ενοικεω • ENOIKEW • enoikeō

Search: ενοικειτω

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ενοικειτωἐνοικέωεν·οικ(ε)·ετωpres act imp 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ενοικειτωἐνοικέωεν·οικ(ε)·ετωpres act imp 3rd sg

ἐν·οικέω (εν+οικ(ε)-, εν+οικη·σ-, εν+οικη·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενοικωεν·οικ(ε)·ωενοικουμαιεν·οικ(ε)·ομαι
2ndενοικειςεν·οικ(ε)·ειςενοικῃ, ενοικει, ενοικεισαιεν·οικ(ε)·ῃ, εν·οικ(ε)·ει classical, εν·οικ(ε)·εσαι alt
3rdενοικειεν·οικ(ε)·ειενοικειταιεν·οικ(ε)·εται
Pl1stενοικουμενεν·οικ(ε)·ομενενοικουμεθαεν·οικ(ε)·ομεθα
2ndενοικειτε[LXX]εν·οικ(ε)·ετεενοικεισθεεν·οικ(ε)·εσθε
3rdενοικουσιν[LXX], ενοικουσιεν·οικ(ε)·ουσι(ν), εν·οικ(ε)·ουσι(ν)ενοικουνταιεν·οικ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενοικωεν·οικ(ε)·ωενοικωμαιεν·οικ(ε)·ωμαι
2ndενοικῃςεν·οικ(ε)·ῃςενοικῃεν·οικ(ε)·ῃ
3rdενοικῃεν·οικ(ε)·ῃενοικηταιεν·οικ(ε)·ηται
Pl1stενοικωμενεν·οικ(ε)·ωμενενοικωμεθαεν·οικ(ε)·ωμεθα
2ndενοικητεεν·οικ(ε)·ητεενοικησθεεν·οικ(ε)·ησθε
3rdενοικωσιν, ενοικωσιεν·οικ(ε)·ωσι(ν)ενοικωνταιεν·οικ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενοικοιμιεν·οικ(ε)·οιμιενοικοιμηνεν·οικ(ε)·οιμην
2ndενοικοιςεν·οικ(ε)·οιςενοικοιοεν·οικ(ε)·οιο
3rdενοικοιεν·οικ(ε)·οιενοικοιτοεν·οικ(ε)·οιτο
Pl1stενοικοιμενεν·οικ(ε)·οιμενενοικοιμεθαεν·οικ(ε)·οιμεθα
2ndενοικοιτεεν·οικ(ε)·οιτεενοικοισθεεν·οικ(ε)·οισθε
3rdενοικοιεν, ενοικοισανεν·οικ(ε)·οιεν, εν·οικ(ε)·οισαν altενοικοιντοεν·οικ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndενοικειεν·οικ(ε)·εενοικουεν·οικ(ε)·ου
3rdενοικειτω[GNT]εν·οικ(ε)·ετωενοικεισθωεν·οικ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndενοικειτε[LXX]εν·οικ(ε)·ετεενοικεισθεεν·οικ(ε)·εσθε
3rdενοικειτωσαν, ενοικουντων[LXX]εν·οικ(ε)·ετωσαν, εν·οικ(ε)·οντων classicalενοικεισθωσαν, ενοικεισθωνεν·οικ(ε)·εσθωσαν, εν·οικ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ενοικειν[LXX]​εν·οικ(ε)·εινενοικεισθαι​εν·οικ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocενοικουσαενοικουν[GNT]εν·οικ(ε)·ουσ·αεν·οικ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomενοικων[LXX]εν·οικ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accενοικουσανενοικουνταεν·οικ(ε)·ουσ·ανεν·οικ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datενοικουσῃενοικουντιεν·οικ(ε)·ουσ·ῃεν·οικ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genενοικουσηςενοικουντος[GNT]εν·οικ(ε)·ουσ·ηςεν·οικ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocενοικουσαιενοικουντες[LXX]ενοικουνταεν·οικ(ε)·ουσ·αιεν·οικ(ε)·ο[υ]ντ·εςεν·οικ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accενοικουσαςενοικουντας[LXX]εν·οικ(ε)·ουσ·αςεν·οικ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datενοικουσαιςενοικουσι, ενοικουσιν[LXX]εν·οικ(ε)·ουσ·αιςεν·οικ(ε)·ου[ντ]·σι(ν), εν·οικ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genενοικουσωνενοικουντων[LXX]εν·οικ(ε)·ουσ·ωνεν·οικ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocενοικουμενηενοικουμενεεν·οικ(ε)·ομεν·ηεν·οικ(ε)·ομεν·ε
Nomενοικουμενοςεν·οικ(ε)·ομεν·ος
Accενοικουμενηνενοικουμενονεν·οικ(ε)·ομεν·ηνεν·οικ(ε)·ομεν·ον
Datενοικουμενῃενοικουμενῳεν·οικ(ε)·ομεν·ῃεν·οικ(ε)·ομεν·ῳ
Genενοικουμενηςενοικουμενουεν·οικ(ε)·ομεν·ηςεν·οικ(ε)·ομεν·ου
PlVocενοικουμεναιενοικουμενοιενοικουμεναεν·οικ(ε)·ομεν·αιεν·οικ(ε)·ομεν·οιεν·οικ(ε)·ομεν·α
Nom
Accενοικουμεναςενοικουμενουςεν·οικ(ε)·ομεν·αςεν·οικ(ε)·ομεν·ους
Datενοικουμεναιςενοικουμενοιςεν·οικ(ε)·ομεν·αιςεν·οικ(ε)·ομεν·οις
Genενοικουμενωνενοικουμενωνεν·οικ(ε)·ομεν·ωνεν·οικ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενῳκουνεν·ε·οικ(ε)·ονενῳκουμηνεν·ε·οικ(ε)·ομην
2ndενῳκειςεν·ε·οικ(ε)·εςενῳκουεν·ε·οικ(ε)·ου
3rdενῳκειεν·ε·οικ(ε)·εενῳκειτοεν·ε·οικ(ε)·ετο
Pl1stενῳκουμενεν·ε·οικ(ε)·ομενενῳκουμεθαεν·ε·οικ(ε)·ομεθα
2ndενῳκειτεεν·ε·οικ(ε)·ετεενῳκεισθεεν·ε·οικ(ε)·εσθε
3rdενῳκουν, ενῳκουσανεν·ε·οικ(ε)·ον, εν·ε·οικ(ε)·οσαν altενῳκουντοεν·ε·οικ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενοικησω[GNT]εν·οικη·σωενοικησομαιεν·οικη·σομαι
2ndενοικησειςεν·οικη·σειςενοικησῃ[LXX], ενοικησει[LXX], ενοικησεσαιεν·οικη·σῃ, εν·οικη·σει classical, εν·οικη·σεσαι alt
3rdενοικησει[LXX]εν·οικη·σειενοικησεταιεν·οικη·σεται
Pl1stενοικησομενεν·οικη·σομενενοικησομεθαεν·οικη·σομεθα
2ndενοικησετεεν·οικη·σετεενοικησεσθεεν·οικη·σεσθε
3rdενοικησουσιν[LXX], ενοικησουσιεν·οικη·σουσι(ν), εν·οικη·σουσι(ν)ενοικησονταιεν·οικη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενοικησοιμιεν·οικη·σοιμιενοικησοιμηνεν·οικη·σοιμην
2ndενοικησοιςεν·οικη·σοιςενοικησοιοεν·οικη·σοιο
3rdενοικησοιεν·οικη·σοιενοικησοιτοεν·οικη·σοιτο
Pl1stενοικησοιμενεν·οικη·σοιμενενοικησοιμεθαεν·οικη·σοιμεθα
2ndενοικησοιτεεν·οικη·σοιτεενοικησοισθεεν·οικη·σοισθε
3rdενοικησοιενεν·οικη·σοιενενοικησοιντοεν·οικη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ενοικησειν​εν·οικη·σειν​ενοικησεσθαι​εν·οικη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocενοικησουσαενοικησονεν·οικη·σουσ·αεν·οικη·σο[υ]ν[τ]
Nomενοικησωνεν·οικη·σο[υ]ν[τ]·^
Accενοικησουσανενοικησονταεν·οικη·σουσ·ανεν·οικη·σο[υ]ντ·α
Datενοικησουσῃενοικησοντιεν·οικη·σουσ·ῃεν·οικη·σο[υ]ντ·ι
Genενοικησουσηςενοικησοντοςεν·οικη·σουσ·ηςεν·οικη·σο[υ]ντ·ος
PlVocενοικησουσαιενοικησοντεςενοικησονταεν·οικη·σουσ·αιεν·οικη·σο[υ]ντ·εςεν·οικη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accενοικησουσαςενοικησονταςεν·οικη·σουσ·αςεν·οικη·σο[υ]ντ·ας
Datενοικησουσαιςενοικησουσι, ενοικησουσιν[LXX]εν·οικη·σουσ·αιςεν·οικη·σου[ντ]·σι(ν), εν·οικη·σου[ντ]·σι(ν)
Genενοικησουσωνενοικησοντωνεν·οικη·σουσ·ωνεν·οικη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocενοικησομενηενοικησομενεεν·οικη·σομεν·ηεν·οικη·σομεν·ε
Nomενοικησομενοςεν·οικη·σομεν·ος
Accενοικησομενηνενοικησομενονεν·οικη·σομεν·ηνεν·οικη·σομεν·ον
Datενοικησομενῃενοικησομενῳεν·οικη·σομεν·ῃεν·οικη·σομεν·ῳ
Genενοικησομενηςενοικησομενουεν·οικη·σομεν·ηςεν·οικη·σομεν·ου
PlVocενοικησομεναιενοικησομενοιενοικησομεναεν·οικη·σομεν·αιεν·οικη·σομεν·οιεν·οικη·σομεν·α
Nom
Accενοικησομεναςενοικησομενουςεν·οικη·σομεν·αςεν·οικη·σομεν·ους
Datενοικησομεναιςενοικησομενοιςεν·οικη·σομεν·αιςεν·οικη·σομεν·οις
Genενοικησομενωνενοικησομενωνεν·οικη·σομεν·ωνεν·οικη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενῳκησαεν·ε·οικη·σαενῳκησαμηνεν·ε·οικη·σαμην
2ndενῳκησαςεν·ε·οικη·σαςενῳκησωεν·ε·οικη·σω
3rdενῳκησεν[GNT], ενῳκησεεν·ε·οικη·σε(ν), εν·ε·οικη·σε(ν)ενῳκησατοεν·ε·οικη·σατο
Pl1stενῳκησαμενεν·ε·οικη·σαμενενῳκησαμεθαεν·ε·οικη·σαμεθα
2ndενῳκησατεεν·ε·οικη·σατεενῳκησασθεεν·ε·οικη·σασθε
3rdενῳκησανεν·ε·οικη·σανενῳκησαντοεν·ε·οικη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενοικησω[GNT]εν·οικη·σωενοικησωμαιεν·οικη·σωμαι
2ndενοικησῃςεν·οικη·σῃςενοικησῃ[LXX]εν·οικη·σῃ
3rdενοικησῃ[LXX]εν·οικη·σῃενοικησηταιεν·οικη·σηται
Pl1stενοικησωμενεν·οικη·σωμενενοικησωμεθαεν·οικη·σωμεθα
2ndενοικησητεεν·οικη·σητεενοικησησθεεν·οικη·σησθε
3rdενοικησωσιν, ενοικησωσιεν·οικη·σωσι(ν)ενοικησωνταιεν·οικη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενοικησαιμιεν·οικη·σαιμιενοικησαιμηνεν·οικη·σαιμην
2ndενοικησαις, ενοικησειαςεν·οικη·σαις, εν·οικη·σειας classicalενοικησαιοεν·οικη·σαιο
3rdενοικησαι, ενοικησειεεν·οικη·σαι, εν·οικη·σειε classicalενοικησαιτοεν·οικη·σαιτο
Pl1stενοικησαιμενεν·οικη·σαιμενενοικησαιμεθαεν·οικη·σαιμεθα
2ndενοικησαιτεεν·οικη·σαιτεενοικησαισθεεν·οικη·σαισθε
3rdενοικησαιεν, ενοικησαισαν, ενοικησειαν, ενοικησειενεν·οικη·σαιεν, εν·οικη·σαισαν alt, εν·οικη·σειαν classical, εν·οικη·σειεν classicalενοικησαιντοεν·οικη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndενοικησονεν·οικη·σονενοικησαιεν·οικη·σαι
3rdενοικησατωεν·οικη·σατωενοικησασθωεν·οικη·σασθω
Pl1st
2ndενοικησατεεν·οικη·σατεενοικησασθεεν·οικη·σασθε
3rdενοικησατωσαν, ενοικησαντωνεν·οικη·σατωσαν, εν·οικη·σαντων classicalενοικησασθωσαν, ενοικησασθωνεν·οικη·σασθωσαν, εν·οικη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ενοικησαι​εν·οικη·σαι​ενοικησασθαι​εν·οικη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocενοικησασαενοικησαςενοικησανεν·οικη·σασ·αεν·οικη·σα[ντ]·ςεν·οικη·σαν[τ]
Nom
Accενοικησασανενοικησανταεν·οικη·σασ·ανεν·οικη·σαντ·α
Datενοικησασῃενοικησαντιεν·οικη·σασ·ῃεν·οικη·σαντ·ι
Genενοικησασηςενοικησαντοςεν·οικη·σασ·ηςεν·οικη·σαντ·ος
PlVocενοικησασαιενοικησαντεςενοικησανταεν·οικη·σασ·αιεν·οικη·σαντ·εςεν·οικη·σαντ·α
Nom
Accενοικησασαςενοικησανταςεν·οικη·σασ·αςεν·οικη·σαντ·ας
Datενοικησασαιςενοικησασι, ενοικησασινεν·οικη·σασ·αιςεν·οικη·σα[ντ]·σι(ν)
Genενοικησασωνενοικησαντωνεν·οικη·σασ·ωνεν·οικη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocενοικησαμενηενοικησαμενεεν·οικη·σαμεν·ηεν·οικη·σαμεν·ε
Nomενοικησαμενοςεν·οικη·σαμεν·ος
Accενοικησαμενηνενοικησαμενονεν·οικη·σαμεν·ηνεν·οικη·σαμεν·ον
Datενοικησαμενῃενοικησαμενῳεν·οικη·σαμεν·ῃεν·οικη·σαμεν·ῳ
Genενοικησαμενηςενοικησαμενουεν·οικη·σαμεν·ηςεν·οικη·σαμεν·ου
PlVocενοικησαμεναιενοικησαμενοιενοικησαμεναεν·οικη·σαμεν·αιεν·οικη·σαμεν·οιεν·οικη·σαμεν·α
Nom
Accενοικησαμεναςενοικησαμενουςεν·οικη·σαμεν·αςεν·οικη·σαμεν·ους
Datενοικησαμεναιςενοικησαμενοιςεν·οικη·σαμεν·αιςεν·οικη·σαμεν·οις
Genενοικησαμενωνενοικησαμενωνεν·οικη·σαμεν·ωνεν·οικη·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 14-Dec-2019 13:59:44 EST