μυκτηριζω • MUKTHRIZW • muktērizō

Search: εμυκτηρισεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εμυκτηρισενμυκτηρίζωε·μυκτηρι·σε(ν)1aor act ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εμυκτηρισενμυκτηρίζωε·μυκτηρι·σε(ν)1aor act ind 3rd sg

μυκτηρίζω (μυκτηριζ-, -, μυκτηρι·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμυκτηριζωμυκτηριζ·ωμυκτηριζομαιμυκτηριζ·ομαι
2ndμυκτηριζειςμυκτηριζ·ειςμυκτηριζῃ, μυκτηριζει[LXX], μυκτηριζεσαιμυκτηριζ·ῃ, μυκτηριζ·ει classical, μυκτηριζ·εσαι alt
3rdμυκτηριζει[LXX]μυκτηριζ·ειμυκτηριζεται[GNT][LXX]μυκτηριζ·εται
Pl1stμυκτηριζομενμυκτηριζ·ομενμυκτηριζομεθαμυκτηριζ·ομεθα
2ndμυκτηριζετεμυκτηριζ·ετεμυκτηριζεσθεμυκτηριζ·εσθε
3rdμυκτηριζουσιν, μυκτηριζουσιμυκτηριζ·ουσι(ν)μυκτηριζονταιμυκτηριζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμυκτηριζωμυκτηριζ·ωμυκτηριζωμαιμυκτηριζ·ωμαι
2ndμυκτηριζῃςμυκτηριζ·ῃςμυκτηριζῃμυκτηριζ·ῃ
3rdμυκτηριζῃμυκτηριζ·ῃμυκτηριζηταιμυκτηριζ·ηται
Pl1stμυκτηριζωμενμυκτηριζ·ωμενμυκτηριζωμεθαμυκτηριζ·ωμεθα
2ndμυκτηριζητεμυκτηριζ·ητεμυκτηριζησθεμυκτηριζ·ησθε
3rdμυκτηριζωσιν, μυκτηριζωσιμυκτηριζ·ωσι(ν)μυκτηριζωνταιμυκτηριζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμυκτηριζοιμιμυκτηριζ·οιμιμυκτηριζοιμηνμυκτηριζ·οιμην
2ndμυκτηριζοιςμυκτηριζ·οιςμυκτηριζοιομυκτηριζ·οιο
3rdμυκτηριζοιμυκτηριζ·οιμυκτηριζοιτομυκτηριζ·οιτο
Pl1stμυκτηριζοιμενμυκτηριζ·οιμενμυκτηριζοιμεθαμυκτηριζ·οιμεθα
2ndμυκτηριζοιτεμυκτηριζ·οιτεμυκτηριζοισθεμυκτηριζ·οισθε
3rdμυκτηριζοιεν, μυκτηριζοισανμυκτηριζ·οιεν, μυκτηριζ·οισαν altμυκτηριζοιντομυκτηριζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμυκτηριζεμυκτηριζ·εμυκτηριζουμυκτηριζ·ου
3rdμυκτηριζετωμυκτηριζ·ετωμυκτηριζεσθωμυκτηριζ·εσθω
Pl1st
2ndμυκτηριζετεμυκτηριζ·ετεμυκτηριζεσθεμυκτηριζ·εσθε
3rdμυκτηριζετωσαν, μυκτηριζοντωνμυκτηριζ·ετωσαν, μυκτηριζ·οντων classicalμυκτηριζεσθωσαν, μυκτηριζεσθωνμυκτηριζ·εσθωσαν, μυκτηριζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μυκτηριζειν​μυκτηριζ·ειν​μυκτηριζεσθαι​μυκτηριζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμυκτηριζουσαμυκτηριζονμυκτηριζ·ουσ·αμυκτηριζ·ο[υ]ν[τ]
Nomμυκτηριζωνμυκτηριζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accμυκτηριζουσανμυκτηριζονταμυκτηριζ·ουσ·ανμυκτηριζ·ο[υ]ντ·α
Datμυκτηριζουσῃμυκτηριζοντιμυκτηριζ·ουσ·ῃμυκτηριζ·ο[υ]ντ·ι
Genμυκτηριζουσηςμυκτηριζοντοςμυκτηριζ·ουσ·ηςμυκτηριζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocμυκτηριζουσαιμυκτηριζοντες[LXX]μυκτηριζονταμυκτηριζ·ουσ·αιμυκτηριζ·ο[υ]ντ·εςμυκτηριζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accμυκτηριζουσαςμυκτηριζονταςμυκτηριζ·ουσ·αςμυκτηριζ·ο[υ]ντ·ας
Datμυκτηριζουσαιςμυκτηριζουσι, μυκτηριζουσινμυκτηριζ·ουσ·αιςμυκτηριζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genμυκτηριζουσωνμυκτηριζοντωνμυκτηριζ·ουσ·ωνμυκτηριζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμυκτηριζομενημυκτηριζομενεμυκτηριζ·ομεν·ημυκτηριζ·ομεν·ε
Nomμυκτηριζομενος[LXX]μυκτηριζ·ομεν·ος
Accμυκτηριζομενηνμυκτηριζομενονμυκτηριζ·ομεν·ηνμυκτηριζ·ομεν·ον
Datμυκτηριζομενῃμυκτηριζομενῳμυκτηριζ·ομεν·ῃμυκτηριζ·ομεν·ῳ
Genμυκτηριζομενηςμυκτηριζομενουμυκτηριζ·ομεν·ηςμυκτηριζ·ομεν·ου
PlVocμυκτηριζομεναιμυκτηριζομενοιμυκτηριζομεναμυκτηριζ·ομεν·αιμυκτηριζ·ομεν·οιμυκτηριζ·ομεν·α
Nom
Accμυκτηριζομεναςμυκτηριζομενουςμυκτηριζ·ομεν·αςμυκτηριζ·ομεν·ους
Datμυκτηριζομεναιςμυκτηριζομενοιςμυκτηριζ·ομεν·αιςμυκτηριζ·ομεν·οις
Genμυκτηριζομενωνμυκτηριζομενωνμυκτηριζ·ομεν·ωνμυκτηριζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμυκτηριζον[LXX]ε·μυκτηριζ·ονεμυκτηριζομηνε·μυκτηριζ·ομην
2ndεμυκτηριζεςε·μυκτηριζ·εςεμυκτηριζουε·μυκτηριζ·ου
3rdεμυκτηριζεν, εμυκτηριζεε·μυκτηριζ·ε(ν)εμυκτηριζετοε·μυκτηριζ·ετο
Pl1stεμυκτηριζομενε·μυκτηριζ·ομενεμυκτηριζομεθαε·μυκτηριζ·ομεθα
2ndεμυκτηριζετεε·μυκτηριζ·ετεεμυκτηριζεσθεε·μυκτηριζ·εσθε
3rdεμυκτηριζον[LXX], εμυκτηριζοσανε·μυκτηριζ·ον, ε·μυκτηριζ·οσαν altεμυκτηριζοντοε·μυκτηριζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμυκτηρισαε·μυκτηρι·σαεμυκτηρισαμηνε·μυκτηρι·σαμην
2ndεμυκτηρισαςε·μυκτηρι·σαςεμυκτηρισωε·μυκτηρι·σω
3rdεμυκτηρισεν[LXX], εμυκτηρισεε·μυκτηρι·σε(ν), ε·μυκτηρι·σε(ν)εμυκτηρισατοε·μυκτηρι·σατο
Pl1stεμυκτηρισαμενε·μυκτηρι·σαμενεμυκτηρισαμεθαε·μυκτηρι·σαμεθα
2ndεμυκτηρισατεε·μυκτηρι·σατεεμυκτηρισασθεε·μυκτηρι·σασθε
3rdεμυκτηρισαν[LXX]ε·μυκτηρι·σανεμυκτηρισαντοε·μυκτηρι·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμυκτηρισωμυκτηρι·σωμυκτηρισωμαιμυκτηρι·σωμαι
2ndμυκτηρισῃςμυκτηρι·σῃςμυκτηρισῃ[LXX]μυκτηρι·σῃ
3rdμυκτηρισῃ[LXX]μυκτηρι·σῃμυκτηρισηταιμυκτηρι·σηται
Pl1stμυκτηρισωμενμυκτηρι·σωμενμυκτηρισωμεθαμυκτηρι·σωμεθα
2ndμυκτηρισητεμυκτηρι·σητεμυκτηρισησθεμυκτηρι·σησθε
3rdμυκτηρισωσιν, μυκτηρισωσιμυκτηρι·σωσι(ν)μυκτηρισωνταιμυκτηρι·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμυκτηρισαιμιμυκτηρι·σαιμιμυκτηρισαιμηνμυκτηρι·σαιμην
2ndμυκτηρισαις, μυκτηρισειαςμυκτηρι·σαις, μυκτηρι·σειας classicalμυκτηρισαιομυκτηρι·σαιο
3rdμυκτηρισαι, μυκτηρισειεμυκτηρι·σαι, μυκτηρι·σειε classicalμυκτηρισαιτομυκτηρι·σαιτο
Pl1stμυκτηρισαιμενμυκτηρι·σαιμενμυκτηρισαιμεθαμυκτηρι·σαιμεθα
2ndμυκτηρισαιτεμυκτηρι·σαιτεμυκτηρισαισθεμυκτηρι·σαισθε
3rdμυκτηρισαιεν, μυκτηρισαισαν, μυκτηρισειαν, μυκτηρισειενμυκτηρι·σαιεν, μυκτηρι·σαισαν alt, μυκτηρι·σειαν classical, μυκτηρι·σειεν classicalμυκτηρισαιντομυκτηρι·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμυκτηρισονμυκτηρι·σονμυκτηρισαιμυκτηρι·σαι
3rdμυκτηρισατωμυκτηρι·σατωμυκτηρισασθωμυκτηρι·σασθω
Pl1st
2ndμυκτηρισατεμυκτηρι·σατεμυκτηρισασθεμυκτηρι·σασθε
3rdμυκτηρισατωσαν, μυκτηρισαντωνμυκτηρι·σατωσαν, μυκτηρι·σαντων classicalμυκτηρισασθωσαν, μυκτηρισασθωνμυκτηρι·σασθωσαν, μυκτηρι·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μυκτηρισαι​μυκτηρι·σαι​μυκτηρισασθαι​μυκτηρι·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμυκτηρισασαμυκτηρισαςμυκτηρισανμυκτηρι·σασ·αμυκτηρι·σα[ντ]·ςμυκτηρι·σαν[τ]
Nom
Accμυκτηρισασανμυκτηρισανταμυκτηρι·σασ·ανμυκτηρι·σαντ·α
Datμυκτηρισασῃμυκτηρισαντιμυκτηρι·σασ·ῃμυκτηρι·σαντ·ι
Genμυκτηρισασηςμυκτηρισαντοςμυκτηρι·σασ·ηςμυκτηρι·σαντ·ος
PlVocμυκτηρισασαιμυκτηρισαντεςμυκτηρισανταμυκτηρι·σασ·αιμυκτηρι·σαντ·εςμυκτηρι·σαντ·α
Nom
Accμυκτηρισασαςμυκτηρισανταςμυκτηρι·σασ·αςμυκτηρι·σαντ·ας
Datμυκτηρισασαιςμυκτηρισασι, μυκτηρισασινμυκτηρι·σασ·αιςμυκτηρι·σα[ντ]·σι(ν)
Genμυκτηρισασωνμυκτηρισαντωνμυκτηρι·σασ·ωνμυκτηρι·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμυκτηρισαμενημυκτηρισαμενεμυκτηρι·σαμεν·ημυκτηρι·σαμεν·ε
Nomμυκτηρισαμενοςμυκτηρι·σαμεν·ος
Accμυκτηρισαμενηνμυκτηρισαμενονμυκτηρι·σαμεν·ηνμυκτηρι·σαμεν·ον
Datμυκτηρισαμενῃμυκτηρισαμενῳμυκτηρι·σαμεν·ῃμυκτηρι·σαμεν·ῳ
Genμυκτηρισαμενηςμυκτηρισαμενουμυκτηρι·σαμεν·ηςμυκτηρι·σαμεν·ου
PlVocμυκτηρισαμεναιμυκτηρισαμενοιμυκτηρισαμεναμυκτηρι·σαμεν·αιμυκτηρι·σαμεν·οιμυκτηρι·σαμεν·α
Nom
Accμυκτηρισαμεναςμυκτηρισαμενουςμυκτηρι·σαμεν·αςμυκτηρι·σαμεν·ους
Datμυκτηρισαμεναιςμυκτηρισαμενοιςμυκτηρι·σαμεν·αιςμυκτηρι·σαμεν·οις
Genμυκτηρισαμενωνμυκτηρισαμενωνμυκτηρι·σαμεν·ωνμυκτηρι·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 11-Nov-2019 15:33:36 EST