εμπνεω • EMPNEW • empneō

Search: εμπνεον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εμπνεον; εμπνεονἐμπνέωεν·πνε·ο[υ]ν[τ]; εν·πνε·ο[υ]ν[τ]pres act ptcp neu nom|acc|voc sg; pres act ptcp mas voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εμπνεονἐμπνέωεν·πνε·ο[υ]ν[τ]pres act ptcp neu nom|acc|voc sg
εμπνεονἐμπνέωεν·πνε·ο[υ]ν[τ]pres act ptcp mas voc sg

ἐμ·πνέω (εν+πνε-, -, εν+πνευ·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμπνεωεν·πνε·ωεμπνεομαιεν·πνε·ομαι
2ndεμπνεειςεν·πνε·ειςεμπνεῃ, εμπνεει, εμπνεεσαιεν·πνε·ῃ, εν·πνε·ει classical, εν·πνε·εσαι alt
3rdεμπνεειεν·πνε·ειεμπνεεταιεν·πνε·εται
Pl1stεμπνεομενεν·πνε·ομενεμπνεομεθαεν·πνε·ομεθα
2ndεμπνεετεεν·πνε·ετεεμπνεεσθεεν·πνε·εσθε
3rdεμπνεουσιν, εμπνεουσιεν·πνε·ουσι(ν)εμπνεονταιεν·πνε·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμπνεωεν·πνε·ωεμπνεωμαιεν·πνε·ωμαι
2ndεμπνεῃςεν·πνε·ῃςεμπνεῃεν·πνε·ῃ
3rdεμπνεῃεν·πνε·ῃεμπνεηταιεν·πνε·ηται
Pl1stεμπνεωμενεν·πνε·ωμενεμπνεωμεθαεν·πνε·ωμεθα
2ndεμπνεητεεν·πνε·ητεεμπνεησθεεν·πνε·ησθε
3rdεμπνεωσιν, εμπνεωσιεν·πνε·ωσι(ν)εμπνεωνταιεν·πνε·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμπνεοιμιεν·πνε·οιμιεμπνεοιμηνεν·πνε·οιμην
2ndεμπνεοιςεν·πνε·οιςεμπνεοιοεν·πνε·οιο
3rdεμπνεοιεν·πνε·οιεμπνεοιτοεν·πνε·οιτο
Pl1stεμπνεοιμενεν·πνε·οιμενεμπνεοιμεθαεν·πνε·οιμεθα
2ndεμπνεοιτεεν·πνε·οιτεεμπνεοισθεεν·πνε·οισθε
3rdεμπνεοιεν, εμπνεοισανεν·πνε·οιεν, εν·πνε·οισαν altεμπνεοιντοεν·πνε·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεμπνεεεν·πνε·εεμπνεουεν·πνε·ου
3rdεμπνεετωεν·πνε·ετωεμπνεεσθωεν·πνε·εσθω
Pl1st
2ndεμπνεετεεν·πνε·ετεεμπνεεσθεεν·πνε·εσθε
3rdεμπνεετωσαν, εμπνεοντωνεν·πνε·ετωσαν, εν·πνε·οντων classicalεμπνεεσθωσαν, εμπνεεσθωνεν·πνε·εσθωσαν, εν·πνε·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εμπνεειν​εν·πνε·ειν​εμπνεεσθαι​εν·πνε·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμπνεουσαεμπνεον[LXX]εν·πνε·ουσ·αεν·πνε·ο[υ]ν[τ]
Nomεμπνεων[GNT]εν·πνε·ο[υ]ν[τ]·^
Accεμπνεουσανεμπνεονταεν·πνε·ουσ·ανεν·πνε·ο[υ]ντ·α
Datεμπνεουσῃεμπνεοντιεν·πνε·ουσ·ῃεν·πνε·ο[υ]ντ·ι
Genεμπνεουσηςεμπνεοντοςεν·πνε·ουσ·ηςεν·πνε·ο[υ]ντ·ος
PlVocεμπνεουσαιεμπνεοντεςεμπνεονταεν·πνε·ουσ·αιεν·πνε·ο[υ]ντ·εςεν·πνε·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεμπνεουσαςεμπνεονταςεν·πνε·ουσ·αςεν·πνε·ο[υ]ντ·ας
Datεμπνεουσαιςεμπνεουσι, εμπνεουσινεν·πνε·ουσ·αιςεν·πνε·ου[ντ]·σι(ν)
Genεμπνεουσωνεμπνεοντωνεν·πνε·ουσ·ωνεν·πνε·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμπνεομενηεμπνεομενεεν·πνε·ομεν·ηεν·πνε·ομεν·ε
Nomεμπνεομενοςεν·πνε·ομεν·ος
Accεμπνεομενηνεμπνεομενονεν·πνε·ομεν·ηνεν·πνε·ομεν·ον
Datεμπνεομενῃεμπνεομενῳεν·πνε·ομεν·ῃεν·πνε·ομεν·ῳ
Genεμπνεομενηςεμπνεομενουεν·πνε·ομεν·ηςεν·πνε·ομεν·ου
PlVocεμπνεομεναιεμπνεομενοιεμπνεομεναεν·πνε·ομεν·αιεν·πνε·ομεν·οιεν·πνε·ομεν·α
Nom
Accεμπνεομεναςεμπνεομενουςεν·πνε·ομεν·αςεν·πνε·ομεν·ους
Datεμπνεομεναιςεμπνεομενοιςεν·πνε·ομεν·αιςεν·πνε·ομεν·οις
Genεμπνεομενωνεμπνεομενωνεν·πνε·ομεν·ωνεν·πνε·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενεπνεονεν·ε·πνε·ονενεπνεομηνεν·ε·πνε·ομην
2ndενεπνεεςεν·ε·πνε·εςενεπνεουεν·ε·πνε·ου
3rdενεπνεεν, ενεπνεεεν·ε·πνε·ε(ν)ενεπνεετοεν·ε·πνε·ετο
Pl1stενεπνεομενεν·ε·πνε·ομενενεπνεομεθαεν·ε·πνε·ομεθα
2ndενεπνεετεεν·ε·πνε·ετεενεπνεεσθεεν·ε·πνε·εσθε
3rdενεπνεον, ενεπνεοσανεν·ε·πνε·ον, εν·ε·πνε·οσαν altενεπνεοντοεν·ε·πνε·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενεπνευσαεν·ε·πνευ·σαενεπνευσαμηνεν·ε·πνευ·σαμην
2ndενεπνευσαςεν·ε·πνευ·σαςενεπνευσωεν·ε·πνευ·σω
3rdενεπνευσεν, ενεπνευσεεν·ε·πνευ·σε(ν)ενεπνευσατοεν·ε·πνευ·σατο
Pl1stενεπνευσαμενεν·ε·πνευ·σαμενενεπνευσαμεθαεν·ε·πνευ·σαμεθα
2ndενεπνευσατεεν·ε·πνευ·σατεενεπνευσασθεεν·ε·πνευ·σασθε
3rdενεπνευσανεν·ε·πνευ·σανενεπνευσαντοεν·ε·πνευ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμπνευσωεν·πνευ·σωεμπνευσωμαιεν·πνευ·σωμαι
2ndεμπνευσῃςεν·πνευ·σῃςεμπνευσῃεν·πνευ·σῃ
3rdεμπνευσῃεν·πνευ·σῃεμπνευσηταιεν·πνευ·σηται
Pl1stεμπνευσωμενεν·πνευ·σωμενεμπνευσωμεθαεν·πνευ·σωμεθα
2ndεμπνευσητεεν·πνευ·σητεεμπνευσησθεεν·πνευ·σησθε
3rdεμπνευσωσιν, εμπνευσωσιεν·πνευ·σωσι(ν)εμπνευσωνταιεν·πνευ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμπνευσαιμιεν·πνευ·σαιμιεμπνευσαιμηνεν·πνευ·σαιμην
2ndεμπνευσαις, εμπνευσειαςεν·πνευ·σαις, εν·πνευ·σειας classicalεμπνευσαιοεν·πνευ·σαιο
3rdεμπνευσαι, εμπνευσειεεν·πνευ·σαι, εν·πνευ·σειε classicalεμπνευσαιτοεν·πνευ·σαιτο
Pl1stεμπνευσαιμενεν·πνευ·σαιμενεμπνευσαιμεθαεν·πνευ·σαιμεθα
2ndεμπνευσαιτεεν·πνευ·σαιτεεμπνευσαισθεεν·πνευ·σαισθε
3rdεμπνευσαιεν, εμπνευσαισαν, εμπνευσειαν, εμπνευσειενεν·πνευ·σαιεν, εν·πνευ·σαισαν alt, εν·πνευ·σειαν classical, εν·πνευ·σειεν classicalεμπνευσαιντοεν·πνευ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεμπνευσονεν·πνευ·σονεμπνευσαιεν·πνευ·σαι
3rdεμπνευσατωεν·πνευ·σατωεμπνευσασθωεν·πνευ·σασθω
Pl1st
2ndεμπνευσατεεν·πνευ·σατεεμπνευσασθεεν·πνευ·σασθε
3rdεμπνευσατωσαν, εμπνευσαντωνεν·πνευ·σατωσαν, εν·πνευ·σαντων classicalεμπνευσασθωσαν, εμπνευσασθωνεν·πνευ·σασθωσαν, εν·πνευ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εμπνευσαι​εν·πνευ·σαι​εμπνευσασθαι​εν·πνευ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμπνευσασαεμπνευσαςεμπνευσανεν·πνευ·σασ·αεν·πνευ·σα[ντ]·ςεν·πνευ·σαν[τ]
Nom
Accεμπνευσασανεμπνευσαντα[LXX]εν·πνευ·σασ·ανεν·πνευ·σαντ·α
Datεμπνευσασῃεμπνευσαντιεν·πνευ·σασ·ῃεν·πνευ·σαντ·ι
Genεμπνευσασηςεμπνευσαντοςεν·πνευ·σασ·ηςεν·πνευ·σαντ·ος
PlVocεμπνευσασαιεμπνευσαντεςεμπνευσαντα[LXX]εν·πνευ·σασ·αιεν·πνευ·σαντ·εςεν·πνευ·σαντ·α
Nom
Accεμπνευσασαςεμπνευσανταςεν·πνευ·σασ·αςεν·πνευ·σαντ·ας
Datεμπνευσασαιςεμπνευσασι, εμπνευσασινεν·πνευ·σασ·αιςεν·πνευ·σα[ντ]·σι(ν)
Genεμπνευσασωνεμπνευσαντωνεν·πνευ·σασ·ωνεν·πνευ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμπνευσαμενηεμπνευσαμενεεν·πνευ·σαμεν·ηεν·πνευ·σαμεν·ε
Nomεμπνευσαμενοςεν·πνευ·σαμεν·ος
Accεμπνευσαμενηνεμπνευσαμενονεν·πνευ·σαμεν·ηνεν·πνευ·σαμεν·ον
Datεμπνευσαμενῃεμπνευσαμενῳεν·πνευ·σαμεν·ῃεν·πνευ·σαμεν·ῳ
Genεμπνευσαμενηςεμπνευσαμενουεν·πνευ·σαμεν·ηςεν·πνευ·σαμεν·ου
PlVocεμπνευσαμεναιεμπνευσαμενοιεμπνευσαμεναεν·πνευ·σαμεν·αιεν·πνευ·σαμεν·οιεν·πνευ·σαμεν·α
Nom
Accεμπνευσαμεναςεμπνευσαμενουςεν·πνευ·σαμεν·αςεν·πνευ·σαμεν·ους
Datεμπνευσαμεναιςεμπνευσαμενοιςεν·πνευ·σαμεν·αιςεν·πνευ·σαμεν·οις
Genεμπνευσαμενωνεμπνευσαμενωνεν·πνευ·σαμεν·ωνεν·πνευ·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 25-Apr-2019 23:54:00 EDT