εννοεω • ENNOEW • ennoeō

Search: εννοηθωσιν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εννοηθωσινἐννοέωεν·νοη·θωσι(ν)aor θη sub 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εννοηθωσινἐννοέωεν·νοη·θωσι(ν)aor θη sub 3rd pl

ἐν·νοέω [LXX] (εν+νο(ε)-, -, εν+νοη·σ-, -, -, εν+νοη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεννοωεν·νο(ε)·ωεννοουμαιεν·νο(ε)·ομαι
2ndεννοειςεν·νο(ε)·ειςεννοῃ, εννοει, εννοεισαιεν·νο(ε)·ῃ, εν·νο(ε)·ει classical, εν·νο(ε)·εσαι alt
3rdεννοειεν·νο(ε)·ειεννοειταιεν·νο(ε)·εται
Pl1stεννοουμενεν·νο(ε)·ομενεννοουμεθαεν·νο(ε)·ομεθα
2ndεννοειτεεν·νο(ε)·ετεεννοεισθεεν·νο(ε)·εσθε
3rdεννοουσιν, εννοουσιεν·νο(ε)·ουσι(ν)εννοουνταιεν·νο(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεννοωεν·νο(ε)·ωεννοωμαιεν·νο(ε)·ωμαι
2ndεννοῃςεν·νο(ε)·ῃςεννοῃεν·νο(ε)·ῃ
3rdεννοῃεν·νο(ε)·ῃεννοηταιεν·νο(ε)·ηται
Pl1stεννοωμενεν·νο(ε)·ωμενεννοωμεθαεν·νο(ε)·ωμεθα
2ndεννοητεεν·νο(ε)·ητεεννοησθεεν·νο(ε)·ησθε
3rdεννοωσιν, εννοωσιεν·νο(ε)·ωσι(ν)εννοωνταιεν·νο(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεννοοιμιεν·νο(ε)·οιμιεννοοιμηνεν·νο(ε)·οιμην
2ndεννοοιςεν·νο(ε)·οιςεννοοιοεν·νο(ε)·οιο
3rdεννοοιεν·νο(ε)·οιεννοοιτοεν·νο(ε)·οιτο
Pl1stεννοοιμενεν·νο(ε)·οιμενεννοοιμεθαεν·νο(ε)·οιμεθα
2ndεννοοιτεεν·νο(ε)·οιτεεννοοισθεεν·νο(ε)·οισθε
3rdεννοοιεν, εννοοισανεν·νο(ε)·οιεν, εν·νο(ε)·οισαν altεννοοιντοεν·νο(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεννοειεν·νο(ε)·εεννοουεν·νο(ε)·ου
3rdεννοειτωεν·νο(ε)·ετωεννοεισθωεν·νο(ε)·εσθω
Pl1st
2ndεννοειτεεν·νο(ε)·ετεεννοεισθεεν·νο(ε)·εσθε
3rdεννοειτωσαν, εννοουντωνεν·νο(ε)·ετωσαν, εν·νο(ε)·οντων classicalεννοεισθωσαν, εννοεισθωνεν·νο(ε)·εσθωσαν, εν·νο(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εννοειν​εν·νο(ε)·ειν​εννοεισθαι​εν·νο(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεννοουσαεννοουνεν·νο(ε)·ουσ·αεν·νο(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomεννοωνεν·νο(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accεννοουσανεννοουνταεν·νο(ε)·ουσ·ανεν·νο(ε)·ο[υ]ντ·α
Datεννοουσῃεννοουντιεν·νο(ε)·ουσ·ῃεν·νο(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genεννοουσηςεννοουντοςεν·νο(ε)·ουσ·ηςεν·νο(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocεννοουσαιεννοουντεςεννοουνταεν·νο(ε)·ουσ·αιεν·νο(ε)·ο[υ]ντ·εςεν·νο(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεννοουσαςεννοουνταςεν·νο(ε)·ουσ·αςεν·νο(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datεννοουσαιςεννοουσι, εννοουσινεν·νο(ε)·ουσ·αιςεν·νο(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genεννοουσωνεννοουντωνεν·νο(ε)·ουσ·ωνεν·νο(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεννοουμενηεννοουμενεεν·νο(ε)·ομεν·ηεν·νο(ε)·ομεν·ε
Nomεννοουμενοςεν·νο(ε)·ομεν·ος
Accεννοουμενηνεννοουμενονεν·νο(ε)·ομεν·ηνεν·νο(ε)·ομεν·ον
Datεννοουμενῃεννοουμενῳεν·νο(ε)·ομεν·ῃεν·νο(ε)·ομεν·ῳ
Genεννοουμενηςεννοουμενουεν·νο(ε)·ομεν·ηςεν·νο(ε)·ομεν·ου
PlVocεννοουμεναιεννοουμενοι[LXX]εννοουμεναεν·νο(ε)·ομεν·αιεν·νο(ε)·ομεν·οιεν·νο(ε)·ομεν·α
Nom
Accεννοουμεναςεννοουμενουςεν·νο(ε)·ομεν·αςεν·νο(ε)·ομεν·ους
Datεννοουμεναιςεννοουμενοιςεν·νο(ε)·ομεν·αιςεν·νο(ε)·ομεν·οις
Genεννοουμενωνεννοουμενωνεν·νο(ε)·ομεν·ωνεν·νο(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενενοουνεν·ε·νο(ε)·ονενενοουμηνεν·ε·νο(ε)·ομην
2ndενενοειςεν·ε·νο(ε)·εςενενοουεν·ε·νο(ε)·ου
3rdενενοειεν·ε·νο(ε)·εενενοειτοεν·ε·νο(ε)·ετο
Pl1stενενοουμενεν·ε·νο(ε)·ομενενενοουμεθαεν·ε·νο(ε)·ομεθα
2ndενενοειτεεν·ε·νο(ε)·ετεενενοεισθεεν·ε·νο(ε)·εσθε
3rdενενοουν, ενενοουσανεν·ε·νο(ε)·ον, εν·ε·νο(ε)·οσαν altενενοουντοεν·ε·νο(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενενοησαεν·ε·νοη·σαενενοησαμηνεν·ε·νοη·σαμην
2ndενενοησαςεν·ε·νοη·σαςενενοησωεν·ε·νοη·σω
3rdενενοησεν, ενενοησεεν·ε·νοη·σε(ν)ενενοησατοεν·ε·νοη·σατο
Pl1stενενοησαμενεν·ε·νοη·σαμενενενοησαμεθαεν·ε·νοη·σαμεθα
2ndενενοησατεεν·ε·νοη·σατεενενοησασθεεν·ε·νοη·σασθε
3rdενενοησαν[LXX]εν·ε·νοη·σανενενοησαντοεν·ε·νοη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεννοησωεν·νοη·σωεννοησωμαιεν·νοη·σωμαι
2ndεννοησῃςεν·νοη·σῃςεννοησῃεν·νοη·σῃ
3rdεννοησῃεν·νοη·σῃεννοησηταιεν·νοη·σηται
Pl1stεννοησωμενεν·νοη·σωμενεννοησωμεθαεν·νοη·σωμεθα
2ndεννοησητεεν·νοη·σητεεννοησησθεεν·νοη·σησθε
3rdεννοησωσιν, εννοησωσιεν·νοη·σωσι(ν)εννοησωνταιεν·νοη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεννοησαιμιεν·νοη·σαιμιεννοησαιμηνεν·νοη·σαιμην
2ndεννοησαις, εννοησειαςεν·νοη·σαις, εν·νοη·σειας classicalεννοησαιοεν·νοη·σαιο
3rdεννοησαι, εννοησειεεν·νοη·σαι, εν·νοη·σειε classicalεννοησαιτοεν·νοη·σαιτο
Pl1stεννοησαιμενεν·νοη·σαιμενεννοησαιμεθαεν·νοη·σαιμεθα
2ndεννοησαιτεεν·νοη·σαιτεεννοησαισθεεν·νοη·σαισθε
3rdεννοησαιεν, εννοησαισαν, εννοησειαν, εννοησειενεν·νοη·σαιεν, εν·νοη·σαισαν alt, εν·νοη·σειαν classical, εν·νοη·σειεν classicalεννοησαιντοεν·νοη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεννοησον[LXX]εν·νοη·σονεννοησαιεν·νοη·σαι
3rdεννοησατωεν·νοη·σατωεννοησασθωεν·νοη·σασθω
Pl1st
2ndεννοησατεεν·νοη·σατεεννοησασθεεν·νοη·σασθε
3rdεννοησατωσαν, εννοησαντωνεν·νοη·σατωσαν, εν·νοη·σαντων classicalεννοησασθωσαν, εννοησασθωνεν·νοη·σασθωσαν, εν·νοη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εννοησαι​εν·νοη·σαι​εννοησασθαι​εν·νοη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεννοησασαεννοησαςεννοησανεν·νοη·σασ·αεν·νοη·σα[ντ]·ςεν·νοη·σαν[τ]
Nom
Accεννοησασανεννοησανταεν·νοη·σασ·ανεν·νοη·σαντ·α
Datεννοησασῃεννοησαντιεν·νοη·σασ·ῃεν·νοη·σαντ·ι
Genεννοησασηςεννοησαντοςεν·νοη·σασ·ηςεν·νοη·σαντ·ος
PlVocεννοησασαιεννοησαντεςεννοησανταεν·νοη·σασ·αιεν·νοη·σαντ·εςεν·νοη·σαντ·α
Nom
Accεννοησασαςεννοησανταςεν·νοη·σασ·αςεν·νοη·σαντ·ας
Datεννοησασαιςεννοησασι, εννοησασινεν·νοη·σασ·αιςεν·νοη·σα[ντ]·σι(ν)
Genεννοησασωνεννοησαντωνεν·νοη·σασ·ωνεν·νοη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεννοησαμενηεννοησαμενεεν·νοη·σαμεν·ηεν·νοη·σαμεν·ε
Nomεννοησαμενοςεν·νοη·σαμεν·ος
Accεννοησαμενηνεννοησαμενονεν·νοη·σαμεν·ηνεν·νοη·σαμεν·ον
Datεννοησαμενῃεννοησαμενῳεν·νοη·σαμεν·ῃεν·νοη·σαμεν·ῳ
Genεννοησαμενηςεννοησαμενουεν·νοη·σαμεν·ηςεν·νοη·σαμεν·ου
PlVocεννοησαμεναιεννοησαμενοιεννοησαμεναεν·νοη·σαμεν·αιεν·νοη·σαμεν·οιεν·νοη·σαμεν·α
Nom
Accεννοησαμεναςεννοησαμενουςεν·νοη·σαμεν·αςεν·νοη·σαμεν·ους
Datεννοησαμεναιςεννοησαμενοιςεν·νοη·σαμεν·αιςεν·νοη·σαμεν·οις
Genεννοησαμενωνεννοησαμενωνεν·νοη·σαμεν·ωνεν·νοη·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stενενοηθηνεν·ε·νοη·θην
2ndενενοηθης[LXX]εν·ε·νοη·θης
3rdενενοηθηεν·ε·νοη·θη
Pl1stενενοηθημενεν·ε·νοη·θημεν
2ndενενοηθητεεν·ε·νοη·θητε
3rdενενοηθησανεν·ε·νοη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεννοηθησομαιεν·νοη·θησομαι
2ndεννοηθησῃ, εννοηθησειεν·νοη·θησῃ, εν·νοη·θησει classical
3rdεννοηθησεται[LXX]εν·νοη·θησεται
Pl1stεννοηθησομεθαεν·νοη·θησομεθα
2ndεννοηθησεσθεεν·νοη·θησεσθε
3rdεννοηθησονταιεν·νοη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεννοηθωεν·νοη·θω
2ndεννοηθῃςεν·νοη·θῃς
3rdεννοηθῃ[LXX]εν·νοη·θῃ
Pl1stεννοηθωμενεν·νοη·θωμεν
2ndεννοηθητε[LXX]εν·νοη·θητε
3rdεννοηθωσιν[LXX], εννοηθωσιεν·νοη·θωσι(ν), εν·νοη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεννοηθειηνεν·νοη·θειην
2ndεννοηθειηςεν·νοη·θειης
3rdεννοηθειηεν·νοη·θειη
Pl1stεννοηθειημεν, εννοηθειμενεν·νοη·θειημεν, εν·νοη·θειμεν classical
2ndεννοηθειητε, εννοηθειτεεν·νοη·θειητε, εν·νοη·θειτε classical
3rdεννοηθειησαν, εννοηθειενεν·νοη·θειησαν, εν·νοη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεννοηθησοιμηνεν·νοη·θησοιμην
2ndεννοηθησοιοεν·νοη·θησοιο
3rdεννοηθησοιτοεν·νοη·θησοιτο
Pl1stεννοηθησοιμεθαεν·νοη·θησοιμεθα
2ndεννοηθησοισθεεν·νοη·θησοισθε
3rdεννοηθησοιντοεν·νοη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndεννοηθητι[LXX]εν·νοη·θητι
3rdεννοηθητωεν·νοη·θητω
Pl1st
2ndεννοηθητε[LXX]εν·νοη·θητε
3rdεννοηθητωσαν, εννοηθεντωνεν·νοη·θητωσαν, εν·νοη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
εννοηθηναι​εν·νοη·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
εννοηθησεσθαι​εν·νοη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεννοηθεισαεννοηθειςεννοηθενεν·νοη·θεισ·αεν·νοη·θει[ντ]·ςεν·νοη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accεννοηθεισανεννοηθενταεν·νοη·θεισ·ανεν·νοη·θε[ι]ντ·α
Datεννοηθεισῃεννοηθεντιεν·νοη·θεισ·ῃεν·νοη·θε[ι]ντ·ι
Genεννοηθεισηςεννοηθεντοςεν·νοη·θεισ·ηςεν·νοη·θε[ι]ντ·ος
PlVocεννοηθεισαιεννοηθεντεςεννοηθενταεν·νοη·θεισ·αιεν·νοη·θε[ι]ντ·εςεν·νοη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accεννοηθεισαςεννοηθενταςεν·νοη·θεισ·αςεν·νοη·θε[ι]ντ·ας
Datεννοηθεισαιςεννοηθεισι, εννοηθεισινεν·νοη·θεισ·αιςεν·νοη·θει[ντ]·σι(ν)
Genεννοηθεισωνεννοηθεντωνεν·νοη·θεισ·ωνεν·νοη·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεννοηθησομενηεννοηθησομενεεν·νοη·θησομεν·ηεν·νοη·θησομεν·ε
Nomεννοηθησομενοςεν·νοη·θησομεν·ος
Accεννοηθησομενηνεννοηθησομενονεν·νοη·θησομεν·ηνεν·νοη·θησομεν·ον
Datεννοηθησομενῃεννοηθησομενῳεν·νοη·θησομεν·ῃεν·νοη·θησομεν·ῳ
Genεννοηθησομενηςεννοηθησομενουεν·νοη·θησομεν·ηςεν·νοη·θησομεν·ου
PlVocεννοηθησομεναιεννοηθησομενοιεννοηθησομεναεν·νοη·θησομεν·αιεν·νοη·θησομεν·οιεν·νοη·θησομεν·α
Nom
Accεννοηθησομεναςεννοηθησομενουςεν·νοη·θησομεν·αςεν·νοη·θησομεν·ους
Datεννοηθησομεναιςεννοηθησομενοιςεν·νοη·θησομεν·αιςεν·νοη·θησομεν·οις
Genεννοηθησομενωνεννοηθησομενωνεν·νοη·θησομεν·ωνεν·νοη·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 22-Nov-2019 21:34:49 EST