εντρεφω • ENTREFW • entrephō

Search: εντρεφομενος

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εντρεφομενοςἐντρέφωεν·τρεφ·ομεν·οςpres mp ptcp mas nom sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εντρεφομενοςἐντρέφωεν·τρεφ·ομεν·οςpres mp ptcp mas nom sg

ἐν·τρέφω (εν+τρεφ-, -, -, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεντρεφωεν·τρεφ·ωεντρεφομαιεν·τρεφ·ομαι
2ndεντρεφειςεν·τρεφ·ειςεντρεφῃ, εντρεφει, εντρεφεσαιεν·τρεφ·ῃ, εν·τρεφ·ει classical, εν·τρεφ·εσαι alt
3rdεντρεφειεν·τρεφ·ειεντρεφεταιεν·τρεφ·εται
Pl1stεντρεφομενεν·τρεφ·ομενεντρεφομεθαεν·τρεφ·ομεθα
2ndεντρεφετεεν·τρεφ·ετεεντρεφεσθεεν·τρεφ·εσθε
3rdεντρεφουσιν, εντρεφουσιεν·τρεφ·ουσι(ν)εντρεφονταιεν·τρεφ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεντρεφωεν·τρεφ·ωεντρεφωμαιεν·τρεφ·ωμαι
2ndεντρεφῃςεν·τρεφ·ῃςεντρεφῃεν·τρεφ·ῃ
3rdεντρεφῃεν·τρεφ·ῃεντρεφηταιεν·τρεφ·ηται
Pl1stεντρεφωμενεν·τρεφ·ωμενεντρεφωμεθαεν·τρεφ·ωμεθα
2ndεντρεφητεεν·τρεφ·ητεεντρεφησθεεν·τρεφ·ησθε
3rdεντρεφωσιν, εντρεφωσιεν·τρεφ·ωσι(ν)εντρεφωνταιεν·τρεφ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεντρεφοιμιεν·τρεφ·οιμιεντρεφοιμηνεν·τρεφ·οιμην
2ndεντρεφοιςεν·τρεφ·οιςεντρεφοιοεν·τρεφ·οιο
3rdεντρεφοιεν·τρεφ·οιεντρεφοιτοεν·τρεφ·οιτο
Pl1stεντρεφοιμενεν·τρεφ·οιμενεντρεφοιμεθαεν·τρεφ·οιμεθα
2ndεντρεφοιτεεν·τρεφ·οιτεεντρεφοισθεεν·τρεφ·οισθε
3rdεντρεφοιεν, εντρεφοισανεν·τρεφ·οιεν, εν·τρεφ·οισαν altεντρεφοιντοεν·τρεφ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεντρεφεεν·τρεφ·εεντρεφουεν·τρεφ·ου
3rdεντρεφετωεν·τρεφ·ετωεντρεφεσθωεν·τρεφ·εσθω
Pl1st
2ndεντρεφετεεν·τρεφ·ετεεντρεφεσθεεν·τρεφ·εσθε
3rdεντρεφετωσαν, εντρεφοντωνεν·τρεφ·ετωσαν, εν·τρεφ·οντων classicalεντρεφεσθωσαν, εντρεφεσθωνεν·τρεφ·εσθωσαν, εν·τρεφ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εντρεφειν​εν·τρεφ·ειν​εντρεφεσθαι​εν·τρεφ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεντρεφουσαεντρεφονεν·τρεφ·ουσ·αεν·τρεφ·ο[υ]ν[τ]
Nomεντρεφωνεν·τρεφ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεντρεφουσανεντρεφονταεν·τρεφ·ουσ·ανεν·τρεφ·ο[υ]ντ·α
Datεντρεφουσῃεντρεφοντιεν·τρεφ·ουσ·ῃεν·τρεφ·ο[υ]ντ·ι
Genεντρεφουσηςεντρεφοντοςεν·τρεφ·ουσ·ηςεν·τρεφ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεντρεφουσαιεντρεφοντεςεντρεφονταεν·τρεφ·ουσ·αιεν·τρεφ·ο[υ]ντ·εςεν·τρεφ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεντρεφουσαςεντρεφονταςεν·τρεφ·ουσ·αςεν·τρεφ·ο[υ]ντ·ας
Datεντρεφουσαιςεντρεφουσι, εντρεφουσινεν·τρεφ·ουσ·αιςεν·τρεφ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεντρεφουσωνεντρεφοντωνεν·τρεφ·ουσ·ωνεν·τρεφ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεντρεφομενηεντρεφομενεεν·τρεφ·ομεν·ηεν·τρεφ·ομεν·ε
Nomεντρεφομενος[GNT]εν·τρεφ·ομεν·ος
Accεντρεφομενηνεντρεφομενονεν·τρεφ·ομεν·ηνεν·τρεφ·ομεν·ον
Datεντρεφομενῃεντρεφομενῳεν·τρεφ·ομεν·ῃεν·τρεφ·ομεν·ῳ
Genεντρεφομενηςεντρεφομενουεν·τρεφ·ομεν·ηςεν·τρεφ·ομεν·ου
PlVocεντρεφομεναιεντρεφομενοιεντρεφομεναεν·τρεφ·ομεν·αιεν·τρεφ·ομεν·οιεν·τρεφ·ομεν·α
Nom
Accεντρεφομεναςεντρεφομενουςεν·τρεφ·ομεν·αςεν·τρεφ·ομεν·ους
Datεντρεφομεναιςεντρεφομενοιςεν·τρεφ·ομεν·αιςεν·τρεφ·ομεν·οις
Genεντρεφομενωνεντρεφομενωνεν·τρεφ·ομεν·ωνεν·τρεφ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενετρεφονεν·ε·τρεφ·ονενετρεφομηνεν·ε·τρεφ·ομην
2ndενετρεφεςεν·ε·τρεφ·εςενετρεφουεν·ε·τρεφ·ου
3rdενετρεφεν, ενετρεφεεν·ε·τρεφ·ε(ν)ενετρεφετοεν·ε·τρεφ·ετο
Pl1stενετρεφομενεν·ε·τρεφ·ομενενετρεφομεθαεν·ε·τρεφ·ομεθα
2ndενετρεφετεεν·ε·τρεφ·ετεενετρεφεσθεεν·ε·τρεφ·εσθε
3rdενετρεφον, ενετρεφοσανεν·ε·τρεφ·ον, εν·ε·τρεφ·οσαν altενετρεφοντοεν·ε·τρεφ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 07-Jul-2020 23:47:49 EDT