εμπειρεω • EMPEIREW • empeireō

Search: εμπειρω

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εμπειρω; εμπειρωἐμπειρέωεν·πειρ(ε)·ω; εν·πειρ(ε)·ωpres act ind 1st sg; pres act sub 1st sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εμπειρωἐμπειρέωεν·πειρ(ε)·ωpres act ind 1st sg
εμπειρωἐμπειρέωεν·πειρ(ε)·ωpres act sub 1st sg

ἐμ·πειρέω [LXX] (εν+πειρ(ε)-, -, -, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμπειρω[LXX]εν·πειρ(ε)·ωεμπειρουμαιεν·πειρ(ε)·ομαι
2ndεμπειρειςεν·πειρ(ε)·ειςεμπειρῃ, εμπειρει[LXX], εμπειρεισαιεν·πειρ(ε)·ῃ, εν·πειρ(ε)·ει classical, εν·πειρ(ε)·εσαι alt
3rdεμπειρει[LXX]εν·πειρ(ε)·ειεμπειρειταιεν·πειρ(ε)·εται
Pl1stεμπειρουμενεν·πειρ(ε)·ομενεμπειρουμεθαεν·πειρ(ε)·ομεθα
2ndεμπειρειτεεν·πειρ(ε)·ετεεμπειρεισθεεν·πειρ(ε)·εσθε
3rdεμπειρουσιν, εμπειρουσιεν·πειρ(ε)·ουσι(ν)εμπειρουνταιεν·πειρ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμπειρω[LXX]εν·πειρ(ε)·ωεμπειρωμαιεν·πειρ(ε)·ωμαι
2ndεμπειρῃςεν·πειρ(ε)·ῃςεμπειρῃεν·πειρ(ε)·ῃ
3rdεμπειρῃεν·πειρ(ε)·ῃεμπειρηταιεν·πειρ(ε)·ηται
Pl1stεμπειρωμενεν·πειρ(ε)·ωμενεμπειρωμεθαεν·πειρ(ε)·ωμεθα
2ndεμπειρητεεν·πειρ(ε)·ητεεμπειρησθεεν·πειρ(ε)·ησθε
3rdεμπειρωσιν, εμπειρωσιεν·πειρ(ε)·ωσι(ν)εμπειρωνταιεν·πειρ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμπειροιμιεν·πειρ(ε)·οιμιεμπειροιμηνεν·πειρ(ε)·οιμην
2ndεμπειροιςεν·πειρ(ε)·οιςεμπειροιοεν·πειρ(ε)·οιο
3rdεμπειροιεν·πειρ(ε)·οιεμπειροιτοεν·πειρ(ε)·οιτο
Pl1stεμπειροιμενεν·πειρ(ε)·οιμενεμπειροιμεθαεν·πειρ(ε)·οιμεθα
2ndεμπειροιτεεν·πειρ(ε)·οιτεεμπειροισθεεν·πειρ(ε)·οισθε
3rdεμπειροιεν, εμπειροισανεν·πειρ(ε)·οιεν, εν·πειρ(ε)·οισαν altεμπειροιντοεν·πειρ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεμπειρει[LXX]εν·πειρ(ε)·εεμπειρουεν·πειρ(ε)·ου
3rdεμπειρειτωεν·πειρ(ε)·ετωεμπειρεισθωεν·πειρ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndεμπειρειτεεν·πειρ(ε)·ετεεμπειρεισθεεν·πειρ(ε)·εσθε
3rdεμπειρειτωσαν, εμπειρουντωνεν·πειρ(ε)·ετωσαν, εν·πειρ(ε)·οντων classicalεμπειρεισθωσαν, εμπειρεισθωνεν·πειρ(ε)·εσθωσαν, εν·πειρ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εμπειρειν​εν·πειρ(ε)·ειν​εμπειρεισθαι​εν·πειρ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμπειρουσαεμπειρουνεν·πειρ(ε)·ουσ·αεν·πειρ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomεμπειρων[LXX]εν·πειρ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accεμπειρουσανεμπειρουνταεν·πειρ(ε)·ουσ·ανεν·πειρ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datεμπειρουσῃεμπειρουντιεν·πειρ(ε)·ουσ·ῃεν·πειρ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genεμπειρουσηςεμπειρουντοςεν·πειρ(ε)·ουσ·ηςεν·πειρ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocεμπειρουσαιεμπειρουντεςεμπειρουνταεν·πειρ(ε)·ουσ·αιεν·πειρ(ε)·ο[υ]ντ·εςεν·πειρ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεμπειρουσαςεμπειρουνταςεν·πειρ(ε)·ουσ·αςεν·πειρ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datεμπειρουσαιςεμπειρουσι, εμπειρουσινεν·πειρ(ε)·ουσ·αιςεν·πειρ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genεμπειρουσωνεμπειρουντωνεν·πειρ(ε)·ουσ·ωνεν·πειρ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμπειρουμενηεμπειρουμενεεν·πειρ(ε)·ομεν·ηεν·πειρ(ε)·ομεν·ε
Nomεμπειρουμενοςεν·πειρ(ε)·ομεν·ος
Accεμπειρουμενηνεμπειρουμενονεν·πειρ(ε)·ομεν·ηνεν·πειρ(ε)·ομεν·ον
Datεμπειρουμενῃεμπειρουμενῳεν·πειρ(ε)·ομεν·ῃεν·πειρ(ε)·ομεν·ῳ
Genεμπειρουμενηςεμπειρουμενουεν·πειρ(ε)·ομεν·ηςεν·πειρ(ε)·ομεν·ου
PlVocεμπειρουμεναιεμπειρουμενοιεμπειρουμεναεν·πειρ(ε)·ομεν·αιεν·πειρ(ε)·ομεν·οιεν·πειρ(ε)·ομεν·α
Nom
Accεμπειρουμεναςεμπειρουμενουςεν·πειρ(ε)·ομεν·αςεν·πειρ(ε)·ομεν·ους
Datεμπειρουμεναιςεμπειρουμενοιςεν·πειρ(ε)·ομεν·αιςεν·πειρ(ε)·ομεν·οις
Genεμπειρουμενωνεμπειρουμενωνεν·πειρ(ε)·ομεν·ωνεν·πειρ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενεπειρουνεν·ε·πειρ(ε)·ονενεπειρουμηνεν·ε·πειρ(ε)·ομην
2ndενεπειρειςεν·ε·πειρ(ε)·εςενεπειρουεν·ε·πειρ(ε)·ου
3rdενεπειρειεν·ε·πειρ(ε)·εενεπειρειτοεν·ε·πειρ(ε)·ετο
Pl1stενεπειρουμενεν·ε·πειρ(ε)·ομενενεπειρουμεθαεν·ε·πειρ(ε)·ομεθα
2ndενεπειρειτεεν·ε·πειρ(ε)·ετεενεπειρεισθεεν·ε·πειρ(ε)·εσθε
3rdενεπειρουν, ενεπειρουσανεν·ε·πειρ(ε)·ον, εν·ε·πειρ(ε)·οσαν altενεπειρουντοεν·ε·πειρ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 14-Nov-2019 01:54:57 EST