εγκαθιζω • EGKAQIZW • enkathizō

Search: ενεκαθισαν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ενεκαθισανἐγκαθίζωεν·ε·καθι·σαν1aor act ind 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ενεκαθισανἐγκαθίζωεν·ε·καθι·σαν1aor act ind 3rd pl

ἐγ·καθίζω [LXX] (-, εν+καθι·σ-, εν+καθι·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγκαθισωεν·καθι·σωεγκαθισομαιεν·καθι·σομαι
2ndεγκαθισειςεν·καθι·σειςεγκαθισῃ[LXX], εγκαθισει, εγκαθισεσαιεν·καθι·σῃ, εν·καθι·σει classical, εν·καθι·σεσαι alt
3rdεγκαθισειεν·καθι·σειεγκαθισεταιεν·καθι·σεται
Pl1stεγκαθισομενεν·καθι·σομενεγκαθισομεθαεν·καθι·σομεθα
2ndεγκαθισετεεν·καθι·σετεεγκαθισεσθεεν·καθι·σεσθε
3rdεγκαθισουσιν, εγκαθισουσιεν·καθι·σουσι(ν)εγκαθισονταιεν·καθι·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγκαθισοιμιεν·καθι·σοιμιεγκαθισοιμηνεν·καθι·σοιμην
2ndεγκαθισοιςεν·καθι·σοιςεγκαθισοιοεν·καθι·σοιο
3rdεγκαθισοιεν·καθι·σοιεγκαθισοιτοεν·καθι·σοιτο
Pl1stεγκαθισοιμενεν·καθι·σοιμενεγκαθισοιμεθαεν·καθι·σοιμεθα
2ndεγκαθισοιτεεν·καθι·σοιτεεγκαθισοισθεεν·καθι·σοισθε
3rdεγκαθισοιενεν·καθι·σοιενεγκαθισοιντοεν·καθι·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εγκαθισειν​εν·καθι·σειν​εγκαθισεσθαι​εν·καθι·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεγκαθισουσαεγκαθισονεν·καθι·σουσ·αεν·καθι·σο[υ]ν[τ]
Nomεγκαθισωνεν·καθι·σο[υ]ν[τ]·^
Accεγκαθισουσανεγκαθισονταεν·καθι·σουσ·ανεν·καθι·σο[υ]ντ·α
Datεγκαθισουσῃεγκαθισοντιεν·καθι·σουσ·ῃεν·καθι·σο[υ]ντ·ι
Genεγκαθισουσηςεγκαθισοντοςεν·καθι·σουσ·ηςεν·καθι·σο[υ]ντ·ος
PlVocεγκαθισουσαιεγκαθισοντεςεγκαθισονταεν·καθι·σουσ·αιεν·καθι·σο[υ]ντ·εςεν·καθι·σο[υ]ντ·α
Nom
Accεγκαθισουσαςεγκαθισονταςεν·καθι·σουσ·αςεν·καθι·σο[υ]ντ·ας
Datεγκαθισουσαιςεγκαθισουσι, εγκαθισουσινεν·καθι·σουσ·αιςεν·καθι·σου[ντ]·σι(ν)
Genεγκαθισουσωνεγκαθισοντωνεν·καθι·σουσ·ωνεν·καθι·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεγκαθισομενηεγκαθισομενεεν·καθι·σομεν·ηεν·καθι·σομεν·ε
Nomεγκαθισομενοςεν·καθι·σομεν·ος
Accεγκαθισομενηνεγκαθισομενονεν·καθι·σομεν·ηνεν·καθι·σομεν·ον
Datεγκαθισομενῃεγκαθισομενῳεν·καθι·σομεν·ῃεν·καθι·σομεν·ῳ
Genεγκαθισομενηςεγκαθισομενουεν·καθι·σομεν·ηςεν·καθι·σομεν·ου
PlVocεγκαθισομεναιεγκαθισομενοιεγκαθισομεναεν·καθι·σομεν·αιεν·καθι·σομεν·οιεν·καθι·σομεν·α
Nom
Accεγκαθισομεναςεγκαθισομενουςεν·καθι·σομεν·αςεν·καθι·σομεν·ους
Datεγκαθισομεναιςεγκαθισομενοιςεν·καθι·σομεν·αιςεν·καθι·σομεν·οις
Genεγκαθισομενωνεγκαθισομενωνεν·καθι·σομεν·ωνεν·καθι·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενεκαθισα[LXX]εν·ε·καθι·σαενεκαθισαμηνεν·ε·καθι·σαμην
2ndενεκαθισας[LXX]εν·ε·καθι·σαςενεκαθισωεν·ε·καθι·σω
3rdενεκαθισεν, ενεκαθισεεν·ε·καθι·σε(ν)ενεκαθισατοεν·ε·καθι·σατο
Pl1stενεκαθισαμενεν·ε·καθι·σαμενενεκαθισαμεθαεν·ε·καθι·σαμεθα
2ndενεκαθισατεεν·ε·καθι·σατεενεκαθισασθεεν·ε·καθι·σασθε
3rdενεκαθισαν[LXX]εν·ε·καθι·σανενεκαθισαντοεν·ε·καθι·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγκαθισωεν·καθι·σωεγκαθισωμαιεν·καθι·σωμαι
2ndεγκαθισῃςεν·καθι·σῃςεγκαθισῃ[LXX]εν·καθι·σῃ
3rdεγκαθισῃ[LXX]εν·καθι·σῃεγκαθισηταιεν·καθι·σηται
Pl1stεγκαθισωμενεν·καθι·σωμενεγκαθισωμεθαεν·καθι·σωμεθα
2ndεγκαθισητεεν·καθι·σητεεγκαθισησθεεν·καθι·σησθε
3rdεγκαθισωσιν, εγκαθισωσιεν·καθι·σωσι(ν)εγκαθισωνταιεν·καθι·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγκαθισαιμιεν·καθι·σαιμιεγκαθισαιμηνεν·καθι·σαιμην
2ndεγκαθισαις, εγκαθισειαςεν·καθι·σαις, εν·καθι·σειας classicalεγκαθισαιοεν·καθι·σαιο
3rdεγκαθισαι, εγκαθισειεεν·καθι·σαι, εν·καθι·σειε classicalεγκαθισαιτοεν·καθι·σαιτο
Pl1stεγκαθισαιμενεν·καθι·σαιμενεγκαθισαιμεθαεν·καθι·σαιμεθα
2ndεγκαθισαιτεεν·καθι·σαιτεεγκαθισαισθεεν·καθι·σαισθε
3rdεγκαθισαιεν, εγκαθισαισαν, εγκαθισειαν, εγκαθισειενεν·καθι·σαιεν, εν·καθι·σαισαν alt, εν·καθι·σειαν classical, εν·καθι·σειεν classicalεγκαθισαιντοεν·καθι·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεγκαθισονεν·καθι·σονεγκαθισαιεν·καθι·σαι
3rdεγκαθισατωεν·καθι·σατωεγκαθισασθωεν·καθι·σασθω
Pl1st
2ndεγκαθισατε[LXX]εν·καθι·σατεεγκαθισασθεεν·καθι·σασθε
3rdεγκαθισατωσαν, εγκαθισαντωνεν·καθι·σατωσαν, εν·καθι·σαντων classicalεγκαθισασθωσαν, εγκαθισασθωνεν·καθι·σασθωσαν, εν·καθι·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εγκαθισαι​εν·καθι·σαι​εγκαθισασθαι​εν·καθι·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεγκαθισασαεγκαθισαςεγκαθισανεν·καθι·σασ·αεν·καθι·σα[ντ]·ςεν·καθι·σαν[τ]
Nom
Accεγκαθισασανεγκαθισανταεν·καθι·σασ·ανεν·καθι·σαντ·α
Datεγκαθισασῃεγκαθισαντιεν·καθι·σασ·ῃεν·καθι·σαντ·ι
Genεγκαθισασηςεγκαθισαντοςεν·καθι·σασ·ηςεν·καθι·σαντ·ος
PlVocεγκαθισασαιεγκαθισαντεςεγκαθισανταεν·καθι·σασ·αιεν·καθι·σαντ·εςεν·καθι·σαντ·α
Nom
Accεγκαθισασαςεγκαθισανταςεν·καθι·σασ·αςεν·καθι·σαντ·ας
Datεγκαθισασαιςεγκαθισασι, εγκαθισασινεν·καθι·σασ·αιςεν·καθι·σα[ντ]·σι(ν)
Genεγκαθισασωνεγκαθισαντωνεν·καθι·σασ·ωνεν·καθι·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεγκαθισαμενηεγκαθισαμενεεν·καθι·σαμεν·ηεν·καθι·σαμεν·ε
Nomεγκαθισαμενοςεν·καθι·σαμεν·ος
Accεγκαθισαμενηνεγκαθισαμενονεν·καθι·σαμεν·ηνεν·καθι·σαμεν·ον
Datεγκαθισαμενῃεγκαθισαμενῳεν·καθι·σαμεν·ῃεν·καθι·σαμεν·ῳ
Genεγκαθισαμενηςεγκαθισαμενουεν·καθι·σαμεν·ηςεν·καθι·σαμεν·ου
PlVocεγκαθισαμεναιεγκαθισαμενοιεγκαθισαμεναεν·καθι·σαμεν·αιεν·καθι·σαμεν·οιεν·καθι·σαμεν·α
Nom
Accεγκαθισαμεναςεγκαθισαμενουςεν·καθι·σαμεν·αςεν·καθι·σαμεν·ους
Datεγκαθισαμεναιςεγκαθισαμενοιςεν·καθι·σαμεν·αιςεν·καθι·σαμεν·οις
Genεγκαθισαμενωνεγκαθισαμενωνεν·καθι·σαμεν·ωνεν·καθι·σαμεν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 26-Jan-2020 14:12:54 EST