ενδεω • ENDEW • endeō

Search: ενδεεις

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ενδεειςἐνδέω[1]εν·δε·ειςpres act ind 2nd sg
ενδεειςἐνδέω[2]εν·δε(ε)·[σ]ειςfut act ind 2nd sg
ενδεεις; ενδεεις; ενδεεις; ενδεειςἐνδεήςενδε(ε)·ας; ενδε(ε)·ας; ενδε(ε)·ες; ενδε(ε)·εςmas acc pl; fem acc pl; mas nom|voc pl; fem nom|voc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ενδεειςἐνδέω[1]εν·δε·ειςpres act ind 2nd sg
ενδεειςἐνδέω[2]εν·δε(ε)·[σ]ειςfut act ind 2nd sg
ενδεειςἐνδεήςενδε(ε)·αςmas acc pl
ενδεειςἐνδεήςενδε(ε)·αςfem acc pl
ενδεειςἐνδεήςενδε(ε)·εςmas nom|voc pl
ενδεειςἐνδεήςενδε(ε)·εςfem nom|voc pl

ἐν·δέω[1] [LXX] (εν+δε-/εν+δ(ε)-, εν+δη·σ-, εν+δη·σ-, -, εν+δεδε-, εν+δε·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενδεω, ενδωεν·δε·ω, εν·δ(ε)·ω
2ndενδεεις[LXX], ενδειςεν·δε·εις, εν·δ(ε)·εις
3rdενδεει[LXX], ενδειεν·δε·ει, εν·δ(ε)·ει
Pl1stενδεομεν, ενδουμενεν·δε·ομεν, εν·δ(ε)·ομεν
2ndενδεετε, ενδειτεεν·δε·ετε, εν·δ(ε)·ετε
3rdενδεουσιν, ενδεουσι, ενδουσιν, ενδουσιεν·δε·ουσι(ν), εν·δ(ε)·ουσι(ν)

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενδεω, ενδωεν·δε·ω, εν·δ(ε)·ω
2ndενδεῃς, ενδῃςεν·δε·ῃς, εν·δ(ε)·ῃς
3rdενδεῃ, ενδῃεν·δε·ῃ, εν·δ(ε)·ῃ
Pl1stενδεωμεν, ενδωμενεν·δε·ωμεν, εν·δ(ε)·ωμεν
2ndενδεητε, ενδητεεν·δε·ητε, εν·δ(ε)·ητε
3rdενδεωσιν, ενδεωσι, ενδωσιν[LXX], ενδωσιεν·δε·ωσι(ν), εν·δ(ε)·ωσι(ν), εν·δ(ε)·ωσι(ν)

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενδεοιμι, ενδοιμιεν·δε·οιμι, εν·δ(ε)·οιμι
2ndενδεοις, ενδοιςεν·δε·οις, εν·δ(ε)·οις
3rdενδεοι, ενδοιεν·δε·οι, εν·δ(ε)·οι
Pl1stενδεοιμεν, ενδοιμενεν·δε·οιμεν, εν·δ(ε)·οιμεν
2ndενδεοιτε, ενδοιτεεν·δε·οιτε, εν·δ(ε)·οιτε
3rdενδεοιεν, ενδεοισαν, ενδοιεν, ενδοισανεν·δε·οιεν, εν·δε·οισαν alt, εν·δ(ε)·οιεν, εν·δ(ε)·οισαν alt

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndενδεε, ενδειεν·δε·ε, εν·δ(ε)·ε
3rdενδεετω, ενδειτωεν·δε·ετω, εν·δ(ε)·ετω
Pl1st
2ndενδεετε, ενδειτεεν·δε·ετε, εν·δ(ε)·ετε
3rdενδεετωσαν, ενδεοντων, ενδειτωσαν, ενδουντωνεν·δε·ετωσαν, εν·δε·οντων classical, εν·δ(ε)·ετωσαν, εν·δ(ε)·οντων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ενδεειν, ενδειν​εν·δε·ειν, εν·δ(ε)·ειν​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocενδεουσα, ενδουσαενδεον, ενδουνεν·δε·ουσ·α, εν·δ(ε)·ουσ·αεν·δε·ο[υ]ν[τ], εν·δ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomενδεων, ενδωνεν·δε·ο[υ]ν[τ]·^, εν·δ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accενδεουσαν, ενδουσανενδεοντα, ενδουνταεν·δε·ουσ·αν, εν·δ(ε)·ουσ·ανεν·δε·ο[υ]ντ·α, εν·δ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datενδεουσῃ, ενδουσῃενδεοντι, ενδουντιεν·δε·ουσ·ῃ, εν·δ(ε)·ουσ·ῃεν·δε·ο[υ]ντ·ι, εν·δ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genενδεουσης, ενδουσηςενδεοντος, ενδουντοςεν·δε·ουσ·ης, εν·δ(ε)·ουσ·ηςεν·δε·ο[υ]ντ·ος, εν·δ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocενδεουσαι, ενδουσαιενδεοντες, ενδουντεςενδεοντα, ενδουνταεν·δε·ουσ·αι, εν·δ(ε)·ουσ·αιεν·δε·ο[υ]ντ·ες, εν·δ(ε)·ο[υ]ντ·εςεν·δε·ο[υ]ντ·α, εν·δ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accενδεουσας, ενδουσαςενδεοντας, ενδουνταςεν·δε·ουσ·ας, εν·δ(ε)·ουσ·αςεν·δε·ο[υ]ντ·ας, εν·δ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datενδεουσαις, ενδουσαιςενδεουσι, ενδεουσιν, ενδουσι, ενδουσινεν·δε·ουσ·αις, εν·δ(ε)·ουσ·αιςεν·δε·ου[ντ]·σι(ν), εν·δ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genενδεουσων, ενδουσωνενδεοντων, ενδουντωνεν·δε·ουσ·ων, εν·δ(ε)·ουσ·ωνεν·δε·ο[υ]ντ·ων, εν·δ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενεδεον, ενεδουνεν·ε·δε·ον, εν·ε·δ(ε)·ον
2ndενεδεες, ενεδειςεν·ε·δε·ες, εν·ε·δ(ε)·ες
3rdενεδεεν, ενεδεε, ενεδειεν·ε·δε·ε(ν), εν·ε·δ(ε)·ε
Pl1stενεδεομεν, ενεδουμενεν·ε·δε·ομεν, εν·ε·δ(ε)·ομεν
2ndενεδεετε, ενεδειτεεν·ε·δε·ετε, εν·ε·δ(ε)·ετε
3rdενεδεον, ενεδεοσαν, ενεδουν, ενεδουσανεν·ε·δε·ον, εν·ε·δε·οσαν alt, εν·ε·δ(ε)·ον, εν·ε·δ(ε)·οσαν alt

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενδησωεν·δη·σωενδησομαιεν·δη·σομαι
2ndενδησειςεν·δη·σειςενδησῃ, ενδησει, ενδησεσαιεν·δη·σῃ, εν·δη·σει classical, εν·δη·σεσαι alt
3rdενδησειεν·δη·σειενδησεταιεν·δη·σεται
Pl1stενδησομενεν·δη·σομενενδησομεθαεν·δη·σομεθα
2ndενδησετεεν·δη·σετεενδησεσθεεν·δη·σεσθε
3rdενδησουσιν, ενδησουσιεν·δη·σουσι(ν)ενδησονταιεν·δη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενδησοιμιεν·δη·σοιμιενδησοιμηνεν·δη·σοιμην
2ndενδησοιςεν·δη·σοιςενδησοιοεν·δη·σοιο
3rdενδησοιεν·δη·σοιενδησοιτοεν·δη·σοιτο
Pl1stενδησοιμενεν·δη·σοιμενενδησοιμεθαεν·δη·σοιμεθα
2ndενδησοιτεεν·δη·σοιτεενδησοισθεεν·δη·σοισθε
3rdενδησοιενεν·δη·σοιενενδησοιντοεν·δη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ενδησειν​εν·δη·σειν​ενδησεσθαι​εν·δη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocενδησουσαενδησονεν·δη·σουσ·αεν·δη·σο[υ]ν[τ]
Nomενδησωνεν·δη·σο[υ]ν[τ]·^
Accενδησουσανενδησονταεν·δη·σουσ·ανεν·δη·σο[υ]ντ·α
Datενδησουσῃενδησοντιεν·δη·σουσ·ῃεν·δη·σο[υ]ντ·ι
Genενδησουσηςενδησοντοςεν·δη·σουσ·ηςεν·δη·σο[υ]ντ·ος
PlVocενδησουσαιενδησοντεςενδησονταεν·δη·σουσ·αιεν·δη·σο[υ]ντ·εςεν·δη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accενδησουσαςενδησονταςεν·δη·σουσ·αςεν·δη·σο[υ]ντ·ας
Datενδησουσαιςενδησουσι, ενδησουσινεν·δη·σουσ·αιςεν·δη·σου[ντ]·σι(ν)
Genενδησουσωνενδησοντωνεν·δη·σουσ·ωνεν·δη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocενδησομενηενδησομενεεν·δη·σομεν·ηεν·δη·σομεν·ε
Nomενδησομενοςεν·δη·σομεν·ος
Accενδησομενηνενδησομενονεν·δη·σομεν·ηνεν·δη·σομεν·ον
Datενδησομενῃενδησομενῳεν·δη·σομεν·ῃεν·δη·σομεν·ῳ
Genενδησομενηςενδησομενουεν·δη·σομεν·ηςεν·δη·σομεν·ου
PlVocενδησομεναιενδησομενοιενδησομεναεν·δη·σομεν·αιεν·δη·σομεν·οιεν·δη·σομεν·α
Nom
Accενδησομεναςενδησομενουςεν·δη·σομεν·αςεν·δη·σομεν·ους
Datενδησομεναιςενδησομενοιςεν·δη·σομεν·αιςεν·δη·σομεν·οις
Genενδησομενωνενδησομενωνεν·δη·σομεν·ωνεν·δη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενεδησαεν·ε·δη·σαενεδησαμηνεν·ε·δη·σαμην
2ndενεδησαςεν·ε·δη·σαςενεδησωεν·ε·δη·σω
3rdενεδησεν, ενεδησεεν·ε·δη·σε(ν)ενεδησατοεν·ε·δη·σατο
Pl1stενεδησαμενεν·ε·δη·σαμενενεδησαμεθαεν·ε·δη·σαμεθα
2ndενεδησατεεν·ε·δη·σατεενεδησασθεεν·ε·δη·σασθε
3rdενεδησανεν·ε·δη·σανενεδησαντοεν·ε·δη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενδησωεν·δη·σωενδησωμαιεν·δη·σωμαι
2ndενδησῃςεν·δη·σῃςενδησῃεν·δη·σῃ
3rdενδησῃεν·δη·σῃενδησηταιεν·δη·σηται
Pl1stενδησωμενεν·δη·σωμενενδησωμεθαεν·δη·σωμεθα
2ndενδησητεεν·δη·σητεενδησησθεεν·δη·σησθε
3rdενδησωσιν, ενδησωσιεν·δη·σωσι(ν)ενδησωνταιεν·δη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενδησαιμιεν·δη·σαιμιενδησαιμηνεν·δη·σαιμην
2ndενδησαις, ενδησειαςεν·δη·σαις, εν·δη·σειας classicalενδησαιοεν·δη·σαιο
3rdενδησαι, ενδησειεεν·δη·σαι, εν·δη·σειε classicalενδησαιτοεν·δη·σαιτο
Pl1stενδησαιμενεν·δη·σαιμενενδησαιμεθαεν·δη·σαιμεθα
2ndενδησαιτεεν·δη·σαιτεενδησαισθεεν·δη·σαισθε
3rdενδησαιεν, ενδησαισαν, ενδησειαν, ενδησειενεν·δη·σαιεν, εν·δη·σαισαν alt, εν·δη·σειαν classical, εν·δη·σειεν classicalενδησαιντοεν·δη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndενδησονεν·δη·σονενδησαιεν·δη·σαι
3rdενδησατωεν·δη·σατωενδησασθωεν·δη·σασθω
Pl1st
2ndενδησατεεν·δη·σατεενδησασθεεν·δη·σασθε
3rdενδησατωσαν, ενδησαντωνεν·δη·σατωσαν, εν·δη·σαντων classicalενδησασθωσαν, ενδησασθωνεν·δη·σασθωσαν, εν·δη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ενδησαι​εν·δη·σαι​ενδησασθαι​εν·δη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocενδησασαενδησαςενδησανεν·δη·σασ·αεν·δη·σα[ντ]·ςεν·δη·σαν[τ]
Nom
Accενδησασανενδησανταεν·δη·σασ·ανεν·δη·σαντ·α
Datενδησασῃενδησαντιεν·δη·σασ·ῃεν·δη·σαντ·ι
Genενδησασηςενδησαντοςεν·δη·σασ·ηςεν·δη·σαντ·ος
PlVocενδησασαιενδησαντεςενδησανταεν·δη·σασ·αιεν·δη·σαντ·εςεν·δη·σαντ·α
Nom
Accενδησασαςενδησανταςεν·δη·σασ·αςεν·δη·σαντ·ας
Datενδησασαιςενδησασι, ενδησασινεν·δη·σασ·αιςεν·δη·σα[ντ]·σι(ν)
Genενδησασωνενδησαντωνεν·δη·σασ·ωνεν·δη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocενδησαμενηενδησαμενεεν·δη·σαμεν·ηεν·δη·σαμεν·ε
Nomενδησαμενοςεν·δη·σαμεν·ος
Accενδησαμενηνενδησαμενονεν·δη·σαμεν·ηνεν·δη·σαμεν·ον
Datενδησαμενῃενδησαμενῳεν·δη·σαμεν·ῃεν·δη·σαμεν·ῳ
Genενδησαμενηςενδησαμενουεν·δη·σαμεν·ηςεν·δη·σαμεν·ου
PlVocενδησαμεναιενδησαμενοιενδησαμεναεν·δη·σαμεν·αιεν·δη·σαμεν·οιεν·δη·σαμεν·α
Nom
Accενδησαμεναςενδησαμενουςεν·δη·σαμεν·αςεν·δη·σαμεν·ους
Datενδησαμεναιςενδησαμενοιςεν·δη·σαμεν·αιςεν·δη·σαμεν·οις
Genενδησαμενωνενδησαμενωνεν·δη·σαμεν·ωνεν·δη·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενδεδεμαιεν·δεδε·μαι
2ndενδεδεσαι[LXX]εν·δεδε·σαι
3rdενδεδεταιεν·δεδε·ται
Pl1stενδεδεμεθαεν·δεδε·μεθα
2ndενδεδεσθεεν·δεδε·σθε
3rdενδεδενταιεν·δεδε·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενδεδεσομαιεν·δεδε·σομαι
2ndενδεδεσῃ, ενδεδεσειεν·δεδε·σῃ, εν·δεδε·σει classical
3rdενδεδεσεταιεν·δεδε·σεται
Pl1stενδεδεσομεθαεν·δεδε·σομεθα
2ndενδεδεσεσθεεν·δεδε·σεσθε
3rdενδεδεσονταιεν·δεδε·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενδεδεσοιμηνεν·δεδε·σοιμην
2ndενδεδεσοιοεν·δεδε·σοιο
3rdενδεδεσοιτοεν·δεδε·σοιτο
Pl1stενδεδεσοιμεθαεν·δεδε·σοιμεθα
2ndενδεδεσοισθεεν·δεδε·σοισθε
3rdενδεδεσοιντοεν·δεδε·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndενδεδεσοεν·δεδε·σο
3rdενδεδεσθωεν·δεδε·σθω
Pl1st
2ndενδεδεσθεεν·δεδε·σθε
3rdενδεδεσθωσαν, ενδεδεσθωνεν·δεδε·σθωσαν, εν·δεδε·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ενδεδεσθαι​εν·δεδε·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ενδεδεσεσθαι​εν·δεδε·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocενδεδεμενη[LXX]ενδεδεμενεεν·δεδε·μεν·ηεν·δεδε·μεν·ε
Nomενδεδεμενοςεν·δεδε·μεν·ος
Accενδεδεμενηνενδεδεμενονεν·δεδε·μεν·ηνεν·δεδε·μεν·ον
Datενδεδεμενῃενδεδεμενῳεν·δεδε·μεν·ῃεν·δεδε·μεν·ῳ
Genενδεδεμενηςενδεδεμενουεν·δεδε·μεν·ηςεν·δεδε·μεν·ου
PlVocενδεδεμεναιενδεδεμενοι[LXX]ενδεδεμενα[LXX]εν·δεδε·μεν·αιεν·δεδε·μεν·οιεν·δεδε·μεν·α
Nom
Accενδεδεμεναςενδεδεμενουςεν·δεδε·μεν·αςεν·δεδε·μεν·ους
Datενδεδεμεναιςενδεδεμενοιςεν·δεδε·μεν·αιςεν·δεδε·μεν·οις
Genενδεδεμενωνενδεδεμενωνεν·δεδε·μεν·ωνεν·δεδε·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενεδεδεμηνεν·ε·δεδε·μην
2ndενεδεδεσοεν·ε·δεδε·σο
3rdενεδεδετοεν·ε·δεδε·το
Pl1stενεδεδεμεθαεν·ε·δεδε·μεθα
2ndενεδεδεσθεεν·ε·δεδε·σθε
3rdενεδεδεντοεν·ε·δεδε·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενδεδεμηνεν·[ε]·δεδε·μην
2ndενδεδεσοεν·[ε]·δεδε·σο
3rdενδεδετοεν·[ε]·δεδε·το
Pl1stενδεδεμεθαεν·[ε]·δεδε·μεθα
2ndενδεδεσθεεν·[ε]·δεδε·σθε
3rdενδεδεντοεν·[ε]·δεδε·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stενεδεθηνεν·ε·δε·θην
2ndενεδεθηςεν·ε·δε·θης
3rdενεδεθηεν·ε·δε·θη
Pl1stενεδεθημενεν·ε·δε·θημεν
2ndενεδεθητεεν·ε·δε·θητε
3rdενεδεθησανεν·ε·δε·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stενδεθησομαιεν·δε·θησομαι
2ndενδεθησῃ, ενδεθησειεν·δε·θησῃ, εν·δε·θησει classical
3rdενδεθησεταιεν·δε·θησεται
Pl1stενδεθησομεθαεν·δε·θησομεθα
2ndενδεθησεσθεεν·δε·θησεσθε
3rdενδεθησονταιεν·δε·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stενδεθωεν·δε·θω
2ndενδεθῃςεν·δε·θῃς
3rdενδεθῃεν·δε·θῃ
Pl1stενδεθωμενεν·δε·θωμεν
2ndενδεθητεεν·δε·θητε
3rdενδεθωσιν, ενδεθωσιεν·δε·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stενδεθειηνεν·δε·θειην
2ndενδεθειηςεν·δε·θειης
3rdενδεθειηεν·δε·θειη
Pl1stενδεθειημεν, ενδεθειμενεν·δε·θειημεν, εν·δε·θειμεν classical
2ndενδεθειητε, ενδεθειτεεν·δε·θειητε, εν·δε·θειτε classical
3rdενδεθειησαν, ενδεθειενεν·δε·θειησαν, εν·δε·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stενδεθησοιμηνεν·δε·θησοιμην
2ndενδεθησοιοεν·δε·θησοιο
3rdενδεθησοιτοεν·δε·θησοιτο
Pl1stενδεθησοιμεθαεν·δε·θησοιμεθα
2ndενδεθησοισθεεν·δε·θησοισθε
3rdενδεθησοιντοεν·δε·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndενδεθητιεν·δε·θητι
3rdενδεθητωεν·δε·θητω
Pl1st
2ndενδεθητεεν·δε·θητε
3rdενδεθητωσαν, ενδεθεντωνεν·δε·θητωσαν, εν·δε·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
ενδεθηναι​εν·δε·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
ενδεθησεσθαι​εν·δε·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocενδεθεισαενδεθειςενδεθενεν·δε·θεισ·αεν·δε·θει[ντ]·ςεν·δε·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accενδεθεισανενδεθενταεν·δε·θεισ·ανεν·δε·θε[ι]ντ·α
Datενδεθεισῃενδεθεντιεν·δε·θεισ·ῃεν·δε·θε[ι]ντ·ι
Genενδεθεισηςενδεθεντοςεν·δε·θεισ·ηςεν·δε·θε[ι]ντ·ος
PlVocενδεθεισαιενδεθεντεςενδεθενταεν·δε·θεισ·αιεν·δε·θε[ι]ντ·εςεν·δε·θε[ι]ντ·α
Nom
Accενδεθεισαςενδεθενταςεν·δε·θεισ·αςεν·δε·θε[ι]ντ·ας
Datενδεθεισαιςενδεθεισι, ενδεθεισινεν·δε·θεισ·αιςεν·δε·θει[ντ]·σι(ν)
Genενδεθεισωνενδεθεντωνεν·δε·θεισ·ωνεν·δε·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocενδεθησομενηενδεθησομενεεν·δε·θησομεν·ηεν·δε·θησομεν·ε
Nomενδεθησομενοςεν·δε·θησομεν·ος
Accενδεθησομενηνενδεθησομενονεν·δε·θησομεν·ηνεν·δε·θησομεν·ον
Datενδεθησομενῃενδεθησομενῳεν·δε·θησομεν·ῃεν·δε·θησομεν·ῳ
Genενδεθησομενηςενδεθησομενουεν·δε·θησομεν·ηςεν·δε·θησομεν·ου
PlVocενδεθησομεναιενδεθησομενοιενδεθησομεναεν·δε·θησομεν·αιεν·δε·θησομεν·οιεν·δε·θησομεν·α
Nom
Accενδεθησομεναςενδεθησομενουςεν·δε·θησομεν·αςεν·δε·θησομεν·ους
Datενδεθησομεναιςενδεθησομενοιςεν·δε·θησομεν·αιςεν·δε·θησομεν·οις
Genενδεθησομενωνενδεθησομενωνεν·δε·θησομεν·ωνεν·δε·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 20-Nov-2019 20:36:42 EST