειενεν·βλη·θειησαν, εν·βλη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεμβληθησοιμηνεν·βλη·θησοιμην
2ndεμβληθησοιοεν·βλη·θησοιο
3rdεμβληθησοιτοεν·βλη·θησοιτο
Pl1stεμβληθησοιμεθαεν·βλη·θησοιμεθα
2ndεμβληθησοισθεεν·βλη·θησοισθε
3rdεμβληθησοιντοεν·βλη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndεμβληθητιεν·βλη·θητι
3rdεμβληθητωεν·βλη·θητω
Pl1st
2ndεμβληθητεεν·βλη·θητε
3rdεμβληθητωσαν, εμβληθεντωνεν·βλη·θητωσαν, εν·βλη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
εμβληθηναι[LXX]​εν·βλη·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
εμβληθησεσθαι​εν·βλη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμβληθεισαεμβληθειςεμβληθενεν·βλη·θεισ·αεν·βλη·θει[ντ]·ςεν·βλη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accεμβληθεισανεμβληθενταεν·βλη·θεισ·ανεν·βλη·θε[ι]ντ·α
Datεμβληθεισῃεμβληθεντιεν·βλη·θεισ·ῃεν·βλη·θε[ι]ντ·ι
Genεμβληθεισηςεμβληθεντοςεν·βλη·θεισ·ηςεν·βλη·θε[ι]ντ·ος
PlVocεμβληθεισαιεμβληθεντεςεμβληθενταεν·βλη·θεισ·αιεν·βλη·θε[ι]ντ·εςεν·βλη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accεμβληθεισαςεμβληθενταςεν·βλη·θεισ·αςεν·βλη·θε[ι]ντ·ας
Datεμβληθεισαιςεμβληθεισι, εμβληθεισινεν·βλη·θεισ·αιςεν·βλη·θει[ντ]·σι(ν)
Genεμβληθεισωνεμβληθεντωνεν·βλη·θεισ·ωνεν·βλη·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμβληθησομενηεμβληθησομενεεν·βλη·θησομεν·ηεν·βλη·θησομεν·ε
Nomεμβληθησομενοςεν·βλη·θησομεν·ος
Accεμβληθησομενηνεμβληθησομενονεν·βλη·θησομεν·ηνεν·βλη·θησομεν·ον
Datεμβληθησομενῃεμβληθησομενῳεν·βλη·θησομεν·ῃεν·βλη·θησομεν·ῳ
Genεμβληθησομενηςεμβληθησομενουεν·βλη·θησομεν·ηςεν·βλη·θησομεν·ου
PlVocεμβληθησομεναιεμβληθησομενοιεμβληθησομεναεν·βλη·θησομεν·αιεν·βλη·θησομεν·οιεν·βλη·θησομεν·α
Nom
Accεμβληθησομεναςεμβληθησομενουςεν·βλη·θησομεν·αςεν·βλη·θησομεν·ους
Datεμβληθησομεναιςεμβληθησομενοιςεν·βλη·θησομεν·αιςεν·βλη·θησομεν·οις
Genεμβληθησομενωνεμβληθησομενωνεν·βλη·θησομεν·ωνεν·βλη·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 18-Feb-2020 13:34:30 EST