εγκαινιζω • EGKAINIZW • enkainizō

Search: ενεκαινισθη

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ενεκαινισθηἐγκαινίζωεν·ε·καινισ·θηaor θη ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ενεκαινισθηἐγκαινίζωεν·ε·καινισ·θηaor θη ind 3rd sg

ἐγ·καινίζω (εν+καινιζ-, εν+καινι(ε)·[σ]-, εν+καινι·σ-, -, εν+κεκαινισ-, εν+καινισ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγκαινιζωεν·καινιζ·ωεγκαινιζομαιεν·καινιζ·ομαι
2ndεγκαινιζειςεν·καινιζ·ειςεγκαινιζῃ, εγκαινιζει, εγκαινιζεσαιεν·καινιζ·ῃ, εν·καινιζ·ει classical, εν·καινιζ·εσαι alt
3rdεγκαινιζειεν·καινιζ·ειεγκαινιζεταιεν·καινιζ·εται
Pl1stεγκαινιζομενεν·καινιζ·ομενεγκαινιζομεθαεν·καινιζ·ομεθα
2ndεγκαινιζετεεν·καινιζ·ετεεγκαινιζεσθε[LXX]εν·καινιζ·εσθε
3rdεγκαινιζουσιν, εγκαινιζουσιεν·καινιζ·ουσι(ν)εγκαινιζονταιεν·καινιζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγκαινιζωεν·καινιζ·ωεγκαινιζωμαιεν·καινιζ·ωμαι
2ndεγκαινιζῃςεν·καινιζ·ῃςεγκαινιζῃεν·καινιζ·ῃ
3rdεγκαινιζῃεν·καινιζ·ῃεγκαινιζηταιεν·καινιζ·ηται
Pl1stεγκαινιζωμενεν·καινιζ·ωμενεγκαινιζωμεθαεν·καινιζ·ωμεθα
2ndεγκαινιζητεεν·καινιζ·ητεεγκαινιζησθεεν·καινιζ·ησθε
3rdεγκαινιζωσιν, εγκαινιζωσιεν·καινιζ·ωσι(ν)εγκαινιζωνταιεν·καινιζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγκαινιζοιμιεν·καινιζ·οιμιεγκαινιζοιμηνεν·καινιζ·οιμην
2ndεγκαινιζοιςεν·καινιζ·οιςεγκαινιζοιοεν·καινιζ·οιο
3rdεγκαινιζοιεν·καινιζ·οιεγκαινιζοιτοεν·καινιζ·οιτο
Pl1stεγκαινιζοιμενεν·καινιζ·οιμενεγκαινιζοιμεθαεν·καινιζ·οιμεθα
2ndεγκαινιζοιτεεν·καινιζ·οιτεεγκαινιζοισθεεν·καινιζ·οισθε
3rdεγκαινιζοιεν, εγκαινιζοισανεν·καινιζ·οιεν, εν·καινιζ·οισαν altεγκαινιζοιντοεν·καινιζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεγκαινιζεεν·καινιζ·εεγκαινιζουεν·καινιζ·ου
3rdεγκαινιζετωεν·καινιζ·ετωεγκαινιζεσθωεν·καινιζ·εσθω
Pl1st
2ndεγκαινιζετεεν·καινιζ·ετεεγκαινιζεσθε[LXX]εν·καινιζ·εσθε
3rdεγκαινιζετωσαν, εγκαινιζοντωνεν·καινιζ·ετωσαν, εν·καινιζ·οντων classicalεγκαινιζεσθωσαν, εγκαινιζεσθωνεν·καινιζ·εσθωσαν, εν·καινιζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εγκαινιζειν​εν·καινιζ·ειν​εγκαινιζεσθαι​εν·καινιζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεγκαινιζουσαεγκαινιζονεν·καινιζ·ουσ·αεν·καινιζ·ο[υ]ν[τ]
Nomεγκαινιζωνεν·καινιζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεγκαινιζουσανεγκαινιζονταεν·καινιζ·ουσ·ανεν·καινιζ·ο[υ]ντ·α
Datεγκαινιζουσῃεγκαινιζοντιεν·καινιζ·ουσ·ῃεν·καινιζ·ο[υ]ντ·ι
Genεγκαινιζουσηςεγκαινιζοντοςεν·καινιζ·ουσ·ηςεν·καινιζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεγκαινιζουσαιεγκαινιζοντεςεγκαινιζονταεν·καινιζ·ουσ·αιεν·καινιζ·ο[υ]ντ·εςεν·καινιζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεγκαινιζουσαςεγκαινιζονταςεν·καινιζ·ουσ·αςεν·καινιζ·ο[υ]ντ·ας
Datεγκαινιζουσαιςεγκαινιζουσι, εγκαινιζουσινεν·καινιζ·ουσ·αιςεν·καινιζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεγκαινιζουσωνεγκαινιζοντωνεν·καινιζ·ουσ·ωνεν·καινιζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεγκαινιζομενηεγκαινιζομενεεν·καινιζ·ομεν·ηεν·καινιζ·ομεν·ε
Nomεγκαινιζομενοςεν·καινιζ·ομεν·ος
Accεγκαινιζομενηνεγκαινιζομενονεν·καινιζ·ομεν·ηνεν·καινιζ·ομεν·ον
Datεγκαινιζομενῃεγκαινιζομενῳεν·καινιζ·ομεν·ῃεν·καινιζ·ομεν·ῳ
Genεγκαινιζομενηςεγκαινιζομενουεν·καινιζ·ομεν·ηςεν·καινιζ·ομεν·ου
PlVocεγκαινιζομεναιεγκαινιζομενοιεγκαινιζομεναεν·καινιζ·ομεν·αιεν·καινιζ·ομεν·οιεν·καινιζ·ομεν·α
Nom
Accεγκαινιζομεναςεγκαινιζομενουςεν·καινιζ·ομεν·αςεν·καινιζ·ομεν·ους
Datεγκαινιζομεναιςεγκαινιζομενοιςεν·καινιζ·ομεν·αιςεν·καινιζ·ομεν·οις
Genεγκαινιζομενωνεγκαινιζομενωνεν·καινιζ·ομεν·ωνεν·καινιζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενεκαινιζονεν·ε·καινιζ·ονενεκαινιζομηνεν·ε·καινιζ·ομην
2ndενεκαινιζεςεν·ε·καινιζ·εςενεκαινιζουεν·ε·καινιζ·ου
3rdενεκαινιζεν, ενεκαινιζεεν·ε·καινιζ·ε(ν)ενεκαινιζετοεν·ε·καινιζ·ετο
Pl1stενεκαινιζομενεν·ε·καινιζ·ομενενεκαινιζομεθαεν·ε·καινιζ·ομεθα
2ndενεκαινιζετεεν·ε·καινιζ·ετεενεκαινιζεσθεεν·ε·καινιζ·εσθε
3rdενεκαινιζον, ενεκαινιζοσανεν·ε·καινιζ·ον, εν·ε·καινιζ·οσαν altενεκαινιζοντοεν·ε·καινιζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγκαινιωεν·καινι(ε)·[σ]ωεγκαινιουμαιεν·καινι(ε)·[σ]ομαι
2ndεγκαινιειςεν·καινι(ε)·[σ]ειςεγκαινιῃ, εγκαινιει[LXX], εγκαινιεισαιεν·καινι(ε)·[σ]ῃ, εν·καινι(ε)·[σ]ει classical, εν·καινι(ε)·[σ]εσαι alt
3rdεγκαινιει[LXX]εν·καινι(ε)·[σ]ειεγκαινιειταιεν·καινι(ε)·[σ]εται
Pl1stεγκαινιουμενεν·καινι(ε)·[σ]ομενεγκαινιουμεθαεν·καινι(ε)·[σ]ομεθα
2ndεγκαινιειτεεν·καινι(ε)·[σ]ετεεγκαινιεισθεεν·καινι(ε)·[σ]εσθε
3rdεγκαινιουσιν, εγκαινιουσιεν·καινι(ε)·[σ]ουσι(ν)εγκαινιουνταιεν·καινι(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγκαινιοιμιεν·καινι(ε)·[σ]οιμιεγκαινιοιμηνεν·καινι(ε)·[σ]οιμην
2ndεγκαινιοις[LXX]εν·καινι(ε)·[σ]οιςεγκαινιοιοεν·καινι(ε)·[σ]οιο
3rdεγκαινιοιεν·καινι(ε)·[σ]οιεγκαινιοιτοεν·καινι(ε)·[σ]οιτο
Pl1stεγκαινιοιμενεν·καινι(ε)·[σ]οιμενεγκαινιοιμεθαεν·καινι(ε)·[σ]οιμεθα
2ndεγκαινιοιτεεν·καινι(ε)·[σ]οιτεεγκαινιοισθεεν·καινι(ε)·[σ]οισθε
3rdεγκαινιοιενεν·καινι(ε)·[σ]οιενεγκαινιοιντοεν·καινι(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εγκαινιειν​εν·καινι(ε)·[σ]ειν​εγκαινιεισθαι​εν·καινι(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεγκαινιουσαεγκαινιουνεν·καινι(ε)·[σ]ουσ·αεν·καινι(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomεγκαινιωνεν·καινι(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accεγκαινιουσανεγκαινιουνταεν·καινι(ε)·[σ]ουσ·ανεν·καινι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datεγκαινιουσῃεγκαινιουντιεν·καινι(ε)·[σ]ουσ·ῃεν·καινι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genεγκαινιουσηςεγκαινιουντοςεν·καινι(ε)·[σ]ουσ·ηςεν·καινι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocεγκαινιουσαιεγκαινιουντεςεγκαινιουνταεν·καινι(ε)·[σ]ουσ·αιεν·καινι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςεν·καινι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accεγκαινιουσαςεγκαινιουνταςεν·καινι(ε)·[σ]ουσ·αςεν·καινι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datεγκαινιουσαιςεγκαινιουσι, εγκαινιουσινεν·καινι(ε)·[σ]ουσ·αιςεν·καινι(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genεγκαινιουσωνεγκαινιουντωνεν·καινι(ε)·[σ]ουσ·ωνεν·καινι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεγκαινιουμενηεγκαινιουμενεεν·καινι(ε)·[σ]ομεν·ηεν·καινι(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomεγκαινιουμενοςεν·καινι(ε)·[σ]ομεν·ος
Accεγκαινιουμενηνεγκαινιουμενονεν·καινι(ε)·[σ]ομεν·ηνεν·καινι(ε)·[σ]ομεν·ον
Datεγκαινιουμενῃεγκαινιουμενῳεν·καινι(ε)·[σ]ομεν·ῃεν·καινι(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genεγκαινιουμενηςεγκαινιουμενουεν·καινι(ε)·[σ]ομεν·ηςεν·καινι(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocεγκαινιουμεναιεγκαινιουμενοιεγκαινιουμεναεν·καινι(ε)·[σ]ομεν·αιεν·καινι(ε)·[σ]ομεν·οιεν·καινι(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accεγκαινιουμεναςεγκαινιουμενουςεν·καινι(ε)·[σ]ομεν·αςεν·καινι(ε)·[σ]ομεν·ους
Datεγκαινιουμεναιςεγκαινιουμενοιςεν·καινι(ε)·[σ]ομεν·αιςεν·καινι(ε)·[σ]ομεν·οις
Genεγκαινιουμενωνεγκαινιουμενωνεν·καινι(ε)·[σ]ομεν·ωνεν·καινι(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενεκαινισαεν·ε·καινι·σαενεκαινισαμηνεν·ε·καινι·σαμην
2ndενεκαινισας[LXX]εν·ε·καινι·σαςενεκαινισωεν·ε·καινι·σω
3rdενεκαινισεν[GNT][LXX], ενεκαινισεεν·ε·καινι·σε(ν), εν·ε·καινι·σε(ν)ενεκαινισατοεν·ε·καινι·σατο
Pl1stενεκαινισαμενεν·ε·καινι·σαμενενεκαινισαμεθαεν·ε·καινι·σαμεθα
2ndενεκαινισατεεν·ε·καινι·σατεενεκαινισασθεεν·ε·καινι·σασθε
3rdενεκαινισαν[LXX]εν·ε·καινι·σανενεκαινισαντοεν·ε·καινι·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγκαινισωεν·καινι·σωεγκαινισωμαιεν·καινι·σωμαι
2ndεγκαινισῃςεν·καινι·σῃςεγκαινισῃεν·καινι·σῃ
3rdεγκαινισῃεν·καινι·σῃεγκαινισηταιεν·καινι·σηται
Pl1stεγκαινισωμεν[LXX]εν·καινι·σωμενεγκαινισωμεθαεν·καινι·σωμεθα
2ndεγκαινισητεεν·καινι·σητεεγκαινισησθεεν·καινι·σησθε
3rdεγκαινισωσιν, εγκαινισωσιεν·καινι·σωσι(ν)εγκαινισωνταιεν·καινι·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγκαινισαιμιεν·καινι·σαιμιεγκαινισαιμηνεν·καινι·σαιμην
2ndεγκαινισαις, εγκαινισειαςεν·καινι·σαις, εν·καινι·σειας classicalεγκαινισαιοεν·καινι·σαιο
3rdεγκαινισαι[LXX], εγκαινισειεεν·καινι·σαι, εν·καινι·σειε classicalεγκαινισαιτοεν·καινι·σαιτο
Pl1stεγκαινισαιμενεν·καινι·σαιμενεγκαινισαιμεθαεν·καινι·σαιμεθα
2ndεγκαινισαιτεεν·καινι·σαιτεεγκαινισαισθεεν·καινι·σαισθε
3rdεγκαινισαιεν, εγκαινισαισαν, εγκαινισειαν, εγκαινισειενεν·καινι·σαιεν, εν·καινι·σαισαν alt, εν·καινι·σειαν classical, εν·καινι·σειεν classicalεγκαινισαιντοεν·καινι·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεγκαινισον[LXX]εν·καινι·σονεγκαινισαι[LXX]εν·καινι·σαι
3rdεγκαινισατωεν·καινι·σατωεγκαινισασθωεν·καινι·σασθω
Pl1st
2ndεγκαινισατεεν·καινι·σατεεγκαινισασθεεν·καινι·σασθε
3rdεγκαινισατωσαν, εγκαινισαντωνεν·καινι·σατωσαν, εν·καινι·σαντων classicalεγκαινισασθωσαν, εγκαινισασθωνεν·καινι·σασθωσαν, εν·καινι·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εγκαινισαι[LXX]​εν·καινι·σαιεγκαινισασθαι​εν·καινι·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεγκαινισασαεγκαινισαςεγκαινισανεν·καινι·σασ·αεν·καινι·σα[ντ]·ςεν·καινι·σαν[τ]
Nom
Accεγκαινισασανεγκαινισανταεν·καινι·σασ·ανεν·καινι·σαντ·α
Datεγκαινισασῃεγκαινισαντιεν·καινι·σασ·ῃεν·καινι·σαντ·ι
Genεγκαινισασηςεγκαινισαντοςεν·καινι·σασ·ηςεν·καινι·σαντ·ος
PlVocεγκαινισασαιεγκαινισαντεςεγκαινισανταεν·καινι·σασ·αιεν·καινι·σαντ·εςεν·καινι·σαντ·α
Nom
Accεγκαινισασαςεγκαινισανταςεν·καινι·σασ·αςεν·καινι·σαντ·ας
Datεγκαινισασαιςεγκαινισασι, εγκαινισασινεν·καινι·σασ·αιςεν·καινι·σα[ντ]·σι(ν)
Genεγκαινισασωνεγκαινισαντωνεν·καινι·σασ·ωνεν·καινι·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεγκαινισαμενηεγκαινισαμενεεν·καινι·σαμεν·ηεν·καινι·σαμεν·ε
Nomεγκαινισαμενοςεν·καινι·σαμεν·ος
Accεγκαινισαμενηνεγκαινισαμενονεν·καινι·σαμεν·ηνεν·καινι·σαμεν·ον
Datεγκαινισαμενῃεγκαινισαμενῳεν·καινι·σαμεν·ῃεν·καινι·σαμεν·ῳ
Genεγκαινισαμενηςεγκαινισαμενουεν·καινι·σαμεν·ηςεν·καινι·σαμεν·ου
PlVocεγκαινισαμεναιεγκαινισαμενοιεγκαινισαμεναεν·καινι·σαμεν·αιεν·καινι·σαμεν·οιεν·καινι·σαμεν·α
Nom
Accεγκαινισαμεναςεγκαινισαμενουςεν·καινι·σαμεν·αςεν·καινι·σαμεν·ους
Datεγκαινισαμεναιςεγκαινισαμενοιςεν·καινι·σαμεν·αιςεν·καινι·σαμεν·οις
Genεγκαινισαμενωνεγκαινισαμενωνεν·καινι·σαμεν·ωνεν·καινι·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγκεκαινισμαιεν·κεκαινισ·μαι
2ndεγκεκαινισαιεν·κεκαινισ·[σ]αι
3rdεγκεκαινισται[GNT]εν·κεκαινισ·ται
Pl1stεγκεκαινισμεθαεν·κεκαινισ·μεθα
2ndεγκεκαινισθεεν·κεκαινισ·[σ]θε
3rdεγκεκαινιδαταιεν·κεκαινισ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγκεκαινισομαιεν·κεκαινισ·[σ]ομαι
2ndεγκεκαινισῃ, εγκεκαινισειεν·κεκαινισ·[σ]ῃ, εν·κεκαινισ·[σ]ει classical
3rdεγκεκαινισεταιεν·κεκαινισ·[σ]εται
Pl1stεγκεκαινισομεθαεν·κεκαινισ·[σ]ομεθα
2ndεγκεκαινισεσθεεν·κεκαινισ·[σ]εσθε
3rdεγκεκαινισονταιεν·κεκαινισ·[σ]ονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγκεκαινισοιμηνεν·κεκαινισ·[σ]οιμην
2ndεγκεκαινισοιοεν·κεκαινισ·[σ]οιο
3rdεγκεκαινισοιτοεν·κεκαινισ·[σ]οιτο
Pl1stεγκεκαινισοιμεθαεν·κεκαινισ·[σ]οιμεθα
2ndεγκεκαινισοισθεεν·κεκαινισ·[σ]οισθε
3rdεγκεκαινισοιντοεν·κεκαινισ·[σ]οιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεγκεκαινισοεν·κεκαινισ·[σ]ο
3rdεγκεκαινισθωεν·κεκαινισ·[σ]θω
Pl1st
2ndεγκεκαινισθεεν·κεκαινισ·[σ]θε
3rdεγκεκαινισθωσαν, εγκεκαινισθωνεν·κεκαινισ·[σ]θωσαν, εν·κεκαινισ·[σ]θων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εγκεκαινισθαι​εν·κεκαινισ·[σ]θαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εγκεκαινισεσθαι​εν·κεκαινισ·[σ]εσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεγκεκαινισμενηεγκεκαινισμενεεν·κεκαινισ·μεν·ηεν·κεκαινισ·μεν·ε
Nomεγκεκαινισμενοςεν·κεκαινισ·μεν·ος
Accεγκεκαινισμενηνεγκεκαινισμενονεν·κεκαινισ·μεν·ηνεν·κεκαινισ·μεν·ον
Datεγκεκαινισμενῃεγκεκαινισμενῳεν·κεκαινισ·μεν·ῃεν·κεκαινισ·μεν·ῳ
Genεγκεκαινισμενηςεγκεκαινισμενουεν·κεκαινισ·μεν·ηςεν·κεκαινισ·μεν·ου
PlVocεγκεκαινισμεναιεγκεκαινισμενοιεγκεκαινισμεναεν·κεκαινισ·μεν·αιεν·κεκαινισ·μεν·οιεν·κεκαινισ·μεν·α
Nom
Accεγκεκαινισμεναςεγκεκαινισμενουςεν·κεκαινισ·μεν·αςεν·κεκαινισ·μεν·ους
Datεγκεκαινισμεναιςεγκεκαινισμενοιςεν·κεκαινισ·μεν·αιςεν·κεκαινισ·μεν·οις
Genεγκεκαινισμενωνεγκεκαινισμενωνεν·κεκαινισ·μεν·ωνεν·κεκαινισ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενεκεκαινισμηνεν·ε·κεκαινισ·μην
2ndενεκεκαινισοεν·ε·κεκαινισ·[σ]ο
3rdενεκεκαινιστοεν·ε·κεκαινισ·το
Pl1stενεκεκαινισμεθαεν·ε·κεκαινισ·μεθα
2ndενεκεκαινισθεεν·ε·κεκαινισ·[σ]θε
3rdενεκεκαινιδατοεν·ε·κεκαινισ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγκεκαινισμηνεν·[ε]·κεκαινισ·μην
2ndεγκεκαινισοεν·[ε]·κεκαινισ·[σ]ο
3rdεγκεκαινιστοεν·[ε]·κεκαινισ·το
Pl1stεγκεκαινισμεθαεν·[ε]·κεκαινισ·μεθα
2ndεγκεκαινισθεεν·[ε]·κεκαινισ·[σ]θε
3rdεγκεκαινιδατοεν·[ε]·κεκαινισ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stενεκαινισθηνεν·ε·καινισ·θην
2ndενεκαινισθηςεν·ε·καινισ·θης
3rdενεκαινισθη[LXX]εν·ε·καινισ·θη
Pl1stενεκαινισθημενεν·ε·καινισ·θημεν
2ndενεκαινισθητεεν·ε·καινισ·θητε
3rdενεκαινισθησανεν·ε·καινισ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεγκαινισθησομαιεν·καινισ·θησομαι
2ndεγκαινισθησῃ, εγκαινισθησειεν·καινισ·θησῃ, εν·καινισ·θησει classical
3rdεγκαινισθησεταιεν·καινισ·θησεται
Pl1stεγκαινισθησομεθαεν·καινισ·θησομεθα
2ndεγκαινισθησεσθεεν·καινισ·θησεσθε
3rdεγκαινισθησονταιεν·καινισ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεγκαινισθωεν·καινισ·θω
2ndεγκαινισθῃςεν·καινισ·θῃς
3rdεγκαινισθῃεν·καινισ·θῃ
Pl1stεγκαινισθωμενεν·καινισ·θωμεν
2ndεγκαινισθητεεν·καινισ·θητε
3rdεγκαινισθωσιν, εγκαινισθωσιεν·καινισ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεγκαινισθειηνεν·καινισ·θειην
2ndεγκαινισθειηςεν·καινισ·θειης
3rdεγκαινισθειηεν·καινισ·θειη
Pl1stεγκαινισθειημεν, εγκαινισθειμενεν·καινισ·θειημεν, εν·καινισ·θειμεν classical
2ndεγκαινισθειητε, εγκαινισθειτεεν·καινισ·θειητε, εν·καινισ·θειτε classical
3rdεγκαινισθειησαν, εγκαινισθειενεν·καινισ·θειησαν, εν·καινισ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεγκαινισθησοιμηνεν·καινισ·θησοιμην
2ndεγκαινισθησοιοεν·καινισ·θησοιο
3rdεγκαινισθησοιτοεν·καινισ·θησοιτο
Pl1stεγκαινισθησοιμεθαεν·καινισ·θησοιμεθα
2ndεγκαινισθησοισθεεν·καινισ·θησοισθε
3rdεγκαινισθησοιντοεν·καινισ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndεγκαινισθητιεν·καινισ·θητι
3rdεγκαινισθητωεν·καινισ·θητω
Pl1st
2ndεγκαινισθητεεν·καινισ·θητε
3rdεγκαινισθητωσαν, εγκαινισθεντωνεν·καινισ·θητωσαν, εν·καινισ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
εγκαινισθηναι​εν·καινισ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
εγκαινισθησεσθαι​εν·καινισ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεγκαινισθεισαεγκαινισθειςεγκαινισθενεν·καινισ·θεισ·αεν·καινισ·θει[ντ]·ςεν·καινισ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accεγκαινισθεισανεγκαινισθενταεν·καινισ·θεισ·ανεν·καινισ·θε[ι]ντ·α
Datεγκαινισθεισῃεγκαινισθεντιεν·καινισ·θεισ·ῃεν·καινισ·θε[ι]ντ·ι
Genεγκαινισθεισηςεγκαινισθεντοςεν·καινισ·θεισ·ηςεν·καινισ·θε[ι]ντ·ος
PlVocεγκαινισθεισαιεγκαινισθεντεςεγκαινισθενταεν·καινισ·θεισ·αιεν·καινισ·θε[ι]ντ·εςεν·καινισ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accεγκαινισθεισαςεγκαινισθενταςεν·καινισ·θεισ·αςεν·καινισ·θε[ι]ντ·ας
Datεγκαινισθεισαιςεγκαινισθεισι, εγκαινισθεισινεν·καινισ·θεισ·αιςεν·καινισ·θει[ντ]·σι(ν)
Genεγκαινισθεισωνεγκαινισθεντωνεν·καινισ·θεισ·ωνεν·καινισ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεγκαινισθησομενηεγκαινισθησομενεεν·καινισ·θησομεν·ηεν·καινισ·θησομεν·ε
Nomεγκαινισθησομενοςεν·καινισ·θησομεν·ος
Accεγκαινισθησομενηνεγκαινισθησομενονεν·καινισ·θησομεν·ηνεν·καινισ·θησομεν·ον
Datεγκαινισθησομενῃεγκαινισθησομενῳεν·καινισ·θησομεν·ῃεν·καινισ·θησομεν·ῳ
Genεγκαινισθησομενηςεγκαινισθησομενουεν·καινισ·θησομεν·ηςεν·καινισ·θησομεν·ου
PlVocεγκαινισθησομεναιεγκαινισθησομενοιεγκαινισθησομεναεν·καινισ·θησομεν·αιεν·καινισ·θησομεν·οιεν·καινισ·θησομεν·α
Nom
Accεγκαινισθησομεναςεγκαινισθησομενουςεν·καινισ·θησομεν·αςεν·καινισ·θησομεν·ους
Datεγκαινισθησομεναιςεγκαινισθησομενοιςεν·καινισ·θησομεν·αιςεν·καινισ·θησομεν·οις
Genεγκαινισθησομενωνεγκαινισθησομενωνεν·καινισ·θησομεν·ωνεν·καινισ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 03-Apr-2020 16:26:16 EDT