ενοπλιζω • ENOPLIZW • enoplizō

Search: ενωπλισμενοι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ενωπλισμενοιἐνοπλίζωεν·ωπλισ·μεν·οιperf mp ptcp mas nom|voc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ενωπλισμενοιἐνοπλίζωεν·ωπλισ·μεν·οιperf mp ptcp mas nom|voc pl

ἐν·οπλίζω [LXX] (-, -, εν+οπλι·σ-, -, εν+ωπλισ-, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενωπλισαεν·ε·οπλι·σαενωπλισαμηνεν·ε·οπλι·σαμην
2ndενωπλισαςεν·ε·οπλι·σαςενωπλισωεν·ε·οπλι·σω
3rdενωπλισεν, ενωπλισεεν·ε·οπλι·σε(ν)ενωπλισατοεν·ε·οπλι·σατο
Pl1stενωπλισαμενεν·ε·οπλι·σαμενενωπλισαμεθαεν·ε·οπλι·σαμεθα
2ndενωπλισατεεν·ε·οπλι·σατεενωπλισασθεεν·ε·οπλι·σασθε
3rdενωπλισανεν·ε·οπλι·σανενωπλισαντοεν·ε·οπλι·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενοπλισωεν·οπλι·σωενοπλισωμαιεν·οπλι·σωμαι
2ndενοπλισῃςεν·οπλι·σῃςενοπλισῃεν·οπλι·σῃ
3rdενοπλισῃεν·οπλι·σῃενοπλισηταιεν·οπλι·σηται
Pl1stενοπλισωμενεν·οπλι·σωμενενοπλισωμεθαεν·οπλι·σωμεθα
2ndενοπλισητεεν·οπλι·σητεενοπλισησθεεν·οπλι·σησθε
3rdενοπλισωσιν, ενοπλισωσιεν·οπλι·σωσι(ν)ενοπλισωνταιεν·οπλι·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενοπλισαιμιεν·οπλι·σαιμιενοπλισαιμηνεν·οπλι·σαιμην
2ndενοπλισαις, ενοπλισειαςεν·οπλι·σαις, εν·οπλι·σειας classicalενοπλισαιοεν·οπλι·σαιο
3rdενοπλισαι, ενοπλισειεεν·οπλι·σαι, εν·οπλι·σειε classicalενοπλισαιτοεν·οπλι·σαιτο
Pl1stενοπλισαιμενεν·οπλι·σαιμενενοπλισαιμεθαεν·οπλι·σαιμεθα
2ndενοπλισαιτεεν·οπλι·σαιτεενοπλισαισθεεν·οπλι·σαισθε
3rdενοπλισαιεν, ενοπλισαισαν, ενοπλισειαν, ενοπλισειενεν·οπλι·σαιεν, εν·οπλι·σαισαν alt, εν·οπλι·σειαν classical, εν·οπλι·σειεν classicalενοπλισαιντοεν·οπλι·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndενοπλισονεν·οπλι·σονενοπλισαιεν·οπλι·σαι
3rdενοπλισατωεν·οπλι·σατωενοπλισασθωεν·οπλι·σασθω
Pl1st
2ndενοπλισατεεν·οπλι·σατεενοπλισασθεεν·οπλι·σασθε
3rdενοπλισατωσαν, ενοπλισαντωνεν·οπλι·σατωσαν, εν·οπλι·σαντων classicalενοπλισασθωσαν, ενοπλισασθωνεν·οπλι·σασθωσαν, εν·οπλι·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ενοπλισαι​εν·οπλι·σαι​ενοπλισασθαι​εν·οπλι·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocενοπλισασαενοπλισαςενοπλισανεν·οπλι·σασ·αεν·οπλι·σα[ντ]·ςεν·οπλι·σαν[τ]
Nom
Accενοπλισασανενοπλισανταεν·οπλι·σασ·ανεν·οπλι·σαντ·α
Datενοπλισασῃενοπλισαντιεν·οπλι·σασ·ῃεν·οπλι·σαντ·ι
Genενοπλισασηςενοπλισαντοςεν·οπλι·σασ·ηςεν·οπλι·σαντ·ος
PlVocενοπλισασαιενοπλισαντεςενοπλισανταεν·οπλι·σασ·αιεν·οπλι·σαντ·εςεν·οπλι·σαντ·α
Nom
Accενοπλισασαςενοπλισανταςεν·οπλι·σασ·αςεν·οπλι·σαντ·ας
Datενοπλισασαιςενοπλισασι, ενοπλισασινεν·οπλι·σασ·αιςεν·οπλι·σα[ντ]·σι(ν)
Genενοπλισασωνενοπλισαντωνεν·οπλι·σασ·ωνεν·οπλι·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocενοπλισαμενηενοπλισαμενεεν·οπλι·σαμεν·ηεν·οπλι·σαμεν·ε
Nomενοπλισαμενοςεν·οπλι·σαμεν·ος
Accενοπλισαμενηνενοπλισαμενονεν·οπλι·σαμεν·ηνεν·οπλι·σαμεν·ον
Datενοπλισαμενῃενοπλισαμενῳεν·οπλι·σαμεν·ῃεν·οπλι·σαμεν·ῳ
Genενοπλισαμενηςενοπλισαμενουεν·οπλι·σαμεν·ηςεν·οπλι·σαμεν·ου
PlVocενοπλισαμεναιενοπλισαμενοι[LXX]ενοπλισαμεναεν·οπλι·σαμεν·αιεν·οπλι·σαμεν·οιεν·οπλι·σαμεν·α
Nom
Accενοπλισαμεναςενοπλισαμενουςεν·οπλι·σαμεν·αςεν·οπλι·σαμεν·ους
Datενοπλισαμεναιςενοπλισαμενοιςεν·οπλι·σαμεν·αιςεν·οπλι·σαμεν·οις
Genενοπλισαμενωνενοπλισαμενωνεν·οπλι·σαμεν·ωνεν·οπλι·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενωπλισμαιεν·ωπλισ·μαι
2ndενωπλισαιεν·ωπλισ·[σ]αι
3rdενωπλισταιεν·ωπλισ·ται
Pl1stενωπλισμεθαεν·ωπλισ·μεθα
2ndενωπλισθεεν·ωπλισ·[σ]θε
3rdενωπλιδαταιεν·ωπλισ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενωπλισομαιεν·ωπλισ·[σ]ομαι
2ndενωπλισῃ, ενωπλισειεν·ωπλισ·[σ]ῃ, εν·ωπλισ·[σ]ει classical
3rdενωπλισεταιεν·ωπλισ·[σ]εται
Pl1stενωπλισομεθαεν·ωπλισ·[σ]ομεθα
2ndενωπλισεσθεεν·ωπλισ·[σ]εσθε
3rdενωπλισονταιεν·ωπλισ·[σ]ονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενωπλισοιμηνεν·ωπλισ·[σ]οιμην
2ndενωπλισοιοεν·ωπλισ·[σ]οιο
3rdενωπλισοιτοεν·ωπλισ·[σ]οιτο
Pl1stενωπλισοιμεθαεν·ωπλισ·[σ]οιμεθα
2ndενωπλισοισθεεν·ωπλισ·[σ]οισθε
3rdενωπλισοιντοεν·ωπλισ·[σ]οιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndενωπλισοεν·ωπλισ·[σ]ο
3rdενωπλισθωεν·ωπλισ·[σ]θω
Pl1st
2ndενωπλισθεεν·ωπλισ·[σ]θε
3rdενωπλισθωσαν, ενωπλισθωνεν·ωπλισ·[σ]θωσαν, εν·ωπλισ·[σ]θων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ενωπλισθαι​εν·ωπλισ·[σ]θαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ενωπλισεσθαι​εν·ωπλισ·[σ]εσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocενωπλισμενηενωπλισμενεεν·ωπλισ·μεν·ηεν·ωπλισ·μεν·ε
Nomενωπλισμενος[LXX]εν·ωπλισ·μεν·ος
Accενωπλισμενηνενωπλισμενονεν·ωπλισ·μεν·ηνεν·ωπλισ·μεν·ον
Datενωπλισμενῃενωπλισμενῳεν·ωπλισ·μεν·ῃεν·ωπλισ·μεν·ῳ
Genενωπλισμενηςενωπλισμενουεν·ωπλισ·μεν·ηςεν·ωπλισ·μεν·ου
PlVocενωπλισμεναιενωπλισμενοι[LXX]ενωπλισμεναεν·ωπλισ·μεν·αιεν·ωπλισ·μεν·οιεν·ωπλισ·μεν·α
Nom
Accενωπλισμεναςενωπλισμενουςεν·ωπλισ·μεν·αςεν·ωπλισ·μεν·ους
Datενωπλισμεναιςενωπλισμενοιςεν·ωπλισ·μεν·αιςεν·ωπλισ·μεν·οις
Genενωπλισμενωνενωπλισμενωνεν·ωπλισ·μεν·ωνεν·ωπλισ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενωπλισμηνεν·ε·ωπλισ·μην
2ndενωπλισοεν·ε·ωπλισ·[σ]ο
3rdενωπλιστοεν·ε·ωπλισ·το
Pl1stενωπλισμεθαεν·ε·ωπλισ·μεθα
2ndενωπλισθεεν·ε·ωπλισ·[σ]θε
3rdενωπλιδατοεν·ε·ωπλισ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 17-Nov-2019 13:32:13 EST