ενισχυω • ENISCUW ENISXUW • enischuō

Search: ενισχυσω

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ενισχυσω; ενισχυσω; ενισχυσωἐνισχύωεν·ισχυ·σω; εν·ισχυ·σω; εν·ε·ισχυ·σω1aor act sub 1st sg; fut act ind 1st sg; 1aor mp ind 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ενισχυσωἐνισχύωεν·ισχυ·σω1aor act sub 1st sg
ενισχυσωἐνισχύωεν·ισχυ·σωfut act ind 1st sg
ενισχυσωἐνισχύωεν·ε·ισχυ·σω1aor mp ind 2nd sg

ἐν·ισχύω (εν+ισχυ-, εν+ισχυ·σ-, εν+ισχυ·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενισχυωεν·ισχυ·ωενισχυομαιεν·ισχυ·ομαι
2ndενισχυειςεν·ισχυ·ειςενισχυῃ, ενισχυει, ενισχυεσαιεν·ισχυ·ῃ, εν·ισχυ·ει classical, εν·ισχυ·εσαι alt
3rdενισχυειεν·ισχυ·ειενισχυεταιεν·ισχυ·εται
Pl1stενισχυομενεν·ισχυ·ομενενισχυομεθαεν·ισχυ·ομεθα
2ndενισχυετεεν·ισχυ·ετεενισχυεσθεεν·ισχυ·εσθε
3rdενισχυουσιν, ενισχυουσιεν·ισχυ·ουσι(ν)ενισχυονταιεν·ισχυ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενισχυωεν·ισχυ·ωενισχυωμαιεν·ισχυ·ωμαι
2ndενισχυῃςεν·ισχυ·ῃςενισχυῃεν·ισχυ·ῃ
3rdενισχυῃεν·ισχυ·ῃενισχυηταιεν·ισχυ·ηται
Pl1stενισχυωμενεν·ισχυ·ωμενενισχυωμεθαεν·ισχυ·ωμεθα
2ndενισχυητεεν·ισχυ·ητεενισχυησθεεν·ισχυ·ησθε
3rdενισχυωσιν, ενισχυωσιεν·ισχυ·ωσι(ν)ενισχυωνταιεν·ισχυ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενισχυοιμιεν·ισχυ·οιμιενισχυοιμηνεν·ισχυ·οιμην
2ndενισχυοιςεν·ισχυ·οιςενισχυοιοεν·ισχυ·οιο
3rdενισχυοιεν·ισχυ·οιενισχυοιτοεν·ισχυ·οιτο
Pl1stενισχυοιμενεν·ισχυ·οιμενενισχυοιμεθαεν·ισχυ·οιμεθα
2ndενισχυοιτεεν·ισχυ·οιτεενισχυοισθεεν·ισχυ·οισθε
3rdενισχυοιεν, ενισχυοισανεν·ισχυ·οιεν, εν·ισχυ·οισαν altενισχυοιντοεν·ισχυ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndενισχυεεν·ισχυ·εενισχυουεν·ισχυ·ου
3rdενισχυετωεν·ισχυ·ετωενισχυεσθωεν·ισχυ·εσθω
Pl1st
2ndενισχυετεεν·ισχυ·ετεενισχυεσθεεν·ισχυ·εσθε
3rdενισχυετωσαν, ενισχυοντωνεν·ισχυ·ετωσαν, εν·ισχυ·οντων classicalενισχυεσθωσαν, ενισχυεσθωνεν·ισχυ·εσθωσαν, εν·ισχυ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ενισχυειν​εν·ισχυ·ειν​ενισχυεσθαι​εν·ισχυ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocενισχυουσα[LXX]ενισχυον[LXX]εν·ισχυ·ουσ·αεν·ισχυ·ο[υ]ν[τ]
Nomενισχυων[GNT][LXX]εν·ισχυ·ο[υ]ν[τ]·^
Accενισχυουσανενισχυονταεν·ισχυ·ουσ·ανεν·ισχυ·ο[υ]ντ·α
Datενισχυουσῃενισχυοντιεν·ισχυ·ουσ·ῃεν·ισχυ·ο[υ]ντ·ι
Genενισχυουσηςενισχυοντος[LXX]εν·ισχυ·ουσ·ηςεν·ισχυ·ο[υ]ντ·ος
PlVocενισχυουσαιενισχυοντεςενισχυονταεν·ισχυ·ουσ·αιεν·ισχυ·ο[υ]ντ·εςεν·ισχυ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accενισχυουσαςενισχυονταςεν·ισχυ·ουσ·αςεν·ισχυ·ο[υ]ντ·ας
Datενισχυουσαιςενισχυουσι, ενισχυουσινεν·ισχυ·ουσ·αιςεν·ισχυ·ου[ντ]·σι(ν)
Genενισχυουσωνενισχυοντωνεν·ισχυ·ουσ·ωνεν·ισχυ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocενισχυομενηενισχυομενεεν·ισχυ·ομεν·ηεν·ισχυ·ομεν·ε
Nomενισχυομενοςεν·ισχυ·ομεν·ος
Accενισχυομενηνενισχυομενονεν·ισχυ·ομεν·ηνεν·ισχυ·ομεν·ον
Datενισχυομενῃενισχυομενῳεν·ισχυ·ομεν·ῃεν·ισχυ·ομεν·ῳ
Genενισχυομενηςενισχυομενουεν·ισχυ·ομεν·ηςεν·ισχυ·ομεν·ου
PlVocενισχυομεναιενισχυομενοιενισχυομεναεν·ισχυ·ομεν·αιεν·ισχυ·ομεν·οιεν·ισχυ·ομεν·α
Nom
Accενισχυομεναςενισχυομενουςεν·ισχυ·ομεν·αςεν·ισχυ·ομεν·ους
Datενισχυομεναιςενισχυομενοιςεν·ισχυ·ομεν·αιςεν·ισχυ·ομεν·οις
Genενισχυομενωνενισχυομενωνεν·ισχυ·ομεν·ωνεν·ισχυ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενισχυον[LXX]εν·ε·ισχυ·ονενισχυομηνεν·ε·ισχυ·ομην
2ndενισχυεςεν·ε·ισχυ·εςενισχυουεν·ε·ισχυ·ου
3rdενισχυεν, ενισχυεεν·ε·ισχυ·ε(ν)ενισχυετοεν·ε·ισχυ·ετο
Pl1stενισχυομενεν·ε·ισχυ·ομενενισχυομεθαεν·ε·ισχυ·ομεθα
2ndενισχυετεεν·ε·ισχυ·ετεενισχυεσθεεν·ε·ισχυ·εσθε
3rdενισχυον[LXX], ενισχυοσανεν·ε·ισχυ·ον, εν·ε·ισχυ·οσαν altενισχυοντοεν·ε·ισχυ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενισχυσω[LXX]εν·ισχυ·σωενισχυσομαιεν·ισχυ·σομαι
2ndενισχυσεις[LXX]εν·ισχυ·σειςενισχυσῃ, ενισχυσει[LXX], ενισχυσεσαιεν·ισχυ·σῃ, εν·ισχυ·σει classical, εν·ισχυ·σεσαι alt
3rdενισχυσει[LXX]εν·ισχυ·σειενισχυσεταιεν·ισχυ·σεται
Pl1stενισχυσομενεν·ισχυ·σομενενισχυσομεθαεν·ισχυ·σομεθα
2ndενισχυσετεεν·ισχυ·σετεενισχυσεσθεεν·ισχυ·σεσθε
3rdενισχυσουσιν[LXX], ενισχυσουσιεν·ισχυ·σουσι(ν), εν·ισχυ·σουσι(ν)ενισχυσονταιεν·ισχυ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενισχυσοιμιεν·ισχυ·σοιμιενισχυσοιμηνεν·ισχυ·σοιμην
2ndενισχυσοιςεν·ισχυ·σοιςενισχυσοιοεν·ισχυ·σοιο
3rdενισχυσοιεν·ισχυ·σοιενισχυσοιτοεν·ισχυ·σοιτο
Pl1stενισχυσοιμενεν·ισχυ·σοιμενενισχυσοιμεθαεν·ισχυ·σοιμεθα
2ndενισχυσοιτεεν·ισχυ·σοιτεενισχυσοισθεεν·ισχυ·σοισθε
3rdενισχυσοιενεν·ισχυ·σοιενενισχυσοιντοεν·ισχυ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ενισχυσειν​εν·ισχυ·σειν​ενισχυσεσθαι​εν·ισχυ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocενισχυσουσαενισχυσον[LXX]εν·ισχυ·σουσ·αεν·ισχυ·σο[υ]ν[τ]
Nomενισχυσωνεν·ισχυ·σο[υ]ν[τ]·^
Accενισχυσουσανενισχυσονταεν·ισχυ·σουσ·ανεν·ισχυ·σο[υ]ντ·α
Datενισχυσουσῃενισχυσοντιεν·ισχυ·σουσ·ῃεν·ισχυ·σο[υ]ντ·ι
Genενισχυσουσηςενισχυσοντοςεν·ισχυ·σουσ·ηςεν·ισχυ·σο[υ]ντ·ος
PlVocενισχυσουσαιενισχυσοντεςενισχυσονταεν·ισχυ·σουσ·αιεν·ισχυ·σο[υ]ντ·εςεν·ισχυ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accενισχυσουσαςενισχυσονταςεν·ισχυ·σουσ·αςεν·ισχυ·σο[υ]ντ·ας
Datενισχυσουσαιςενισχυσουσι, ενισχυσουσιν[LXX]εν·ισχυ·σουσ·αιςεν·ισχυ·σου[ντ]·σι(ν), εν·ισχυ·σου[ντ]·σι(ν)
Genενισχυσουσωνενισχυσοντωνεν·ισχυ·σουσ·ωνεν·ισχυ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocενισχυσομενηενισχυσομενεεν·ισχυ·σομεν·ηεν·ισχυ·σομεν·ε
Nomενισχυσομενοςεν·ισχυ·σομεν·ος
Accενισχυσομενηνενισχυσομενονεν·ισχυ·σομεν·ηνεν·ισχυ·σομεν·ον
Datενισχυσομενῃενισχυσομενῳεν·ισχυ·σομεν·ῃεν·ισχυ·σομεν·ῳ
Genενισχυσομενηςενισχυσομενουεν·ισχυ·σομεν·ηςεν·ισχυ·σομεν·ου
PlVocενισχυσομεναιενισχυσομενοιενισχυσομεναεν·ισχυ·σομεν·αιεν·ισχυ·σομεν·οιεν·ισχυ·σομεν·α
Nom
Accενισχυσομεναςενισχυσομενουςεν·ισχυ·σομεν·αςεν·ισχυ·σομεν·ους
Datενισχυσομεναιςενισχυσομενοιςεν·ισχυ·σομεν·αιςεν·ισχυ·σομεν·οις
Genενισχυσομενωνενισχυσομενωνεν·ισχυ·σομεν·ωνεν·ισχυ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενισχυσαεν·ε·ισχυ·σαενισχυσαμηνεν·ε·ισχυ·σαμην
2ndενισχυσας[LXX]εν·ε·ισχυ·σαςενισχυσω[LXX]εν·ε·ισχυ·σω
3rdενισχυσεν[GNT][LXX], ενισχυσε[LXX]εν·ε·ισχυ·σε(ν)ενισχυσατοεν·ε·ισχυ·σατο
Pl1stενισχυσαμενεν·ε·ισχυ·σαμενενισχυσαμεθαεν·ε·ισχυ·σαμεθα
2ndενισχυσατε[LXX]εν·ε·ισχυ·σατεενισχυσασθεεν·ε·ισχυ·σασθε
3rdενισχυσαν[LXX]εν·ε·ισχυ·σανενισχυσαντοεν·ε·ισχυ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενισχυσω[LXX]εν·ισχυ·σωενισχυσωμαιεν·ισχυ·σωμαι
2ndενισχυσῃς[LXX]εν·ισχυ·σῃςενισχυσῃεν·ισχυ·σῃ
3rdενισχυσῃεν·ισχυ·σῃενισχυσηταιεν·ισχυ·σηται
Pl1stενισχυσωμεν[LXX]εν·ισχυ·σωμενενισχυσωμεθαεν·ισχυ·σωμεθα
2ndενισχυσητε[LXX]εν·ισχυ·σητεενισχυσησθεεν·ισχυ·σησθε
3rdενισχυσωσιν, ενισχυσωσιεν·ισχυ·σωσι(ν)ενισχυσωνταιεν·ισχυ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενισχυσαιμιεν·ισχυ·σαιμιενισχυσαιμηνεν·ισχυ·σαιμην
2ndενισχυσαις, ενισχυσειαςεν·ισχυ·σαις, εν·ισχυ·σειας classicalενισχυσαιοεν·ισχυ·σαιο
3rdενισχυσαι[LXX], ενισχυσειεεν·ισχυ·σαι, εν·ισχυ·σειε classicalενισχυσαιτοεν·ισχυ·σαιτο
Pl1stενισχυσαιμενεν·ισχυ·σαιμενενισχυσαιμεθαεν·ισχυ·σαιμεθα
2ndενισχυσαιτεεν·ισχυ·σαιτεενισχυσαισθεεν·ισχυ·σαισθε
3rdενισχυσαιεν, ενισχυσαισαν, ενισχυσειαν, ενισχυσειενεν·ισχυ·σαιεν, εν·ισχυ·σαισαν alt, εν·ισχυ·σειαν classical, εν·ισχυ·σειεν classicalενισχυσαιντοεν·ισχυ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndενισχυσον[LXX]εν·ισχυ·σονενισχυσαι[LXX]εν·ισχυ·σαι
3rdενισχυσατωεν·ισχυ·σατωενισχυσασθωεν·ισχυ·σασθω
Pl1st
2ndενισχυσατε[LXX]εν·ισχυ·σατεενισχυσασθεεν·ισχυ·σασθε
3rdενισχυσατωσαν[LXX], ενισχυσαντωνεν·ισχυ·σατωσαν, εν·ισχυ·σαντων classicalενισχυσασθωσαν, ενισχυσασθωνεν·ισχυ·σασθωσαν, εν·ισχυ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ενισχυσαι[LXX]​εν·ισχυ·σαιενισχυσασθαι​εν·ισχυ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocενισχυσασαενισχυσας[LXX]ενισχυσαν[LXX]εν·ισχυ·σασ·αεν·ισχυ·σα[ντ]·ςεν·ισχυ·σαν[τ]
Nom
Accενισχυσασανενισχυσανταεν·ισχυ·σασ·ανεν·ισχυ·σαντ·α
Datενισχυσασῃενισχυσαντιεν·ισχυ·σασ·ῃεν·ισχυ·σαντ·ι
Genενισχυσασηςενισχυσαντοςεν·ισχυ·σασ·ηςεν·ισχυ·σαντ·ος
PlVocενισχυσασαιενισχυσαντεςενισχυσανταεν·ισχυ·σασ·αιεν·ισχυ·σαντ·εςεν·ισχυ·σαντ·α
Nom
Accενισχυσασαςενισχυσανταςεν·ισχυ·σασ·αςεν·ισχυ·σαντ·ας
Datενισχυσασαιςενισχυσασι, ενισχυσασινεν·ισχυ·σασ·αιςεν·ισχυ·σα[ντ]·σι(ν)
Genενισχυσασωνενισχυσαντωνεν·ισχυ·σασ·ωνεν·ισχυ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocενισχυσαμενηενισχυσαμενεεν·ισχυ·σαμεν·ηεν·ισχυ·σαμεν·ε
Nomενισχυσαμενοςεν·ισχυ·σαμεν·ος
Accενισχυσαμενηνενισχυσαμενονεν·ισχυ·σαμεν·ηνεν·ισχυ·σαμεν·ον
Datενισχυσαμενῃενισχυσαμενῳεν·ισχυ·σαμεν·ῃεν·ισχυ·σαμεν·ῳ
Genενισχυσαμενηςενισχυσαμενουεν·ισχυ·σαμεν·ηςεν·ισχυ·σαμεν·ου
PlVocενισχυσαμεναιενισχυσαμενοιενισχυσαμεναεν·ισχυ·σαμεν·αιεν·ισχυ·σαμεν·οιεν·ισχυ·σαμεν·α
Nom
Accενισχυσαμεναςενισχυσαμενουςεν·ισχυ·σαμεν·αςεν·ισχυ·σαμεν·ους
Datενισχυσαμεναιςενισχυσαμενοιςεν·ισχυ·σαμεν·αιςεν·ισχυ·σαμεν·οις
Genενισχυσαμενωνενισχυσαμενωνεν·ισχυ·σαμεν·ωνεν·ισχυ·σαμεν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 26-Jan-2020 13:42:58 EST