εντρεπω • ENTREPW • entrepō

Search: εντραπω

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εντραπωἐντρέπωεν·τραπ·[θ]ωaor θη sub 1st sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εντραπωἐντρέπωεν·τραπ·[θ]ωaor θη sub 1st sg

ἐν·τρέπω (εν+τρεπ-, -, -, -, εν+τετραπ-, εν+τραπ·[θ]-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεντρεπωεν·τρεπ·ωεντρεπομαι[GNT]εν·τρεπ·ομαι
2ndεντρεπειςεν·τρεπ·ειςεντρεπῃ, εντρεπει, εντρεπεσαιεν·τρεπ·ῃ, εν·τρεπ·ει classical, εν·τρεπ·εσαι alt
3rdεντρεπειεν·τρεπ·ειεντρεπεταιεν·τρεπ·εται
Pl1stεντρεπομενεν·τρεπ·ομενεντρεπομεθαεν·τρεπ·ομεθα
2ndεντρεπετεεν·τρεπ·ετεεντρεπεσθεεν·τρεπ·εσθε
3rdεντρεπουσιν, εντρεπουσιεν·τρεπ·ουσι(ν)εντρεπονταιεν·τρεπ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεντρεπωεν·τρεπ·ωεντρεπωμαιεν·τρεπ·ωμαι
2ndεντρεπῃςεν·τρεπ·ῃςεντρεπῃεν·τρεπ·ῃ
3rdεντρεπῃεν·τρεπ·ῃεντρεπηταιεν·τρεπ·ηται
Pl1stεντρεπωμενεν·τρεπ·ωμενεντρεπωμεθαεν·τρεπ·ωμεθα
2ndεντρεπητεεν·τρεπ·ητεεντρεπησθεεν·τρεπ·ησθε
3rdεντρεπωσιν, εντρεπωσιεν·τρεπ·ωσι(ν)εντρεπωνταιεν·τρεπ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεντρεποιμιεν·τρεπ·οιμιεντρεποιμηνεν·τρεπ·οιμην
2ndεντρεποιςεν·τρεπ·οιςεντρεποιοεν·τρεπ·οιο
3rdεντρεποιεν·τρεπ·οιεντρεποιτοεν·τρεπ·οιτο
Pl1stεντρεποιμενεν·τρεπ·οιμενεντρεποιμεθαεν·τρεπ·οιμεθα
2ndεντρεποιτεεν·τρεπ·οιτεεντρεποισθεεν·τρεπ·οισθε
3rdεντρεποιεν, εντρεποισανεν·τρεπ·οιεν, εν·τρεπ·οισαν altεντρεποιντοεν·τρεπ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεντρεπεεν·τρεπ·εεντρεπουεν·τρεπ·ου
3rdεντρεπετωεν·τρεπ·ετωεντρεπεσθωεν·τρεπ·εσθω
Pl1st
2ndεντρεπετεεν·τρεπ·ετεεντρεπεσθεεν·τρεπ·εσθε
3rdεντρεπετωσαν, εντρεποντωνεν·τρεπ·ετωσαν, εν·τρεπ·οντων classicalεντρεπεσθωσαν, εντρεπεσθωνεν·τρεπ·εσθωσαν, εν·τρεπ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εντρεπειν​εν·τρεπ·ειν​εντρεπεσθαι​εν·τρεπ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεντρεπουσαεντρεπονεν·τρεπ·ουσ·αεν·τρεπ·ο[υ]ν[τ]
Nomεντρεπων[GNT]εν·τρεπ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεντρεπουσανεντρεπονταεν·τρεπ·ουσ·ανεν·τρεπ·ο[υ]ντ·α
Datεντρεπουσῃεντρεποντιεν·τρεπ·ουσ·ῃεν·τρεπ·ο[υ]ντ·ι
Genεντρεπουσηςεντρεποντοςεν·τρεπ·ουσ·ηςεν·τρεπ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεντρεπουσαιεντρεποντεςεντρεπονταεν·τρεπ·ουσ·αιεν·τρεπ·ο[υ]ντ·εςεν·τρεπ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεντρεπουσαςεντρεπονταςεν·τρεπ·ουσ·αςεν·τρεπ·ο[υ]ντ·ας
Datεντρεπουσαιςεντρεπουσι, εντρεπουσινεν·τρεπ·ουσ·αιςεν·τρεπ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεντρεπουσωνεντρεποντωνεν·τρεπ·ουσ·ωνεν·τρεπ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεντρεπομενηεντρεπομενεεν·τρεπ·ομεν·ηεν·τρεπ·ομεν·ε
Nomεντρεπομενος[GNT]εν·τρεπ·ομεν·ος
Accεντρεπομενηνεντρεπομενονεν·τρεπ·ομεν·ηνεν·τρεπ·ομεν·ον
Datεντρεπομενῃεντρεπομενῳεν·τρεπ·ομεν·ῃεν·τρεπ·ομεν·ῳ
Genεντρεπομενηςεντρεπομενουεν·τρεπ·ομεν·ηςεν·τρεπ·ομεν·ου
PlVocεντρεπομεναιεντρεπομενοιεντρεπομεναεν·τρεπ·ομεν·αιεν·τρεπ·ομεν·οιεν·τρεπ·ομεν·α
Nom
Accεντρεπομεναςεντρεπομενουςεν·τρεπ·ομεν·αςεν·τρεπ·ομεν·ους
Datεντρεπομεναιςεντρεπομενοιςεν·τρεπ·ομεν·αιςεν·τρεπ·ομεν·οις
Genεντρεπομενωνεντρεπομενωνεν·τρεπ·ομεν·ωνεν·τρεπ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενετρεπονεν·ε·τρεπ·ονενετρεπομηνεν·ε·τρεπ·ομην
2ndενετρεπεςεν·ε·τρεπ·εςενετρεπουεν·ε·τρεπ·ου
3rdενετρεπεν, ενετρεπεεν·ε·τρεπ·ε(ν)ενετρεπετοεν·ε·τρεπ·ετο
Pl1stενετρεπομενεν·ε·τρεπ·ομενενετρεπομεθα[GNT]εν·ε·τρεπ·ομεθα
2ndενετρεπετεεν·ε·τρεπ·ετεενετρεπεσθεεν·ε·τρεπ·εσθε
3rdενετρεπον, ενετρεποσανεν·ε·τρεπ·ον, εν·ε·τρεπ·οσαν altενετρεποντοεν·ε·τρεπ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεντετραμμαι[LXX]εν·τετραπ·μαι
2ndεντετραψαιεν·τετραπ·σαι
3rdεντετραπταιεν·τετραπ·ται
Pl1stεντετραμμεθαεν·τετραπ·μεθα
2ndεντετραφθεεν·τετραπ·σθε
3rdεντετραφαταιεν·τετραπ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεντετραψομαιεν·τετραπ·σομαι
2ndεντετραψῃ, εντετραψειεν·τετραπ·σῃ, εν·τετραπ·σει classical
3rdεντετραψεταιεν·τετραπ·σεται
Pl1stεντετραψομεθαεν·τετραπ·σομεθα
2ndεντετραψεσθεεν·τετραπ·σεσθε
3rdεντετραψονταιεν·τετραπ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεντετραψοιμηνεν·τετραπ·σοιμην
2ndεντετραψοιοεν·τετραπ·σοιο
3rdεντετραψοιτοεν·τετραπ·σοιτο
Pl1stεντετραψοιμεθαεν·τετραπ·σοιμεθα
2ndεντετραψοισθεεν·τετραπ·σοισθε
3rdεντετραψοιντοεν·τετραπ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεντετραψοεν·τετραπ·σο
3rdεντετραφθωεν·τετραπ·σθω
Pl1st
2ndεντετραφθεεν·τετραπ·σθε
3rdεντετραφθωσαν, εντετραφθωνεν·τετραπ·σθωσαν, εν·τετραπ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εντετραφθαι​εν·τετραπ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εντετραψεσθαι​εν·τετραπ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεντετραμμενηεντετραμμενεεν·τετραπ·μεν·ηεν·τετραπ·μεν·ε
Nomεντετραμμενοςεν·τετραπ·μεν·ος
Accεντετραμμενηνεντετραμμενονεν·τετραπ·μεν·ηνεν·τετραπ·μεν·ον
Datεντετραμμενῃεντετραμμενῳεν·τετραπ·μεν·ῃεν·τετραπ·μεν·ῳ
Genεντετραμμενηςεντετραμμενουεν·τετραπ·μεν·ηςεν·τετραπ·μεν·ου
PlVocεντετραμμεναιεντετραμμενοιεντετραμμεναεν·τετραπ·μεν·αιεν·τετραπ·μεν·οιεν·τετραπ·μεν·α
Nom
Accεντετραμμεναςεντετραμμενουςεν·τετραπ·μεν·αςεν·τετραπ·μεν·ους
Datεντετραμμεναιςεντετραμμενοιςεν·τετραπ·μεν·αιςεν·τετραπ·μεν·οις
Genεντετραμμενωνεντετραμμενωνεν·τετραπ·μεν·ωνεν·τετραπ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενετετραμμηνεν·ε·τετραπ·μην
2ndενετετραψοεν·ε·τετραπ·σο
3rdενετετραπτοεν·ε·τετραπ·το
Pl1stενετετραμμεθαεν·ε·τετραπ·μεθα
2ndενετετραφθεεν·ε·τετραπ·σθε
3rdενετετραφατοεν·ε·τετραπ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεντετραμμηνεν·[ε]·τετραπ·μην
2ndεντετραψοεν·[ε]·τετραπ·σο
3rdεντετραπτοεν·[ε]·τετραπ·το
Pl1stεντετραμμεθαεν·[ε]·τετραπ·μεθα
2ndεντετραφθεεν·[ε]·τετραπ·σθε
3rdεντετραφατοεν·[ε]·τετραπ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stενετραπην[LXX]εν·ε·τραπ·[θ]ην
2ndενετραπης[LXX]εν·ε·τραπ·[θ]ης
3rdενετραπη[LXX]εν·ε·τραπ·[θ]η
Pl1stενετραπημενεν·ε·τραπ·[θ]ημεν
2ndενετραπητεεν·ε·τραπ·[θ]ητε
3rdενετραπησαν[LXX]εν·ε·τραπ·[θ]ησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεντραπησομαιεν·τραπ·[θ]ησομαι
2ndεντραπησῃ[LXX], εντραπησειεν·τραπ·[θ]ησῃ, εν·τραπ·[θ]ησει classical
3rdεντραπησεται[LXX]εν·τραπ·[θ]ησεται
Pl1stεντραπησομεθαεν·τραπ·[θ]ησομεθα
2ndεντραπησεσθεεν·τραπ·[θ]ησεσθε
3rdεντραπησονται[GNT][LXX]εν·τραπ·[θ]ησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεντραπω[LXX]εν·τραπ·[θ]ω
2ndεντραπῃς[LXX]εν·τραπ·[θ]ῃς
3rdεντραπῃ[GNT][LXX]εν·τραπ·[θ]ῃ
Pl1stεντραπωμεν[LXX]εν·τραπ·[θ]ωμεν
2ndεντραπητε[LXX]εν·τραπ·[θ]ητε
3rdεντραπωσιν[LXX], εντραπωσιεν·τραπ·[θ]ωσι(ν), εν·τραπ·[θ]ωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεντραπειηνεν·τραπ·[θ]ειην
2ndεντραπειηςεν·τραπ·[θ]ειης
3rdεντραπειηεν·τραπ·[θ]ειη
Pl1stεντραπειημεν, εντραπειμενεν·τραπ·[θ]ειημεν, εν·τραπ·[θ]ειμεν classical
2ndεντραπειητε, εντραπειτεεν·τραπ·[θ]ειητε, εν·τραπ·[θ]ειτε classical
3rdεντραπειησαν[LXX], εντραπειενεν·τραπ·[θ]ειησαν, εν·τραπ·[θ]ειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεντραπησοιμηνεν·τραπ·[θ]ησοιμην
2ndεντραπησοιοεν·τραπ·[θ]ησοιο
3rdεντραπησοιτοεν·τραπ·[θ]ησοιτο
Pl1stεντραπησοιμεθαεν·τραπ·[θ]ησοιμεθα
2ndεντραπησοισθεεν·τραπ·[θ]ησοισθε
3rdεντραπησοιντοεν·τραπ·[θ]ησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndεντραπηθι[LXX]εν·τραπ·[θ]ητι
3rdεντραπητωεν·τραπ·[θ]ητω
Pl1st
2ndεντραπητε[LXX]εν·τραπ·[θ]ητε
3rdεντραπητωσαν[LXX], εντραπεντωνεν·τραπ·[θ]ητωσαν, εν·τραπ·[θ]εντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
εντραπηναι[LXX]​εν·τραπ·[θ]ηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
εντραπησεσθαι​εν·τραπ·[θ]ησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεντραπεισαεντραπειςεντραπενεν·τραπ·[θ]εισ·αεν·τραπ·[θ]ει[ντ]·ςεν·τραπ·[θ]ε[ι]ν[τ]
Nom
Accεντραπεισανεντραπενταεν·τραπ·[θ]εισ·ανεν·τραπ·[θ]ε[ι]ντ·α
Datεντραπεισῃεντραπεντιεν·τραπ·[θ]εισ·ῃεν·τραπ·[θ]ε[ι]ντ·ι
Genεντραπεισηςεντραπεντοςεν·τραπ·[θ]εισ·ηςεν·τραπ·[θ]ε[ι]ντ·ος
PlVocεντραπεισαιεντραπεντεςεντραπενταεν·τραπ·[θ]εισ·αιεν·τραπ·[θ]ε[ι]ντ·εςεν·τραπ·[θ]ε[ι]ντ·α
Nom
Accεντραπεισαςεντραπενταςεν·τραπ·[θ]εισ·αςεν·τραπ·[θ]ε[ι]ντ·ας
Datεντραπεισαιςεντραπεισι, εντραπεισινεν·τραπ·[θ]εισ·αιςεν·τραπ·[θ]ει[ντ]·σι(ν)
Genεντραπεισωνεντραπεντωνεν·τραπ·[θ]εισ·ωνεν·τραπ·[θ]ε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεντραπησομενηεντραπησομενεεν·τραπ·[θ]ησομεν·ηεν·τραπ·[θ]ησομεν·ε
Nomεντραπησομενοςεν·τραπ·[θ]ησομεν·ος
Accεντραπησομενηνεντραπησομενονεν·τραπ·[θ]ησομεν·ηνεν·τραπ·[θ]ησομεν·ον
Datεντραπησομενῃεντραπησομενῳεν·τραπ·[θ]ησομεν·ῃεν·τραπ·[θ]ησομεν·ῳ
Genεντραπησομενηςεντραπησομενουεν·τραπ·[θ]ησομεν·ηςεν·τραπ·[θ]ησομεν·ου
PlVocεντραπησομεναιεντραπησομενοιεντραπησομεναεν·τραπ·[θ]ησομεν·αιεν·τραπ·[θ]ησομεν·οιεν·τραπ·[θ]ησομεν·α
Nom
Accεντραπησομεναςεντραπησομενουςεν·τραπ·[θ]ησομεν·αςεν·τραπ·[θ]ησομεν·ους
Datεντραπησομεναιςεντραπησομενοιςεν·τραπ·[θ]ησομεν·αιςεν·τραπ·[θ]ησομεν·οις
Genεντραπησομενωνεντραπησομενωνεν·τραπ·[θ]ησομεν·ωνεν·τραπ·[θ]ησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 21-Nov-2019 22:04:43 EST