μισεω • MISEW • miseō

Search: εμισησα

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εμισησαμισέωε·μιση·σα1aor act ind 1st sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εμισησαμισέωε·μιση·σα1aor act ind 1st sg

μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμισω[GNT]μισ(ε)·ωμισουμαι[LXX]μισ(ε)·ομαι
2ndμισεις[GNT][LXX]μισ(ε)·ειςμισῃ[GNT], μισει[GNT][LXX], μισεισαιμισ(ε)·ῃ, μισ(ε)·ει classical, μισ(ε)·εσαι alt
3rdμισει[GNT][LXX]μισ(ε)·ειμισειται[LXX]μισ(ε)·εται
Pl1stμισουμενμισ(ε)·ομενμισουμεθαμισ(ε)·ομεθα
2ndμισειτε[LXX]μισ(ε)·ετεμισεισθεμισ(ε)·εσθε
3rdμισουσιν[GNT][LXX], μισουσι[LXX]μισ(ε)·ουσι(ν)μισουνταιμισ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμισω[GNT]μισ(ε)·ωμισωμαιμισ(ε)·ωμαι
2ndμισῃςμισ(ε)·ῃςμισῃ[GNT]μισ(ε)·ῃ
3rdμισῃ[GNT]μισ(ε)·ῃμισηταιμισ(ε)·ηται
Pl1stμισωμενμισ(ε)·ωμενμισωμεθαμισ(ε)·ωμεθα
2ndμισητεμισ(ε)·ητεμισησθεμισ(ε)·ησθε
3rdμισωσιν[LXX], μισωσιμισ(ε)·ωσι(ν), μισ(ε)·ωσι(ν)μισωνταιμισ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμισοιμιμισ(ε)·οιμιμισοιμηνμισ(ε)·οιμην
2ndμισοιςμισ(ε)·οιςμισοιομισ(ε)·οιο
3rdμισοιμισ(ε)·οιμισοιτομισ(ε)·οιτο
Pl1stμισοιμενμισ(ε)·οιμενμισοιμεθαμισ(ε)·οιμεθα
2ndμισοιτεμισ(ε)·οιτεμισοισθεμισ(ε)·οισθε
3rdμισοιεν, μισοισανμισ(ε)·οιεν, μισ(ε)·οισαν altμισοιντομισ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμισει[GNT][LXX]μισ(ε)·εμισουμισ(ε)·ου
3rdμισειτωμισ(ε)·ετωμισεισθωμισ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndμισειτε[LXX]μισ(ε)·ετεμισεισθεμισ(ε)·εσθε
3rdμισειτωσαν, μισουντων[GNT][LXX]μισ(ε)·ετωσαν, μισ(ε)·οντων classicalμισεισθωσαν, μισεισθωνμισ(ε)·εσθωσαν, μισ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μισειν[GNT][LXX]​μισ(ε)·εινμισεισθαι​μισ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμισουσα[LXX]μισουνμισ(ε)·ουσ·αμισ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomμισων[GNT][LXX]μισ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accμισουσαν[LXX]μισουντα[LXX]μισ(ε)·ουσ·ανμισ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datμισουσῃμισουντιμισ(ε)·ουσ·ῃμισ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genμισουσηςμισουντοςμισ(ε)·ουσ·ηςμισ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocμισουσαιμισουντες[GNT][LXX]μισουντα[LXX]μισ(ε)·ουσ·αιμισ(ε)·ο[υ]ντ·εςμισ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accμισουσαςμισουντας[LXX]μισ(ε)·ουσ·αςμισ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datμισουσαιςμισουσι[LXX], μισουσιν[GNT][LXX]μισ(ε)·ουσ·αιςμισ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genμισουσωνμισουντων[GNT][LXX]μισ(ε)·ουσ·ωνμισ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμισουμενη[LXX]μισουμενεμισ(ε)·ομεν·ημισ(ε)·ομεν·ε
Nomμισουμενοςμισ(ε)·ομεν·ος
Accμισουμενηνμισουμενονμισ(ε)·ομεν·ηνμισ(ε)·ομεν·ον
Datμισουμενῃ[LXX]μισουμενῳ[LXX]μισ(ε)·ομεν·ῃμισ(ε)·ομεν·ῳ
Genμισουμενης[LXX]μισουμενουμισ(ε)·ομεν·ηςμισ(ε)·ομεν·ου
PlVocμισουμεναιμισουμενοι[GNT]μισουμεναμισ(ε)·ομεν·αιμισ(ε)·ομεν·οιμισ(ε)·ομεν·α
Nom
Accμισουμεναςμισουμενουςμισ(ε)·ομεν·αςμισ(ε)·ομεν·ους
Datμισουμεναιςμισουμενοιςμισ(ε)·ομεν·αιςμισ(ε)·ομεν·οις
Genμισουμενωνμισουμενωνμισ(ε)·ομεν·ωνμισ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμισουν[GNT][LXX]ε·μισ(ε)·ονεμισουμηνε·μισ(ε)·ομην
2ndεμισεις[LXX]ε·μισ(ε)·εςεμισουε·μισ(ε)·ου
3rdεμισει[LXX]ε·μισ(ε)·εεμισειτοε·μισ(ε)·ετο
Pl1stεμισουμενε·μισ(ε)·ομενεμισουμεθαε·μισ(ε)·ομεθα
2ndεμισειτε[LXX]ε·μισ(ε)·ετεεμισεισθεε·μισ(ε)·εσθε
3rdεμισουν[GNT][LXX], εμισουσανε·μισ(ε)·ον, ε·μισ(ε)·οσαν altεμισουντοε·μισ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμισησωμιση·σωμισησομαιμιση·σομαι
2ndμισησεις[GNT][LXX]μιση·σειςμισησῃ[LXX], μισησει[GNT][LXX], μισησεσαιμιση·σῃ, μιση·σει classical, μιση·σεσαι alt
3rdμισησει[GNT][LXX]μιση·σειμισησεταιμιση·σεται
Pl1stμισησομενμιση·σομενμισησομεθαμιση·σομεθα
2ndμισησετεμιση·σετεμισησεσθεμιση·σεσθε
3rdμισησουσιν[GNT][LXX], μισησουσιμιση·σουσι(ν), μιση·σουσι(ν)μισησονταιμιση·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμισησοιμιμιση·σοιμιμισησοιμηνμιση·σοιμην
2ndμισησοιςμιση·σοιςμισησοιομιση·σοιο
3rdμισησοιμιση·σοιμισησοιτομιση·σοιτο
Pl1stμισησοιμενμιση·σοιμενμισησοιμεθαμιση·σοιμεθα
2ndμισησοιτεμιση·σοιτεμισησοισθεμιση·σοισθε
3rdμισησοιενμιση·σοιενμισησοιντομιση·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μισησειν​μιση·σειν​μισησεσθαι​μιση·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμισησουσαμισησον[LXX]μιση·σουσ·αμιση·σο[υ]ν[τ]
Nomμισησωνμιση·σο[υ]ν[τ]·^
Accμισησουσανμισησονταμιση·σουσ·ανμιση·σο[υ]ντ·α
Datμισησουσῃμισησοντιμιση·σουσ·ῃμιση·σο[υ]ντ·ι
Genμισησουσηςμισησοντοςμιση·σουσ·ηςμιση·σο[υ]ντ·ος
PlVocμισησουσαιμισησοντεςμισησονταμιση·σουσ·αιμιση·σο[υ]ντ·εςμιση·σο[υ]ντ·α
Nom
Accμισησουσαςμισησονταςμιση·σουσ·αςμιση·σο[υ]ντ·ας
Datμισησουσαιςμισησουσι, μισησουσιν[GNT][LXX]μιση·σουσ·αιςμιση·σου[ντ]·σι(ν), μιση·σου[ντ]·σι(ν)
Genμισησουσωνμισησοντωνμιση·σουσ·ωνμιση·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμισησομενημισησομενεμιση·σομεν·ημιση·σομεν·ε
Nomμισησομενοςμιση·σομεν·ος
Accμισησομενηνμισησομενονμιση·σομεν·ηνμιση·σομεν·ον
Datμισησομενῃμισησομενῳμιση·σομεν·ῃμιση·σομεν·ῳ
Genμισησομενηςμισησομενουμιση·σομεν·ηςμιση·σομεν·ου
PlVocμισησομεναιμισησομενοιμισησομεναμιση·σομεν·αιμιση·σομεν·οιμιση·σομεν·α
Nom
Accμισησομεναςμισησομενουςμιση·σομεν·αςμιση·σομεν·ους
Datμισησομεναιςμισησομενοιςμιση·σομεν·αιςμιση·σομεν·οις
Genμισησομενωνμισησομενωνμιση·σομεν·ωνμιση·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμισησα[GNT][LXX]ε·μιση·σαεμισησαμηνε·μιση·σαμην
2ndεμισησας[GNT][LXX]ε·μιση·σαςεμισησωε·μιση·σω
3rdεμισησεν[GNT][LXX], εμισησεε·μιση·σε(ν), ε·μιση·σε(ν)εμισησατοε·μιση·σατο
Pl1stεμισησαμενε·μιση·σαμενεμισησαμεθαε·μιση·σαμεθα
2ndεμισησατε[LXX]ε·μιση·σατεεμισησασθεε·μιση·σασθε
3rdεμισησαν[GNT][LXX]ε·μιση·σανεμισησαντοε·μιση·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμισησωμιση·σωμισησωμαιμιση·σωμαι
2ndμισησῃς[LXX]μιση·σῃςμισησῃ[LXX]μιση·σῃ
3rdμισησῃ[LXX]μιση·σῃμισησηταιμιση·σηται
Pl1stμισησωμενμιση·σωμενμισησωμεθαμιση·σωμεθα
2ndμισησητεμιση·σητεμισησησθεμιση·σησθε
3rdμισησωσιν[GNT], μισησωσιμιση·σωσι(ν), μιση·σωσι(ν)μισησωνταιμιση·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμισησαιμιμιση·σαιμιμισησαιμηνμιση·σαιμην
2ndμισησαις, μισησειαςμιση·σαις, μιση·σειας classicalμισησαιομιση·σαιο
3rdμισησαι[LXX], μισησειεμιση·σαι, μιση·σειε classicalμισησαιτομιση·σαιτο
Pl1stμισησαιμενμιση·σαιμενμισησαιμεθαμιση·σαιμεθα
2ndμισησαιτεμιση·σαιτεμισησαισθεμιση·σαισθε
3rdμισησαιεν, μισησαισαν, μισησειαν, μισησειενμιση·σαιεν, μιση·σαισαν alt, μιση·σειαν classical, μιση·σειεν classicalμισησαιντομιση·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμισησον[LXX]μιση·σονμισησαι[LXX]μιση·σαι
3rdμισησατωμιση·σατωμισησασθωμιση·σασθω
Pl1st
2ndμισησατεμιση·σατεμισησασθεμιση·σασθε
3rdμισησατωσαν, μισησαντωνμιση·σατωσαν, μιση·σαντων classicalμισησασθωσαν, μισησασθωνμιση·σασθωσαν, μιση·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μισησαι[LXX]​μιση·σαιμισησασθαι​μιση·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμισησασαμισησας[LXX]μισησανμιση·σασ·αμιση·σα[ντ]·ςμιση·σαν[τ]
Nom
Accμισησασανμισησανταμιση·σασ·ανμιση·σαντ·α
Datμισησασῃμισησαντιμιση·σασ·ῃμιση·σαντ·ι
Genμισησασηςμισησαντοςμιση·σασ·ηςμιση·σαντ·ος
PlVocμισησασαιμισησαντεςμισησανταμιση·σασ·αιμιση·σαντ·εςμιση·σαντ·α
Nom
Accμισησασαςμισησανταςμιση·σασ·αςμιση·σαντ·ας
Datμισησασαιςμισησασι, μισησασινμιση·σασ·αιςμιση·σα[ντ]·σι(ν)
Genμισησασωνμισησαντωνμιση·σασ·ωνμιση·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμισησαμενημισησαμενεμιση·σαμεν·ημιση·σαμεν·ε
Nomμισησαμενοςμιση·σαμεν·ος
Accμισησαμενηνμισησαμενονμιση·σαμεν·ηνμιση·σαμεν·ον
Datμισησαμενῃμισησαμενῳμιση·σαμεν·ῃμιση·σαμεν·ῳ
Genμισησαμενηςμισησαμενουμιση·σαμεν·ηςμιση·σαμεν·ου
PlVocμισησαμεναιμισησαμενοιμισησαμεναμιση·σαμεν·αιμιση·σαμεν·οιμιση·σαμεν·α
Nom
Accμισησαμεναςμισησαμενουςμιση·σαμεν·αςμιση·σαμεν·ους
Datμισησαμεναιςμισησαμενοιςμιση·σαμεν·αιςμιση·σαμεν·οις
Genμισησαμενωνμισησαμενωνμιση·σαμεν·ωνμιση·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεμισηκα[LXX]μεμιση·καμεμισημαιμεμιση·μαι
2ndμεμισηκας[LXX], μεμισηκεςμεμιση·κας, μεμιση·κες altμεμισησαιμεμιση·σαι
3rdμεμισηκεν[GNT], μεμισηκεμεμιση·κε(ν), μεμιση·κε(ν)μεμισηταιμεμιση·ται
Pl1stμεμισηκαμεν[LXX]μεμιση·καμενμεμισημεθαμεμιση·μεθα
2ndμεμισηκατεμεμιση·κατεμεμισησθεμεμιση·σθε
3rdμεμισηκασιν[GNT], μεμισηκασι, μεμισηκανμεμιση·κασι(ν), μεμιση·κασι(ν), μεμιση·καν altμεμισηνταιμεμιση·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεμισησομαιμεμιση·σομαι
2ndμεμισησῃ, μεμισησειμεμιση·σῃ, μεμιση·σει classical
3rdμεμισησεταιμεμιση·σεται
Pl1stμεμισησομεθαμεμιση·σομεθα
2ndμεμισησεσθεμεμιση·σεσθε
3rdμεμισησονταιμεμιση·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεμισηκωμεμιση·κω
2ndμεμισηκῃςμεμιση·κῃς
3rdμεμισηκῃμεμιση·κῃ
Pl1stμεμισηκωμενμεμιση·κωμεν
2ndμεμισηκητεμεμιση·κητε
3rdμεμισηκωσιν, μεμισηκωσιμεμιση·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεμισηκοιμι, μεμισηκοιηνμεμιση·κοιμι, μεμιση·κοιην classical
2ndμεμισηκοις, μεμισηκοιηςμεμιση·κοις, μεμιση·κοιης classical
3rdμεμισηκοι, μεμισηκοιημεμιση·κοι, μεμιση·κοιη classical
Pl1stμεμισηκοιμενμεμιση·κοιμεν
2ndμεμισηκοιτεμεμιση·κοιτε
3rdμεμισηκοιενμεμιση·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεμισησοιμηνμεμιση·σοιμην
2ndμεμισησοιομεμιση·σοιο
3rdμεμισησοιτομεμιση·σοιτο
Pl1stμεμισησοιμεθαμεμιση·σοιμεθα
2ndμεμισησοισθεμεμιση·σοισθε
3rdμεμισησοιντομεμιση·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμεμισηκεμεμιση·κεμεμισησομεμιση·σο
3rdμεμισηκετωμεμιση·κετωμεμισησθωμεμιση·σθω
Pl1st
2ndμεμισηκετεμεμιση·κετεμεμισησθεμεμιση·σθε
3rdμεμισηκετωσανμεμιση·κετωσανμεμισησθωσαν, μεμισησθωνμεμιση·σθωσαν, μεμιση·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μεμισηκεναι​μεμιση·κεναι​μεμισησθαι​μεμιση·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μεμισησεσθαι​μεμιση·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεμισηκυιαμεμισηκοςμεμιση·κυι·αμεμιση·κο[τ]·ς
Nomμεμισηκωςμεμιση·κο[τ]·^ς
Accμεμισηκυιανμεμισηκοταμεμιση·κυι·ανμεμιση·κοτ·α
Datμεμισηκυιᾳμεμισηκοτιμεμιση·κυι·ᾳμεμιση·κοτ·ι
Genμεμισηκυιαςμεμισηκοτοςμεμιση·κυι·αςμεμιση·κοτ·ος
PlVocμεμισηκυιαιμεμισηκοτεςμεμισηκοταμεμιση·κυι·αιμεμιση·κοτ·εςμεμιση·κοτ·α
Nom
Accμεμισηκυιαςμεμισηκοταςμεμιση·κυι·αςμεμιση·κοτ·ας
Datμεμισηκυιαιςμεμισηκοσι, μεμισηκοσινμεμιση·κυι·αιςμεμιση·κο[τ]·σι(ν)
Genμεμισηκυιωνμεμισηκοτωνμεμιση·κυι·ωνμεμιση·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεμισημενημεμισημενεμεμιση·μεν·ημεμιση·μεν·ε
Nomμεμισημενοςμεμιση·μεν·ος
Accμεμισημενην[LXX]μεμισημενονμεμιση·μεν·ηνμεμιση·μεν·ον
Datμεμισημενῃμεμισημενῳμεμιση·μεν·ῃμεμιση·μεν·ῳ
Genμεμισημενηςμεμισημενου[GNT]μεμιση·μεν·ηςμεμιση·μεν·ου
PlVocμεμισημεναιμεμισημενοιμεμισημεναμεμιση·μεν·αιμεμιση·μεν·οιμεμιση·μεν·α
Nom
Accμεμισημεναςμεμισημενουςμεμιση·μεν·αςμεμιση·μεν·ους
Datμεμισημεναιςμεμισημενοιςμεμιση·μεν·αιςμεμιση·μεν·οις
Genμεμισημενωνμεμισημενωνμεμιση·μεν·ωνμεμιση·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμεμισηκειν, εμεμισηκηε·μεμιση·κειν, ε·μεμιση·κη classicalεμεμισημηνε·μεμιση·μην
2ndεμεμισηκεις, εμεμισηκηςε·μεμιση·κεις, ε·μεμιση·κης classicalεμεμισησοε·μεμιση·σο
3rdεμεμισηκειε·μεμιση·κειεμεμισητοε·μεμιση·το
Pl1stεμεμισηκειμεν, εμεμισηκεμενε·μεμιση·κειμεν, ε·μεμιση·κεμεν classicalεμεμισημεθαε·μεμιση·μεθα
2ndεμεμισηκειτε, εμεμισηκετεε·μεμιση·κειτε, ε·μεμιση·κετε classicalεμεμισησθεε·μεμιση·σθε
3rdεμεμισηκεισαν, εμεμισηκεσανε·μεμιση·κεισαν, ε·μεμιση·κεσαν classicalεμεμισηντοε·μεμιση·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεμισηκειν, μεμισηκη[ε]·μεμιση·κειν, [ε]·μεμιση·κη classicalμεμισημην[ε]·μεμιση·μην
2ndμεμισηκεις, μεμισηκης[ε]·μεμιση·κεις, [ε]·μεμιση·κης classicalμεμισησο[ε]·μεμιση·σο
3rdμεμισηκει[ε]·μεμιση·κειμεμισητο[ε]·μεμιση·το
Pl1stμεμισηκειμεν, μεμισηκεμεν[ε]·μεμιση·κειμεν, [ε]·μεμιση·κεμεν classicalμεμισημεθα[ε]·μεμιση·μεθα
2ndμεμισηκειτε, μεμισηκετε[ε]·μεμιση·κειτε, [ε]·μεμιση·κετε classicalμεμισησθε[ε]·μεμιση·σθε
3rdμεμισηκεισαν, μεμισηκεσαν[ε]·μεμιση·κεισαν, [ε]·μεμιση·κεσαν classicalμεμισηντο[ε]·μεμιση·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεμισηθηνε·μιση·θην
2ndεμισηθηςε·μιση·θης
3rdεμισηθηε·μιση·θη
Pl1stεμισηθημενε·μιση·θημεν
2ndεμισηθητεε·μιση·θητε
3rdεμισηθησανε·μιση·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stμισηθησομαιμιση·θησομαι
2ndμισηθησῃ, μισηθησειμιση·θησῃ, μιση·θησει classical
3rdμισηθησεται[LXX]μιση·θησεται
Pl1stμισηθησομεθαμιση·θησομεθα
2ndμισηθησεσθεμιση·θησεσθε
3rdμισηθησονταιμιση·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stμισηθωμιση·θω
2ndμισηθῃς[LXX]μιση·θῃς
3rdμισηθῃ[LXX]μιση·θῃ
Pl1stμισηθωμενμιση·θωμεν
2ndμισηθητεμιση·θητε
3rdμισηθωσιν, μισηθωσιμιση·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stμισηθειηνμιση·θειην
2ndμισηθειηςμιση·θειης
3rdμισηθειημιση·θειη
Pl1stμισηθειημεν, μισηθειμενμιση·θειημεν, μιση·θειμεν classical
2ndμισηθειητε, μισηθειτεμιση·θειητε, μιση·θειτε classical
3rdμισηθειησαν, μισηθειενμιση·θειησαν, μιση·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stμισηθησοιμηνμιση·θησοιμην
2ndμισηθησοιομιση·θησοιο
3rdμισηθησοιτομιση·θησοιτο
Pl1stμισηθησοιμεθαμιση·θησοιμεθα
2ndμισηθησοισθεμιση·θησοισθε
3rdμισηθησοιντομιση·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndμισηθητιμιση·θητι
3rdμισηθητωμιση·θητω
Pl1st
2ndμισηθητεμιση·θητε
3rdμισηθητωσαν, μισηθεντωνμιση·θητωσαν, μιση·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
μισηθηναι[LXX]​μιση·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
μισηθησεσθαι​μιση·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμισηθεισαμισηθεις[LXX]μισηθενμιση·θεισ·αμιση·θει[ντ]·ςμιση·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accμισηθεισανμισηθενταμιση·θεισ·ανμιση·θε[ι]ντ·α
Datμισηθεισῃμισηθεντιμιση·θεισ·ῃμιση·θε[ι]ντ·ι
Genμισηθεισηςμισηθεντοςμιση·θεισ·ηςμιση·θε[ι]ντ·ος
PlVocμισηθεισαιμισηθεντεςμισηθενταμιση·θεισ·αιμιση·θε[ι]ντ·εςμιση·θε[ι]ντ·α
Nom
Accμισηθεισαςμισηθενταςμιση·θεισ·αςμιση·θε[ι]ντ·ας
Datμισηθεισαιςμισηθεισι, μισηθεισινμιση·θεισ·αιςμιση·θει[ντ]·σι(ν)
Genμισηθεισωνμισηθεντωνμιση·θεισ·ωνμιση·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμισηθησομενημισηθησομενεμιση·θησομεν·ημιση·θησομεν·ε
Nomμισηθησομενοςμιση·θησομεν·ος
Accμισηθησομενηνμισηθησομενονμιση·θησομεν·ηνμιση·θησομεν·ον
Datμισηθησομενῃμισηθησομενῳμιση·θησομεν·ῃμιση·θησομεν·ῳ
Genμισηθησομενηςμισηθησομενουμιση·θησομεν·ηςμιση·θησομεν·ου
PlVocμισηθησομεναιμισηθησομενοιμισηθησομεναμιση·θησομεν·αιμιση·θησομεν·οιμιση·θησομεν·α
Nom
Accμισηθησομεναςμισηθησομενουςμιση·θησομεν·αςμιση·θησομεν·ους
Datμισηθησομεναιςμισηθησομενοιςμιση·θησομεν·αιςμιση·θησομεν·οις
Genμισηθησομενωνμισηθησομενωνμιση·θησομεν·ωνμιση·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 07-Jul-2020 23:16:30 EDT