ενεδρευω • ENEDREUW • enedreuō

Search: ενεδρευει

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ενεδρευει; ενεδρευειἐνεδρεύωεν·εδρευ·ει; εν·εδρευ·ειpres act ind 3rd sg; pres mp ind 2nd sg classical
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ενεδρευειἐνεδρεύωεν·εδρευ·ειpres act ind 3rd sg
ενεδρευειἐνεδρεύωεν·εδρευ·ειpres mp ind 2nd sg classical

ἐν·εδρεύω (εν+εδρευ-, εν+εδρευ·σ-, εν+εδρευ·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενεδρευωεν·εδρευ·ωενεδρευομαιεν·εδρευ·ομαι
2ndενεδρευειςεν·εδρευ·ειςενεδρευῃ, ενεδρευει[LXX], ενεδρευεσαιεν·εδρευ·ῃ, εν·εδρευ·ει classical, εν·εδρευ·εσαι alt
3rdενεδρευει[LXX]εν·εδρευ·ειενεδρευεταιεν·εδρευ·εται
Pl1stενεδρευομενεν·εδρευ·ομενενεδρευομεθαεν·εδρευ·ομεθα
2ndενεδρευετεεν·εδρευ·ετεενεδρευεσθεεν·εδρευ·εσθε
3rdενεδρευουσιν[GNT], ενεδρευουσιεν·εδρευ·ουσι(ν), εν·εδρευ·ουσι(ν)ενεδρευονταιεν·εδρευ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενεδρευωεν·εδρευ·ωενεδρευωμαιεν·εδρευ·ωμαι
2ndενεδρευῃςεν·εδρευ·ῃςενεδρευῃεν·εδρευ·ῃ
3rdενεδρευῃεν·εδρευ·ῃενεδρευηταιεν·εδρευ·ηται
Pl1stενεδρευωμενεν·εδρευ·ωμενενεδρευωμεθαεν·εδρευ·ωμεθα
2ndενεδρευητεεν·εδρευ·ητεενεδρευησθεεν·εδρευ·ησθε
3rdενεδρευωσιν, ενεδρευωσιεν·εδρευ·ωσι(ν)ενεδρευωνταιεν·εδρευ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενεδρευοιμιεν·εδρευ·οιμιενεδρευοιμηνεν·εδρευ·οιμην
2ndενεδρευοιςεν·εδρευ·οιςενεδρευοιοεν·εδρευ·οιο
3rdενεδρευοιεν·εδρευ·οιενεδρευοιτοεν·εδρευ·οιτο
Pl1stενεδρευοιμενεν·εδρευ·οιμενενεδρευοιμεθαεν·εδρευ·οιμεθα
2ndενεδρευοιτεεν·εδρευ·οιτεενεδρευοισθεεν·εδρευ·οισθε
3rdενεδρευοιεν, ενεδρευοισανεν·εδρευ·οιεν, εν·εδρευ·οισαν altενεδρευοιντοεν·εδρευ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndενεδρευε[LXX]εν·εδρευ·εενεδρευουεν·εδρευ·ου
3rdενεδρευετωεν·εδρευ·ετωενεδρευεσθωεν·εδρευ·εσθω
Pl1st
2ndενεδρευετεεν·εδρευ·ετεενεδρευεσθεεν·εδρευ·εσθε
3rdενεδρευετωσαν, ενεδρευοντων[LXX]εν·εδρευ·ετωσαν, εν·εδρευ·οντων classicalενεδρευεσθωσαν, ενεδρευεσθωνεν·εδρευ·εσθωσαν, εν·εδρευ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ενεδρευειν[LXX]​εν·εδρευ·εινενεδρευεσθαι​εν·εδρευ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocενεδρευουσα[LXX]ενεδρευονεν·εδρευ·ουσ·αεν·εδρευ·ο[υ]ν[τ]
Nomενεδρευων[LXX]εν·εδρευ·ο[υ]ν[τ]·^
Accενεδρευουσανενεδρευονταεν·εδρευ·ουσ·ανεν·εδρευ·ο[υ]ντ·α
Datενεδρευουσῃενεδρευοντιεν·εδρευ·ουσ·ῃεν·εδρευ·ο[υ]ντ·ι
Genενεδρευουσηςενεδρευοντος[LXX]εν·εδρευ·ουσ·ηςεν·εδρευ·ο[υ]ντ·ος
PlVocενεδρευουσαιενεδρευοντες[GNT][LXX]ενεδρευονταεν·εδρευ·ουσ·αιεν·εδρευ·ο[υ]ντ·εςεν·εδρευ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accενεδρευουσαςενεδρευοντας[LXX]εν·εδρευ·ουσ·αςεν·εδρευ·ο[υ]ντ·ας
Datενεδρευουσαιςενεδρευουσι, ενεδρευουσιν[GNT]εν·εδρευ·ουσ·αιςεν·εδρευ·ου[ντ]·σι(ν), εν·εδρευ·ου[ντ]·σι(ν)
Genενεδρευουσωνενεδρευοντων[LXX]εν·εδρευ·ουσ·ωνεν·εδρευ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocενεδρευομενηενεδρευομενεεν·εδρευ·ομεν·ηεν·εδρευ·ομεν·ε
Nomενεδρευομενοςεν·εδρευ·ομεν·ος
Accενεδρευομενηνενεδρευομενονεν·εδρευ·ομεν·ηνεν·εδρευ·ομεν·ον
Datενεδρευομενῃενεδρευομενῳεν·εδρευ·ομεν·ῃεν·εδρευ·ομεν·ῳ
Genενεδρευομενηςενεδρευομενουεν·εδρευ·ομεν·ηςεν·εδρευ·ομεν·ου
PlVocενεδρευομεναιενεδρευομενοιενεδρευομεναεν·εδρευ·ομεν·αιεν·εδρευ·ομεν·οιεν·εδρευ·ομεν·α
Nom
Accενεδρευομεναςενεδρευομενουςεν·εδρευ·ομεν·αςεν·εδρευ·ομεν·ους
Datενεδρευομεναιςενεδρευομενοιςεν·εδρευ·ομεν·αιςεν·εδρευ·ομεν·οις
Genενεδρευομενωνενεδρευομενωνεν·εδρευ·ομεν·ωνεν·εδρευ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενηδρευονεν·ε·εδρευ·ονενηδρευομηνεν·ε·εδρευ·ομην
2ndενηδρευεςεν·ε·εδρευ·εςενηδρευουεν·ε·εδρευ·ου
3rdενηδρευεν, ενηδρευεεν·ε·εδρευ·ε(ν)ενηδρευετοεν·ε·εδρευ·ετο
Pl1stενηδρευομενεν·ε·εδρευ·ομενενηδρευομεθαεν·ε·εδρευ·ομεθα
2ndενηδρευετεεν·ε·εδρευ·ετεενηδρευεσθεεν·ε·εδρευ·εσθε
3rdενηδρευον, ενηδρευοσανεν·ε·εδρευ·ον, εν·ε·εδρευ·οσαν altενηδρευοντοεν·ε·εδρευ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενεδρευσωεν·εδρευ·σωενεδρευσομαιεν·εδρευ·σομαι
2ndενεδρευσειςεν·εδρευ·σειςενεδρευσῃ[LXX], ενεδρευσει[LXX], ενεδρευσεσαιεν·εδρευ·σῃ, εν·εδρευ·σει classical, εν·εδρευ·σεσαι alt
3rdενεδρευσει[LXX]εν·εδρευ·σειενεδρευσεταιεν·εδρευ·σεται
Pl1stενεδρευσομενεν·εδρευ·σομενενεδρευσομεθαεν·εδρευ·σομεθα
2ndενεδρευσετεεν·εδρευ·σετεενεδρευσεσθεεν·εδρευ·σεσθε
3rdενεδρευσουσιν, ενεδρευσουσιεν·εδρευ·σουσι(ν)ενεδρευσονταιεν·εδρευ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενεδρευσοιμιεν·εδρευ·σοιμιενεδρευσοιμηνεν·εδρευ·σοιμην
2ndενεδρευσοιςεν·εδρευ·σοιςενεδρευσοιοεν·εδρευ·σοιο
3rdενεδρευσοιεν·εδρευ·σοιενεδρευσοιτοεν·εδρευ·σοιτο
Pl1stενεδρευσοιμενεν·εδρευ·σοιμενενεδρευσοιμεθαεν·εδρευ·σοιμεθα
2ndενεδρευσοιτεεν·εδρευ·σοιτεενεδρευσοισθεεν·εδρευ·σοισθε
3rdενεδρευσοιενεν·εδρευ·σοιενενεδρευσοιντοεν·εδρευ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ενεδρευσειν​εν·εδρευ·σειν​ενεδρευσεσθαι​εν·εδρευ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocενεδρευσουσαενεδρευσον[LXX]εν·εδρευ·σουσ·αεν·εδρευ·σο[υ]ν[τ]
Nomενεδρευσωνεν·εδρευ·σο[υ]ν[τ]·^
Accενεδρευσουσανενεδρευσονταεν·εδρευ·σουσ·ανεν·εδρευ·σο[υ]ντ·α
Datενεδρευσουσῃενεδρευσοντιεν·εδρευ·σουσ·ῃεν·εδρευ·σο[υ]ντ·ι
Genενεδρευσουσηςενεδρευσοντοςεν·εδρευ·σουσ·ηςεν·εδρευ·σο[υ]ντ·ος
PlVocενεδρευσουσαιενεδρευσοντεςενεδρευσονταεν·εδρευ·σουσ·αιεν·εδρευ·σο[υ]ντ·εςεν·εδρευ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accενεδρευσουσαςενεδρευσονταςεν·εδρευ·σουσ·αςεν·εδρευ·σο[υ]ντ·ας
Datενεδρευσουσαιςενεδρευσουσι, ενεδρευσουσινεν·εδρευ·σουσ·αιςεν·εδρευ·σου[ντ]·σι(ν)
Genενεδρευσουσωνενεδρευσοντωνεν·εδρευ·σουσ·ωνεν·εδρευ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocενεδρευσομενηενεδρευσομενεεν·εδρευ·σομεν·ηεν·εδρευ·σομεν·ε
Nomενεδρευσομενοςεν·εδρευ·σομεν·ος
Accενεδρευσομενηνενεδρευσομενονεν·εδρευ·σομεν·ηνεν·εδρευ·σομεν·ον
Datενεδρευσομενῃενεδρευσομενῳεν·εδρευ·σομεν·ῃεν·εδρευ·σομεν·ῳ
Genενεδρευσομενηςενεδρευσομενουεν·εδρευ·σομεν·ηςεν·εδρευ·σομεν·ου
PlVocενεδρευσομεναιενεδρευσομενοιενεδρευσομεναεν·εδρευ·σομεν·αιεν·εδρευ·σομεν·οιεν·εδρευ·σομεν·α
Nom
Accενεδρευσομεναςενεδρευσομενουςεν·εδρευ·σομεν·αςεν·εδρευ·σομεν·ους
Datενεδρευσομεναιςενεδρευσομενοιςεν·εδρευ·σομεν·αιςεν·εδρευ·σομεν·οις
Genενεδρευσομενωνενεδρευσομενωνεν·εδρευ·σομεν·ωνεν·εδρευ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενηδρευσαεν·ε·εδρευ·σαενηδρευσαμηνεν·ε·εδρευ·σαμην
2ndενηδρευσαςεν·ε·εδρευ·σαςενηδρευσωεν·ε·εδρευ·σω
3rdενηδρευσεν[LXX], ενηδρευσεεν·ε·εδρευ·σε(ν), εν·ε·εδρευ·σε(ν)ενηδρευσατοεν·ε·εδρευ·σατο
Pl1stενηδρευσαμενεν·ε·εδρευ·σαμενενηδρευσαμεθαεν·ε·εδρευ·σαμεθα
2ndενηδρευσατεεν·ε·εδρευ·σατεενηδρευσασθεεν·ε·εδρευ·σασθε
3rdενηδρευσαν[LXX]εν·ε·εδρευ·σανενηδρευσαντοεν·ε·εδρευ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενεδρευσωεν·εδρευ·σωενεδρευσωμαιεν·εδρευ·σωμαι
2ndενεδρευσῃςεν·εδρευ·σῃςενεδρευσῃ[LXX]εν·εδρευ·σῃ
3rdενεδρευσῃ[LXX]εν·εδρευ·σῃενεδρευσηταιεν·εδρευ·σηται
Pl1stενεδρευσωμεν[LXX]εν·εδρευ·σωμενενεδρευσωμεθαεν·εδρευ·σωμεθα
2ndενεδρευσητεεν·εδρευ·σητεενεδρευσησθεεν·εδρευ·σησθε
3rdενεδρευσωσιν, ενεδρευσωσιεν·εδρευ·σωσι(ν)ενεδρευσωνταιεν·εδρευ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενεδρευσαιμιεν·εδρευ·σαιμιενεδρευσαιμηνεν·εδρευ·σαιμην
2ndενεδρευσαις, ενεδρευσειαςεν·εδρευ·σαις, εν·εδρευ·σειας classicalενεδρευσαιοεν·εδρευ·σαιο
3rdενεδρευσαι, ενεδρευσειεεν·εδρευ·σαι, εν·εδρευ·σειε classicalενεδρευσαιτοεν·εδρευ·σαιτο
Pl1stενεδρευσαιμενεν·εδρευ·σαιμενενεδρευσαιμεθαεν·εδρευ·σαιμεθα
2ndενεδρευσαιτεεν·εδρευ·σαιτεενεδρευσαισθεεν·εδρευ·σαισθε
3rdενεδρευσαιεν, ενεδρευσαισαν, ενεδρευσειαν, ενεδρευσειενεν·εδρευ·σαιεν, εν·εδρευ·σαισαν alt, εν·εδρευ·σειαν classical, εν·εδρευ·σειεν classicalενεδρευσαιντοεν·εδρευ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndενεδρευσον[LXX]εν·εδρευ·σονενεδρευσαιεν·εδρευ·σαι
3rdενεδρευσατωεν·εδρευ·σατωενεδρευσασθωεν·εδρευ·σασθω
Pl1st
2ndενεδρευσατε[LXX]εν·εδρευ·σατεενεδρευσασθεεν·εδρευ·σασθε
3rdενεδρευσατωσαν, ενεδρευσαντωνεν·εδρευ·σατωσαν, εν·εδρευ·σαντων classicalενεδρευσασθωσαν, ενεδρευσασθωνεν·εδρευ·σασθωσαν, εν·εδρευ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ενεδρευσαι​εν·εδρευ·σαι​ενεδρευσασθαι​εν·εδρευ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocενεδρευσασαενεδρευσαςενεδρευσανεν·εδρευ·σασ·αεν·εδρευ·σα[ντ]·ςεν·εδρευ·σαν[τ]
Nom
Accενεδρευσασανενεδρευσανταεν·εδρευ·σασ·ανεν·εδρευ·σαντ·α
Datενεδρευσασῃενεδρευσαντιεν·εδρευ·σασ·ῃεν·εδρευ·σαντ·ι
Genενεδρευσασηςενεδρευσαντοςεν·εδρευ·σασ·ηςεν·εδρευ·σαντ·ος
PlVocενεδρευσασαιενεδρευσαντεςενεδρευσανταεν·εδρευ·σασ·αιεν·εδρευ·σαντ·εςεν·εδρευ·σαντ·α
Nom
Accενεδρευσασαςενεδρευσανταςεν·εδρευ·σασ·αςεν·εδρευ·σαντ·ας
Datενεδρευσασαιςενεδρευσασι, ενεδρευσασινεν·εδρευ·σασ·αιςεν·εδρευ·σα[ντ]·σι(ν)
Genενεδρευσασωνενεδρευσαντωνεν·εδρευ·σασ·ωνεν·εδρευ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocενεδρευσαμενηενεδρευσαμενεεν·εδρευ·σαμεν·ηεν·εδρευ·σαμεν·ε
Nomενεδρευσαμενοςεν·εδρευ·σαμεν·ος
Accενεδρευσαμενηνενεδρευσαμενονεν·εδρευ·σαμεν·ηνεν·εδρευ·σαμεν·ον
Datενεδρευσαμενῃενεδρευσαμενῳεν·εδρευ·σαμεν·ῃεν·εδρευ·σαμεν·ῳ
Genενεδρευσαμενηςενεδρευσαμενουεν·εδρευ·σαμεν·ηςεν·εδρευ·σαμεν·ου
PlVocενεδρευσαμεναιενεδρευσαμενοιενεδρευσαμεναεν·εδρευ·σαμεν·αιεν·εδρευ·σαμεν·οιεν·εδρευ·σαμεν·α
Nom
Accενεδρευσαμεναςενεδρευσαμενουςεν·εδρευ·σαμεν·αςεν·εδρευ·σαμεν·ους
Datενεδρευσαμεναιςενεδρευσαμενοιςεν·εδρευ·σαμεν·αιςεν·εδρευ·σαμεν·οις
Genενεδρευσαμενωνενεδρευσαμενωνεν·εδρευ·σαμεν·ωνεν·εδρευ·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 17-Nov-2019 11:04:20 EST