εντρυφαω • ENTRUFAW • entruphaō

Search: ενετρυφησατε

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ενετρυφησατεἐντρυφάωεν·ε·τρυφη·σατε1aor act ind 2nd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ενετρυφησατεἐντρυφάωεν·ε·τρυφη·σατε1aor act ind 2nd pl

ἐν·τρυφάω (εν+τρυφ(α)-, εν+τρυφη·σ-, εν+τρυφη·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεντρυφωεν·τρυφ(α)·ωεντρυφωμαιεν·τρυφ(α)·ομαι
2ndεντρυφᾳςεν·τρυφ(α)·ειςεντρυφᾳ, εντρυφασαιεν·τρυφ(α)·ῃ, εν·τρυφ(α)·ει classical, εν·τρυφ(α)·εσαι alt
3rdεντρυφᾳεν·τρυφ(α)·ειεντρυφαταιεν·τρυφ(α)·εται
Pl1stεντρυφωμενεν·τρυφ(α)·ομενεντρυφωμεθαεν·τρυφ(α)·ομεθα
2ndεντρυφατεεν·τρυφ(α)·ετεεντρυφασθεεν·τρυφ(α)·εσθε
3rdεντρυφωσιν, εντρυφωσιεν·τρυφ(α)·ουσι(ν)εντρυφωνταιεν·τρυφ(α)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεντρυφωεν·τρυφ(α)·ωεντρυφωμαιεν·τρυφ(α)·ωμαι
2ndεντρυφᾳςεν·τρυφ(α)·ῃςεντρυφᾳεν·τρυφ(α)·ῃ
3rdεντρυφᾳεν·τρυφ(α)·ῃεντρυφαταιεν·τρυφ(α)·ηται
Pl1stεντρυφωμενεν·τρυφ(α)·ωμενεντρυφωμεθαεν·τρυφ(α)·ωμεθα
2ndεντρυφατεεν·τρυφ(α)·ητεεντρυφασθεεν·τρυφ(α)·ησθε
3rdεντρυφωσιν, εντρυφωσιεν·τρυφ(α)·ωσι(ν)εντρυφωνταιεν·τρυφ(α)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεντρυφῳμιεν·τρυφ(α)·οιμιεντρυφῳμηνεν·τρυφ(α)·οιμην
2ndεντρυφῳςεν·τρυφ(α)·οιςεντρυφῳοεν·τρυφ(α)·οιο
3rdεντρυφῳεν·τρυφ(α)·οιεντρυφῳτοεν·τρυφ(α)·οιτο
Pl1stεντρυφῳμενεν·τρυφ(α)·οιμενεντρυφῳμεθαεν·τρυφ(α)·οιμεθα
2ndεντρυφῳτεεν·τρυφ(α)·οιτεεντρυφῳσθεεν·τρυφ(α)·οισθε
3rdεντρυφῳεν, εντρυφῳσανεν·τρυφ(α)·οιεν, εν·τρυφ(α)·οισαν altεντρυφῳντοεν·τρυφ(α)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεντρυφαεν·τρυφ(α)·εεντρυφωεν·τρυφ(α)·ου
3rdεντρυφατωεν·τρυφ(α)·ετωεντρυφασθωεν·τρυφ(α)·εσθω
Pl1st
2ndεντρυφατεεν·τρυφ(α)·ετεεντρυφασθεεν·τρυφ(α)·εσθε
3rdεντρυφατωσαν, εντρυφωντωνεν·τρυφ(α)·ετωσαν, εν·τρυφ(α)·οντων classicalεντρυφασθωσαν, εντρυφασθωνεν·τρυφ(α)·εσθωσαν, εν·τρυφ(α)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εντρυφᾳν, εντρυφαν​εν·τρυφ(α)·ειν, εν·τρυφ(α)·ειν > εντρυφαν​εντρυφασθαι​εν·τρυφ(α)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεντρυφωσαεντρυφων[LXX]εν·τρυφ(α)·ουσ·αεν·τρυφ(α)·ο[υ]ν[τ]
Nomεντρυφων[LXX]εν·τρυφ(α)·ο[υ]ν[τ]·^
Accεντρυφωσανεντρυφωνταεν·τρυφ(α)·ουσ·ανεν·τρυφ(α)·ο[υ]ντ·α
Datεντρυφωσῃεντρυφωντιεν·τρυφ(α)·ουσ·ῃεν·τρυφ(α)·ο[υ]ντ·ι
Genεντρυφωσηςεντρυφωντοςεν·τρυφ(α)·ουσ·ηςεν·τρυφ(α)·ο[υ]ντ·ος
PlVocεντρυφωσαιεντρυφωντες[GNT]εντρυφωνταεν·τρυφ(α)·ουσ·αιεν·τρυφ(α)·ο[υ]ντ·εςεν·τρυφ(α)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεντρυφωσαςεντρυφωνταςεν·τρυφ(α)·ουσ·αςεν·τρυφ(α)·ο[υ]ντ·ας
Datεντρυφωσαιςεντρυφωσι, εντρυφωσινεν·τρυφ(α)·ουσ·αιςεν·τρυφ(α)·ου[ντ]·σι(ν)
Genεντρυφωσωνεντρυφωντωνεν·τρυφ(α)·ουσ·ωνεν·τρυφ(α)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεντρυφωμενηεντρυφωμενεεν·τρυφ(α)·ομεν·ηεν·τρυφ(α)·ομεν·ε
Nomεντρυφωμενοςεν·τρυφ(α)·ομεν·ος
Accεντρυφωμενηνεντρυφωμενονεν·τρυφ(α)·ομεν·ηνεν·τρυφ(α)·ομεν·ον
Datεντρυφωμενῃεντρυφωμενῳεν·τρυφ(α)·ομεν·ῃεν·τρυφ(α)·ομεν·ῳ
Genεντρυφωμενηςεντρυφωμενουεν·τρυφ(α)·ομεν·ηςεν·τρυφ(α)·ομεν·ου
PlVocεντρυφωμεναιεντρυφωμενοιεντρυφωμεναεν·τρυφ(α)·ομεν·αιεν·τρυφ(α)·ομεν·οιεν·τρυφ(α)·ομεν·α
Nom
Accεντρυφωμεναςεντρυφωμενουςεν·τρυφ(α)·ομεν·αςεν·τρυφ(α)·ομεν·ους
Datεντρυφωμεναιςεντρυφωμενοιςεν·τρυφ(α)·ομεν·αιςεν·τρυφ(α)·ομεν·οις
Genεντρυφωμενωνεντρυφωμενωνεν·τρυφ(α)·ομεν·ωνεν·τρυφ(α)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενετρυφωνεν·ε·τρυφ(α)·ονενετρυφωμηνεν·ε·τρυφ(α)·ομην
2ndενετρυφαςεν·ε·τρυφ(α)·εςενετρυφωεν·ε·τρυφ(α)·ου
3rdενετρυφαεν·ε·τρυφ(α)·εενετρυφατοεν·ε·τρυφ(α)·ετο
Pl1stενετρυφωμενεν·ε·τρυφ(α)·ομενενετρυφωμεθαεν·ε·τρυφ(α)·ομεθα
2ndενετρυφατεεν·ε·τρυφ(α)·ετεενετρυφασθεεν·ε·τρυφ(α)·εσθε
3rdενετρυφων, ενετρυφωσανεν·ε·τρυφ(α)·ον, εν·ε·τρυφ(α)·οσαν altενετρυφωντοεν·ε·τρυφ(α)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεντρυφησωεν·τρυφη·σωεντρυφησομαιεν·τρυφη·σομαι
2ndεντρυφησειςεν·τρυφη·σειςεντρυφησῃ, εντρυφησει[LXX], εντρυφησεσαιεν·τρυφη·σῃ, εν·τρυφη·σει classical, εν·τρυφη·σεσαι alt
3rdεντρυφησει[LXX]εν·τρυφη·σειεντρυφησεταιεν·τρυφη·σεται
Pl1stεντρυφησομενεν·τρυφη·σομενεντρυφησομεθαεν·τρυφη·σομεθα
2ndεντρυφησετεεν·τρυφη·σετεεντρυφησεσθεεν·τρυφη·σεσθε
3rdεντρυφησουσιν, εντρυφησουσιεν·τρυφη·σουσι(ν)εντρυφησονταιεν·τρυφη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεντρυφησοιμιεν·τρυφη·σοιμιεντρυφησοιμηνεν·τρυφη·σοιμην
2ndεντρυφησοιςεν·τρυφη·σοιςεντρυφησοιοεν·τρυφη·σοιο
3rdεντρυφησοιεν·τρυφη·σοιεντρυφησοιτοεν·τρυφη·σοιτο
Pl1stεντρυφησοιμενεν·τρυφη·σοιμενεντρυφησοιμεθαεν·τρυφη·σοιμεθα
2ndεντρυφησοιτεεν·τρυφη·σοιτεεντρυφησοισθεεν·τρυφη·σοισθε
3rdεντρυφησοιενεν·τρυφη·σοιενεντρυφησοιντοεν·τρυφη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εντρυφησειν​εν·τρυφη·σειν​εντρυφησεσθαι​εν·τρυφη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεντρυφησουσαεντρυφησονεν·τρυφη·σουσ·αεν·τρυφη·σο[υ]ν[τ]
Nomεντρυφησωνεν·τρυφη·σο[υ]ν[τ]·^
Accεντρυφησουσανεντρυφησονταεν·τρυφη·σουσ·ανεν·τρυφη·σο[υ]ντ·α
Datεντρυφησουσῃεντρυφησοντιεν·τρυφη·σουσ·ῃεν·τρυφη·σο[υ]ντ·ι
Genεντρυφησουσηςεντρυφησοντοςεν·τρυφη·σουσ·ηςεν·τρυφη·σο[υ]ντ·ος
PlVocεντρυφησουσαιεντρυφησοντεςεντρυφησονταεν·τρυφη·σουσ·αιεν·τρυφη·σο[υ]ντ·εςεν·τρυφη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accεντρυφησουσαςεντρυφησονταςεν·τρυφη·σουσ·αςεν·τρυφη·σο[υ]ντ·ας
Datεντρυφησουσαιςεντρυφησουσι, εντρυφησουσινεν·τρυφη·σουσ·αιςεν·τρυφη·σου[ντ]·σι(ν)
Genεντρυφησουσωνεντρυφησοντωνεν·τρυφη·σουσ·ωνεν·τρυφη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεντρυφησομενηεντρυφησομενεεν·τρυφη·σομεν·ηεν·τρυφη·σομεν·ε
Nomεντρυφησομενοςεν·τρυφη·σομεν·ος
Accεντρυφησομενηνεντρυφησομενονεν·τρυφη·σομεν·ηνεν·τρυφη·σομεν·ον
Datεντρυφησομενῃεντρυφησομενῳεν·τρυφη·σομεν·ῃεν·τρυφη·σομεν·ῳ
Genεντρυφησομενηςεντρυφησομενουεν·τρυφη·σομεν·ηςεν·τρυφη·σομεν·ου
PlVocεντρυφησομεναιεντρυφησομενοιεντρυφησομεναεν·τρυφη·σομεν·αιεν·τρυφη·σομεν·οιεν·τρυφη·σομεν·α
Nom
Accεντρυφησομεναςεντρυφησομενουςεν·τρυφη·σομεν·αςεν·τρυφη·σομεν·ους
Datεντρυφησομεναιςεντρυφησομενοιςεν·τρυφη·σομεν·αιςεν·τρυφη·σομεν·οις
Genεντρυφησομενωνεντρυφησομενωνεν·τρυφη·σομεν·ωνεν·τρυφη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενετρυφησαεν·ε·τρυφη·σαενετρυφησαμηνεν·ε·τρυφη·σαμην
2ndενετρυφησαςεν·ε·τρυφη·σαςενετρυφησωεν·ε·τρυφη·σω
3rdενετρυφησεν, ενετρυφησεεν·ε·τρυφη·σε(ν)ενετρυφησατοεν·ε·τρυφη·σατο
Pl1stενετρυφησαμενεν·ε·τρυφη·σαμενενετρυφησαμεθαεν·ε·τρυφη·σαμεθα
2ndενετρυφησατε[LXX]εν·ε·τρυφη·σατεενετρυφησασθεεν·ε·τρυφη·σασθε
3rdενετρυφησανεν·ε·τρυφη·σανενετρυφησαντοεν·ε·τρυφη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεντρυφησωεν·τρυφη·σωεντρυφησωμαιεν·τρυφη·σωμαι
2ndεντρυφησῃςεν·τρυφη·σῃςεντρυφησῃεν·τρυφη·σῃ
3rdεντρυφησῃεν·τρυφη·σῃεντρυφησηταιεν·τρυφη·σηται
Pl1stεντρυφησωμενεν·τρυφη·σωμενεντρυφησωμεθαεν·τρυφη·σωμεθα
2ndεντρυφησητεεν·τρυφη·σητεεντρυφησησθεεν·τρυφη·σησθε
3rdεντρυφησωσιν, εντρυφησωσιεν·τρυφη·σωσι(ν)εντρυφησωνταιεν·τρυφη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεντρυφησαιμιεν·τρυφη·σαιμιεντρυφησαιμηνεν·τρυφη·σαιμην
2ndεντρυφησαις, εντρυφησειαςεν·τρυφη·σαις, εν·τρυφη·σειας classicalεντρυφησαιοεν·τρυφη·σαιο
3rdεντρυφησαι, εντρυφησειεεν·τρυφη·σαι, εν·τρυφη·σειε classicalεντρυφησαιτοεν·τρυφη·σαιτο
Pl1stεντρυφησαιμενεν·τρυφη·σαιμενεντρυφησαιμεθαεν·τρυφη·σαιμεθα
2ndεντρυφησαιτεεν·τρυφη·σαιτεεντρυφησαισθεεν·τρυφη·σαισθε
3rdεντρυφησαιεν, εντρυφησαισαν, εντρυφησειαν, εντρυφησειενεν·τρυφη·σαιεν, εν·τρυφη·σαισαν alt, εν·τρυφη·σειαν classical, εν·τρυφη·σειεν classicalεντρυφησαιντοεν·τρυφη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεντρυφησονεν·τρυφη·σονεντρυφησαιεν·τρυφη·σαι
3rdεντρυφησατωεν·τρυφη·σατωεντρυφησασθωεν·τρυφη·σασθω
Pl1st
2ndεντρυφησατε[LXX]εν·τρυφη·σατεεντρυφησασθεεν·τρυφη·σασθε
3rdεντρυφησατωσαν, εντρυφησαντωνεν·τρυφη·σατωσαν, εν·τρυφη·σαντων classicalεντρυφησασθωσαν, εντρυφησασθωνεν·τρυφη·σασθωσαν, εν·τρυφη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εντρυφησαι​εν·τρυφη·σαι​εντρυφησασθαι​εν·τρυφη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεντρυφησασαεντρυφησαςεντρυφησανεν·τρυφη·σασ·αεν·τρυφη·σα[ντ]·ςεν·τρυφη·σαν[τ]
Nom
Accεντρυφησασανεντρυφησανταεν·τρυφη·σασ·ανεν·τρυφη·σαντ·α
Datεντρυφησασῃεντρυφησαντιεν·τρυφη·σασ·ῃεν·τρυφη·σαντ·ι
Genεντρυφησασηςεντρυφησαντοςεν·τρυφη·σασ·ηςεν·τρυφη·σαντ·ος
PlVocεντρυφησασαιεντρυφησαντεςεντρυφησανταεν·τρυφη·σασ·αιεν·τρυφη·σαντ·εςεν·τρυφη·σαντ·α
Nom
Accεντρυφησασαςεντρυφησανταςεν·τρυφη·σασ·αςεν·τρυφη·σαντ·ας
Datεντρυφησασαιςεντρυφησασι, εντρυφησασινεν·τρυφη·σασ·αιςεν·τρυφη·σα[ντ]·σι(ν)
Genεντρυφησασωνεντρυφησαντωνεν·τρυφη·σασ·ωνεν·τρυφη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεντρυφησαμενηεντρυφησαμενεεν·τρυφη·σαμεν·ηεν·τρυφη·σαμεν·ε
Nomεντρυφησαμενοςεν·τρυφη·σαμεν·ος
Accεντρυφησαμενηνεντρυφησαμενονεν·τρυφη·σαμεν·ηνεν·τρυφη·σαμεν·ον
Datεντρυφησαμενῃεντρυφησαμενῳεν·τρυφη·σαμεν·ῃεν·τρυφη·σαμεν·ῳ
Genεντρυφησαμενηςεντρυφησαμενουεν·τρυφη·σαμεν·ηςεν·τρυφη·σαμεν·ου
PlVocεντρυφησαμεναιεντρυφησαμενοιεντρυφησαμεναεν·τρυφη·σαμεν·αιεν·τρυφη·σαμεν·οιεν·τρυφη·σαμεν·α
Nom
Accεντρυφησαμεναςεντρυφησαμενουςεν·τρυφη·σαμεν·αςεν·τρυφη·σαμεν·ους
Datεντρυφησαμεναιςεντρυφησαμενοιςεν·τρυφη·σαμεν·αιςεν·τρυφη·σαμεν·οις
Genεντρυφησαμενωνεντρυφησαμενωνεν·τρυφη·σαμεν·ωνεν·τρυφη·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 11-Nov-2019 23:15:43 EST