εντελλω • ENTELLW • entellō

Search: ενετειλατο

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ενετειλατοἐντέλλωεν·ε·τειλ·[σ]ατο1aor mp ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ενετειλατοἐντέλλωεν·ε·τειλ·[σ]ατο1aor mp ind 3rd sg

ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεντελλωεν·τελλ·ωεντελλομαι[GNT][LXX]εν·τελλ·ομαι
2ndεντελλειςεν·τελλ·ειςεντελλῃ, εντελλει, εντελλεσαιεν·τελλ·ῃ, εν·τελλ·ει classical, εν·τελλ·εσαι alt
3rdεντελλειεν·τελλ·ειεντελλεται[LXX]εν·τελλ·εται
Pl1stεντελλομενεν·τελλ·ομενεντελλομεθα[LXX]εν·τελλ·ομεθα
2ndεντελλετεεν·τελλ·ετεεντελλεσθεεν·τελλ·εσθε
3rdεντελλουσιν, εντελλουσιεν·τελλ·ουσι(ν)εντελλονταιεν·τελλ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεντελλωεν·τελλ·ωεντελλωμαιεν·τελλ·ωμαι
2ndεντελλῃςεν·τελλ·ῃςεντελλῃεν·τελλ·ῃ
3rdεντελλῃεν·τελλ·ῃεντελληταιεν·τελλ·ηται
Pl1stεντελλωμενεν·τελλ·ωμενεντελλωμεθαεν·τελλ·ωμεθα
2ndεντελλητεεν·τελλ·ητεεντελλησθεεν·τελλ·ησθε
3rdεντελλωσιν, εντελλωσιεν·τελλ·ωσι(ν)εντελλωνταιεν·τελλ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεντελλοιμιεν·τελλ·οιμιεντελλοιμηνεν·τελλ·οιμην
2ndεντελλοιςεν·τελλ·οιςεντελλοιοεν·τελλ·οιο
3rdεντελλοιεν·τελλ·οιεντελλοιτοεν·τελλ·οιτο
Pl1stεντελλοιμενεν·τελλ·οιμενεντελλοιμεθαεν·τελλ·οιμεθα
2ndεντελλοιτεεν·τελλ·οιτεεντελλοισθεεν·τελλ·οισθε
3rdεντελλοιεν, εντελλοισανεν·τελλ·οιεν, εν·τελλ·οισαν altεντελλοιντοεν·τελλ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεντελλεεν·τελλ·εεντελλουεν·τελλ·ου
3rdεντελλετωεν·τελλ·ετωεντελλεσθωεν·τελλ·εσθω
Pl1st
2ndεντελλετεεν·τελλ·ετεεντελλεσθεεν·τελλ·εσθε
3rdεντελλετωσαν, εντελλοντωνεν·τελλ·ετωσαν, εν·τελλ·οντων classicalεντελλεσθωσαν, εντελλεσθωνεν·τελλ·εσθωσαν, εν·τελλ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εντελλειν​εν·τελλ·ειν​εντελλεσθαι[LXX]​εν·τελλ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεντελλουσαεντελλονεν·τελλ·ουσ·αεν·τελλ·ο[υ]ν[τ]
Nomεντελλωνεν·τελλ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεντελλουσανεντελλονταεν·τελλ·ουσ·ανεν·τελλ·ο[υ]ντ·α
Datεντελλουσῃεντελλοντιεν·τελλ·ουσ·ῃεν·τελλ·ο[υ]ντ·ι
Genεντελλουσηςεντελλοντοςεν·τελλ·ουσ·ηςεν·τελλ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεντελλουσαιεντελλοντεςεντελλονταεν·τελλ·ουσ·αιεν·τελλ·ο[υ]ντ·εςεν·τελλ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεντελλουσαςεντελλονταςεν·τελλ·ουσ·αςεν·τελλ·ο[υ]ντ·ας
Datεντελλουσαιςεντελλουσι, εντελλουσινεν·τελλ·ουσ·αιςεν·τελλ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεντελλουσωνεντελλοντωνεν·τελλ·ουσ·ωνεν·τελλ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεντελλομενηεντελλομενεεν·τελλ·ομεν·ηεν·τελλ·ομεν·ε
Nomεντελλομενος[LXX]εν·τελλ·ομεν·ος
Accεντελλομενηνεντελλομενονεν·τελλ·ομεν·ηνεν·τελλ·ομεν·ον
Datεντελλομενῃεντελλομενῳεν·τελλ·ομεν·ῃεν·τελλ·ομεν·ῳ
Genεντελλομενηςεντελλομενου[LXX]εν·τελλ·ομεν·ηςεν·τελλ·ομεν·ου
PlVocεντελλομεναιεντελλομενοιεντελλομεναεν·τελλ·ομεν·αιεν·τελλ·ομεν·οιεν·τελλ·ομεν·α
Nom
Accεντελλομεναςεντελλομενουςεν·τελλ·ομεν·αςεν·τελλ·ομεν·ους
Datεντελλομεναιςεντελλομενοιςεν·τελλ·ομεν·αιςεν·τελλ·ομεν·οις
Genεντελλομενωνεντελλομενωνεν·τελλ·ομεν·ωνεν·τελλ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενετελλονεν·ε·τελλ·ονενετελλομηνεν·ε·τελλ·ομην
2ndενετελλεςεν·ε·τελλ·εςενετελλουεν·ε·τελλ·ου
3rdενετελλεν, ενετελλεεν·ε·τελλ·ε(ν)ενετελλετοεν·ε·τελλ·ετο
Pl1stενετελλομενεν·ε·τελλ·ομενενετελλομεθαεν·ε·τελλ·ομεθα
2ndενετελλετεεν·ε·τελλ·ετεενετελλεσθε[LXX]εν·ε·τελλ·εσθε
3rdενετελλον, ενετελλοσανεν·ε·τελλ·ον, εν·ε·τελλ·οσαν altενετελλοντοεν·ε·τελλ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεντελωεν·τελ(ε)·[σ]ωεντελουμαι[LXX]εν·τελ(ε)·[σ]ομαι
2ndεντελειςεν·τελ(ε)·[σ]ειςεντελῃ[LXX], εντελει, εντελεισαιεν·τελ(ε)·[σ]ῃ, εν·τελ(ε)·[σ]ει classical, εν·τελ(ε)·[σ]εσαι alt
3rdεντελειεν·τελ(ε)·[σ]ειεντελειται[GNT][LXX]εν·τελ(ε)·[σ]εται
Pl1stεντελουμενεν·τελ(ε)·[σ]ομενεντελουμεθαεν·τελ(ε)·[σ]ομεθα
2ndεντελειτεεν·τελ(ε)·[σ]ετεεντελεισθε[LXX]εν·τελ(ε)·[σ]εσθε
3rdεντελουσιν, εντελουσιεν·τελ(ε)·[σ]ουσι(ν)εντελουνταιεν·τελ(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεντελοιμιεν·τελ(ε)·[σ]οιμιεντελοιμηνεν·τελ(ε)·[σ]οιμην
2ndεντελοιςεν·τελ(ε)·[σ]οιςεντελοιοεν·τελ(ε)·[σ]οιο
3rdεντελοιεν·τελ(ε)·[σ]οιεντελοιτοεν·τελ(ε)·[σ]οιτο
Pl1stεντελοιμενεν·τελ(ε)·[σ]οιμενεντελοιμεθαεν·τελ(ε)·[σ]οιμεθα
2ndεντελοιτεεν·τελ(ε)·[σ]οιτεεντελοισθεεν·τελ(ε)·[σ]οισθε
3rdεντελοιενεν·τελ(ε)·[σ]οιενεντελοιντοεν·τελ(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εντελειν​εν·τελ(ε)·[σ]ειν​εντελεισθαι​εν·τελ(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεντελουσαεντελουνεν·τελ(ε)·[σ]ουσ·αεν·τελ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomεντελωνεν·τελ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accεντελουσανεντελουνταεν·τελ(ε)·[σ]ουσ·ανεν·τελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datεντελουσῃεντελουντιεν·τελ(ε)·[σ]ουσ·ῃεν·τελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genεντελουσηςεντελουντοςεν·τελ(ε)·[σ]ουσ·ηςεν·τελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocεντελουσαιεντελουντεςεντελουνταεν·τελ(ε)·[σ]ουσ·αιεν·τελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςεν·τελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accεντελουσαςεντελουνταςεν·τελ(ε)·[σ]ουσ·αςεν·τελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datεντελουσαιςεντελουσι, εντελουσινεν·τελ(ε)·[σ]ουσ·αιςεν·τελ(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genεντελουσωνεντελουντωνεν·τελ(ε)·[σ]ουσ·ωνεν·τελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεντελουμενηεντελουμενεεν·τελ(ε)·[σ]ομεν·ηεν·τελ(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomεντελουμενοςεν·τελ(ε)·[σ]ομεν·ος
Accεντελουμενηνεντελουμενονεν·τελ(ε)·[σ]ομεν·ηνεν·τελ(ε)·[σ]ομεν·ον
Datεντελουμενῃεντελουμενῳεν·τελ(ε)·[σ]ομεν·ῃεν·τελ(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genεντελουμενηςεντελουμενουεν·τελ(ε)·[σ]ομεν·ηςεν·τελ(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocεντελουμεναιεντελουμενοιεντελουμεναεν·τελ(ε)·[σ]ομεν·αιεν·τελ(ε)·[σ]ομεν·οιεν·τελ(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accεντελουμεναςεντελουμενουςεν·τελ(ε)·[σ]ομεν·αςεν·τελ(ε)·[σ]ομεν·ους
Datεντελουμεναιςεντελουμενοιςεν·τελ(ε)·[σ]ομεν·αιςεν·τελ(ε)·[σ]ομεν·οις
Genεντελουμενωνεντελουμενωνεν·τελ(ε)·[σ]ομεν·ωνεν·τελ(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενετειλαεν·ε·τειλ·[σ]αενετειλαμην[GNT][LXX]εν·ε·τειλ·[σ]αμην
2ndενετειλαςεν·ε·τειλ·[σ]αςενετειλω[LXX]εν·ε·τειλ·[σ]ω
3rdενετειλεν, ενετειλεεν·ε·τειλ·[σ]ε(ν)ενετειλατο[GNT][LXX]εν·ε·τειλ·[σ]ατο
Pl1stενετειλαμενεν·ε·τειλ·[σ]αμενενετειλαμεθα[LXX]εν·ε·τειλ·[σ]αμεθα
2ndενετειλατεεν·ε·τειλ·[σ]ατεενετειλασθεεν·ε·τειλ·[σ]ασθε
3rdενετειλανεν·ε·τειλ·[σ]ανενετειλαντο[LXX]εν·ε·τειλ·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεντειλωεν·τειλ·[σ]ωεντειλωμαι[LXX]εν·τειλ·[σ]ωμαι
2ndεντειλῃςεν·τειλ·[σ]ῃςεντειλῃ[LXX]εν·τειλ·[σ]ῃ
3rdεντειλῃ[LXX]εν·τειλ·[σ]ῃεντειληται[LXX]εν·τειλ·[σ]ηται
Pl1stεντειλωμενεν·τειλ·[σ]ωμενεντειλωμεθαεν·τειλ·[σ]ωμεθα
2ndεντειλητεεν·τειλ·[σ]ητεεντειλησθεεν·τειλ·[σ]ησθε
3rdεντειλωσιν, εντειλωσιεν·τειλ·[σ]ωσι(ν)εντειλωνταιεν·τειλ·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεντειλαιμιεν·τειλ·[σ]αιμιεντειλαιμηνεν·τειλ·[σ]αιμην
2ndεντειλαις, εντειλειαςεν·τειλ·[σ]αις, εν·τειλ·[σ]ειας classicalεντειλαιοεν·τειλ·[σ]αιο
3rdεντειλαι[LXX], εντειλειεεν·τειλ·[σ]αι, εν·τειλ·[σ]ειε classicalεντειλαιτοεν·τειλ·[σ]αιτο
Pl1stεντειλαιμενεν·τειλ·[σ]αιμενεντειλαιμεθαεν·τειλ·[σ]αιμεθα
2ndεντειλαιτεεν·τειλ·[σ]αιτεεντειλαισθεεν·τειλ·[σ]αισθε
3rdεντειλαιεν, εντειλαισαν, εντειλειαν, εντειλειενεν·τειλ·[σ]αιεν, εν·τειλ·[σ]αισαν alt, εν·τειλ·[σ]ειαν classical, εν·τειλ·[σ]ειεν classicalεντειλαιντοεν·τειλ·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεντειλονεν·τειλ·[σ]ονεντειλαι[LXX]εν·τειλ·[σ]αι
3rdεντειλατωεν·τειλ·[σ]ατωεντειλασθωεν·τειλ·[σ]ασθω
Pl1st
2ndεντειλατεεν·τειλ·[σ]ατεεντειλασθε[LXX]εν·τειλ·[σ]ασθε
3rdεντειλατωσαν, εντειλαντωνεν·τειλ·[σ]ατωσαν, εν·τειλ·[σ]αντων classicalεντειλασθωσαν, εντειλασθωνεν·τειλ·[σ]ασθωσαν, εν·τειλ·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εντειλαι[LXX]​εν·τειλ·[σ]αιεντειλασθαι[LXX]​εν·τειλ·[σ]ασθαι

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεντειλασαεντειλαςεντειλανεν·τειλ·[σ]ασ·αεν·τειλ·[σ]α[ντ]·ςεν·τειλ·[σ]αν[τ]
Nom
Accεντειλασανεντειλανταεν·τειλ·[σ]ασ·ανεν·τειλ·[σ]αντ·α
Datεντειλασῃεντειλαντιεν·τειλ·[σ]ασ·ῃεν·τειλ·[σ]αντ·ι
Genεντειλασηςεντειλαντοςεν·τειλ·[σ]ασ·ηςεν·τειλ·[σ]αντ·ος
PlVocεντειλασαιεντειλαντεςεντειλανταεν·τειλ·[σ]ασ·αιεν·τειλ·[σ]αντ·εςεν·τειλ·[σ]αντ·α
Nom
Accεντειλασαςεντειλανταςεν·τειλ·[σ]ασ·αςεν·τειλ·[σ]αντ·ας
Datεντειλασαιςεντειλασι, εντειλασινεν·τειλ·[σ]ασ·αιςεν·τειλ·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genεντειλασωνεντειλαντωνεν·τειλ·[σ]ασ·ωνεν·τειλ·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεντειλαμενηεντειλαμενεεν·τειλ·[σ]αμεν·ηεν·τειλ·[σ]αμεν·ε
Nomεντειλαμενος[GNT][LXX]εν·τειλ·[σ]αμεν·ος
Accεντειλαμενηνεντειλαμενονεν·τειλ·[σ]αμεν·ηνεν·τειλ·[σ]αμεν·ον
Datεντειλαμενῃεντειλαμενῳεν·τειλ·[σ]αμεν·ῃεν·τειλ·[σ]αμεν·ῳ
Genεντειλαμενηςεντειλαμενου[LXX]εν·τειλ·[σ]αμεν·ηςεν·τειλ·[σ]αμεν·ου
PlVocεντειλαμεναιεντειλαμενοιεντειλαμεναεν·τειλ·[σ]αμεν·αιεν·τειλ·[σ]αμεν·οιεν·τειλ·[σ]αμεν·α
Nom
Accεντειλαμεναςεντειλαμενουςεν·τειλ·[σ]αμεν·αςεν·τειλ·[σ]αμεν·ους
Datεντειλαμεναιςεντειλαμενοιςεν·τειλ·[σ]αμεν·αιςεν·τειλ·[σ]αμεν·οις
Genεντειλαμενωνεντειλαμενωνεν·τειλ·[σ]αμεν·ωνεν·τειλ·[σ]αμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεντεταλμαι[LXX]εν·τεταλ·μαι
2ndεντεταλσαι[LXX]εν·τεταλ·σαι
3rdεντεταλται[GNT][LXX]εν·τεταλ·ται
Pl1stεντεταλμεθαεν·τεταλ·μεθα
2ndεντεταλθεεν·τεταλ·σθε
3rdεντεταλαταιεν·τεταλ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεντεταλσομαιεν·τεταλ·σομαι
2ndεντεταλσῃ, εντεταλσειεν·τεταλ·σῃ, εν·τεταλ·σει classical
3rdεντεταλσεταιεν·τεταλ·σεται
Pl1stεντεταλσομεθαεν·τεταλ·σομεθα
2ndεντεταλσεσθεεν·τεταλ·σεσθε
3rdεντεταλσονταιεν·τεταλ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεντεταλσοιμηνεν·τεταλ·σοιμην
2ndεντεταλσοιοεν·τεταλ·σοιο
3rdεντεταλσοιτοεν·τεταλ·σοιτο
Pl1stεντεταλσοιμεθαεν·τεταλ·σοιμεθα
2ndεντεταλσοισθεεν·τεταλ·σοισθε
3rdεντεταλσοιντοεν·τεταλ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεντεταλσοεν·τεταλ·σο
3rdεντεταλθωεν·τεταλ·σθω
Pl1st
2ndεντεταλθεεν·τεταλ·σθε
3rdεντεταλθωσαν, εντεταλθωνεν·τεταλ·σθωσαν, εν·τεταλ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εντεταλθαι​εν·τεταλ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εντεταλσεσθαι​εν·τεταλ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεντεταλμενηεντεταλμενεεν·τεταλ·μεν·ηεν·τεταλ·μεν·ε
Nomεντεταλμενοςεν·τεταλ·μεν·ος
Accεντεταλμενηνεντεταλμενονεν·τεταλ·μεν·ηνεν·τεταλ·μεν·ον
Datεντεταλμενῃεντεταλμενῳεν·τεταλ·μεν·ῃεν·τεταλ·μεν·ῳ
Genεντεταλμενηςεντεταλμενουεν·τεταλ·μεν·ηςεν·τεταλ·μεν·ου
PlVocεντεταλμεναιεντεταλμενοιεντεταλμεναεν·τεταλ·μεν·αιεν·τεταλ·μεν·οιεν·τεταλ·μεν·α
Nom
Accεντεταλμεναςεντεταλμενουςεν·τεταλ·μεν·αςεν·τεταλ·μεν·ους
Datεντεταλμεναιςεντεταλμενοιςεν·τεταλ·μεν·αιςεν·τεταλ·μεν·οις
Genεντεταλμενωνεντεταλμενωνεν·τεταλ·μεν·ωνεν·τεταλ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενετεταλμηνεν·ε·τεταλ·μην
2ndενετεταλσοεν·ε·τεταλ·σο
3rdενετεταλτοεν·ε·τεταλ·το
Pl1stενετεταλμεθαεν·ε·τεταλ·μεθα
2ndενετεταλθεεν·ε·τεταλ·σθε
3rdενετεταλατοεν·ε·τεταλ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεντεταλμηνεν·[ε]·τεταλ·μην
2ndεντεταλσοεν·[ε]·τεταλ·σο
3rdεντεταλτοεν·[ε]·τεταλ·το
Pl1stεντεταλμεθαεν·[ε]·τεταλ·μεθα
2ndεντεταλθεεν·[ε]·τεταλ·σθε
3rdεντεταλατοεν·[ε]·τεταλ·ντο

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 31-Oct-2020 06:05:27 EDT