ενδιατριβω • ENDIATRIBW • endiatribō

Search: ενδιατριψει

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ενδιατριψει; ενδιατριψειἐνδιατρίβωενδια·τριβ·σει; ενδια·τριβ·σειfut act ind 3rd sg; fut mp ind 2nd sg classical
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ενδιατριψειἐνδιατρίβωενδια·τριβ·σειfut act ind 3rd sg
ενδιατριψειἐνδιατρίβωενδια·τριβ·σειfut mp ind 2nd sg classical

ἐν·δια·τρίβω [LXX] (-, ενδια+τριψ-, -, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενδιατριψωενδια·τριβ·σωενδιατριψομαιενδια·τριβ·σομαι
2ndενδιατριψειςενδια·τριβ·σειςενδιατριψῃ, ενδιατριψει[LXX], ενδιατριψεσαιενδια·τριβ·σῃ, ενδια·τριβ·σει classical, ενδια·τριβ·σεσαι alt
3rdενδιατριψει[LXX]ενδια·τριβ·σειενδιατριψεταιενδια·τριβ·σεται
Pl1stενδιατριψομενενδια·τριβ·σομενενδιατριψομεθαενδια·τριβ·σομεθα
2ndενδιατριψετεενδια·τριβ·σετεενδιατριψεσθεενδια·τριβ·σεσθε
3rdενδιατριψουσιν, ενδιατριψουσιενδια·τριβ·σουσι(ν)ενδιατριψονταιενδια·τριβ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενδιατριψοιμιενδια·τριβ·σοιμιενδιατριψοιμηνενδια·τριβ·σοιμην
2ndενδιατριψοιςενδια·τριβ·σοιςενδιατριψοιοενδια·τριβ·σοιο
3rdενδιατριψοιενδια·τριβ·σοιενδιατριψοιτοενδια·τριβ·σοιτο
Pl1stενδιατριψοιμενενδια·τριβ·σοιμενενδιατριψοιμεθαενδια·τριβ·σοιμεθα
2ndενδιατριψοιτεενδια·τριβ·σοιτεενδιατριψοισθεενδια·τριβ·σοισθε
3rdενδιατριψοιενενδια·τριβ·σοιενενδιατριψοιντοενδια·τριβ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ενδιατριψειν​ενδια·τριβ·σειν​ενδιατριψεσθαι​ενδια·τριβ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocενδιατριψουσαενδιατριψονενδια·τριβ·σουσ·αενδια·τριβ·σο[υ]ν[τ]
Nomενδιατριψωνενδια·τριβ·σο[υ]ν[τ]·^
Accενδιατριψουσανενδιατριψονταενδια·τριβ·σουσ·ανενδια·τριβ·σο[υ]ντ·α
Datενδιατριψουσῃενδιατριψοντιενδια·τριβ·σουσ·ῃενδια·τριβ·σο[υ]ντ·ι
Genενδιατριψουσηςενδιατριψοντοςενδια·τριβ·σουσ·ηςενδια·τριβ·σο[υ]ντ·ος
PlVocενδιατριψουσαιενδιατριψοντεςενδιατριψονταενδια·τριβ·σουσ·αιενδια·τριβ·σο[υ]ντ·εςενδια·τριβ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accενδιατριψουσαςενδιατριψονταςενδια·τριβ·σουσ·αςενδια·τριβ·σο[υ]ντ·ας
Datενδιατριψουσαιςενδιατριψουσι, ενδιατριψουσινενδια·τριβ·σουσ·αιςενδια·τριβ·σου[ντ]·σι(ν)
Genενδιατριψουσωνενδιατριψοντωνενδια·τριβ·σουσ·ωνενδια·τριβ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocενδιατριψομενηενδιατριψομενεενδια·τριβ·σομεν·ηενδια·τριβ·σομεν·ε
Nomενδιατριψομενοςενδια·τριβ·σομεν·ος
Accενδιατριψομενηνενδιατριψομενονενδια·τριβ·σομεν·ηνενδια·τριβ·σομεν·ον
Datενδιατριψομενῃενδιατριψομενῳενδια·τριβ·σομεν·ῃενδια·τριβ·σομεν·ῳ
Genενδιατριψομενηςενδιατριψομενουενδια·τριβ·σομεν·ηςενδια·τριβ·σομεν·ου
PlVocενδιατριψομεναιενδιατριψομενοιενδιατριψομεναενδια·τριβ·σομεν·αιενδια·τριβ·σομεν·οιενδια·τριβ·σομεν·α
Nom
Accενδιατριψομεναςενδιατριψομενουςενδια·τριβ·σομεν·αςενδια·τριβ·σομεν·ους
Datενδιατριψομεναιςενδιατριψομενοιςενδια·τριβ·σομεν·αιςενδια·τριβ·σομεν·οις
Genενδιατριψομενωνενδιατριψομενωνενδια·τριβ·σομεν·ωνενδια·τριβ·σομεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 17-Nov-2019 13:27:59 EST