εμπιμπρημι • EMPIMPRHMI • empimprēmi

Search: εμπρησουσιν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εμπρησουσιν; εμπρησουσιν; εμπρησουσινἐμπίμπρημιεν·πρη·σου[ντ]·σι(ν); εν·πρη·σου[ντ]·σι(ν); εν·πρη·σουσι(ν)fut act ptcp mas dat pl; fut act ptcp neu dat pl; fut act ind 3rd pl

ἐμ·πίμπρημι (ath. εν+πιμπρ(α)-, εν+πρη·σ-, εν+πρη·σ-, -, -, εν+πρησ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμπιμπρωεν·πιμπρ(α)·ωεμπιμπρωμαιεν·πιμπρ(α)·ομαι
2ndεμπιμπρᾳςεν·πιμπρ(α)·ειςεμπιμπρᾳ, εμπιμπρασαιεν·πιμπρ(α)·ῃ, εν·πιμπρ(α)·ει classical, εν·πιμπρ(α)·εσαι alt
3rdεμπιμπρᾳεν·πιμπρ(α)·ειεμπιμπραταιεν·πιμπρ(α)·εται
Pl1stεμπιμπρωμενεν·πιμπρ(α)·ομενεμπιμπρωμεθαεν·πιμπρ(α)·ομεθα
2ndεμπιμπρατεεν·πιμπρ(α)·ετεεμπιμπρασθεεν·πιμπρ(α)·εσθε
3rdεμπιμπρωσιν, εμπιμπρωσιεν·πιμπρ(α)·ουσι(ν)εμπιμπρωνταιεν·πιμπρ(α)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμπιμπρημιεν·πιμπρ(α)·^μιεμπιμπραμαιεν·πιμπρ(α)·μαι
2ndεμπιμπρης, εμπιμπρηθαεν·πιμπρ(α)·^ς, εν·πιμπρ(α)·^θα classicalεμπιμπρασαιεν·πιμπρ(α)·σαι
3rdεμπιμπρησιν, εμπιμπρησιεν·πιμπρ(α)·^σι(ν)εμπιμπραταιεν·πιμπρ(α)·ται
Pl1stεμπιμπραμενεν·πιμπρ(α)·μενεμπιμπραμεθαεν·πιμπρ(α)·μεθα
2ndεμπιμπρατεεν·πιμπρ(α)·τεεμπιμπρασθεεν·πιμπρ(α)·σθε
3rdεμπιμπρασιν, εμπιμπρασιεν·πιμπρ(α)·ασι(ν)εμπιμπρανταιεν·πιμπρ(α)·νται

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμπιμπρωεν·πιμπρ(α)·ωεμπιμπρωμαιεν·πιμπρ(α)·ωμαι
2ndεμπιμπρᾳςεν·πιμπρ(α)·ῃςεμπιμπρᾳεν·πιμπρ(α)·ῃ
3rdεμπιμπρᾳεν·πιμπρ(α)·ῃεμπιμπραταιεν·πιμπρ(α)·ηται
Pl1stεμπιμπρωμενεν·πιμπρ(α)·ωμενεμπιμπρωμεθαεν·πιμπρ(α)·ωμεθα
2ndεμπιμπρατεεν·πιμπρ(α)·ητεεμπιμπρασθεεν·πιμπρ(α)·ησθε
3rdεμπιμπρωσιν, εμπιμπρωσιεν·πιμπρ(α)·ωσι(ν)εμπιμπρωνταιεν·πιμπρ(α)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμπιμπρῳμιεν·πιμπρ(α)·οιμιεμπιμπρῳμηνεν·πιμπρ(α)·οιμην
2ndεμπιμπρῳςεν·πιμπρ(α)·οιςεμπιμπρῳοεν·πιμπρ(α)·οιο
3rdεμπιμπρῳεν·πιμπρ(α)·οιεμπιμπρῳτοεν·πιμπρ(α)·οιτο
Pl1stεμπιμπρῳμενεν·πιμπρ(α)·οιμενεμπιμπρῳμεθαεν·πιμπρ(α)·οιμεθα
2ndεμπιμπρῳτεεν·πιμπρ(α)·οιτεεμπιμπρῳσθεεν·πιμπρ(α)·οισθε
3rdεμπιμπρῳεν, εμπιμπρῳσανεν·πιμπρ(α)·οιεν, εν·πιμπρ(α)·οισαν altεμπιμπρῳντοεν·πιμπρ(α)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμπιμπραιηνεν·πιμπρ(α)·ιηνεμπιμπραιμηνεν·πιμπρ(α)·ιμην
2ndεμπιμπραιηςεν·πιμπρ(α)·ιηςεμπιμπραιοεν·πιμπρ(α)·ιο
3rdεμπιμπραιηεν·πιμπρ(α)·ιηεμπιμπραιτοεν·πιμπρ(α)·ιτο
Pl1stεμπιμπραιημεν, εμπιμπραιμενεν·πιμπρ(α)·ιημεν, εν·πιμπρ(α)·ιμεν classicalεμπιμπραιμεθαεν·πιμπρ(α)·ιμεθα
2ndεμπιμπραιητε, εμπιμπραιτεεν·πιμπρ(α)·ιητε, εν·πιμπρ(α)·ιτε classicalεμπιμπραισθεεν·πιμπρ(α)·ισθε
3rdεμπιμπραιησαν, εμπιμπραιενεν·πιμπρ(α)·ιησαν, εν·πιμπρ(α)·ιεν classicalεμπιμπραιντοεν·πιμπρ(α)·ιντο

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεμπιμπραεν·πιμπρ(α)·εεμπιμπρωεν·πιμπρ(α)·ου
3rdεμπιμπρατωεν·πιμπρ(α)·ετωεμπιμπρασθωεν·πιμπρ(α)·εσθω
Pl1st
2ndεμπιμπρατεεν·πιμπρ(α)·ετεεμπιμπρασθεεν·πιμπρ(α)·εσθε
3rdεμπιμπρατωσαν, εμπιμπρωντωνεν·πιμπρ(α)·ετωσαν, εν·πιμπρ(α)·οντων classicalεμπιμπρασθωσαν, εμπιμπρασθωνεν·πιμπρ(α)·εσθωσαν, εν·πιμπρ(α)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεμπιμπραθι, εμπιμπραςεν·πιμπρ(α)·θι, εν·πιμπρ(α)·ςεμπιμπρασοεν·πιμπρ(α)·σο
3rdεμπιμπρατωεν·πιμπρ(α)·τωεμπιμπρασθωεν·πιμπρ(α)·σθω
Pl1st
2ndεμπιμπρατεεν·πιμπρ(α)·τεεμπιμπρασθεεν·πιμπρ(α)·σθε
3rdεμπιμπρατωσαν, εμπιμπραντωνεν·πιμπρ(α)·τωσαν, εν·πιμπρ(α)·ντων classicalεμπιμπρασθωσαν, εμπιμπρασθωνεν·πιμπρ(α)·σθωσαν, εν·πιμπρ(α)·σθων classical

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εμπιμπρᾳν, εμπιμπραν​εν·πιμπρ(α)·ειν, εν·πιμπρ(α)·ειν > εμπιμπραν​εμπιμπρασθαι​εν·πιμπρ(α)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εμπιμπραναι​εν·πιμπρ(α)·ναι, εν·πιμπρ(α)·εναι​εμπιμπρασθαι​εν·πιμπρ(α)·σθαι​

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμπιμπρωσαεμπιμπρωνεν·πιμπρ(α)·ουσ·αεν·πιμπρ(α)·ο[υ]ν[τ]
Nomεμπιμπρωνεν·πιμπρ(α)·ο[υ]ν[τ]·^
Accεμπιμπρωσανεμπιμπρωνταεν·πιμπρ(α)·ουσ·ανεν·πιμπρ(α)·ο[υ]ντ·α
Datεμπιμπρωσῃεμπιμπρωντιεν·πιμπρ(α)·ουσ·ῃεν·πιμπρ(α)·ο[υ]ντ·ι
Genεμπιμπρωσηςεμπιμπρωντοςεν·πιμπρ(α)·ουσ·ηςεν·πιμπρ(α)·ο[υ]ντ·ος
PlVocεμπιμπρωσαιεμπιμπρωντεςεμπιμπρωνταεν·πιμπρ(α)·ουσ·αιεν·πιμπρ(α)·ο[υ]ντ·εςεν·πιμπρ(α)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεμπιμπρωσαςεμπιμπρωνταςεν·πιμπρ(α)·ουσ·αςεν·πιμπρ(α)·ο[υ]ντ·ας
Datεμπιμπρωσαιςεμπιμπρωσι, εμπιμπρωσινεν·πιμπρ(α)·ουσ·αιςεν·πιμπρ(α)·ου[ντ]·σι(ν)
Genεμπιμπρωσωνεμπιμπρωντωνεν·πιμπρ(α)·ουσ·ωνεν·πιμπρ(α)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμπιμπρωμενηεμπιμπρωμενεεν·πιμπρ(α)·ομεν·ηεν·πιμπρ(α)·ομεν·ε
Nomεμπιμπρωμενοςεν·πιμπρ(α)·ομεν·ος
Accεμπιμπρωμενηνεμπιμπρωμενονεν·πιμπρ(α)·ομεν·ηνεν·πιμπρ(α)·ομεν·ον
Datεμπιμπρωμενῃεμπιμπρωμενῳεν·πιμπρ(α)·ομεν·ῃεν·πιμπρ(α)·ομεν·ῳ
Genεμπιμπρωμενηςεμπιμπρωμενουεν·πιμπρ(α)·ομεν·ηςεν·πιμπρ(α)·ομεν·ου
PlVocεμπιμπρωμεναιεμπιμπρωμενοιεμπιμπρωμεναεν·πιμπρ(α)·ομεν·αιεν·πιμπρ(α)·ομεν·οιεν·πιμπρ(α)·ομεν·α
Nom
Accεμπιμπρωμεναςεμπιμπρωμενουςεν·πιμπρ(α)·ομεν·αςεν·πιμπρ(α)·ομεν·ους
Datεμπιμπρωμεναιςεμπιμπρωμενοιςεν·πιμπρ(α)·ομεν·αιςεν·πιμπρ(α)·ομεν·οις
Genεμπιμπρωμενωνεμπιμπρωμενωνεν·πιμπρ(α)·ομεν·ωνεν·πιμπρ(α)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμπιμπρασαεμπιμπραςεμπιμπρανεν·πιμπρ(α)·εσ·αεν·πιμπρ(α)·[ντ]·ςεν·πιμπρ(α)·ν[τ]
Nom
Accεμπιμπρασανεμπιμπρανταεν·πιμπρ(α)·εσ·ανεν·πιμπρ(α)·ντ·α
Datεμπιμπρασῃεμπιμπραντιεν·πιμπρ(α)·εσ·ῃεν·πιμπρ(α)·ντ·ι
Genεμπιμπρασηςεμπιμπραντοςεν·πιμπρ(α)·εσ·ηςεν·πιμπρ(α)·ντ·ος
PlVocεμπιμπρασαιεμπιμπραντεςεμπιμπρανταεν·πιμπρ(α)·εσ·αιεν·πιμπρ(α)·ντ·εςεν·πιμπρ(α)·ντ·α
Nom
Accεμπιμπρασαςεμπιμπρανταςεν·πιμπρ(α)·εσ·αςεν·πιμπρ(α)·ντ·ας
Datεμπιμπρασαιςεμπιμπρασι, εμπιμπρασινεν·πιμπρ(α)·εσ·αιςεν·πιμπρ(α)·[ντ]·σι(ν)
Genεμπιμπρασωνεμπιμπραντωνεν·πιμπρ(α)·εσ·ωνεν·πιμπρ(α)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμπιμπραμενηεμπιμπραμενεεν·πιμπρ(α)·μεν·ηεν·πιμπρ(α)·μεν·ε
Nomεμπιμπραμενοςεν·πιμπρ(α)·μεν·ος
Accεμπιμπραμενηνεμπιμπραμενονεν·πιμπρ(α)·μεν·ηνεν·πιμπρ(α)·μεν·ον
Datεμπιμπραμενῃεμπιμπραμενῳεν·πιμπρ(α)·μεν·ῃεν·πιμπρ(α)·μεν·ῳ
Genεμπιμπραμενηςεμπιμπραμενουεν·πιμπρ(α)·μεν·ηςεν·πιμπρ(α)·μεν·ου
PlVocεμπιμπραμεναιεμπιμπραμενοιεμπιμπραμεναεν·πιμπρ(α)·μεν·αιεν·πιμπρ(α)·μεν·οιεν·πιμπρ(α)·μεν·α
Nom
Accεμπιμπραμεναςεμπιμπραμενουςεν·πιμπρ(α)·μεν·αςεν·πιμπρ(α)·μεν·ους
Datεμπιμπραμεναιςεμπιμπραμενοιςεν·πιμπρ(α)·μεν·αιςεν·πιμπρ(α)·μεν·οις
Genεμπιμπραμενωνεμπιμπραμενωνεν·πιμπρ(α)·μεν·ωνεν·πιμπρ(α)·μεν·ων

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενεπιμπρων[LXX]εν·ε·πιμπρ(α)·ονενεπιμπρωμηνεν·ε·πιμπρ(α)·ομην
2ndενεπιμπραςεν·ε·πιμπρ(α)·εςενεπιμπρωεν·ε·πιμπρ(α)·ου
3rdενεπιμπρα[LXX]εν·ε·πιμπρ(α)·εενεπιμπρατοεν·ε·πιμπρ(α)·ετο
Pl1stενεπιμπρωμενεν·ε·πιμπρ(α)·ομενενεπιμπρωμεθαεν·ε·πιμπρ(α)·ομεθα
2ndενεπιμπρατεεν·ε·πιμπρ(α)·ετεενεπιμπρασθεεν·ε·πιμπρ(α)·εσθε
3rdενεπιμπρων[LXX], ενεπιμπρωσανεν·ε·πιμπρ(α)·ον, εν·ε·πιμπρ(α)·οσαν altενεπιμπρωντοεν·ε·πιμπρ(α)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενεπιμπρηνεν·ε·πιμπρ(α)·^νενεπιμπραμηνεν·ε·πιμπρ(α)·μην
2ndενεπιμπρης, ενεπιμπρησθαεν·ε·πιμπρ(α)·^ς, εν·ε·πιμπρ(α)·^σθα classicalενεπιμπρασοεν·ε·πιμπρ(α)·σο
3rdενεπιμπρηεν·ε·πιμπρ(α)·^ενεπιμπρατοεν·ε·πιμπρ(α)·το
Pl1stενεπιμπραμενεν·ε·πιμπρ(α)·μενενεπιμπραμεθαεν·ε·πιμπρ(α)·μεθα
2ndενεπιμπρατεεν·ε·πιμπρ(α)·τεενεπιμπρασθεεν·ε·πιμπρ(α)·σθε
3rdενεπιμπρασανεν·ε·πιμπρ(α)·σανενεπιμπραντοεν·ε·πιμπρ(α)·ντο

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμπρησωεν·πρη·σωεμπρησομαιεν·πρη·σομαι
2ndεμπρησεις[LXX]εν·πρη·σειςεμπρησῃ, εμπρησει, εμπρησεσαιεν·πρη·σῃ, εν·πρη·σει classical, εν·πρη·σεσαι alt
3rdεμπρησειεν·πρη·σειεμπρησεταιεν·πρη·σεται
Pl1stεμπρησομεν[LXX]εν·πρη·σομενεμπρησομεθαεν·πρη·σομεθα
2ndεμπρησετεεν·πρη·σετεεμπρησεσθεεν·πρη·σεσθε
3rdεμπρησουσιν[LXX], εμπρησουσιεν·πρη·σουσι(ν), εν·πρη·σουσι(ν)εμπρησονταιεν·πρη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμπρησοιμιεν·πρη·σοιμιεμπρησοιμηνεν·πρη·σοιμην
2ndεμπρησοιςεν·πρη·σοιςεμπρησοιοεν·πρη·σοιο
3rdεμπρησοιεν·πρη·σοιεμπρησοιτοεν·πρη·σοιτο
Pl1stεμπρησοιμενεν·πρη·σοιμενεμπρησοιμεθαεν·πρη·σοιμεθα
2ndεμπρησοιτεεν·πρη·σοιτεεμπρησοισθεεν·πρη·σοισθε
3rdεμπρησοιενεν·πρη·σοιενεμπρησοιντοεν·πρη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εμπρησειν[LXX]​εν·πρη·σεινεμπρησεσθαι​εν·πρη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμπρησουσαεμπρησονεν·πρη·σουσ·αεν·πρη·σο[υ]ν[τ]
Nomεμπρησωνεν·πρη·σο[υ]ν[τ]·^
Accεμπρησουσανεμπρησονταεν·πρη·σουσ·ανεν·πρη·σο[υ]ντ·α
Datεμπρησουσῃεμπρησοντιεν·πρη·σουσ·ῃεν·πρη·σο[υ]ντ·ι
Genεμπρησουσηςεμπρησοντοςεν·πρη·σουσ·ηςεν·πρη·σο[υ]ντ·ος
PlVocεμπρησουσαιεμπρησοντεςεμπρησονταεν·πρη·σουσ·αιεν·πρη·σο[υ]ντ·εςεν·πρη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accεμπρησουσαςεμπρησονταςεν·πρη·σουσ·αςεν·πρη·σο[υ]ντ·ας
Datεμπρησουσαιςεμπρησουσι, εμπρησουσιν[LXX]εν·πρη·σουσ·αιςεν·πρη·σου[ντ]·σι(ν), εν·πρη·σου[ντ]·σι(ν)
Genεμπρησουσωνεμπρησοντωνεν·πρη·σουσ·ωνεν·πρη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμπρησομενηεμπρησομενεεν·πρη·σομεν·ηεν·πρη·σομεν·ε
Nomεμπρησομενοςεν·πρη·σομεν·ος
Accεμπρησομενηνεμπρησομενονεν·πρη·σομεν·ηνεν·πρη·σομεν·ον
Datεμπρησομενῃεμπρησομενῳεν·πρη·σομεν·ῃεν·πρη·σομεν·ῳ
Genεμπρησομενηςεμπρησομενουεν·πρη·σομεν·ηςεν·πρη·σομεν·ου
PlVocεμπρησομεναιεμπρησομενοιεμπρησομεναεν·πρη·σομεν·αιεν·πρη·σομεν·οιεν·πρη·σομεν·α
Nom
Accεμπρησομεναςεμπρησομενουςεν·πρη·σομεν·αςεν·πρη·σομεν·ους
Datεμπρησομεναιςεμπρησομενοιςεν·πρη·σομεν·αιςεν·πρη·σομεν·οις
Genεμπρησομενωνεμπρησομενωνεν·πρη·σομεν·ωνεν·πρη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενεπρησαεν·ε·πρη·σαενεπρησαμηνεν·ε·πρη·σαμην
2ndενεπρησαςεν·ε·πρη·σαςενεπρησωεν·ε·πρη·σω
3rdενεπρησεν[GNT][LXX], ενεπρησεεν·ε·πρη·σε(ν), εν·ε·πρη·σε(ν)ενεπρησατοεν·ε·πρη·σατο
Pl1stενεπρησαμενεν·ε·πρη·σαμενενεπρησαμεθαεν·ε·πρη·σαμεθα
2ndενεπρησατεεν·ε·πρη·σατεενεπρησασθεεν·ε·πρη·σασθε
3rdενεπρησαν[LXX]εν·ε·πρη·σανενεπρησαντοεν·ε·πρη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμπρησωεν·πρη·σωεμπρησωμαιεν·πρη·σωμαι
2ndεμπρησῃςεν·πρη·σῃςεμπρησῃεν·πρη·σῃ
3rdεμπρησῃεν·πρη·σῃεμπρησηταιεν·πρη·σηται
Pl1stεμπρησωμενεν·πρη·σωμενεμπρησωμεθαεν·πρη·σωμεθα
2ndεμπρησητεεν·πρη·σητεεμπρησησθεεν·πρη·σησθε
3rdεμπρησωσιν, εμπρησωσιεν·πρη·σωσι(ν)εμπρησωνταιεν·πρη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμπρησαιμιεν·πρη·σαιμιεμπρησαιμηνεν·πρη·σαιμην
2ndεμπρησαις, εμπρησειαςεν·πρη·σαις, εν·πρη·σειας classicalεμπρησαιοεν·πρη·σαιο
3rdεμπρησαι[LXX], εμπρησειεεν·πρη·σαι, εν·πρη·σειε classicalεμπρησαιτοεν·πρη·σαιτο
Pl1stεμπρησαιμενεν·πρη·σαιμενεμπρησαιμεθαεν·πρη·σαιμεθα
2ndεμπρησαιτεεν·πρη·σαιτεεμπρησαισθεεν·πρη·σαισθε
3rdεμπρησαιεν, εμπρησαισαν, εμπρησειαν, εμπρησειενεν·πρη·σαιεν, εν·πρη·σαισαν alt, εν·πρη·σειαν classical, εν·πρη·σειεν classicalεμπρησαιντοεν·πρη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεμπρησονεν·πρη·σονεμπρησαι[LXX]εν·πρη·σαι
3rdεμπρησατωεν·πρη·σατωεμπρησασθωεν·πρη·σασθω
Pl1st
2ndεμπρησατε[LXX]εν·πρη·σατεεμπρησασθεεν·πρη·σασθε
3rdεμπρησατωσαν, εμπρησαντωνεν·πρη·σατωσαν, εν·πρη·σαντων classicalεμπρησασθωσαν, εμπρησασθωνεν·πρη·σασθωσαν, εν·πρη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εμπρησαι[LXX]​εν·πρη·σαιεμπρησασθαι​εν·πρη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμπρησασαεμπρησαςεμπρησανεν·πρη·σασ·αεν·πρη·σα[ντ]·ςεν·πρη·σαν[τ]
Nom
Accεμπρησασανεμπρησανταεν·πρη·σασ·ανεν·πρη·σαντ·α
Datεμπρησασῃεμπρησαντιεν·πρη·σασ·ῃεν·πρη·σαντ·ι
Genεμπρησασηςεμπρησαντοςεν·πρη·σασ·ηςεν·πρη·σαντ·ος
PlVocεμπρησασαιεμπρησαντεςεμπρησανταεν·πρη·σασ·αιεν·πρη·σαντ·εςεν·πρη·σαντ·α
Nom
Accεμπρησασαςεμπρησαντας[LXX]εν·πρη·σασ·αςεν·πρη·σαντ·ας
Datεμπρησασαιςεμπρησασι, εμπρησασινεν·πρη·σασ·αιςεν·πρη·σα[ντ]·σι(ν)
Genεμπρησασωνεμπρησαντωνεν·πρη·σασ·ωνεν·πρη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμπρησαμενηεμπρησαμενεεν·πρη·σαμεν·ηεν·πρη·σαμεν·ε
Nomεμπρησαμενοςεν·πρη·σαμεν·ος
Accεμπρησαμενηνεμπρησαμενονεν·πρη·σαμεν·ηνεν·πρη·σαμεν·ον
Datεμπρησαμενῃεμπρησαμενῳεν·πρη·σαμεν·ῃεν·πρη·σαμεν·ῳ
Genεμπρησαμενηςεμπρησαμενουεν·πρη·σαμεν·ηςεν·πρη·σαμεν·ου
PlVocεμπρησαμεναιεμπρησαμενοιεμπρησαμεναεν·πρη·σαμεν·αιεν·πρη·σαμεν·οιεν·πρη·σαμεν·α
Nom
Accεμπρησαμεναςεμπρησαμενουςεν·πρη·σαμεν·αςεν·πρη·σαμεν·ους
Datεμπρησαμεναιςεμπρησαμενοιςεν·πρη·σαμεν·αιςεν·πρη·σαμεν·οις
Genεμπρησαμενωνεμπρησαμενωνεν·πρη·σαμεν·ωνεν·πρη·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stενεπρησθηνεν·ε·πρησ·θην
2ndενεπρησθηςεν·ε·πρησ·θης
3rdενεπρησθη[LXX]εν·ε·πρησ·θη
Pl1stενεπρησθημενεν·ε·πρησ·θημεν
2ndενεπρησθητεεν·ε·πρησ·θητε
3rdενεπρησθησαν[LXX]εν·ε·πρησ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεμπρησθησομαιεν·πρησ·θησομαι
2ndεμπρησθησῃ, εμπρησθησειεν·πρησ·θησῃ, εν·πρησ·θησει classical
3rdεμπρησθησεταιεν·πρησ·θησεται
Pl1stεμπρησθησομεθαεν·πρησ·θησομεθα
2ndεμπρησθησεσθεεν·πρησ·θησεσθε
3rdεμπρησθησονταιεν·πρησ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεμπρησθωεν·πρησ·θω
2ndεμπρησθῃςεν·πρησ·θῃς
3rdεμπρησθῃεν·πρησ·θῃ
Pl1stεμπρησθωμενεν·πρησ·θωμεν
2ndεμπρησθητεεν·πρησ·θητε
3rdεμπρησθωσιν, εμπρησθωσιεν·πρησ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεμπρησθειηνεν·πρησ·θειην
2ndεμπρησθειηςεν·πρησ·θειης
3rdεμπρησθειηεν·πρησ·θειη
Pl1stεμπρησθειημεν, εμπρησθειμενεν·πρησ·θειημεν, εν·πρησ·θειμεν classical
2ndεμπρησθειητε, εμπρησθειτεεν·πρησ·θειητε, εν·πρησ·θειτε classical
3rdεμπρησθειησαν, εμπρησθειενεν·πρησ·θειησαν, εν·πρησ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεμπρησθησοιμηνεν·πρησ·θησοιμην
2ndεμπρησθησοιοεν·πρησ·θησοιο
3rdεμπρησθησοιτοεν·πρησ·θησοιτο
Pl1stεμπρησθησοιμεθαεν·πρησ·θησοιμεθα
2ndεμπρησθησοισθεεν·πρησ·θησοισθε
3rdεμπρησθησοιντοεν·πρησ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndεμπρησθητιεν·πρησ·θητι
3rdεμπρησθητωεν·πρησ·θητω
Pl1st
2ndεμπρησθητεεν·πρησ·θητε
3rdεμπρησθητωσαν, εμπρησθεντωνεν·πρησ·θητωσαν, εν·πρησ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
εμπρησθηναι​εν·πρησ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
εμπρησθησεσθαι​εν·πρησ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμπρησθεισαεμπρησθειςεμπρησθενεν·πρησ·θεισ·αεν·πρησ·θει[ντ]·ςεν·πρησ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accεμπρησθεισανεμπρησθενταεν·πρησ·θεισ·ανεν·πρησ·θε[ι]ντ·α
Datεμπρησθεισῃεμπρησθεντιεν·πρησ·θεισ·ῃεν·πρησ·θε[ι]ντ·ι
Genεμπρησθεισηςεμπρησθεντοςεν·πρησ·θεισ·ηςεν·πρησ·θε[ι]ντ·ος
PlVocεμπρησθεισαιεμπρησθεντεςεμπρησθενταεν·πρησ·θεισ·αιεν·πρησ·θε[ι]ντ·εςεν·πρησ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accεμπρησθεισαςεμπρησθενταςεν·πρησ·θεισ·αςεν·πρησ·θε[ι]ντ·ας
Datεμπρησθεισαιςεμπρησθεισι, εμπρησθεισινεν·πρησ·θεισ·αιςεν·πρησ·θει[ντ]·σι(ν)
Genεμπρησθεισωνεμπρησθεντωνεν·πρησ·θεισ·ωνεν·πρησ·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμπρησθησομενηεμπρησθησομενεεν·πρησ·θησομεν·ηεν·πρησ·θησομεν·ε
Nomεμπρησθησομενοςεν·πρησ·θησομεν·ος
Accεμπρησθησομενηνεμπρησθησομενονεν·πρησ·θησομεν·ηνεν·πρησ·θησομεν·ον
Datεμπρησθησομενῃεμπρησθησομενῳεν·πρησ·θησομεν·ῃεν·πρησ·θησομεν·ῳ
Genεμπρησθησομενηςεμπρησθησομενουεν·πρησ·θησομεν·ηςεν·πρησ·θησομεν·ου
PlVocεμπρησθησομεναιεμπρησθησομενοιεμπρησθησομεναεν·πρησ·θησομεν·αιεν·πρησ·θησομεν·οιεν·πρησ·θησομεν·α
Nom
Accεμπρησθησομεναςεμπρησθησομενουςεν·πρησ·θησομεν·αςεν·πρησ·θησομεν·ους
Datεμπρησθησομεναιςεμπρησθησομενοιςεν·πρησ·θησομεν·αιςεν·πρησ·θησομεν·οις
Genεμπρησθησομενωνεμπρησθησομενωνεν·πρησ·θησομεν·ωνεν·πρησ·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 14-May-2021 07:14:11 EDT