εγκρατευομαι • EGKRATEUOMAI • enkrateuomai

Search: ενεκρατευσαμην

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ενεκρατευσαμηνἐγκρατεύομαιεν·ε·κρατευ·σαμην1aor mp ind 1st sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ενεκρατευσαμηνἐγκρατεύομαιεν·ε·κρατευ·σαμην1aor mp ind 1st sg

ἐγ·κρατεύομαι (εν+κρατευ-, -, εν+κρατευ·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγκρατευομαιεν·κρατευ·ομαι
2ndεγκρατευῃ, εγκρατευει, εγκρατευεσαιεν·κρατευ·ῃ, εν·κρατευ·ει classical, εν·κρατευ·εσαι alt
3rdεγκρατευεται[GNT]εν·κρατευ·εται
Pl1stεγκρατευομεθαεν·κρατευ·ομεθα
2ndεγκρατευεσθεεν·κρατευ·εσθε
3rdεγκρατευονται[GNT]εν·κρατευ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγκρατευωμαιεν·κρατευ·ωμαι
2ndεγκρατευῃεν·κρατευ·ῃ
3rdεγκρατευηταιεν·κρατευ·ηται
Pl1stεγκρατευωμεθαεν·κρατευ·ωμεθα
2ndεγκρατευησθεεν·κρατευ·ησθε
3rdεγκρατευωνταιεν·κρατευ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγκρατευοιμηνεν·κρατευ·οιμην
2ndεγκρατευοιοεν·κρατευ·οιο
3rdεγκρατευοιτοεν·κρατευ·οιτο
Pl1stεγκρατευοιμεθαεν·κρατευ·οιμεθα
2ndεγκρατευοισθεεν·κρατευ·οισθε
3rdεγκρατευοιντοεν·κρατευ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεγκρατευουεν·κρατευ·ου
3rdεγκρατευεσθωεν·κρατευ·εσθω
Pl1st
2ndεγκρατευεσθεεν·κρατευ·εσθε
3rdεγκρατευεσθωσαν, εγκρατευεσθωνεν·κρατευ·εσθωσαν, εν·κρατευ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εγκρατευεσθαι​εν·κρατευ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεγκρατευομενηεγκρατευομενεεν·κρατευ·ομεν·ηεν·κρατευ·ομεν·ε
Nomεγκρατευομενοςεν·κρατευ·ομεν·ος
Accεγκρατευομενηνεγκρατευομενονεν·κρατευ·ομεν·ηνεν·κρατευ·ομεν·ον
Datεγκρατευομενῃεγκρατευομενῳεν·κρατευ·ομεν·ῃεν·κρατευ·ομεν·ῳ
Genεγκρατευομενηςεγκρατευομενουεν·κρατευ·ομεν·ηςεν·κρατευ·ομεν·ου
PlVocεγκρατευομεναιεγκρατευομενοιεγκρατευομεναεν·κρατευ·ομεν·αιεν·κρατευ·ομεν·οιεν·κρατευ·ομεν·α
Nom
Accεγκρατευομεναςεγκρατευομενουςεν·κρατευ·ομεν·αςεν·κρατευ·ομεν·ους
Datεγκρατευομεναιςεγκρατευομενοιςεν·κρατευ·ομεν·αιςεν·κρατευ·ομεν·οις
Genεγκρατευομενωνεγκρατευομενωνεν·κρατευ·ομεν·ωνεν·κρατευ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενεκρατευομηνεν·ε·κρατευ·ομην
2ndενεκρατευουεν·ε·κρατευ·ου
3rdενεκρατευετοεν·ε·κρατευ·ετο
Pl1stενεκρατευομεθαεν·ε·κρατευ·ομεθα
2ndενεκρατευεσθεεν·ε·κρατευ·εσθε
3rdενεκρατευοντοεν·ε·κρατευ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενεκρατευσαμην[LXX]εν·ε·κρατευ·σαμην
2ndενεκρατευσωεν·ε·κρατευ·σω
3rdενεκρατευσατο[LXX]εν·ε·κρατευ·σατο
Pl1stενεκρατευσαμεθαεν·ε·κρατευ·σαμεθα
2ndενεκρατευσασθεεν·ε·κρατευ·σασθε
3rdενεκρατευσαντοεν·ε·κρατευ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγκρατευσωμαιεν·κρατευ·σωμαι
2ndεγκρατευσῃεν·κρατευ·σῃ
3rdεγκρατευσηταιεν·κρατευ·σηται
Pl1stεγκρατευσωμεθαεν·κρατευ·σωμεθα
2ndεγκρατευσησθεεν·κρατευ·σησθε
3rdεγκρατευσωνταιεν·κρατευ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγκρατευσαιμηνεν·κρατευ·σαιμην
2ndεγκρατευσαιοεν·κρατευ·σαιο
3rdεγκρατευσαιτοεν·κρατευ·σαιτο
Pl1stεγκρατευσαιμεθαεν·κρατευ·σαιμεθα
2ndεγκρατευσαισθεεν·κρατευ·σαισθε
3rdεγκρατευσαιντοεν·κρατευ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεγκρατευσαιεν·κρατευ·σαι
3rdεγκρατευσασθωεν·κρατευ·σασθω
Pl1st
2ndεγκρατευσασθεεν·κρατευ·σασθε
3rdεγκρατευσασθωσαν, εγκρατευσασθωνεν·κρατευ·σασθωσαν, εν·κρατευ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εγκρατευσασθαι​εν·κρατευ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεγκρατευσαμενηεγκρατευσαμενεεν·κρατευ·σαμεν·ηεν·κρατευ·σαμεν·ε
Nomεγκρατευσαμενοςεν·κρατευ·σαμεν·ος
Accεγκρατευσαμενηνεγκρατευσαμενονεν·κρατευ·σαμεν·ηνεν·κρατευ·σαμεν·ον
Datεγκρατευσαμενῃεγκρατευσαμενῳεν·κρατευ·σαμεν·ῃεν·κρατευ·σαμεν·ῳ
Genεγκρατευσαμενηςεγκρατευσαμενουεν·κρατευ·σαμεν·ηςεν·κρατευ·σαμεν·ου
PlVocεγκρατευσαμεναιεγκρατευσαμενοιεγκρατευσαμεναεν·κρατευ·σαμεν·αιεν·κρατευ·σαμεν·οιεν·κρατευ·σαμεν·α
Nom
Accεγκρατευσαμεναςεγκρατευσαμενουςεν·κρατευ·σαμεν·αςεν·κρατευ·σαμεν·ους
Datεγκρατευσαμεναιςεγκρατευσαμενοιςεν·κρατευ·σαμεν·αιςεν·κρατευ·σαμεν·οις
Genεγκρατευσαμενωνεγκρατευσαμενωνεν·κρατευ·σαμεν·ωνεν·κρατευ·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 18-Nov-2019 19:52:12 EST