εμπορευομαι • EMPOREUOMAI • emporeuomai

Search: εμπορευσωμεθα

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εμπορευσωμεθαἐμπορεύομαιεν·πορευ·σωμεθα1aor mp sub 1st pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εμπορευσωμεθαἐμπορεύομαιεν·πορευ·σωμεθα1aor mp sub 1st pl

ἐμ·πορεύομαι (εν+πορευ-, εν+πορευ·σ-, εν+πορευ·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμπορευομαιεν·πορευ·ομαι
2ndεμπορευῃ, εμπορευει, εμπορευεσαιεν·πορευ·ῃ, εν·πορευ·ει classical, εν·πορευ·εσαι alt
3rdεμπορευεταιεν·πορευ·εται
Pl1stεμπορευομεθαεν·πορευ·ομεθα
2ndεμπορευεσθε[LXX]εν·πορευ·εσθε
3rdεμπορευονται[LXX]εν·πορευ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμπορευωμαιεν·πορευ·ωμαι
2ndεμπορευῃεν·πορευ·ῃ
3rdεμπορευηταιεν·πορευ·ηται
Pl1stεμπορευωμεθαεν·πορευ·ωμεθα
2ndεμπορευησθεεν·πορευ·ησθε
3rdεμπορευωνταιεν·πορευ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμπορευοιμηνεν·πορευ·οιμην
2ndεμπορευοιοεν·πορευ·οιο
3rdεμπορευοιτοεν·πορευ·οιτο
Pl1stεμπορευοιμεθαεν·πορευ·οιμεθα
2ndεμπορευοισθεεν·πορευ·οισθε
3rdεμπορευοιντοεν·πορευ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεμπορευουεν·πορευ·ου
3rdεμπορευεσθωεν·πορευ·εσθω
Pl1st
2ndεμπορευεσθε[LXX]εν·πορευ·εσθε
3rdεμπορευεσθωσαν[LXX], εμπορευεσθωνεν·πορευ·εσθωσαν, εν·πορευ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εμπορευεσθαι[LXX]​εν·πορευ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμπορευομενη[LXX]εμπορευομενεεν·πορευ·ομεν·ηεν·πορευ·ομεν·ε
Nomεμπορευομενοςεν·πορευ·ομεν·ος
Accεμπορευομενηνεμπορευομενονεν·πορευ·ομεν·ηνεν·πορευ·ομεν·ον
Datεμπορευομενῃεμπορευομενῳεν·πορευ·ομεν·ῃεν·πορευ·ομεν·ῳ
Genεμπορευομενηςεμπορευομενουεν·πορευ·ομεν·ηςεν·πορευ·ομεν·ου
PlVocεμπορευομεναιεμπορευομενοιεμπορευομεναεν·πορευ·ομεν·αιεν·πορευ·ομεν·οιεν·πορευ·ομεν·α
Nom
Accεμπορευομεναςεμπορευομενουςεν·πορευ·ομεν·αςεν·πορευ·ομεν·ους
Datεμπορευομεναιςεμπορευομενοιςεν·πορευ·ομεν·αιςεν·πορευ·ομεν·οις
Genεμπορευομενων[LXX]εμπορευομενων[LXX]εν·πορευ·ομεν·ωνεν·πορευ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενεπορευομηνεν·ε·πορευ·ομην
2ndενεπορευουεν·ε·πορευ·ου
3rdενεπορευετο[LXX]εν·ε·πορευ·ετο
Pl1stενεπορευομεθαεν·ε·πορευ·ομεθα
2ndενεπορευεσθεεν·ε·πορευ·εσθε
3rdενεπορευοντο[LXX]εν·ε·πορευ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμπορευσομαιεν·πορευ·σομαι
2ndεμπορευσῃ, εμπορευσει, εμπορευσεσαιεν·πορευ·σῃ, εν·πορευ·σει classical, εν·πορευ·σεσαι alt
3rdεμπορευσεταιεν·πορευ·σεται
Pl1stεμπορευσομεθα[GNT][LXX]εν·πορευ·σομεθα
2ndεμπορευσεσθεεν·πορευ·σεσθε
3rdεμπορευσονται[GNT]εν·πορευ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμπορευσοιμηνεν·πορευ·σοιμην
2ndεμπορευσοιοεν·πορευ·σοιο
3rdεμπορευσοιτοεν·πορευ·σοιτο
Pl1stεμπορευσοιμεθαεν·πορευ·σοιμεθα
2ndεμπορευσοισθεεν·πορευ·σοισθε
3rdεμπορευσοιντοεν·πορευ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εμπορευσεσθαι​εν·πορευ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμπορευσομενηεμπορευσομενεεν·πορευ·σομεν·ηεν·πορευ·σομεν·ε
Nomεμπορευσομενοςεν·πορευ·σομεν·ος
Accεμπορευσομενηνεμπορευσομενονεν·πορευ·σομεν·ηνεν·πορευ·σομεν·ον
Datεμπορευσομενῃεμπορευσομενῳεν·πορευ·σομεν·ῃεν·πορευ·σομεν·ῳ
Genεμπορευσομενηςεμπορευσομενουεν·πορευ·σομεν·ηςεν·πορευ·σομεν·ου
PlVocεμπορευσομεναιεμπορευσομενοιεμπορευσομεναεν·πορευ·σομεν·αιεν·πορευ·σομεν·οιεν·πορευ·σομεν·α
Nom
Accεμπορευσομεναςεμπορευσομενουςεν·πορευ·σομεν·αςεν·πορευ·σομεν·ους
Datεμπορευσομεναιςεμπορευσομενοιςεν·πορευ·σομεν·αιςεν·πορευ·σομεν·οις
Genεμπορευσομενωνεμπορευσομενωνεν·πορευ·σομεν·ωνεν·πορευ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενεπορευσαμηνεν·ε·πορευ·σαμην
2ndενεπορευσωεν·ε·πορευ·σω
3rdενεπορευσατοεν·ε·πορευ·σατο
Pl1stενεπορευσαμεθαεν·ε·πορευ·σαμεθα
2ndενεπορευσασθεεν·ε·πορευ·σασθε
3rdενεπορευσαντοεν·ε·πορευ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμπορευσωμαιεν·πορευ·σωμαι
2ndεμπορευσῃεν·πορευ·σῃ
3rdεμπορευσηταιεν·πορευ·σηται
Pl1stεμπορευσωμεθα[GNT]εν·πορευ·σωμεθα
2ndεμπορευσησθεεν·πορευ·σησθε
3rdεμπορευσωνταιεν·πορευ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμπορευσαιμηνεν·πορευ·σαιμην
2ndεμπορευσαιοεν·πορευ·σαιο
3rdεμπορευσαιτοεν·πορευ·σαιτο
Pl1stεμπορευσαιμεθαεν·πορευ·σαιμεθα
2ndεμπορευσαισθεεν·πορευ·σαισθε
3rdεμπορευσαιντοεν·πορευ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεμπορευσαιεν·πορευ·σαι
3rdεμπορευσασθωεν·πορευ·σασθω
Pl1st
2ndεμπορευσασθεεν·πορευ·σασθε
3rdεμπορευσασθωσαν, εμπορευσασθωνεν·πορευ·σασθωσαν, εν·πορευ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εμπορευσασθαι​εν·πορευ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμπορευσαμενηεμπορευσαμενεεν·πορευ·σαμεν·ηεν·πορευ·σαμεν·ε
Nomεμπορευσαμενοςεν·πορευ·σαμεν·ος
Accεμπορευσαμενηνεμπορευσαμενονεν·πορευ·σαμεν·ηνεν·πορευ·σαμεν·ον
Datεμπορευσαμενῃεμπορευσαμενῳεν·πορευ·σαμεν·ῃεν·πορευ·σαμεν·ῳ
Genεμπορευσαμενηςεμπορευσαμενουεν·πορευ·σαμεν·ηςεν·πορευ·σαμεν·ου
PlVocεμπορευσαμεναιεμπορευσαμενοιεμπορευσαμεναεν·πορευ·σαμεν·αιεν·πορευ·σαμεν·οιεν·πορευ·σαμεν·α
Nom
Accεμπορευσαμεναςεμπορευσαμενουςεν·πορευ·σαμεν·αςεν·πορευ·σαμεν·ους
Datεμπορευσαμεναιςεμπορευσαμενοιςεν·πορευ·σαμεν·αιςεν·πορευ·σαμεν·οις
Genεμπορευσαμενωνεμπορευσαμενωνεν·πορευ·σαμεν·ωνεν·πορευ·σαμεν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 21-Jan-2020 03:34:59 EST