ενδεικνυμι • ENDEIKNUMI • endeiknumi

Search: ενδειξασθαι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ενδειξασθαιἐνδείκνυμιεν·δεικ·σασθαι1aor mp inf
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ενδειξασθαιἐνδείκνυμιεν·δεικ·σασθαι1aor mp inf

ἐν·δείκνυμι (ath. εν+δεικνυ-, -, εν+δειξ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενδεικνυωεν·δεικνυ·ωενδεικνυομαιεν·δεικνυ·ομαι
2ndενδεικνυειςεν·δεικνυ·ειςενδεικνυῃ, ενδεικνυει, ενδεικνυεσαιεν·δεικνυ·ῃ, εν·δεικνυ·ει classical, εν·δεικνυ·εσαι alt
3rdενδεικνυειεν·δεικνυ·ειενδεικνυεταιεν·δεικνυ·εται
Pl1stενδεικνυομενεν·δεικνυ·ομενενδεικνυομεθαεν·δεικνυ·ομεθα
2ndενδεικνυετεεν·δεικνυ·ετεενδεικνυεσθεεν·δεικνυ·εσθε
3rdενδεικνυουσιν, ενδεικνυουσιεν·δεικνυ·ουσι(ν)ενδεικνυονταιεν·δεικνυ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενδεικνυμιεν·δεικνυ·^μιενδεικνυμαιεν·δεικνυ·μαι
2ndενδεικνυς, ενδεικνυθαεν·δεικνυ·^ς, εν·δεικνυ·^θα classicalενδεικνυσαι[LXX]εν·δεικνυ·σαι
3rdενδεικνυσιν, ενδεικνυσιεν·δεικνυ·^σι(ν)ενδεικνυταιεν·δεικνυ·ται
Pl1stενδεικνυμενεν·δεικνυ·μενενδεικνυμεθαεν·δεικνυ·μεθα
2ndενδεικνυτεεν·δεικνυ·τεενδεικνυσθεεν·δεικνυ·σθε
3rdενδεικνυασιν, ενδεικνυασιεν·δεικνυ·ασι(ν)ενδεικνυνται[GNT]εν·δεικνυ·νται

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενδεικνυωεν·δεικνυ·ωενδεικνυωμαιεν·δεικνυ·ωμαι
2ndενδεικνυῃςεν·δεικνυ·ῃςενδεικνυῃεν·δεικνυ·ῃ
3rdενδεικνυῃεν·δεικνυ·ῃενδεικνυηταιεν·δεικνυ·ηται
Pl1stενδεικνυωμενεν·δεικνυ·ωμενενδεικνυωμεθαεν·δεικνυ·ωμεθα
2ndενδεικνυητεεν·δεικνυ·ητεενδεικνυησθεεν·δεικνυ·ησθε
3rdενδεικνυωσιν, ενδεικνυωσιεν·δεικνυ·ωσι(ν)ενδεικνυωνταιεν·δεικνυ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενδεικνυοιμιεν·δεικνυ·οιμιενδεικνυοιμηνεν·δεικνυ·οιμην
2ndενδεικνυοιςεν·δεικνυ·οιςενδεικνυοιοεν·δεικνυ·οιο
3rdενδεικνυοιεν·δεικνυ·οιενδεικνυοιτοεν·δεικνυ·οιτο
Pl1stενδεικνυοιμενεν·δεικνυ·οιμενενδεικνυοιμεθαεν·δεικνυ·οιμεθα
2ndενδεικνυοιτεεν·δεικνυ·οιτεενδεικνυοισθεεν·δεικνυ·οισθε
3rdενδεικνυοιεν, ενδεικνυοισανεν·δεικνυ·οιεν, εν·δεικνυ·οισαν altενδεικνυοιντοεν·δεικνυ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενδεικνυιηνεν·δεικνυ·ιηνενδεικνυιμηνεν·δεικνυ·ιμην
2ndενδεικνυιηςεν·δεικνυ·ιηςενδεικνυιοεν·δεικνυ·ιο
3rdενδεικνυιηεν·δεικνυ·ιηενδεικνυιτοεν·δεικνυ·ιτο
Pl1stενδεικνυιημεν, ενδεικνυιμενεν·δεικνυ·ιημεν, εν·δεικνυ·ιμεν classicalενδεικνυιμεθαεν·δεικνυ·ιμεθα
2ndενδεικνυιητε, ενδεικνυιτεεν·δεικνυ·ιητε, εν·δεικνυ·ιτε classicalενδεικνυισθεεν·δεικνυ·ισθε
3rdενδεικνυιησαν, ενδεικνυιενεν·δεικνυ·ιησαν, εν·δεικνυ·ιεν classicalενδεικνυιντοεν·δεικνυ·ιντο

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndενδεικνυεεν·δεικνυ·εενδεικνυουεν·δεικνυ·ου
3rdενδεικνυετωεν·δεικνυ·ετωενδεικνυεσθωεν·δεικνυ·εσθω
Pl1st
2ndενδεικνυετεεν·δεικνυ·ετεενδεικνυεσθεεν·δεικνυ·εσθε
3rdενδεικνυετωσαν, ενδεικνυοντωνεν·δεικνυ·ετωσαν, εν·δεικνυ·οντων classicalενδεικνυεσθωσαν, ενδεικνυεσθωνεν·δεικνυ·εσθωσαν, εν·δεικνυ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndενδεικνυθι, ενδεικνυςεν·δεικνυ·θι, εν·δεικνυ·ςενδεικνυσοεν·δεικνυ·σο
3rdενδεικνυτωεν·δεικνυ·τωενδεικνυσθωεν·δεικνυ·σθω
Pl1st
2ndενδεικνυτεεν·δεικνυ·τεενδεικνυσθεεν·δεικνυ·σθε
3rdενδεικνυτωσαν, ενδεικνυντωνεν·δεικνυ·τωσαν, εν·δεικνυ·ντων classicalενδεικνυσθωσαν, ενδεικνυσθωνεν·δεικνυ·σθωσαν, εν·δεικνυ·σθων classical

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ενδεικνυειν​εν·δεικνυ·ειν​ενδεικνυεσθαι​εν·δεικνυ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ενδεικνυναι, ενδεικνυεναι​εν·δεικνυ·ναι, εν·δεικνυ·εναι​ενδεικνυσθαι[GNT]​εν·δεικνυ·σθαι

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocενδεικνυουσαενδεικνυονεν·δεικνυ·ουσ·αεν·δεικνυ·ο[υ]ν[τ]
Nomενδεικνυωνεν·δεικνυ·ο[υ]ν[τ]·^
Accενδεικνυουσανενδεικνυονταεν·δεικνυ·ουσ·ανεν·δεικνυ·ο[υ]ντ·α
Datενδεικνυουσῃενδεικνυοντιεν·δεικνυ·ουσ·ῃεν·δεικνυ·ο[υ]ντ·ι
Genενδεικνυουσηςενδεικνυοντοςεν·δεικνυ·ουσ·ηςεν·δεικνυ·ο[υ]ντ·ος
PlVocενδεικνυουσαιενδεικνυοντεςενδεικνυονταεν·δεικνυ·ουσ·αιεν·δεικνυ·ο[υ]ντ·εςεν·δεικνυ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accενδεικνυουσαςενδεικνυονταςεν·δεικνυ·ουσ·αςεν·δεικνυ·ο[υ]ντ·ας
Datενδεικνυουσαιςενδεικνυουσι, ενδεικνυουσινεν·δεικνυ·ουσ·αιςεν·δεικνυ·ου[ντ]·σι(ν)
Genενδεικνυουσωνενδεικνυοντωνεν·δεικνυ·ουσ·ωνεν·δεικνυ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocενδεικνυομενηενδεικνυομενεεν·δεικνυ·ομεν·ηεν·δεικνυ·ομεν·ε
Nomενδεικνυομενοςεν·δεικνυ·ομεν·ος
Accενδεικνυομενηνενδεικνυομενονεν·δεικνυ·ομεν·ηνεν·δεικνυ·ομεν·ον
Datενδεικνυομενῃενδεικνυομενῳεν·δεικνυ·ομεν·ῃεν·δεικνυ·ομεν·ῳ
Genενδεικνυομενηςενδεικνυομενουεν·δεικνυ·ομεν·ηςεν·δεικνυ·ομεν·ου
PlVocενδεικνυομεναιενδεικνυομενοιενδεικνυομεναεν·δεικνυ·ομεν·αιεν·δεικνυ·ομεν·οιεν·δεικνυ·ομεν·α
Nom
Accενδεικνυομεναςενδεικνυομενουςεν·δεικνυ·ομεν·αςεν·δεικνυ·ομεν·ους
Datενδεικνυομεναιςενδεικνυομενοιςεν·δεικνυ·ομεν·αιςεν·δεικνυ·ομεν·οις
Genενδεικνυομενωνενδεικνυομενωνεν·δεικνυ·ομεν·ωνεν·δεικνυ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocενδεικνυεσαενδεικνυςενδεικνυνεν·δεικνυ·εσ·αεν·δεικνυ·[ντ]·ςεν·δεικνυ·ν[τ]
Nom
Accενδεικνυεσανενδεικνυνταεν·δεικνυ·εσ·ανεν·δεικνυ·ντ·α
Datενδεικνυεσῃενδεικνυντιεν·δεικνυ·εσ·ῃεν·δεικνυ·ντ·ι
Genενδεικνυεσηςενδεικνυντοςεν·δεικνυ·εσ·ηςεν·δεικνυ·ντ·ος
PlVocενδεικνυεσαιενδεικνυντεςενδεικνυνταεν·δεικνυ·εσ·αιεν·δεικνυ·ντ·εςεν·δεικνυ·ντ·α
Nom
Accενδεικνυεσαςενδεικνυνταςεν·δεικνυ·εσ·αςεν·δεικνυ·ντ·ας
Datενδεικνυεσαιςενδεικνυσι, ενδεικνυσινεν·δεικνυ·εσ·αιςεν·δεικνυ·[ντ]·σι(ν)
Genενδεικνυεσωνενδεικνυντωνεν·δεικνυ·εσ·ωνεν·δεικνυ·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocενδεικνυμενηενδεικνυμενεεν·δεικνυ·μεν·ηεν·δεικνυ·μεν·ε
Nomενδεικνυμενος[LXX]εν·δεικνυ·μεν·ος
Accενδεικνυμενηνενδεικνυμενονεν·δεικνυ·μεν·ηνεν·δεικνυ·μεν·ον
Datενδεικνυμενῃενδεικνυμενῳεν·δεικνυ·μεν·ῃεν·δεικνυ·μεν·ῳ
Genενδεικνυμενηςενδεικνυμενουεν·δεικνυ·μεν·ηςεν·δεικνυ·μεν·ου
PlVocενδεικνυμεναιενδεικνυμενοι[GNT][LXX]ενδεικνυμεναεν·δεικνυ·μεν·αιεν·δεικνυ·μεν·οιεν·δεικνυ·μεν·α
Nom
Accενδεικνυμεναςενδεικνυμενους[GNT]εν·δεικνυ·μεν·αςεν·δεικνυ·μεν·ους
Datενδεικνυμεναιςενδεικνυμενοιςεν·δεικνυ·μεν·αιςεν·δεικνυ·μεν·οις
Genενδεικνυμενωνενδεικνυμενωνεν·δεικνυ·μεν·ωνεν·δεικνυ·μεν·ων

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενεδεικνυονεν·ε·δεικνυ·ονενεδεικνυομηνεν·ε·δεικνυ·ομην
2ndενεδεικνυεςεν·ε·δεικνυ·εςενεδεικνυουεν·ε·δεικνυ·ου
3rdενεδεικνυεν, ενεδεικνυεεν·ε·δεικνυ·ε(ν)ενεδεικνυετοεν·ε·δεικνυ·ετο
Pl1stενεδεικνυομενεν·ε·δεικνυ·ομενενεδεικνυομεθαεν·ε·δεικνυ·ομεθα
2ndενεδεικνυετεεν·ε·δεικνυ·ετεενεδεικνυεσθεεν·ε·δεικνυ·εσθε
3rdενεδεικνυον, ενεδεικνυοσανεν·ε·δεικνυ·ον, εν·ε·δεικνυ·οσαν altενεδεικνυοντοεν·ε·δεικνυ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενεδεικνυνεν·ε·δεικνυ·^νενεδεικνυμηνεν·ε·δεικνυ·μην
2ndενεδεικνυς, ενεδεικνυσθαεν·ε·δεικνυ·^ς, εν·ε·δεικνυ·^σθα classicalενεδεικνυσοεν·ε·δεικνυ·σο
3rdενεδεικνυεν·ε·δεικνυ·^ενεδεικνυτοεν·ε·δεικνυ·το
Pl1stενεδεικνυμενεν·ε·δεικνυ·μενενεδεικνυμεθαεν·ε·δεικνυ·μεθα
2ndενεδεικνυτεεν·ε·δεικνυ·τεενεδεικνυσθεεν·ε·δεικνυ·σθε
3rdενεδεικνυσανεν·ε·δεικνυ·σανενεδεικνυντοεν·ε·δεικνυ·ντο

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενεδειξαεν·ε·δεικ·σαενεδειξαμηνεν·ε·δεικ·σαμην
2ndενεδειξαςεν·ε·δεικ·σαςενεδειξωεν·ε·δεικ·σω
3rdενεδειξεν, ενεδειξεεν·ε·δεικ·σε(ν)ενεδειξατο[GNT]εν·ε·δεικ·σατο
Pl1stενεδειξαμενεν·ε·δεικ·σαμενενεδειξαμεθα[LXX]εν·ε·δεικ·σαμεθα
2ndενεδειξατεεν·ε·δεικ·σατεενεδειξασθε[GNT]εν·ε·δεικ·σασθε
3rdενεδειξανεν·ε·δεικ·σανενεδειξαντο[LXX]εν·ε·δεικ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενδειξωεν·δεικ·σωενδειξωμαι[GNT][LXX]εν·δεικ·σωμαι
2ndενδειξῃςεν·δεικ·σῃςενδειξῃεν·δεικ·σῃ
3rdενδειξῃεν·δεικ·σῃενδειξηται[GNT]εν·δεικ·σηται
Pl1stενδειξωμενεν·δεικ·σωμενενδειξωμεθαεν·δεικ·σωμεθα
2ndενδειξητεεν·δεικ·σητεενδειξησθεεν·δεικ·σησθε
3rdενδειξωσιν, ενδειξωσιεν·δεικ·σωσι(ν)ενδειξωνταιεν·δεικ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενδειξαιμιεν·δεικ·σαιμιενδειξαιμηνεν·δεικ·σαιμην
2ndενδειξαις, ενδειξειαςεν·δεικ·σαις, εν·δεικ·σειας classicalενδειξαιοεν·δεικ·σαιο
3rdενδειξαι, ενδειξειεεν·δεικ·σαι, εν·δεικ·σειε classicalενδειξαιτοεν·δεικ·σαιτο
Pl1stενδειξαιμενεν·δεικ·σαιμενενδειξαιμεθαεν·δεικ·σαιμεθα
2ndενδειξαιτεεν·δεικ·σαιτεενδειξαισθεεν·δεικ·σαισθε
3rdενδειξαιεν, ενδειξαισαν, ενδειξειαν, ενδειξειενεν·δεικ·σαιεν, εν·δεικ·σαισαν alt, εν·δεικ·σειαν classical, εν·δεικ·σειεν classicalενδειξαιντοεν·δεικ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndενδειξονεν·δεικ·σονενδειξαιεν·δεικ·σαι
3rdενδειξατωεν·δεικ·σατωενδειξασθωεν·δεικ·σασθω
Pl1st
2ndενδειξατεεν·δεικ·σατεενδειξασθε[GNT]εν·δεικ·σασθε
3rdενδειξατωσαν, ενδειξαντωνεν·δεικ·σατωσαν, εν·δεικ·σαντων classicalενδειξασθωσαν, ενδειξασθωνεν·δεικ·σασθωσαν, εν·δεικ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ενδειξαι​εν·δεικ·σαι​ενδειξασθαι[GNT]​εν·δεικ·σασθαι

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocενδειξασαενδειξαςενδειξανεν·δεικ·σασ·αεν·δεικ·σα[ντ]·ςεν·δεικ·σαν[τ]
Nom
Accενδειξασανενδειξανταεν·δεικ·σασ·ανεν·δεικ·σαντ·α
Datενδειξασῃενδειξαντιεν·δεικ·σασ·ῃεν·δεικ·σαντ·ι
Genενδειξασηςενδειξαντοςεν·δεικ·σασ·ηςεν·δεικ·σαντ·ος
PlVocενδειξασαιενδειξαντεςενδειξανταεν·δεικ·σασ·αιεν·δεικ·σαντ·εςεν·δεικ·σαντ·α
Nom
Accενδειξασαςενδειξανταςεν·δεικ·σασ·αςεν·δεικ·σαντ·ας
Datενδειξασαιςενδειξασι, ενδειξασινεν·δεικ·σασ·αιςεν·δεικ·σα[ντ]·σι(ν)
Genενδειξασωνενδειξαντωνεν·δεικ·σασ·ωνεν·δεικ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocενδειξαμενηενδειξαμενεεν·δεικ·σαμεν·ηεν·δεικ·σαμεν·ε
Nomενδειξαμενοςεν·δεικ·σαμεν·ος
Accενδειξαμενηνενδειξαμενονεν·δεικ·σαμεν·ηνεν·δεικ·σαμεν·ον
Datενδειξαμενῃενδειξαμενῳεν·δεικ·σαμεν·ῃεν·δεικ·σαμεν·ῳ
Genενδειξαμενηςενδειξαμενουεν·δεικ·σαμεν·ηςεν·δεικ·σαμεν·ου
PlVocενδειξαμεναιενδειξαμενοιενδειξαμεναεν·δεικ·σαμεν·αιεν·δεικ·σαμεν·οιεν·δεικ·σαμεν·α
Nom
Accενδειξαμεναςενδειξαμενουςεν·δεικ·σαμεν·αςεν·δεικ·σαμεν·ους
Datενδειξαμεναιςενδειξαμενοιςεν·δεικ·σαμεν·αιςεν·δεικ·σαμεν·οις
Genενδειξαμενωνενδειξαμενωνεν·δεικ·σαμεν·ωνεν·δεικ·σαμεν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 28-May-2020 03:34:48 EDT