εμπυριζω • EMPURIZW • empurizō

Search: ενεπυρισαν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ενεπυρισανἐμπυρίζωεν·ε·πυρι·σαν1aor act ind 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ενεπυρισανἐμπυρίζωεν·ε·πυρι·σαν1aor act ind 3rd pl

ἐμ·πυρίζω [LXX] (εν+πυριζ-, εν+πυρι(ε)·[σ]-, εν+πυρι·σ-, -, εν+πεπυρισ-, εν+πυρισ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμπυριζωεν·πυριζ·ωεμπυριζομαιεν·πυριζ·ομαι
2ndεμπυριζειςεν·πυριζ·ειςεμπυριζῃ, εμπυριζει, εμπυριζεσαιεν·πυριζ·ῃ, εν·πυριζ·ει classical, εν·πυριζ·εσαι alt
3rdεμπυριζειεν·πυριζ·ειεμπυριζεται[LXX]εν·πυριζ·εται
Pl1stεμπυριζομενεν·πυριζ·ομενεμπυριζομεθαεν·πυριζ·ομεθα
2ndεμπυριζετεεν·πυριζ·ετεεμπυριζεσθεεν·πυριζ·εσθε
3rdεμπυριζουσιν[LXX], εμπυριζουσιεν·πυριζ·ουσι(ν), εν·πυριζ·ουσι(ν)εμπυριζονταιεν·πυριζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμπυριζωεν·πυριζ·ωεμπυριζωμαιεν·πυριζ·ωμαι
2ndεμπυριζῃςεν·πυριζ·ῃςεμπυριζῃεν·πυριζ·ῃ
3rdεμπυριζῃεν·πυριζ·ῃεμπυριζηταιεν·πυριζ·ηται
Pl1stεμπυριζωμενεν·πυριζ·ωμενεμπυριζωμεθαεν·πυριζ·ωμεθα
2ndεμπυριζητεεν·πυριζ·ητεεμπυριζησθεεν·πυριζ·ησθε
3rdεμπυριζωσιν, εμπυριζωσιεν·πυριζ·ωσι(ν)εμπυριζωνταιεν·πυριζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμπυριζοιμιεν·πυριζ·οιμιεμπυριζοιμηνεν·πυριζ·οιμην
2ndεμπυριζοιςεν·πυριζ·οιςεμπυριζοιοεν·πυριζ·οιο
3rdεμπυριζοιεν·πυριζ·οιεμπυριζοιτοεν·πυριζ·οιτο
Pl1stεμπυριζοιμενεν·πυριζ·οιμενεμπυριζοιμεθαεν·πυριζ·οιμεθα
2ndεμπυριζοιτεεν·πυριζ·οιτεεμπυριζοισθεεν·πυριζ·οισθε
3rdεμπυριζοιεν, εμπυριζοισανεν·πυριζ·οιεν, εν·πυριζ·οισαν altεμπυριζοιντοεν·πυριζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεμπυριζεεν·πυριζ·εεμπυριζουεν·πυριζ·ου
3rdεμπυριζετωεν·πυριζ·ετωεμπυριζεσθωεν·πυριζ·εσθω
Pl1st
2ndεμπυριζετεεν·πυριζ·ετεεμπυριζεσθεεν·πυριζ·εσθε
3rdεμπυριζετωσαν, εμπυριζοντωνεν·πυριζ·ετωσαν, εν·πυριζ·οντων classicalεμπυριζεσθωσαν, εμπυριζεσθωνεν·πυριζ·εσθωσαν, εν·πυριζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εμπυριζειν​εν·πυριζ·ειν​εμπυριζεσθαι​εν·πυριζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμπυριζουσαεμπυριζονεν·πυριζ·ουσ·αεν·πυριζ·ο[υ]ν[τ]
Nomεμπυριζωνεν·πυριζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεμπυριζουσανεμπυριζονταεν·πυριζ·ουσ·ανεν·πυριζ·ο[υ]ντ·α
Datεμπυριζουσῃεμπυριζοντιεν·πυριζ·ουσ·ῃεν·πυριζ·ο[υ]ντ·ι
Genεμπυριζουσηςεμπυριζοντοςεν·πυριζ·ουσ·ηςεν·πυριζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεμπυριζουσαιεμπυριζοντες[LXX]εμπυριζονταεν·πυριζ·ουσ·αιεν·πυριζ·ο[υ]ντ·εςεν·πυριζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεμπυριζουσαςεμπυριζονταςεν·πυριζ·ουσ·αςεν·πυριζ·ο[υ]ντ·ας
Datεμπυριζουσαιςεμπυριζουσι, εμπυριζουσιν[LXX]εν·πυριζ·ουσ·αιςεν·πυριζ·ου[ντ]·σι(ν), εν·πυριζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεμπυριζουσωνεμπυριζοντωνεν·πυριζ·ουσ·ωνεν·πυριζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμπυριζομενηεμπυριζομενεεν·πυριζ·ομεν·ηεν·πυριζ·ομεν·ε
Nomεμπυριζομενοςεν·πυριζ·ομεν·ος
Accεμπυριζομενηνεμπυριζομενονεν·πυριζ·ομεν·ηνεν·πυριζ·ομεν·ον
Datεμπυριζομενῃεμπυριζομενῳεν·πυριζ·ομεν·ῃεν·πυριζ·ομεν·ῳ
Genεμπυριζομενηςεμπυριζομενουεν·πυριζ·ομεν·ηςεν·πυριζ·ομεν·ου
PlVocεμπυριζομεναιεμπυριζομενοιεμπυριζομεναεν·πυριζ·ομεν·αιεν·πυριζ·ομεν·οιεν·πυριζ·ομεν·α
Nom
Accεμπυριζομεναςεμπυριζομενουςεν·πυριζ·ομεν·αςεν·πυριζ·ομεν·ους
Datεμπυριζομεναιςεμπυριζομενοιςεν·πυριζ·ομεν·αιςεν·πυριζ·ομεν·οις
Genεμπυριζομενωνεμπυριζομενωνεν·πυριζ·ομεν·ωνεν·πυριζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενεπυριζονεν·ε·πυριζ·ονενεπυριζομηνεν·ε·πυριζ·ομην
2ndενεπυριζεςεν·ε·πυριζ·εςενεπυριζουεν·ε·πυριζ·ου
3rdενεπυριζεν, ενεπυριζεεν·ε·πυριζ·ε(ν)ενεπυριζετοεν·ε·πυριζ·ετο
Pl1stενεπυριζομενεν·ε·πυριζ·ομενενεπυριζομεθαεν·ε·πυριζ·ομεθα
2ndενεπυριζετεεν·ε·πυριζ·ετεενεπυριζεσθεεν·ε·πυριζ·εσθε
3rdενεπυριζον, ενεπυριζοσανεν·ε·πυριζ·ον, εν·ε·πυριζ·οσαν altενεπυριζοντοεν·ε·πυριζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμπυριω[LXX]εν·πυρι(ε)·[σ]ωεμπυριουμαιεν·πυρι(ε)·[σ]ομαι
2ndεμπυριειςεν·πυρι(ε)·[σ]ειςεμπυριῃ, εμπυριει[LXX], εμπυριεισαιεν·πυρι(ε)·[σ]ῃ, εν·πυρι(ε)·[σ]ει classical, εν·πυρι(ε)·[σ]εσαι alt
3rdεμπυριει[LXX]εν·πυρι(ε)·[σ]ειεμπυριειταιεν·πυρι(ε)·[σ]εται
Pl1stεμπυριουμενεν·πυρι(ε)·[σ]ομενεμπυριουμεθαεν·πυρι(ε)·[σ]ομεθα
2ndεμπυριειτεεν·πυρι(ε)·[σ]ετεεμπυριεισθεεν·πυρι(ε)·[σ]εσθε
3rdεμπυριουσιν, εμπυριουσιεν·πυρι(ε)·[σ]ουσι(ν)εμπυριουνταιεν·πυρι(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμπυριοιμιεν·πυρι(ε)·[σ]οιμιεμπυριοιμηνεν·πυρι(ε)·[σ]οιμην
2ndεμπυριοιςεν·πυρι(ε)·[σ]οιςεμπυριοιοεν·πυρι(ε)·[σ]οιο
3rdεμπυριοιεν·πυρι(ε)·[σ]οιεμπυριοιτοεν·πυρι(ε)·[σ]οιτο
Pl1stεμπυριοιμενεν·πυρι(ε)·[σ]οιμενεμπυριοιμεθαεν·πυρι(ε)·[σ]οιμεθα
2ndεμπυριοιτεεν·πυρι(ε)·[σ]οιτεεμπυριοισθεεν·πυρι(ε)·[σ]οισθε
3rdεμπυριοιενεν·πυρι(ε)·[σ]οιενεμπυριοιντοεν·πυρι(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εμπυριειν​εν·πυρι(ε)·[σ]ειν​εμπυριεισθαι​εν·πυρι(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμπυριουσαεμπυριουνεν·πυρι(ε)·[σ]ουσ·αεν·πυρι(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomεμπυριωνεν·πυρι(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accεμπυριουσανεμπυριουνταεν·πυρι(ε)·[σ]ουσ·ανεν·πυρι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datεμπυριουσῃεμπυριουντιεν·πυρι(ε)·[σ]ουσ·ῃεν·πυρι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genεμπυριουσηςεμπυριουντοςεν·πυρι(ε)·[σ]ουσ·ηςεν·πυρι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocεμπυριουσαιεμπυριουντεςεμπυριουνταεν·πυρι(ε)·[σ]ουσ·αιεν·πυρι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςεν·πυρι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accεμπυριουσαςεμπυριουνταςεν·πυρι(ε)·[σ]ουσ·αςεν·πυρι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datεμπυριουσαιςεμπυριουσι, εμπυριουσινεν·πυρι(ε)·[σ]ουσ·αιςεν·πυρι(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genεμπυριουσωνεμπυριουντωνεν·πυρι(ε)·[σ]ουσ·ωνεν·πυρι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμπυριουμενηεμπυριουμενεεν·πυρι(ε)·[σ]ομεν·ηεν·πυρι(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomεμπυριουμενοςεν·πυρι(ε)·[σ]ομεν·ος
Accεμπυριουμενηνεμπυριουμενονεν·πυρι(ε)·[σ]ομεν·ηνεν·πυρι(ε)·[σ]ομεν·ον
Datεμπυριουμενῃεμπυριουμενῳεν·πυρι(ε)·[σ]ομεν·ῃεν·πυρι(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genεμπυριουμενηςεμπυριουμενουεν·πυρι(ε)·[σ]ομεν·ηςεν·πυρι(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocεμπυριουμεναιεμπυριουμενοιεμπυριουμεναεν·πυρι(ε)·[σ]ομεν·αιεν·πυρι(ε)·[σ]ομεν·οιεν·πυρι(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accεμπυριουμεναςεμπυριουμενουςεν·πυρι(ε)·[σ]ομεν·αςεν·πυρι(ε)·[σ]ομεν·ους
Datεμπυριουμεναιςεμπυριουμενοιςεν·πυρι(ε)·[σ]ομεν·αιςεν·πυρι(ε)·[σ]ομεν·οις
Genεμπυριουμενωνεμπυριουμενωνεν·πυρι(ε)·[σ]ομεν·ωνεν·πυρι(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενεπυρισαεν·ε·πυρι·σαενεπυρισαμηνεν·ε·πυρι·σαμην
2ndενεπυρισαςεν·ε·πυρι·σαςενεπυρισωεν·ε·πυρι·σω
3rdενεπυρισεν[LXX], ενεπυρισε[LXX]εν·ε·πυρι·σε(ν)ενεπυρισατοεν·ε·πυρι·σατο
Pl1stενεπυρισαμεν[LXX]εν·ε·πυρι·σαμενενεπυρισαμεθαεν·ε·πυρι·σαμεθα
2ndενεπυρισατε[LXX]εν·ε·πυρι·σατεενεπυρισασθεεν·ε·πυρι·σασθε
3rdενεπυρισαν[LXX]εν·ε·πυρι·σανενεπυρισαντοεν·ε·πυρι·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμπυρισωεν·πυρι·σωεμπυρισωμαιεν·πυρι·σωμαι
2ndεμπυρισῃςεν·πυρι·σῃςεμπυρισῃεν·πυρι·σῃ
3rdεμπυρισῃεν·πυρι·σῃεμπυρισηταιεν·πυρι·σηται
Pl1stεμπυρισωμεν[LXX]εν·πυρι·σωμενεμπυρισωμεθαεν·πυρι·σωμεθα
2ndεμπυρισητεεν·πυρι·σητεεμπυρισησθεεν·πυρι·σησθε
3rdεμπυρισωσιν, εμπυρισωσιεν·πυρι·σωσι(ν)εμπυρισωνταιεν·πυρι·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμπυρισαιμιεν·πυρι·σαιμιεμπυρισαιμηνεν·πυρι·σαιμην
2ndεμπυρισαις, εμπυρισειαςεν·πυρι·σαις, εν·πυρι·σειας classicalεμπυρισαιοεν·πυρι·σαιο
3rdεμπυρισαι, εμπυρισειεεν·πυρι·σαι, εν·πυρι·σειε classicalεμπυρισαιτοεν·πυρι·σαιτο
Pl1stεμπυρισαιμενεν·πυρι·σαιμενεμπυρισαιμεθαεν·πυρι·σαιμεθα
2ndεμπυρισαιτεεν·πυρι·σαιτεεμπυρισαισθεεν·πυρι·σαισθε
3rdεμπυρισαιεν, εμπυρισαισαν, εμπυρισειαν, εμπυρισειενεν·πυρι·σαιεν, εν·πυρι·σαισαν alt, εν·πυρι·σειαν classical, εν·πυρι·σειεν classicalεμπυρισαιντοεν·πυρι·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεμπυρισονεν·πυρι·σονεμπυρισαιεν·πυρι·σαι
3rdεμπυρισατωεν·πυρι·σατωεμπυρισασθωεν·πυρι·σασθω
Pl1st
2ndεμπυρισατεεν·πυρι·σατεεμπυρισασθεεν·πυρι·σασθε
3rdεμπυρισατωσαν, εμπυρισαντωνεν·πυρι·σατωσαν, εν·πυρι·σαντων classicalεμπυρισασθωσαν, εμπυρισασθωνεν·πυρι·σασθωσαν, εν·πυρι·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εμπυρισαι​εν·πυρι·σαι​εμπυρισασθαι​εν·πυρι·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμπυρισασαεμπυρισαςεμπυρισανεν·πυρι·σασ·αεν·πυρι·σα[ντ]·ςεν·πυρι·σαν[τ]
Nom
Accεμπυρισασανεμπυρισανταεν·πυρι·σασ·ανεν·πυρι·σαντ·α
Datεμπυρισασῃεμπυρισαντιεν·πυρι·σασ·ῃεν·πυρι·σαντ·ι
Genεμπυρισασηςεμπυρισαντοςεν·πυρι·σασ·ηςεν·πυρι·σαντ·ος
PlVocεμπυρισασαιεμπυρισαντεςεμπυρισανταεν·πυρι·σασ·αιεν·πυρι·σαντ·εςεν·πυρι·σαντ·α
Nom
Accεμπυρισασαςεμπυρισανταςεν·πυρι·σασ·αςεν·πυρι·σαντ·ας
Datεμπυρισασαιςεμπυρισασι, εμπυρισασινεν·πυρι·σασ·αιςεν·πυρι·σα[ντ]·σι(ν)
Genεμπυρισασωνεμπυρισαντωνεν·πυρι·σασ·ωνεν·πυρι·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμπυρισαμενηεμπυρισαμενεεν·πυρι·σαμεν·ηεν·πυρι·σαμεν·ε
Nomεμπυρισαμενοςεν·πυρι·σαμεν·ος
Accεμπυρισαμενηνεμπυρισαμενονεν·πυρι·σαμεν·ηνεν·πυρι·σαμεν·ον
Datεμπυρισαμενῃεμπυρισαμενῳεν·πυρι·σαμεν·ῃεν·πυρι·σαμεν·ῳ
Genεμπυρισαμενηςεμπυρισαμενουεν·πυρι·σαμεν·ηςεν·πυρι·σαμεν·ου
PlVocεμπυρισαμεναιεμπυρισαμενοιεμπυρισαμεναεν·πυρι·σαμεν·αιεν·πυρι·σαμεν·οιεν·πυρι·σαμεν·α
Nom
Accεμπυρισαμεναςεμπυρισαμενουςεν·πυρι·σαμεν·αςεν·πυρι·σαμεν·ους
Datεμπυρισαμεναιςεμπυρισαμενοιςεν·πυρι·σαμεν·αιςεν·πυρι·σαμεν·οις
Genεμπυρισαμενωνεμπυρισαμενωνεν·πυρι·σαμεν·ωνεν·πυρι·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμπεπυρισμαιεν·πεπυρισ·μαι
2ndεμπεπυρισαιεν·πεπυρισ·[σ]αι
3rdεμπεπυρισται[LXX]εν·πεπυρισ·ται
Pl1stεμπεπυρισμεθαεν·πεπυρισ·μεθα
2ndεμπεπυρισθεεν·πεπυρισ·[σ]θε
3rdεμπεπυριδαταιεν·πεπυρισ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμπεπυρισομαιεν·πεπυρισ·[σ]ομαι
2ndεμπεπυρισῃ, εμπεπυρισειεν·πεπυρισ·[σ]ῃ, εν·πεπυρισ·[σ]ει classical
3rdεμπεπυρισεταιεν·πεπυρισ·[σ]εται
Pl1stεμπεπυρισομεθαεν·πεπυρισ·[σ]ομεθα
2ndεμπεπυρισεσθεεν·πεπυρισ·[σ]εσθε
3rdεμπεπυρισονταιεν·πεπυρισ·[σ]ονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμπεπυρισοιμηνεν·πεπυρισ·[σ]οιμην
2ndεμπεπυρισοιοεν·πεπυρισ·[σ]οιο
3rdεμπεπυρισοιτοεν·πεπυρισ·[σ]οιτο
Pl1stεμπεπυρισοιμεθαεν·πεπυρισ·[σ]οιμεθα
2ndεμπεπυρισοισθεεν·πεπυρισ·[σ]οισθε
3rdεμπεπυρισοιντοεν·πεπυρισ·[σ]οιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεμπεπυρισοεν·πεπυρισ·[σ]ο
3rdεμπεπυρισθωεν·πεπυρισ·[σ]θω
Pl1st
2ndεμπεπυρισθεεν·πεπυρισ·[σ]θε
3rdεμπεπυρισθωσαν, εμπεπυρισθωνεν·πεπυρισ·[σ]θωσαν, εν·πεπυρισ·[σ]θων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εμπεπυρισθαι​εν·πεπυρισ·[σ]θαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εμπεπυρισεσθαι​εν·πεπυρισ·[σ]εσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμπεπυρισμενη[LXX]εμπεπυρισμενεεν·πεπυρισ·μεν·ηεν·πεπυρισ·μεν·ε
Nomεμπεπυρισμενοςεν·πεπυρισ·μεν·ος
Accεμπεπυρισμενηνεμπεπυρισμενον[LXX]εν·πεπυρισ·μεν·ηνεν·πεπυρισ·μεν·ον
Datεμπεπυρισμενῃεμπεπυρισμενῳεν·πεπυρισ·μεν·ῃεν·πεπυρισ·μεν·ῳ
Genεμπεπυρισμενηςεμπεπυρισμενουεν·πεπυρισ·μεν·ηςεν·πεπυρισ·μεν·ου
PlVocεμπεπυρισμεναι[LXX]εμπεπυρισμενοιεμπεπυρισμεναεν·πεπυρισ·μεν·αιεν·πεπυρισ·μεν·οιεν·πεπυρισ·μεν·α
Nom
Accεμπεπυρισμεναςεμπεπυρισμενους[LXX]εν·πεπυρισ·μεν·αςεν·πεπυρισ·μεν·ους
Datεμπεπυρισμεναιςεμπεπυρισμενοιςεν·πεπυρισ·μεν·αιςεν·πεπυρισ·μεν·οις
Genεμπεπυρισμενωνεμπεπυρισμενωνεν·πεπυρισ·μεν·ωνεν·πεπυρισ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενεπεπυρισμηνεν·ε·πεπυρισ·μην
2ndενεπεπυρισοεν·ε·πεπυρισ·[σ]ο
3rdενεπεπυριστο[LXX]εν·ε·πεπυρισ·το
Pl1stενεπεπυρισμεθαεν·ε·πεπυρισ·μεθα
2ndενεπεπυρισθεεν·ε·πεπυρισ·[σ]θε
3rdενεπεπυριδατοεν·ε·πεπυρισ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμπεπυρισμηνεν·[ε]·πεπυρισ·μην
2ndεμπεπυρισοεν·[ε]·πεπυρισ·[σ]ο
3rdεμπεπυριστοεν·[ε]·πεπυρισ·το
Pl1stεμπεπυρισμεθαεν·[ε]·πεπυρισ·μεθα
2ndεμπεπυρισθεεν·[ε]·πεπυρισ·[σ]θε
3rdεμπεπυριδατοεν·[ε]·πεπυρισ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stενεπυρισθηνεν·ε·πυρισ·θην
2ndενεπυρισθηςεν·ε·πυρισ·θης
3rdενεπυρισθη[LXX]εν·ε·πυρισ·θη
Pl1stενεπυρισθημενεν·ε·πυρισ·θημεν
2ndενεπυρισθητεεν·ε·πυρισ·θητε
3rdενεπυρισθησαν[LXX]εν·ε·πυρισ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεμπυρισθησομαιεν·πυρισ·θησομαι
2ndεμπυρισθησῃ, εμπυρισθησειεν·πυρισ·θησῃ, εν·πυρισ·θησει classical
3rdεμπυρισθησεταιεν·πυρισ·θησεται
Pl1stεμπυρισθησομεθαεν·πυρισ·θησομεθα
2ndεμπυρισθησεσθεεν·πυρισ·θησεσθε
3rdεμπυρισθησονται[LXX]εν·πυρισ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεμπυρισθωεν·πυρισ·θω
2ndεμπυρισθῃς[LXX]εν·πυρισ·θῃς
3rdεμπυρισθῃεν·πυρισ·θῃ
Pl1stεμπυρισθωμενεν·πυρισ·θωμεν
2ndεμπυρισθητεεν·πυρισ·θητε
3rdεμπυρισθωσιν, εμπυρισθωσιεν·πυρισ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεμπυρισθειηνεν·πυρισ·θειην
2ndεμπυρισθειηςεν·πυρισ·θειης
3rdεμπυρισθειηεν·πυρισ·θειη
Pl1stεμπυρισθειημεν, εμπυρισθειμενεν·πυρισ·θειημεν, εν·πυρισ·θειμεν classical
2ndεμπυρισθειητε, εμπυρισθειτεεν·πυρισ·θειητε, εν·πυρισ·θειτε classical
3rdεμπυρισθειησαν, εμπυρισθειενεν·πυρισ·θειησαν, εν·πυρισ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεμπυρισθησοιμηνεν·πυρισ·θησοιμην
2ndεμπυρισθησοιοεν·πυρισ·θησοιο
3rdεμπυρισθησοιτοεν·πυρισ·θησοιτο
Pl1stεμπυρισθησοιμεθαεν·πυρισ·θησοιμεθα
2ndεμπυρισθησοισθεεν·πυρισ·θησοισθε
3rdεμπυρισθησοιντοεν·πυρισ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndεμπυρισθητιεν·πυρισ·θητι
3rdεμπυρισθητωεν·πυρισ·θητω
Pl1st
2ndεμπυρισθητεεν·πυρισ·θητε
3rdεμπυρισθητωσαν, εμπυρισθεντωνεν·πυρισ·θητωσαν, εν·πυρισ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
εμπυρισθηναι​εν·πυρισ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
εμπυρισθησεσθαι​εν·πυρισ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμπυρισθεισαεμπυρισθειςεμπυρισθενεν·πυρισ·θεισ·αεν·πυρισ·θει[ντ]·ςεν·πυρισ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accεμπυρισθεισανεμπυρισθενταεν·πυρισ·θεισ·ανεν·πυρισ·θε[ι]ντ·α
Datεμπυρισθεισῃεμπυρισθεντιεν·πυρισ·θεισ·ῃεν·πυρισ·θε[ι]ντ·ι
Genεμπυρισθεισηςεμπυρισθεντοςεν·πυρισ·θεισ·ηςεν·πυρισ·θε[ι]ντ·ος
PlVocεμπυρισθεισαιεμπυρισθεντεςεμπυρισθενταεν·πυρισ·θεισ·αιεν·πυρισ·θε[ι]ντ·εςεν·πυρισ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accεμπυρισθεισαςεμπυρισθενταςεν·πυρισ·θεισ·αςεν·πυρισ·θε[ι]ντ·ας
Datεμπυρισθεισαιςεμπυρισθεισι, εμπυρισθεισιν[LXX]εν·πυρισ·θεισ·αιςεν·πυρισ·θει[ντ]·σι(ν), εν·πυρισ·θει[ντ]·σι(ν)
Genεμπυρισθεισωνεμπυρισθεντωνεν·πυρισ·θεισ·ωνεν·πυρισ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμπυρισθησομενηεμπυρισθησομενεεν·πυρισ·θησομεν·ηεν·πυρισ·θησομεν·ε
Nomεμπυρισθησομενοςεν·πυρισ·θησομεν·ος
Accεμπυρισθησομενηνεμπυρισθησομενονεν·πυρισ·θησομεν·ηνεν·πυρισ·θησομεν·ον
Datεμπυρισθησομενῃεμπυρισθησομενῳεν·πυρισ·θησομεν·ῃεν·πυρισ·θησομεν·ῳ
Genεμπυρισθησομενηςεμπυρισθησομενουεν·πυρισ·θησομεν·ηςεν·πυρισ·θησομεν·ου
PlVocεμπυρισθησομεναιεμπυρισθησομενοιεμπυρισθησομεναεν·πυρισ·θησομεν·αιεν·πυρισ·θησομεν·οιεν·πυρισ·θησομεν·α
Nom
Accεμπυρισθησομεναςεμπυρισθησομενουςεν·πυρισ·θησομεν·αςεν·πυρισ·θησομεν·ους
Datεμπυρισθησομεναιςεμπυρισθησομενοιςεν·πυρισ·θησομεν·αιςεν·πυρισ·θησομεν·οις
Genεμπυρισθησομενωνεμπυρισθησομενωνεν·πυρισ·θησομεν·ωνεν·πυρισ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 08-Jul-2020 21:22:40 EDT