ενειλεω • ENEILEW • eneileō

Search: ενειλημενη

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ενειλημενῃ; ενειλημενηἐνειλέωεν·ειλη·μεν·ῃ; εν·ειλη·μεν·ηperf mp ptcp fem dat sg; perf mp ptcp fem nom|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ενειλημενηἐνειλέωεν·ειλη·μεν·ηperf mp ptcp fem nom|voc sg
ενειλημενῃἐνειλέωεν·ειλη·μεν·ῃperf mp ptcp fem dat sg

ἐν·ειλέω (-, -, εν+ειλη·σ-, -, εν+ειλη-, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενειλησαεν·ε·ειλη·σαενειλησαμηνεν·ε·ειλη·σαμην
2ndενειλησαςεν·ε·ειλη·σαςενειλησωεν·ε·ειλη·σω
3rdενειλησεν[GNT], ενειλησεεν·ε·ειλη·σε(ν), εν·ε·ειλη·σε(ν)ενειλησατοεν·ε·ειλη·σατο
Pl1stενειλησαμενεν·ε·ειλη·σαμενενειλησαμεθαεν·ε·ειλη·σαμεθα
2ndενειλησατεεν·ε·ειλη·σατεενειλησασθεεν·ε·ειλη·σασθε
3rdενειλησανεν·ε·ειλη·σανενειλησαντοεν·ε·ειλη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενειλησωεν·ειλη·σωενειλησωμαιεν·ειλη·σωμαι
2ndενειλησῃςεν·ειλη·σῃςενειλησῃεν·ειλη·σῃ
3rdενειλησῃεν·ειλη·σῃενειλησηταιεν·ειλη·σηται
Pl1stενειλησωμενεν·ειλη·σωμενενειλησωμεθαεν·ειλη·σωμεθα
2ndενειλησητεεν·ειλη·σητεενειλησησθεεν·ειλη·σησθε
3rdενειλησωσιν, ενειλησωσιεν·ειλη·σωσι(ν)ενειλησωνταιεν·ειλη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενειλησαιμιεν·ειλη·σαιμιενειλησαιμηνεν·ειλη·σαιμην
2ndενειλησαις, ενειλησειαςεν·ειλη·σαις, εν·ειλη·σειας classicalενειλησαιοεν·ειλη·σαιο
3rdενειλησαι, ενειλησειεεν·ειλη·σαι, εν·ειλη·σειε classicalενειλησαιτοεν·ειλη·σαιτο
Pl1stενειλησαιμενεν·ειλη·σαιμενενειλησαιμεθαεν·ειλη·σαιμεθα
2ndενειλησαιτεεν·ειλη·σαιτεενειλησαισθεεν·ειλη·σαισθε
3rdενειλησαιεν, ενειλησαισαν, ενειλησειαν, ενειλησειενεν·ειλη·σαιεν, εν·ειλη·σαισαν alt, εν·ειλη·σειαν classical, εν·ειλη·σειεν classicalενειλησαιντοεν·ειλη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndενειλησονεν·ειλη·σονενειλησαιεν·ειλη·σαι
3rdενειλησατωεν·ειλη·σατωενειλησασθωεν·ειλη·σασθω
Pl1st
2ndενειλησατεεν·ειλη·σατεενειλησασθεεν·ειλη·σασθε
3rdενειλησατωσαν, ενειλησαντωνεν·ειλη·σατωσαν, εν·ειλη·σαντων classicalενειλησασθωσαν, ενειλησασθωνεν·ειλη·σασθωσαν, εν·ειλη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ενειλησαι​εν·ειλη·σαι​ενειλησασθαι​εν·ειλη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocενειλησασαενειλησαςενειλησανεν·ειλη·σασ·αεν·ειλη·σα[ντ]·ςεν·ειλη·σαν[τ]
Nom
Accενειλησασανενειλησανταεν·ειλη·σασ·ανεν·ειλη·σαντ·α
Datενειλησασῃενειλησαντιεν·ειλη·σασ·ῃεν·ειλη·σαντ·ι
Genενειλησασηςενειλησαντοςεν·ειλη·σασ·ηςεν·ειλη·σαντ·ος
PlVocενειλησασαιενειλησαντεςενειλησανταεν·ειλη·σασ·αιεν·ειλη·σαντ·εςεν·ειλη·σαντ·α
Nom
Accενειλησασαςενειλησανταςεν·ειλη·σασ·αςεν·ειλη·σαντ·ας
Datενειλησασαιςενειλησασι, ενειλησασινεν·ειλη·σασ·αιςεν·ειλη·σα[ντ]·σι(ν)
Genενειλησασωνενειλησαντωνεν·ειλη·σασ·ωνεν·ειλη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocενειλησαμενηενειλησαμενεεν·ειλη·σαμεν·ηεν·ειλη·σαμεν·ε
Nomενειλησαμενοςεν·ειλη·σαμεν·ος
Accενειλησαμενηνενειλησαμενονεν·ειλη·σαμεν·ηνεν·ειλη·σαμεν·ον
Datενειλησαμενῃενειλησαμενῳεν·ειλη·σαμεν·ῃεν·ειλη·σαμεν·ῳ
Genενειλησαμενηςενειλησαμενουεν·ειλη·σαμεν·ηςεν·ειλη·σαμεν·ου
PlVocενειλησαμεναιενειλησαμενοιενειλησαμεναεν·ειλη·σαμεν·αιεν·ειλη·σαμεν·οιεν·ειλη·σαμεν·α
Nom
Accενειλησαμεναςενειλησαμενουςεν·ειλη·σαμεν·αςεν·ειλη·σαμεν·ους
Datενειλησαμεναιςενειλησαμενοιςεν·ειλη·σαμεν·αιςεν·ειλη·σαμεν·οις
Genενειλησαμενωνενειλησαμενωνεν·ειλη·σαμεν·ωνεν·ειλη·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενειλημαιεν·ειλη·μαι
2ndενειλησαιεν·ειλη·σαι
3rdενειληταιεν·ειλη·ται
Pl1stενειλημεθαεν·ειλη·μεθα
2ndενειλησθεεν·ειλη·σθε
3rdενειληνταιεν·ειλη·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενειλησομαιεν·ειλη·σομαι
2ndενειλησῃ, ενειλησειεν·ειλη·σῃ, εν·ειλη·σει classical
3rdενειλησεταιεν·ειλη·σεται
Pl1stενειλησομεθαεν·ειλη·σομεθα
2ndενειλησεσθεεν·ειλη·σεσθε
3rdενειλησονταιεν·ειλη·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενειλησοιμηνεν·ειλη·σοιμην
2ndενειλησοιοεν·ειλη·σοιο
3rdενειλησοιτοεν·ειλη·σοιτο
Pl1stενειλησοιμεθαεν·ειλη·σοιμεθα
2ndενειλησοισθεεν·ειλη·σοισθε
3rdενειλησοιντοεν·ειλη·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndενειλησοεν·ειλη·σο
3rdενειλησθωεν·ειλη·σθω
Pl1st
2ndενειλησθεεν·ειλη·σθε
3rdενειλησθωσαν, ενειλησθωνεν·ειλη·σθωσαν, εν·ειλη·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ενειλησθαι​εν·ειλη·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ενειλησεσθαι​εν·ειλη·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocενειλημενη[LXX]ενειλημενεεν·ειλη·μεν·ηεν·ειλη·μεν·ε
Nomενειλημενοςεν·ειλη·μεν·ος
Accενειλημενηνενειλημενονεν·ειλη·μεν·ηνεν·ειλη·μεν·ον
Datενειλημενῃενειλημενῳεν·ειλη·μεν·ῃεν·ειλη·μεν·ῳ
Genενειλημενηςενειλημενουεν·ειλη·μεν·ηςεν·ειλη·μεν·ου
PlVocενειλημεναιενειλημενοιενειλημεναεν·ειλη·μεν·αιεν·ειλη·μεν·οιεν·ειλη·μεν·α
Nom
Accενειλημεναςενειλημενουςεν·ειλη·μεν·αςεν·ειλη·μεν·ους
Datενειλημεναιςενειλημενοιςεν·ειλη·μεν·αιςεν·ειλη·μεν·οις
Genενειλημενωνενειλημενωνεν·ειλη·μεν·ωνεν·ειλη·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενειλημηνεν·ε·ειλη·μην
2ndενειλησοεν·ε·ειλη·σο
3rdενειλητοεν·ε·ειλη·το
Pl1stενειλημεθαεν·ε·ειλη·μεθα
2ndενειλησθεεν·ε·ειλη·σθε
3rdενειληντοεν·ε·ειλη·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 11-Nov-2019 23:07:05 EST