ενεργεω • ENERGEW • energeō

Search: ενεργων

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ενεργωνἐνεργέωεν·εργ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^pres act ptcp mas nom sg
ενεργων; ενεργων; ενεργωνἐνεργήςενεργ(ε)·ων; ενεργ(ε)·ων; ενεργ(ε)·ωνneu gen pl; mas gen pl; fem gen pl

ἐν·εργέω (εν+εργ(ε)-, -, εν+εργη·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενεργωεν·εργ(ε)·ωενεργουμαιεν·εργ(ε)·ομαι
2ndενεργειςεν·εργ(ε)·ειςενεργῃ, ενεργει[GNT][LXX], ενεργεισαιεν·εργ(ε)·ῃ, εν·εργ(ε)·ει classical, εν·εργ(ε)·εσαι alt
3rdενεργει[GNT][LXX]εν·εργ(ε)·ειενεργειται[GNT][LXX]εν·εργ(ε)·εται
Pl1stενεργουμενεν·εργ(ε)·ομενενεργουμεθαεν·εργ(ε)·ομεθα
2ndενεργειτεεν·εργ(ε)·ετεενεργεισθεεν·εργ(ε)·εσθε
3rdενεργουσιν[GNT], ενεργουσιεν·εργ(ε)·ουσι(ν), εν·εργ(ε)·ουσι(ν)ενεργουνταιεν·εργ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενεργωεν·εργ(ε)·ωενεργωμαιεν·εργ(ε)·ωμαι
2ndενεργῃςεν·εργ(ε)·ῃςενεργῃεν·εργ(ε)·ῃ
3rdενεργῃεν·εργ(ε)·ῃενεργηταιεν·εργ(ε)·ηται
Pl1stενεργωμενεν·εργ(ε)·ωμενενεργωμεθαεν·εργ(ε)·ωμεθα
2ndενεργητεεν·εργ(ε)·ητεενεργησθεεν·εργ(ε)·ησθε
3rdενεργωσιν, ενεργωσιεν·εργ(ε)·ωσι(ν)ενεργωνταιεν·εργ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενεργοιμιεν·εργ(ε)·οιμιενεργοιμηνεν·εργ(ε)·οιμην
2ndενεργοιςεν·εργ(ε)·οιςενεργοιοεν·εργ(ε)·οιο
3rdενεργοιεν·εργ(ε)·οιενεργοιτοεν·εργ(ε)·οιτο
Pl1stενεργοιμενεν·εργ(ε)·οιμενενεργοιμεθαεν·εργ(ε)·οιμεθα
2ndενεργοιτεεν·εργ(ε)·οιτεενεργοισθεεν·εργ(ε)·οισθε
3rdενεργοιεν, ενεργοισανεν·εργ(ε)·οιεν, εν·εργ(ε)·οισαν altενεργοιντοεν·εργ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndενεργει[GNT][LXX]εν·εργ(ε)·εενεργουεν·εργ(ε)·ου
3rdενεργειτωεν·εργ(ε)·ετωενεργεισθωεν·εργ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndενεργειτεεν·εργ(ε)·ετεενεργεισθεεν·εργ(ε)·εσθε
3rdενεργειτωσαν, ενεργουντωνεν·εργ(ε)·ετωσαν, εν·εργ(ε)·οντων classicalενεργεισθωσαν, ενεργεισθωνεν·εργ(ε)·εσθωσαν, εν·εργ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ενεργειν[GNT][LXX]​εν·εργ(ε)·εινενεργεισθαι​εν·εργ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocενεργουσαενεργουνεν·εργ(ε)·ουσ·αεν·εργ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomενεργων[GNT][LXX]εν·εργ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accενεργουσαν[LXX]ενεργουνταεν·εργ(ε)·ουσ·ανεν·εργ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datενεργουσῃενεργουντιεν·εργ(ε)·ουσ·ῃεν·εργ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genενεργουσηςενεργουντος[GNT]εν·εργ(ε)·ουσ·ηςεν·εργ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocενεργουσαιενεργουντεςενεργουνταεν·εργ(ε)·ουσ·αιεν·εργ(ε)·ο[υ]ντ·εςεν·εργ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accενεργουσαςενεργουνταςεν·εργ(ε)·ουσ·αςεν·εργ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datενεργουσαιςενεργουσι, ενεργουσιν[GNT]εν·εργ(ε)·ουσ·αιςεν·εργ(ε)·ου[ντ]·σι(ν), εν·εργ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genενεργουσωνενεργουντωνεν·εργ(ε)·ουσ·ωνεν·εργ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocενεργουμενη[GNT]ενεργουμενεεν·εργ(ε)·ομεν·ηεν·εργ(ε)·ομεν·ε
Nomενεργουμενοςεν·εργ(ε)·ομεν·ος
Accενεργουμενην[GNT]ενεργουμενονεν·εργ(ε)·ομεν·ηνεν·εργ(ε)·ομεν·ον
Datενεργουμενῃενεργουμενῳεν·εργ(ε)·ομεν·ῃεν·εργ(ε)·ομεν·ῳ
Genενεργουμενης[GNT]ενεργουμενουεν·εργ(ε)·ομεν·ηςεν·εργ(ε)·ομεν·ου
PlVocενεργουμεναιενεργουμενοιενεργουμεναεν·εργ(ε)·ομεν·αιεν·εργ(ε)·ομεν·οιεν·εργ(ε)·ομεν·α
Nom
Accενεργουμεναςενεργουμενουςεν·εργ(ε)·ομεν·αςεν·εργ(ε)·ομεν·ους
Datενεργουμεναιςενεργουμενοιςεν·εργ(ε)·ομεν·αιςεν·εργ(ε)·ομεν·οις
Genενεργουμενωνενεργουμενωνεν·εργ(ε)·ομεν·ωνεν·εργ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενηργουνεν·ε·εργ(ε)·ονενηργουμηνεν·ε·εργ(ε)·ομην
2ndενηργειςεν·ε·εργ(ε)·εςενηργουεν·ε·εργ(ε)·ου
3rdενηργει[LXX]εν·ε·εργ(ε)·εενηργειτο[GNT]εν·ε·εργ(ε)·ετο
Pl1stενηργουμενεν·ε·εργ(ε)·ομενενηργουμεθαεν·ε·εργ(ε)·ομεθα
2ndενηργειτεεν·ε·εργ(ε)·ετεενηργεισθεεν·ε·εργ(ε)·εσθε
3rdενηργουν, ενηργουσανεν·ε·εργ(ε)·ον, εν·ε·εργ(ε)·οσαν altενηργουντοεν·ε·εργ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενηργησαεν·ε·εργη·σαενηργησαμηνεν·ε·εργη·σαμην
2ndενηργησαςεν·ε·εργη·σαςενηργησωεν·ε·εργη·σω
3rdενηργησεν[GNT][LXX], ενηργησεεν·ε·εργη·σε(ν), εν·ε·εργη·σε(ν)ενηργησατοεν·ε·εργη·σατο
Pl1stενηργησαμενεν·ε·εργη·σαμενενηργησαμεθαεν·ε·εργη·σαμεθα
2ndενηργησατεεν·ε·εργη·σατεενηργησασθεεν·ε·εργη·σασθε
3rdενηργησανεν·ε·εργη·σανενηργησαντοεν·ε·εργη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενεργησωεν·εργη·σωενεργησωμαιεν·εργη·σωμαι
2ndενεργησῃςεν·εργη·σῃςενεργησῃεν·εργη·σῃ
3rdενεργησῃεν·εργη·σῃενεργησηταιεν·εργη·σηται
Pl1stενεργησωμενεν·εργη·σωμενενεργησωμεθαεν·εργη·σωμεθα
2ndενεργησητεεν·εργη·σητεενεργησησθεεν·εργη·σησθε
3rdενεργησωσιν, ενεργησωσιεν·εργη·σωσι(ν)ενεργησωνταιεν·εργη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενεργησαιμιεν·εργη·σαιμιενεργησαιμηνεν·εργη·σαιμην
2ndενεργησαις, ενεργησειαςεν·εργη·σαις, εν·εργη·σειας classicalενεργησαιοεν·εργη·σαιο
3rdενεργησαι, ενεργησειεεν·εργη·σαι, εν·εργη·σειε classicalενεργησαιτοεν·εργη·σαιτο
Pl1stενεργησαιμενεν·εργη·σαιμενενεργησαιμεθαεν·εργη·σαιμεθα
2ndενεργησαιτεεν·εργη·σαιτεενεργησαισθεεν·εργη·σαισθε
3rdενεργησαιεν, ενεργησαισαν, ενεργησειαν, ενεργησειενεν·εργη·σαιεν, εν·εργη·σαισαν alt, εν·εργη·σειαν classical, εν·εργη·σειεν classicalενεργησαιντοεν·εργη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndενεργησονεν·εργη·σονενεργησαιεν·εργη·σαι
3rdενεργησατωεν·εργη·σατωενεργησασθωεν·εργη·σασθω
Pl1st
2ndενεργησατεεν·εργη·σατεενεργησασθεεν·εργη·σασθε
3rdενεργησατωσαν, ενεργησαντωνεν·εργη·σατωσαν, εν·εργη·σαντων classicalενεργησασθωσαν, ενεργησασθωνεν·εργη·σασθωσαν, εν·εργη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ενεργησαι​εν·εργη·σαι​ενεργησασθαι​εν·εργη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocενεργησασαενεργησας[GNT]ενεργησανεν·εργη·σασ·αεν·εργη·σα[ντ]·ςεν·εργη·σαν[τ]
Nom
Accενεργησασανενεργησανταεν·εργη·σασ·ανεν·εργη·σαντ·α
Datενεργησασῃενεργησαντιεν·εργη·σασ·ῃεν·εργη·σαντ·ι
Genενεργησασηςενεργησαντοςεν·εργη·σασ·ηςεν·εργη·σαντ·ος
PlVocενεργησασαιενεργησαντεςενεργησανταεν·εργη·σασ·αιεν·εργη·σαντ·εςεν·εργη·σαντ·α
Nom
Accενεργησασαςενεργησανταςεν·εργη·σασ·αςεν·εργη·σαντ·ας
Datενεργησασαιςενεργησασι, ενεργησασινεν·εργη·σασ·αιςεν·εργη·σα[ντ]·σι(ν)
Genενεργησασωνενεργησαντωνεν·εργη·σασ·ωνεν·εργη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocενεργησαμενηενεργησαμενεεν·εργη·σαμεν·ηεν·εργη·σαμεν·ε
Nomενεργησαμενοςεν·εργη·σαμεν·ος
Accενεργησαμενηνενεργησαμενονεν·εργη·σαμεν·ηνεν·εργη·σαμεν·ον
Datενεργησαμενῃενεργησαμενῳεν·εργη·σαμεν·ῃεν·εργη·σαμεν·ῳ
Genενεργησαμενηςενεργησαμενουεν·εργη·σαμεν·ηςεν·εργη·σαμεν·ου
PlVocενεργησαμεναιενεργησαμενοιενεργησαμεναεν·εργη·σαμεν·αιεν·εργη·σαμεν·οιεν·εργη·σαμεν·α
Nom
Accενεργησαμεναςενεργησαμενουςεν·εργη·σαμεν·αςεν·εργη·σαμεν·ους
Datενεργησαμεναιςενεργησαμενοιςεν·εργη·σαμεν·αιςεν·εργη·σαμεν·οις
Genενεργησαμενωνενεργησαμενωνεν·εργη·σαμεν·ωνεν·εργη·σαμεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 08-Mar-2021 08:04:42 EST