ενθυμεομαι • ENQUMEOMAI • enthumeomai

Search: ενεθυμηθη

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ενεθυμηθηἐνθυμέομαιεν·ε·θυμη·θηaor θη ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ενεθυμηθηἐνθυμέομαιεν·ε·θυμη·θηaor θη ind 3rd sg

ἐν·θυμέομαι (εν+θυμ(ε)-, -, -, -, εν+τεθυμη-, εν+θυμη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενθυμουμαιεν·θυμ(ε)·ομαι
2ndενθυμῃ, ενθυμει, ενθυμεισαιεν·θυμ(ε)·ῃ, εν·θυμ(ε)·ει classical, εν·θυμ(ε)·εσαι alt
3rdενθυμειταιεν·θυμ(ε)·εται
Pl1stενθυμουμεθαεν·θυμ(ε)·ομεθα
2ndενθυμεισθε[GNT]εν·θυμ(ε)·εσθε
3rdενθυμουνται[LXX]εν·θυμ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενθυμωμαιεν·θυμ(ε)·ωμαι
2ndενθυμῃεν·θυμ(ε)·ῃ
3rdενθυμηταιεν·θυμ(ε)·ηται
Pl1stενθυμωμεθαεν·θυμ(ε)·ωμεθα
2ndενθυμησθεεν·θυμ(ε)·ησθε
3rdενθυμωνταιεν·θυμ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενθυμοιμηνεν·θυμ(ε)·οιμην
2ndενθυμοιοεν·θυμ(ε)·οιο
3rdενθυμοιτοεν·θυμ(ε)·οιτο
Pl1stενθυμοιμεθαεν·θυμ(ε)·οιμεθα
2ndενθυμοισθεεν·θυμ(ε)·οισθε
3rdενθυμοιντοεν·θυμ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndενθυμουεν·θυμ(ε)·ου
3rdενθυμεισθωεν·θυμ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndενθυμεισθε[GNT]εν·θυμ(ε)·εσθε
3rdενθυμεισθωσαν, ενθυμεισθωνεν·θυμ(ε)·εσθωσαν, εν·θυμ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ενθυμεισθαι​εν·θυμ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocενθυμουμενηενθυμουμενεεν·θυμ(ε)·ομεν·ηεν·θυμ(ε)·ομεν·ε
Nomενθυμουμενος[LXX]εν·θυμ(ε)·ομεν·ος
Accενθυμουμενηνενθυμουμενονεν·θυμ(ε)·ομεν·ηνεν·θυμ(ε)·ομεν·ον
Datενθυμουμενῃενθυμουμενῳεν·θυμ(ε)·ομεν·ῃεν·θυμ(ε)·ομεν·ῳ
Genενθυμουμενηςενθυμουμενουεν·θυμ(ε)·ομεν·ηςεν·θυμ(ε)·ομεν·ου
PlVocενθυμουμεναιενθυμουμενοιενθυμουμεναεν·θυμ(ε)·ομεν·αιεν·θυμ(ε)·ομεν·οιεν·θυμ(ε)·ομεν·α
Nom
Accενθυμουμεναςενθυμουμενουςεν·θυμ(ε)·ομεν·αςεν·θυμ(ε)·ομεν·ους
Datενθυμουμεναιςενθυμουμενοιςεν·θυμ(ε)·ομεν·αιςεν·θυμ(ε)·ομεν·οις
Genενθυμουμενωνενθυμουμενωνεν·θυμ(ε)·ομεν·ωνεν·θυμ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενεθυμουμηνεν·ε·θυμ(ε)·ομην
2ndενεθυμουεν·ε·θυμ(ε)·ου
3rdενεθυμειτο[LXX]εν·ε·θυμ(ε)·ετο
Pl1stενεθυμουμεθαεν·ε·θυμ(ε)·ομεθα
2ndενεθυμεισθεεν·ε·θυμ(ε)·εσθε
3rdενεθυμουντοεν·ε·θυμ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεντεθυμημαιεν·τεθυμη·μαι
2ndεντεθυμησαιεν·τεθυμη·σαι
3rdεντεθυμηταιεν·τεθυμη·ται
Pl1stεντεθυμημεθαεν·τεθυμη·μεθα
2ndεντεθυμησθεεν·τεθυμη·σθε
3rdεντεθυμηνταιεν·τεθυμη·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεντεθυμησομαιεν·τεθυμη·σομαι
2ndεντεθυμησῃ, εντεθυμησειεν·τεθυμη·σῃ, εν·τεθυμη·σει classical
3rdεντεθυμησεταιεν·τεθυμη·σεται
Pl1stεντεθυμησομεθαεν·τεθυμη·σομεθα
2ndεντεθυμησεσθεεν·τεθυμη·σεσθε
3rdεντεθυμησονταιεν·τεθυμη·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεντεθυμησοιμηνεν·τεθυμη·σοιμην
2ndεντεθυμησοιοεν·τεθυμη·σοιο
3rdεντεθυμησοιτοεν·τεθυμη·σοιτο
Pl1stεντεθυμησοιμεθαεν·τεθυμη·σοιμεθα
2ndεντεθυμησοισθεεν·τεθυμη·σοισθε
3rdεντεθυμησοιντοεν·τεθυμη·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεντεθυμησοεν·τεθυμη·σο
3rdεντεθυμησθωεν·τεθυμη·σθω
Pl1st
2ndεντεθυμησθεεν·τεθυμη·σθε
3rdεντεθυμησθωσαν, εντεθυμησθωνεν·τεθυμη·σθωσαν, εν·τεθυμη·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εντεθυμησθαι​εν·τεθυμη·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εντεθυμησεσθαι​εν·τεθυμη·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεντεθυμημενηεντεθυμημενεεν·τεθυμη·μεν·ηεν·τεθυμη·μεν·ε
Nomεντεθυμημενοςεν·τεθυμη·μεν·ος
Accεντεθυμημενηνεντεθυμημενονεν·τεθυμη·μεν·ηνεν·τεθυμη·μεν·ον
Datεντεθυμημενῃεντεθυμημενῳεν·τεθυμη·μεν·ῃεν·τεθυμη·μεν·ῳ
Genεντεθυμημενης[LXX]εντεθυμημενουεν·τεθυμη·μεν·ηςεν·τεθυμη·μεν·ου
PlVocεντεθυμημεναιεντεθυμημενοιεντεθυμημεναεν·τεθυμη·μεν·αιεν·τεθυμη·μεν·οιεν·τεθυμη·μεν·α
Nom
Accεντεθυμημεναςεντεθυμημενουςεν·τεθυμη·μεν·αςεν·τεθυμη·μεν·ους
Datεντεθυμημεναιςεντεθυμημενοιςεν·τεθυμη·μεν·αιςεν·τεθυμη·μεν·οις
Genεντεθυμημενωνεντεθυμημενωνεν·τεθυμη·μεν·ωνεν·τεθυμη·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενετεθυμημηνεν·ε·τεθυμη·μην
2ndενετεθυμησοεν·ε·τεθυμη·σο
3rdενετεθυμητοεν·ε·τεθυμη·το
Pl1stενετεθυμημεθαεν·ε·τεθυμη·μεθα
2ndενετεθυμησθεεν·ε·τεθυμη·σθε
3rdενετεθυμηντοεν·ε·τεθυμη·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεντεθυμημηνεν·[ε]·τεθυμη·μην
2ndεντεθυμησοεν·[ε]·τεθυμη·σο
3rdεντεθυμητοεν·[ε]·τεθυμη·το
Pl1stεντεθυμημεθαεν·[ε]·τεθυμη·μεθα
2ndεντεθυμησθεεν·[ε]·τεθυμη·σθε
3rdεντεθυμηντοεν·[ε]·τεθυμη·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stενεθυμηθηνεν·ε·θυμη·θην
2ndενεθυμηθηςεν·ε·θυμη·θης
3rdενεθυμηθη[LXX]εν·ε·θυμη·θη
Pl1stενεθυμηθημενεν·ε·θυμη·θημεν
2ndενεθυμηθητεεν·ε·θυμη·θητε
3rdενεθυμηθησαν[LXX]εν·ε·θυμη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stενθυμηθησομαιεν·θυμη·θησομαι
2ndενθυμηθησῃ, ενθυμηθησειεν·θυμη·θησῃ, εν·θυμη·θησει classical
3rdενθυμηθησεται[LXX]εν·θυμη·θησεται
Pl1stενθυμηθησομεθαεν·θυμη·θησομεθα
2ndενθυμηθησεσθεεν·θυμη·θησεσθε
3rdενθυμηθησονταιεν·θυμη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stενθυμηθωεν·θυμη·θω
2ndενθυμηθῃς[LXX]εν·θυμη·θῃς
3rdενθυμηθῃεν·θυμη·θῃ
Pl1stενθυμηθωμεν[LXX]εν·θυμη·θωμεν
2ndενθυμηθητεεν·θυμη·θητε
3rdενθυμηθωσιν, ενθυμηθωσιεν·θυμη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stενθυμηθειηνεν·θυμη·θειην
2ndενθυμηθειηςεν·θυμη·θειης
3rdενθυμηθειηεν·θυμη·θειη
Pl1stενθυμηθειημεν, ενθυμηθειμενεν·θυμη·θειημεν, εν·θυμη·θειμεν classical
2ndενθυμηθειητε, ενθυμηθειτεεν·θυμη·θειητε, εν·θυμη·θειτε classical
3rdενθυμηθειησαν, ενθυμηθειενεν·θυμη·θειησαν, εν·θυμη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stενθυμηθησοιμηνεν·θυμη·θησοιμην
2ndενθυμηθησοιοεν·θυμη·θησοιο
3rdενθυμηθησοιτοεν·θυμη·θησοιτο
Pl1stενθυμηθησοιμεθαεν·θυμη·θησοιμεθα
2ndενθυμηθησοισθεεν·θυμη·θησοισθε
3rdενθυμηθησοιντοεν·θυμη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndενθυμηθητι[LXX]εν·θυμη·θητι
3rdενθυμηθητωεν·θυμη·θητω
Pl1st
2ndενθυμηθητεεν·θυμη·θητε
3rdενθυμηθητωσαν, ενθυμηθεντωνεν·θυμη·θητωσαν, εν·θυμη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
ενθυμηθηναι[LXX]​εν·θυμη·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
ενθυμηθησεσθαι​εν·θυμη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocενθυμηθεισαενθυμηθεις[LXX]ενθυμηθενεν·θυμη·θεισ·αεν·θυμη·θει[ντ]·ςεν·θυμη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accενθυμηθεισανενθυμηθενταεν·θυμη·θεισ·ανεν·θυμη·θε[ι]ντ·α
Datενθυμηθεισῃενθυμηθεντιεν·θυμη·θεισ·ῃεν·θυμη·θε[ι]ντ·ι
Genενθυμηθεισηςενθυμηθεντος[GNT]εν·θυμη·θεισ·ηςεν·θυμη·θε[ι]ντ·ος
PlVocενθυμηθεισαιενθυμηθεντες[LXX]ενθυμηθενταεν·θυμη·θεισ·αιεν·θυμη·θε[ι]ντ·εςεν·θυμη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accενθυμηθεισαςενθυμηθενταςεν·θυμη·θεισ·αςεν·θυμη·θε[ι]ντ·ας
Datενθυμηθεισαιςενθυμηθεισι, ενθυμηθεισινεν·θυμη·θεισ·αιςεν·θυμη·θει[ντ]·σι(ν)
Genενθυμηθεισωνενθυμηθεντωνεν·θυμη·θεισ·ωνεν·θυμη·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocενθυμηθησομενηενθυμηθησομενεεν·θυμη·θησομεν·ηεν·θυμη·θησομεν·ε
Nomενθυμηθησομενοςεν·θυμη·θησομεν·ος
Accενθυμηθησομενηνενθυμηθησομενονεν·θυμη·θησομεν·ηνεν·θυμη·θησομεν·ον
Datενθυμηθησομενῃενθυμηθησομενῳεν·θυμη·θησομεν·ῃεν·θυμη·θησομεν·ῳ
Genενθυμηθησομενηςενθυμηθησομενουεν·θυμη·θησομεν·ηςεν·θυμη·θησομεν·ου
PlVocενθυμηθησομεναιενθυμηθησομενοιενθυμηθησομεναεν·θυμη·θησομεν·αιεν·θυμη·θησομεν·οιεν·θυμη·θησομεν·α
Nom
Accενθυμηθησομεναςενθυμηθησομενουςεν·θυμη·θησομεν·αςεν·θυμη·θησομεν·ους
Datενθυμηθησομεναιςενθυμηθησομενοιςεν·θυμη·θησομεν·αιςεν·θυμη·θησομεν·οις
Genενθυμηθησομενωνενθυμηθησομενωνεν·θυμη·θησομεν·ωνεν·θυμη·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 21-Nov-2019 19:33:56 EST