μανθανω • MANQANW • manthanō

Search: εμαθετε

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εμαθετεμανθάνωε·μαθ·ετε2aor act ind 2nd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εμαθετεμανθάνωε·μαθ·ετε2aor act ind 2nd pl

μανθάνω (μανθαν-, μαθη·σ-, 2nd μαθ-, μεμαθη·κ-, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμανθανωμανθαν·ωμανθανομαιμανθαν·ομαι
2ndμανθανειςμανθαν·ειςμανθανῃ, μανθανει, μανθανεσαιμανθαν·ῃ, μανθαν·ει classical, μανθαν·εσαι alt
3rdμανθανειμανθαν·ειμανθανεταιμανθαν·εται
Pl1stμανθανομεν[LXX]μανθαν·ομενμανθανομεθαμανθαν·ομεθα
2ndμανθανετε[LXX]μανθαν·ετεμανθανεσθεμανθαν·εσθε
3rdμανθανουσιν[GNT], μανθανουσιμανθαν·ουσι(ν), μανθαν·ουσι(ν)μανθανονταιμανθαν·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμανθανωμανθαν·ωμανθανωμαιμανθαν·ωμαι
2ndμανθανῃςμανθαν·ῃςμανθανῃμανθαν·ῃ
3rdμανθανῃμανθαν·ῃμανθανηταιμανθαν·ηται
Pl1stμανθανωμενμανθαν·ωμενμανθανωμεθαμανθαν·ωμεθα
2ndμανθανητεμανθαν·ητεμανθανησθεμανθαν·ησθε
3rdμανθανωσιν[GNT], μανθανωσιμανθαν·ωσι(ν), μανθαν·ωσι(ν)μανθανωνταιμανθαν·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμανθανοιμιμανθαν·οιμιμανθανοιμηνμανθαν·οιμην
2ndμανθανοιςμανθαν·οιςμανθανοιομανθαν·οιο
3rdμανθανοιμανθαν·οιμανθανοιτομανθαν·οιτο
Pl1stμανθανοιμενμανθαν·οιμενμανθανοιμεθαμανθαν·οιμεθα
2ndμανθανοιτεμανθαν·οιτεμανθανοισθεμανθαν·οισθε
3rdμανθανοιεν, μανθανοισανμανθαν·οιεν, μανθαν·οισαν altμανθανοιντομανθαν·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμανθανε[LXX]μανθαν·εμανθανουμανθαν·ου
3rdμανθανετω[GNT]μανθαν·ετωμανθανεσθωμανθαν·εσθω
Pl1st
2ndμανθανετε[LXX]μανθαν·ετεμανθανεσθεμανθαν·εσθε
3rdμανθανετωσαν[GNT], μανθανοντων[LXX]μανθαν·ετωσαν, μανθαν·οντων classicalμανθανεσθωσαν, μανθανεσθωνμανθαν·εσθωσαν, μανθαν·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μανθανειν[LXX]​μανθαν·εινμανθανεσθαι​μανθαν·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμανθανουσαμανθανονμανθαν·ουσ·αμανθαν·ο[υ]ν[τ]
Nomμανθανωνμανθαν·ο[υ]ν[τ]·^
Accμανθανουσανμανθανοντα[GNT]μανθαν·ουσ·ανμανθαν·ο[υ]ντ·α
Datμανθανουσῃμανθανοντιμανθαν·ουσ·ῃμανθαν·ο[υ]ντ·ι
Genμανθανουσηςμανθανοντοςμανθαν·ουσ·ηςμανθαν·ο[υ]ντ·ος
PlVocμανθανουσαιμανθανοντεςμανθανοντα[GNT]μανθαν·ουσ·αιμανθαν·ο[υ]ντ·εςμανθαν·ο[υ]ντ·α
Nom
Accμανθανουσαςμανθανονταςμανθαν·ουσ·αςμανθαν·ο[υ]ντ·ας
Datμανθανουσαιςμανθανουσι, μανθανουσιν[GNT]μανθαν·ουσ·αιςμανθαν·ου[ντ]·σι(ν), μανθαν·ου[ντ]·σι(ν)
Genμανθανουσωνμανθανοντων[LXX]μανθαν·ουσ·ωνμανθαν·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμανθανομενημανθανομενεμανθαν·ομεν·ημανθαν·ομεν·ε
Nomμανθανομενοςμανθαν·ομεν·ος
Accμανθανομενηνμανθανομενονμανθαν·ομεν·ηνμανθαν·ομεν·ον
Datμανθανομενῃμανθανομενῳμανθαν·ομεν·ῃμανθαν·ομεν·ῳ
Genμανθανομενηςμανθανομενουμανθαν·ομεν·ηςμανθαν·ομεν·ου
PlVocμανθανομεναιμανθανομενοιμανθανομεναμανθαν·ομεν·αιμανθαν·ομεν·οιμανθαν·ομεν·α
Nom
Accμανθανομεναςμανθανομενουςμανθαν·ομεν·αςμανθαν·ομεν·ους
Datμανθανομεναιςμανθανομενοιςμανθαν·ομεν·αιςμανθαν·ομεν·οις
Genμανθανομενωνμανθανομενωνμανθαν·ομεν·ωνμανθαν·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμανθανονε·μανθαν·ονεμανθανομηνε·μανθαν·ομην
2ndεμανθανες[LXX]ε·μανθαν·εςεμανθανουε·μανθαν·ου
3rdεμανθανεν, εμανθανεε·μανθαν·ε(ν)εμανθανετοε·μανθαν·ετο
Pl1stεμανθανομενε·μανθαν·ομενεμανθανομεθαε·μανθαν·ομεθα
2ndεμανθανετεε·μανθαν·ετεεμανθανεσθεε·μανθαν·εσθε
3rdεμανθανον, εμανθανοσανε·μανθαν·ον, ε·μανθαν·οσαν altεμανθανοντοε·μανθαν·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμαθησωμαθη·σωμαθησομαι[LXX]μαθη·σομαι
2ndμαθησειςμαθη·σειςμαθησῃ[LXX], μαθησει, μαθησεσαιμαθη·σῃ, μαθη·σει classical, μαθη·σεσαι alt
3rdμαθησειμαθη·σειμαθησεταιμαθη·σεται
Pl1stμαθησομενμαθη·σομενμαθησομεθαμαθη·σομεθα
2ndμαθησετεμαθη·σετεμαθησεσθε[LXX]μαθη·σεσθε
3rdμαθησουσιν, μαθησουσιμαθη·σουσι(ν)μαθησονται[LXX]μαθη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμαθησοιμιμαθη·σοιμιμαθησοιμηνμαθη·σοιμην
2ndμαθησοιςμαθη·σοιςμαθησοιομαθη·σοιο
3rdμαθησοιμαθη·σοιμαθησοιτομαθη·σοιτο
Pl1stμαθησοιμενμαθη·σοιμενμαθησοιμεθαμαθη·σοιμεθα
2ndμαθησοιτεμαθη·σοιτεμαθησοισθεμαθη·σοισθε
3rdμαθησοιενμαθη·σοιενμαθησοιντομαθη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μαθησειν​μαθη·σειν​μαθησεσθαι​μαθη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμαθησουσαμαθησονμαθη·σουσ·αμαθη·σο[υ]ν[τ]
Nomμαθησωνμαθη·σο[υ]ν[τ]·^
Accμαθησουσανμαθησονταμαθη·σουσ·ανμαθη·σο[υ]ντ·α
Datμαθησουσῃμαθησοντιμαθη·σουσ·ῃμαθη·σο[υ]ντ·ι
Genμαθησουσηςμαθησοντοςμαθη·σουσ·ηςμαθη·σο[υ]ντ·ος
PlVocμαθησουσαιμαθησοντεςμαθησονταμαθη·σουσ·αιμαθη·σο[υ]ντ·εςμαθη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accμαθησουσαςμαθησονταςμαθη·σουσ·αςμαθη·σο[υ]ντ·ας
Datμαθησουσαιςμαθησουσι, μαθησουσινμαθη·σουσ·αιςμαθη·σου[ντ]·σι(ν)
Genμαθησουσωνμαθησοντωνμαθη·σουσ·ωνμαθη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμαθησομενημαθησομενεμαθη·σομεν·ημαθη·σομεν·ε
Nomμαθησομενοςμαθη·σομεν·ος
Accμαθησομενηνμαθησομενονμαθη·σομεν·ηνμαθη·σομεν·ον
Datμαθησομενῃμαθησομενῳμαθη·σομεν·ῃμαθη·σομεν·ῳ
Genμαθησομενηςμαθησομενουμαθη·σομεν·ηςμαθη·σομεν·ου
PlVocμαθησομεναιμαθησομενοιμαθησομεναμαθη·σομεν·αιμαθη·σομεν·οιμαθη·σομεν·α
Nom
Accμαθησομεναςμαθησομενουςμαθη·σομεν·αςμαθη·σομεν·ους
Datμαθησομεναιςμαθησομενοιςμαθη·σομεν·αιςμαθη·σομεν·οις
Genμαθησομενωνμαθησομενωνμαθη·σομεν·ωνμαθη·σομεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμαθον[GNT][LXX]ε·μαθ·ονεμαθομηνε·μαθ·ομην
2ndεμαθες[GNT]ε·μαθ·εςεμαθουε·μαθ·ου
3rdεμαθεν[GNT][LXX], εμαθεε·μαθ·ε(ν), ε·μαθ·ε(ν)εμαθετοε·μαθ·ετο
Pl1stεμαθομενε·μαθ·ομενεμαθομεθαε·μαθ·ομεθα
2ndεμαθετε[GNT]ε·μαθ·ετεεμαθεσθεε·μαθ·εσθε
3rdεμαθον[GNT][LXX], εμαθοσανε·μαθ·ον, ε·μαθ·οσαν altεμαθοντοε·μαθ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμαθω[LXX]μαθ·ωμαθωμαιμαθ·ωμαι
2ndμαθῃς[LXX]μαθ·ῃςμαθῃ[LXX]μαθ·ῃ
3rdμαθῃ[LXX]μαθ·ῃμαθηται[GNT]μαθ·ηται
Pl1stμαθωμεν[LXX]μαθ·ωμενμαθωμεθαμαθ·ωμεθα
2ndμαθητε[GNT][LXX]μαθ·ητεμαθησθεμαθ·ησθε
3rdμαθωσιν[LXX], μαθωσιμαθ·ωσι(ν), μαθ·ωσι(ν)μαθωνταιμαθ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμαθοιμιμαθ·οιμιμαθοιμηνμαθ·οιμην
2ndμαθοιςμαθ·οιςμαθοιομαθ·οιο
3rdμαθοιμαθ·οιμαθοιτομαθ·οιτο
Pl1stμαθοιμενμαθ·οιμενμαθοιμεθαμαθ·οιμεθα
2ndμαθοιτεμαθ·οιτεμαθοισθεμαθ·οισθε
3rdμαθοιεν, μαθοισανμαθ·οιεν, μαθ·οισαν altμαθοιντομαθ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμαθε[LXX]μαθ·εμαθουμαθ·ου
3rdμαθετωμαθ·ετωμαθεσθωμαθ·εσθω
Pl1st
2ndμαθετε[GNT][LXX]μαθ·ετεμαθεσθεμαθ·εσθε
3rdμαθετωσαν, μαθοντωνμαθ·ετωσαν, μαθ·οντων classicalμαθεσθωσαν, μαθεσθωνμαθ·εσθωσαν, μαθ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μαθειν[GNT][LXX]​μαθ·εινμαθεσθαι​μαθ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμαθουσαμαθονμαθ·ουσ·αμαθ·ο[υ]ν[τ]
Nomμαθων[GNT][LXX]μαθ·ο[υ]ν[τ]·^
Accμαθουσανμαθονταμαθ·ουσ·ανμαθ·ο[υ]ντ·α
Datμαθουσῃμαθοντιμαθ·ουσ·ῃμαθ·ο[υ]ντ·ι
Genμαθουσηςμαθοντοςμαθ·ουσ·ηςμαθ·ο[υ]ντ·ος
PlVocμαθουσαιμαθοντες[LXX]μαθονταμαθ·ουσ·αιμαθ·ο[υ]ντ·εςμαθ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accμαθουσαςμαθονταςμαθ·ουσ·αςμαθ·ο[υ]ντ·ας
Datμαθουσαιςμαθουσι, μαθουσινμαθ·ουσ·αιςμαθ·ου[ντ]·σι(ν)
Genμαθουσωνμαθοντωνμαθ·ουσ·ωνμαθ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμαθομενημαθομενεμαθ·ομεν·ημαθ·ομεν·ε
Nomμαθομενοςμαθ·ομεν·ος
Accμαθομενηνμαθομενονμαθ·ομεν·ηνμαθ·ομεν·ον
Datμαθομενῃμαθομενῳμαθ·ομεν·ῃμαθ·ομεν·ῳ
Genμαθομενηςμαθομενουμαθ·ομεν·ηςμαθ·ομεν·ου
PlVocμαθομεναιμαθομενοιμαθομεναμαθ·ομεν·αιμαθ·ομεν·οιμαθ·ομεν·α
Nom
Accμαθομεναςμαθομενουςμαθ·ομεν·αςμαθ·ομεν·ους
Datμαθομεναιςμαθομενοιςμαθ·ομεν·αιςμαθ·ομεν·οις
Genμαθομενωνμαθομενωνμαθ·ομεν·ωνμαθ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεμαθηκαμεμαθη·κα
2ndμεμαθηκας, μεμαθηκεςμεμαθη·κας, μεμαθη·κες alt
3rdμεμαθηκεν[LXX], μεμαθηκεμεμαθη·κε(ν), μεμαθη·κε(ν)
Pl1stμεμαθηκαμενμεμαθη·καμεν
2ndμεμαθηκατεμεμαθη·κατε
3rdμεμαθηκασιν, μεμαθηκασι, μεμαθηκανμεμαθη·κασι(ν), μεμαθη·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεμαθηκωμεμαθη·κω
2ndμεμαθηκῃςμεμαθη·κῃς
3rdμεμαθηκῃμεμαθη·κῃ
Pl1stμεμαθηκωμενμεμαθη·κωμεν
2ndμεμαθηκητεμεμαθη·κητε
3rdμεμαθηκωσιν, μεμαθηκωσιμεμαθη·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεμαθηκοιμι, μεμαθηκοιηνμεμαθη·κοιμι, μεμαθη·κοιην classical
2ndμεμαθηκοις, μεμαθηκοιηςμεμαθη·κοις, μεμαθη·κοιης classical
3rdμεμαθηκοι, μεμαθηκοιημεμαθη·κοι, μεμαθη·κοιη classical
Pl1stμεμαθηκοιμενμεμαθη·κοιμεν
2ndμεμαθηκοιτεμεμαθη·κοιτε
3rdμεμαθηκοιενμεμαθη·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμεμαθηκεμεμαθη·κε
3rdμεμαθηκετωμεμαθη·κετω
Pl1st
2ndμεμαθηκετεμεμαθη·κετε
3rdμεμαθηκετωσανμεμαθη·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μεμαθηκεναι[LXX]​μεμαθη·κεναι

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεμαθηκυιαμεμαθηκοςμεμαθη·κυι·αμεμαθη·κο[τ]·ς
Nomμεμαθηκως[GNT]μεμαθη·κο[τ]·^ς
Accμεμαθηκυιανμεμαθηκοταμεμαθη·κυι·ανμεμαθη·κοτ·α
Datμεμαθηκυιᾳμεμαθηκοτιμεμαθη·κυι·ᾳμεμαθη·κοτ·ι
Genμεμαθηκυιαςμεμαθηκοτοςμεμαθη·κυι·αςμεμαθη·κοτ·ος
PlVocμεμαθηκυιαιμεμαθηκοτες[LXX]μεμαθηκοταμεμαθη·κυι·αιμεμαθη·κοτ·εςμεμαθη·κοτ·α
Nom
Accμεμαθηκυιαςμεμαθηκοταςμεμαθη·κυι·αςμεμαθη·κοτ·ας
Datμεμαθηκυιαιςμεμαθηκοσι, μεμαθηκοσινμεμαθη·κυι·αιςμεμαθη·κο[τ]·σι(ν)
Genμεμαθηκυιωνμεμαθηκοτωνμεμαθη·κυι·ωνμεμαθη·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμεμαθηκειν, εμεμαθηκηε·μεμαθη·κειν, ε·μεμαθη·κη classical
2ndεμεμαθηκεις, εμεμαθηκηςε·μεμαθη·κεις, ε·μεμαθη·κης classical
3rdεμεμαθηκειε·μεμαθη·κει
Pl1stεμεμαθηκειμεν, εμεμαθηκεμενε·μεμαθη·κειμεν, ε·μεμαθη·κεμεν classical
2ndεμεμαθηκειτε, εμεμαθηκετεε·μεμαθη·κειτε, ε·μεμαθη·κετε classical
3rdεμεμαθηκεισαν, εμεμαθηκεσανε·μεμαθη·κεισαν, ε·μεμαθη·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεμαθηκειν, μεμαθηκη[ε]·μεμαθη·κειν, [ε]·μεμαθη·κη classical
2ndμεμαθηκεις, μεμαθηκης[ε]·μεμαθη·κεις, [ε]·μεμαθη·κης classical
3rdμεμαθηκει[ε]·μεμαθη·κει
Pl1stμεμαθηκειμεν, μεμαθηκεμεν[ε]·μεμαθη·κειμεν, [ε]·μεμαθη·κεμεν classical
2ndμεμαθηκειτε, μεμαθηκετε[ε]·μεμαθη·κειτε, [ε]·μεμαθη·κετε classical
3rdμεμαθηκεισαν, μεμαθηκεσαν[ε]·μεμαθη·κεισαν, [ε]·μεμαθη·κεσαν classical

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 26-Jan-2020 23:17:13 EST