εγκοπτω • EGKOPTW • enkoptō

Search: ενεκοπτομην

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ενεκοπτομηνἐγκόπτωεν·ε·κοπτ·ομηνimpf mp ind 1st sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ενεκοπτομηνἐγκόπτωεν·ε·κοπτ·ομηνimpf mp ind 1st sg

ἐγ·κόπτω (εν+κοπτ-, -, εν+κοψ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγκοπτω[GNT]εν·κοπτ·ωεγκοπτομαιεν·κοπτ·ομαι
2ndεγκοπτειςεν·κοπτ·ειςεγκοπτῃ, εγκοπτει, εγκοπτεσαιεν·κοπτ·ῃ, εν·κοπτ·ει classical, εν·κοπτ·εσαι alt
3rdεγκοπτειεν·κοπτ·ειεγκοπτεταιεν·κοπτ·εται
Pl1stεγκοπτομενεν·κοπτ·ομενεγκοπτομεθαεν·κοπτ·ομεθα
2ndεγκοπτετεεν·κοπτ·ετεεγκοπτεσθεεν·κοπτ·εσθε
3rdεγκοπτουσιν, εγκοπτουσιεν·κοπτ·ουσι(ν)εγκοπτονταιεν·κοπτ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγκοπτω[GNT]εν·κοπτ·ωεγκοπτωμαιεν·κοπτ·ωμαι
2ndεγκοπτῃςεν·κοπτ·ῃςεγκοπτῃεν·κοπτ·ῃ
3rdεγκοπτῃεν·κοπτ·ῃεγκοπτηταιεν·κοπτ·ηται
Pl1stεγκοπτωμενεν·κοπτ·ωμενεγκοπτωμεθαεν·κοπτ·ωμεθα
2ndεγκοπτητεεν·κοπτ·ητεεγκοπτησθεεν·κοπτ·ησθε
3rdεγκοπτωσιν, εγκοπτωσιεν·κοπτ·ωσι(ν)εγκοπτωνταιεν·κοπτ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγκοπτοιμιεν·κοπτ·οιμιεγκοπτοιμηνεν·κοπτ·οιμην
2ndεγκοπτοιςεν·κοπτ·οιςεγκοπτοιοεν·κοπτ·οιο
3rdεγκοπτοιεν·κοπτ·οιεγκοπτοιτοεν·κοπτ·οιτο
Pl1stεγκοπτοιμενεν·κοπτ·οιμενεγκοπτοιμεθαεν·κοπτ·οιμεθα
2ndεγκοπτοιτεεν·κοπτ·οιτεεγκοπτοισθεεν·κοπτ·οισθε
3rdεγκοπτοιεν, εγκοπτοισανεν·κοπτ·οιεν, εν·κοπτ·οισαν altεγκοπτοιντοεν·κοπτ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεγκοπτεεν·κοπτ·εεγκοπτουεν·κοπτ·ου
3rdεγκοπτετωεν·κοπτ·ετωεγκοπτεσθωεν·κοπτ·εσθω
Pl1st
2ndεγκοπτετεεν·κοπτ·ετεεγκοπτεσθεεν·κοπτ·εσθε
3rdεγκοπτετωσαν, εγκοπτοντωνεν·κοπτ·ετωσαν, εν·κοπτ·οντων classicalεγκοπτεσθωσαν, εγκοπτεσθωνεν·κοπτ·εσθωσαν, εν·κοπτ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εγκοπτειν​εν·κοπτ·ειν​εγκοπτεσθαι[GNT]​εν·κοπτ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεγκοπτουσαεγκοπτονεν·κοπτ·ουσ·αεν·κοπτ·ο[υ]ν[τ]
Nomεγκοπτωνεν·κοπτ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεγκοπτουσανεγκοπτονταεν·κοπτ·ουσ·ανεν·κοπτ·ο[υ]ντ·α
Datεγκοπτουσῃεγκοπτοντιεν·κοπτ·ουσ·ῃεν·κοπτ·ο[υ]ντ·ι
Genεγκοπτουσηςεγκοπτοντοςεν·κοπτ·ουσ·ηςεν·κοπτ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεγκοπτουσαιεγκοπτοντεςεγκοπτονταεν·κοπτ·ουσ·αιεν·κοπτ·ο[υ]ντ·εςεν·κοπτ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεγκοπτουσαςεγκοπτονταςεν·κοπτ·ουσ·αςεν·κοπτ·ο[υ]ντ·ας
Datεγκοπτουσαιςεγκοπτουσι, εγκοπτουσινεν·κοπτ·ουσ·αιςεν·κοπτ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεγκοπτουσωνεγκοπτοντωνεν·κοπτ·ουσ·ωνεν·κοπτ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεγκοπτομενηεγκοπτομενεεν·κοπτ·ομεν·ηεν·κοπτ·ομεν·ε
Nomεγκοπτομενοςεν·κοπτ·ομεν·ος
Accεγκοπτομενηνεγκοπτομενονεν·κοπτ·ομεν·ηνεν·κοπτ·ομεν·ον
Datεγκοπτομενῃεγκοπτομενῳεν·κοπτ·ομεν·ῃεν·κοπτ·ομεν·ῳ
Genεγκοπτομενηςεγκοπτομενουεν·κοπτ·ομεν·ηςεν·κοπτ·ομεν·ου
PlVocεγκοπτομεναιεγκοπτομενοιεγκοπτομεναεν·κοπτ·ομεν·αιεν·κοπτ·ομεν·οιεν·κοπτ·ομεν·α
Nom
Accεγκοπτομεναςεγκοπτομενουςεν·κοπτ·ομεν·αςεν·κοπτ·ομεν·ους
Datεγκοπτομεναιςεγκοπτομενοιςεν·κοπτ·ομεν·αιςεν·κοπτ·ομεν·οις
Genεγκοπτομενωνεγκοπτομενωνεν·κοπτ·ομεν·ωνεν·κοπτ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενεκοπτονεν·ε·κοπτ·ονενεκοπτομην[GNT]εν·ε·κοπτ·ομην
2ndενεκοπτεςεν·ε·κοπτ·εςενεκοπτουεν·ε·κοπτ·ου
3rdενεκοπτεν, ενεκοπτεεν·ε·κοπτ·ε(ν)ενεκοπτετοεν·ε·κοπτ·ετο
Pl1stενεκοπτομενεν·ε·κοπτ·ομενενεκοπτομεθαεν·ε·κοπτ·ομεθα
2ndενεκοπτετεεν·ε·κοπτ·ετεενεκοπτεσθεεν·ε·κοπτ·εσθε
3rdενεκοπτον, ενεκοπτοσανεν·ε·κοπτ·ον, εν·ε·κοπτ·οσαν altενεκοπτοντοεν·ε·κοπτ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενεκοψαεν·ε·κοπτ·σαενεκοψαμηνεν·ε·κοπτ·σαμην
2ndενεκοψαςεν·ε·κοπτ·σαςενεκοψωεν·ε·κοπτ·σω
3rdενεκοψεν[GNT], ενεκοψεεν·ε·κοπτ·σε(ν), εν·ε·κοπτ·σε(ν)ενεκοψατοεν·ε·κοπτ·σατο
Pl1stενεκοψαμενεν·ε·κοπτ·σαμενενεκοψαμεθαεν·ε·κοπτ·σαμεθα
2ndενεκοψατεεν·ε·κοπτ·σατεενεκοψασθεεν·ε·κοπτ·σασθε
3rdενεκοψανεν·ε·κοπτ·σανενεκοψαντοεν·ε·κοπτ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγκοψωεν·κοπτ·σωεγκοψωμαιεν·κοπτ·σωμαι
2ndεγκοψῃςεν·κοπτ·σῃςεγκοψῃεν·κοπτ·σῃ
3rdεγκοψῃεν·κοπτ·σῃεγκοψηταιεν·κοπτ·σηται
Pl1stεγκοψωμενεν·κοπτ·σωμενεγκοψωμεθαεν·κοπτ·σωμεθα
2ndεγκοψητεεν·κοπτ·σητεεγκοψησθεεν·κοπτ·σησθε
3rdεγκοψωσιν, εγκοψωσιεν·κοπτ·σωσι(ν)εγκοψωνταιεν·κοπτ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγκοψαιμιεν·κοπτ·σαιμιεγκοψαιμηνεν·κοπτ·σαιμην
2ndεγκοψαις, εγκοψειαςεν·κοπτ·σαις, εν·κοπτ·σειας classicalεγκοψαιοεν·κοπτ·σαιο
3rdεγκοψαι, εγκοψειεεν·κοπτ·σαι, εν·κοπτ·σειε classicalεγκοψαιτοεν·κοπτ·σαιτο
Pl1stεγκοψαιμενεν·κοπτ·σαιμενεγκοψαιμεθαεν·κοπτ·σαιμεθα
2ndεγκοψαιτεεν·κοπτ·σαιτεεγκοψαισθεεν·κοπτ·σαισθε
3rdεγκοψαιεν, εγκοψαισαν, εγκοψειαν, εγκοψειενεν·κοπτ·σαιεν, εν·κοπτ·σαισαν alt, εν·κοπτ·σειαν classical, εν·κοπτ·σειεν classicalεγκοψαιντοεν·κοπτ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεγκοψονεν·κοπτ·σονεγκοψαιεν·κοπτ·σαι
3rdεγκοψατωεν·κοπτ·σατωεγκοψασθωεν·κοπτ·σασθω
Pl1st
2ndεγκοψατεεν·κοπτ·σατεεγκοψασθεεν·κοπτ·σασθε
3rdεγκοψατωσαν, εγκοψαντωνεν·κοπτ·σατωσαν, εν·κοπτ·σαντων classicalεγκοψασθωσαν, εγκοψασθωνεν·κοπτ·σασθωσαν, εν·κοπτ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εγκοψαι​εν·κοπτ·σαι​εγκοψασθαι​εν·κοπτ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεγκοψασαεγκοψαςεγκοψανεν·κοπτ·σασ·αεν·κοπτ·σα[ντ]·ςεν·κοπτ·σαν[τ]
Nom
Accεγκοψασανεγκοψανταεν·κοπτ·σασ·ανεν·κοπτ·σαντ·α
Datεγκοψασῃεγκοψαντιεν·κοπτ·σασ·ῃεν·κοπτ·σαντ·ι
Genεγκοψασηςεγκοψαντοςεν·κοπτ·σασ·ηςεν·κοπτ·σαντ·ος
PlVocεγκοψασαιεγκοψαντεςεγκοψανταεν·κοπτ·σασ·αιεν·κοπτ·σαντ·εςεν·κοπτ·σαντ·α
Nom
Accεγκοψασαςεγκοψανταςεν·κοπτ·σασ·αςεν·κοπτ·σαντ·ας
Datεγκοψασαιςεγκοψασι, εγκοψασινεν·κοπτ·σασ·αιςεν·κοπτ·σα[ντ]·σι(ν)
Genεγκοψασωνεγκοψαντωνεν·κοπτ·σασ·ωνεν·κοπτ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεγκοψαμενηεγκοψαμενεεν·κοπτ·σαμεν·ηεν·κοπτ·σαμεν·ε
Nomεγκοψαμενοςεν·κοπτ·σαμεν·ος
Accεγκοψαμενηνεγκοψαμενονεν·κοπτ·σαμεν·ηνεν·κοπτ·σαμεν·ον
Datεγκοψαμενῃεγκοψαμενῳεν·κοπτ·σαμεν·ῃεν·κοπτ·σαμεν·ῳ
Genεγκοψαμενηςεγκοψαμενουεν·κοπτ·σαμεν·ηςεν·κοπτ·σαμεν·ου
PlVocεγκοψαμεναιεγκοψαμενοιεγκοψαμεναεν·κοπτ·σαμεν·αιεν·κοπτ·σαμεν·οιεν·κοπτ·σαμεν·α
Nom
Accεγκοψαμεναςεγκοψαμενουςεν·κοπτ·σαμεν·αςεν·κοπτ·σαμεν·ους
Datεγκοψαμεναιςεγκοψαμενοιςεν·κοπτ·σαμεν·αιςεν·κοπτ·σαμεν·οις
Genεγκοψαμενωνεγκοψαμενωνεν·κοπτ·σαμεν·ωνεν·κοπτ·σαμεν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 25-Feb-2020 20:08:09 EST