εμπλεκω • EMPLEKW • emplekō

Search: εμπλακησεται

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εμπλακησεταιἐμπλέκωεν·πλακ·[θ]ησεταιfut θη ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εμπλακησεταιἐμπλέκωεν·πλακ·[θ]ησεταιfut θη ind 3rd sg

ἐμ·πλέκω (εν+πλεκ-, -, -, -, -, εν+πλακ·[θ]-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμπλεκωεν·πλεκ·ωεμπλεκομαιεν·πλεκ·ομαι
2ndεμπλεκειςεν·πλεκ·ειςεμπλεκῃ, εμπλεκει, εμπλεκεσαιεν·πλεκ·ῃ, εν·πλεκ·ει classical, εν·πλεκ·εσαι alt
3rdεμπλεκειεν·πλεκ·ειεμπλεκεται[GNT]εν·πλεκ·εται
Pl1stεμπλεκομενεν·πλεκ·ομενεμπλεκομεθαεν·πλεκ·ομεθα
2ndεμπλεκετεεν·πλεκ·ετεεμπλεκεσθεεν·πλεκ·εσθε
3rdεμπλεκουσιν, εμπλεκουσιεν·πλεκ·ουσι(ν)εμπλεκονταιεν·πλεκ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμπλεκωεν·πλεκ·ωεμπλεκωμαιεν·πλεκ·ωμαι
2ndεμπλεκῃςεν·πλεκ·ῃςεμπλεκῃεν·πλεκ·ῃ
3rdεμπλεκῃεν·πλεκ·ῃεμπλεκηταιεν·πλεκ·ηται
Pl1stεμπλεκωμενεν·πλεκ·ωμενεμπλεκωμεθαεν·πλεκ·ωμεθα
2ndεμπλεκητεεν·πλεκ·ητεεμπλεκησθεεν·πλεκ·ησθε
3rdεμπλεκωσιν, εμπλεκωσιεν·πλεκ·ωσι(ν)εμπλεκωνταιεν·πλεκ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμπλεκοιμιεν·πλεκ·οιμιεμπλεκοιμηνεν·πλεκ·οιμην
2ndεμπλεκοιςεν·πλεκ·οιςεμπλεκοιοεν·πλεκ·οιο
3rdεμπλεκοιεν·πλεκ·οιεμπλεκοιτοεν·πλεκ·οιτο
Pl1stεμπλεκοιμενεν·πλεκ·οιμενεμπλεκοιμεθαεν·πλεκ·οιμεθα
2ndεμπλεκοιτεεν·πλεκ·οιτεεμπλεκοισθεεν·πλεκ·οισθε
3rdεμπλεκοιεν, εμπλεκοισανεν·πλεκ·οιεν, εν·πλεκ·οισαν altεμπλεκοιντοεν·πλεκ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεμπλεκεεν·πλεκ·εεμπλεκουεν·πλεκ·ου
3rdεμπλεκετωεν·πλεκ·ετωεμπλεκεσθωεν·πλεκ·εσθω
Pl1st
2ndεμπλεκετεεν·πλεκ·ετεεμπλεκεσθεεν·πλεκ·εσθε
3rdεμπλεκετωσαν, εμπλεκοντωνεν·πλεκ·ετωσαν, εν·πλεκ·οντων classicalεμπλεκεσθωσαν, εμπλεκεσθωνεν·πλεκ·εσθωσαν, εν·πλεκ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εμπλεκειν​εν·πλεκ·ειν​εμπλεκεσθαι​εν·πλεκ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμπλεκουσαεμπλεκονεν·πλεκ·ουσ·αεν·πλεκ·ο[υ]ν[τ]
Nomεμπλεκωνεν·πλεκ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεμπλεκουσανεμπλεκονταεν·πλεκ·ουσ·ανεν·πλεκ·ο[υ]ντ·α
Datεμπλεκουσῃεμπλεκοντιεν·πλεκ·ουσ·ῃεν·πλεκ·ο[υ]ντ·ι
Genεμπλεκουσηςεμπλεκοντοςεν·πλεκ·ουσ·ηςεν·πλεκ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεμπλεκουσαιεμπλεκοντεςεμπλεκονταεν·πλεκ·ουσ·αιεν·πλεκ·ο[υ]ντ·εςεν·πλεκ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεμπλεκουσαςεμπλεκονταςεν·πλεκ·ουσ·αςεν·πλεκ·ο[υ]ντ·ας
Datεμπλεκουσαιςεμπλεκουσι, εμπλεκουσινεν·πλεκ·ουσ·αιςεν·πλεκ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεμπλεκουσωνεμπλεκοντωνεν·πλεκ·ουσ·ωνεν·πλεκ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμπλεκομενηεμπλεκομενεεν·πλεκ·ομεν·ηεν·πλεκ·ομεν·ε
Nomεμπλεκομενοςεν·πλεκ·ομεν·ος
Accεμπλεκομενηνεμπλεκομενονεν·πλεκ·ομεν·ηνεν·πλεκ·ομεν·ον
Datεμπλεκομενῃεμπλεκομενῳεν·πλεκ·ομεν·ῃεν·πλεκ·ομεν·ῳ
Genεμπλεκομενηςεμπλεκομενουεν·πλεκ·ομεν·ηςεν·πλεκ·ομεν·ου
PlVocεμπλεκομεναιεμπλεκομενοιεμπλεκομεναεν·πλεκ·ομεν·αιεν·πλεκ·ομεν·οιεν·πλεκ·ομεν·α
Nom
Accεμπλεκομεναςεμπλεκομενουςεν·πλεκ·ομεν·αςεν·πλεκ·ομεν·ους
Datεμπλεκομεναιςεμπλεκομενοιςεν·πλεκ·ομεν·αιςεν·πλεκ·ομεν·οις
Genεμπλεκομενωνεμπλεκομενωνεν·πλεκ·ομεν·ωνεν·πλεκ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενεπλεκονεν·ε·πλεκ·ονενεπλεκομηνεν·ε·πλεκ·ομην
2ndενεπλεκεςεν·ε·πλεκ·εςενεπλεκουεν·ε·πλεκ·ου
3rdενεπλεκεν, ενεπλεκεεν·ε·πλεκ·ε(ν)ενεπλεκετοεν·ε·πλεκ·ετο
Pl1stενεπλεκομενεν·ε·πλεκ·ομενενεπλεκομεθαεν·ε·πλεκ·ομεθα
2ndενεπλεκετεεν·ε·πλεκ·ετεενεπλεκεσθεεν·ε·πλεκ·εσθε
3rdενεπλεκον, ενεπλεκοσανεν·ε·πλεκ·ον, εν·ε·πλεκ·οσαν altενεπλεκοντοεν·ε·πλεκ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stενεπλακηνεν·ε·πλακ·[θ]ην
2ndενεπλακηςεν·ε·πλακ·[θ]ης
3rdενεπλακηεν·ε·πλακ·[θ]η
Pl1stενεπλακημενεν·ε·πλακ·[θ]ημεν
2ndενεπλακητεεν·ε·πλακ·[θ]ητε
3rdενεπλακησανεν·ε·πλακ·[θ]ησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεμπλακησομαιεν·πλακ·[θ]ησομαι
2ndεμπλακησῃ, εμπλακησειεν·πλακ·[θ]ησῃ, εν·πλακ·[θ]ησει classical
3rdεμπλακησεται[LXX]εν·πλακ·[θ]ησεται
Pl1stεμπλακησομεθαεν·πλακ·[θ]ησομεθα
2ndεμπλακησεσθεεν·πλακ·[θ]ησεσθε
3rdεμπλακησονταιεν·πλακ·[θ]ησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεμπλακωεν·πλακ·[θ]ω
2ndεμπλακῃςεν·πλακ·[θ]ῃς
3rdεμπλακῃεν·πλακ·[θ]ῃ
Pl1stεμπλακωμενεν·πλακ·[θ]ωμεν
2ndεμπλακητεεν·πλακ·[θ]ητε
3rdεμπλακωσιν, εμπλακωσιεν·πλακ·[θ]ωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεμπλακειηνεν·πλακ·[θ]ειην
2ndεμπλακειηςεν·πλακ·[θ]ειης
3rdεμπλακειηεν·πλακ·[θ]ειη
Pl1stεμπλακειημεν, εμπλακειμενεν·πλακ·[θ]ειημεν, εν·πλακ·[θ]ειμεν classical
2ndεμπλακειητε, εμπλακειτεεν·πλακ·[θ]ειητε, εν·πλακ·[θ]ειτε classical
3rdεμπλακειησαν, εμπλακειενεν·πλακ·[θ]ειησαν, εν·πλακ·[θ]ειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεμπλακησοιμηνεν·πλακ·[θ]ησοιμην
2ndεμπλακησοιοεν·πλακ·[θ]ησοιο
3rdεμπλακησοιτοεν·πλακ·[θ]ησοιτο
Pl1stεμπλακησοιμεθαεν·πλακ·[θ]ησοιμεθα
2ndεμπλακησοισθεεν·πλακ·[θ]ησοισθε
3rdεμπλακησοιντοεν·πλακ·[θ]ησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndεμπλακηθιεν·πλακ·[θ]ητι
3rdεμπλακητωεν·πλακ·[θ]ητω
Pl1st
2ndεμπλακητεεν·πλακ·[θ]ητε
3rdεμπλακητωσαν, εμπλακεντωνεν·πλακ·[θ]ητωσαν, εν·πλακ·[θ]εντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
εμπλακηναι​εν·πλακ·[θ]ηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
εμπλακησεσθαι​εν·πλακ·[θ]ησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμπλακεισαεμπλακειςεμπλακενεν·πλακ·[θ]εισ·αεν·πλακ·[θ]ει[ντ]·ςεν·πλακ·[θ]ε[ι]ν[τ]
Nom
Accεμπλακεισανεμπλακενταεν·πλακ·[θ]εισ·ανεν·πλακ·[θ]ε[ι]ντ·α
Datεμπλακεισῃεμπλακεντιεν·πλακ·[θ]εισ·ῃεν·πλακ·[θ]ε[ι]ντ·ι
Genεμπλακεισηςεμπλακεντοςεν·πλακ·[θ]εισ·ηςεν·πλακ·[θ]ε[ι]ντ·ος
PlVocεμπλακεισαιεμπλακεντες[GNT][LXX]εμπλακενταεν·πλακ·[θ]εισ·αιεν·πλακ·[θ]ε[ι]ντ·εςεν·πλακ·[θ]ε[ι]ντ·α
Nom
Accεμπλακεισαςεμπλακενταςεν·πλακ·[θ]εισ·αςεν·πλακ·[θ]ε[ι]ντ·ας
Datεμπλακεισαιςεμπλακεισι, εμπλακεισινεν·πλακ·[θ]εισ·αιςεν·πλακ·[θ]ει[ντ]·σι(ν)
Genεμπλακεισωνεμπλακεντωνεν·πλακ·[θ]εισ·ωνεν·πλακ·[θ]ε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμπλακησομενηεμπλακησομενεεν·πλακ·[θ]ησομεν·ηεν·πλακ·[θ]ησομεν·ε
Nomεμπλακησομενοςεν·πλακ·[θ]ησομεν·ος
Accεμπλακησομενηνεμπλακησομενονεν·πλακ·[θ]ησομεν·ηνεν·πλακ·[θ]ησομεν·ον
Datεμπλακησομενῃεμπλακησομενῳεν·πλακ·[θ]ησομεν·ῃεν·πλακ·[θ]ησομεν·ῳ
Genεμπλακησομενηςεμπλακησομενουεν·πλακ·[θ]ησομεν·ηςεν·πλακ·[θ]ησομεν·ου
PlVocεμπλακησομεναιεμπλακησομενοιεμπλακησομεναεν·πλακ·[θ]ησομεν·αιεν·πλακ·[θ]ησομεν·οιεν·πλακ·[θ]ησομεν·α
Nom
Accεμπλακησομεναςεμπλακησομενουςεν·πλακ·[θ]ησομεν·αςεν·πλακ·[θ]ησομεν·ους
Datεμπλακησομεναιςεμπλακησομενοιςεν·πλακ·[θ]ησομεν·αιςεν·πλακ·[θ]ησομεν·οις
Genεμπλακησομενωνεμπλακησομενωνεν·πλακ·[θ]ησομεν·ωνεν·πλακ·[θ]ησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 16-Dec-2019 05:18:56 EST