μοιχευω • MOICEUW MOIXEUW • moicheuō

Search: εμοιχευθη

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εμοιχευθημοιχεύωε·μοιχευ·θηaor θη ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εμοιχευθημοιχεύωε·μοιχευ·θηaor θη ind 3rd sg

μοιχεύω (μοιχευ-, μοιχευ·σ-, μοιχευ·σ-, -, -, μοιχευ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμοιχευωμοιχευ·ωμοιχευομαιμοιχευ·ομαι
2ndμοιχευεις[GNT]μοιχευ·ειςμοιχευῃ, μοιχευει[GNT], μοιχευεσαιμοιχευ·ῃ, μοιχευ·ει classical, μοιχευ·εσαι alt
3rdμοιχευει[GNT]μοιχευ·ειμοιχευεταιμοιχευ·εται
Pl1stμοιχευομενμοιχευ·ομενμοιχευομεθαμοιχευ·ομεθα
2ndμοιχευετεμοιχευ·ετεμοιχευεσθεμοιχευ·εσθε
3rdμοιχευουσιν[LXX], μοιχευουσιμοιχευ·ουσι(ν), μοιχευ·ουσι(ν)μοιχευονταιμοιχευ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμοιχευωμοιχευ·ωμοιχευωμαιμοιχευ·ωμαι
2ndμοιχευῃςμοιχευ·ῃςμοιχευῃμοιχευ·ῃ
3rdμοιχευῃμοιχευ·ῃμοιχευηταιμοιχευ·ηται
Pl1stμοιχευωμενμοιχευ·ωμενμοιχευωμεθαμοιχευ·ωμεθα
2ndμοιχευητεμοιχευ·ητεμοιχευησθεμοιχευ·ησθε
3rdμοιχευωσιν[LXX], μοιχευωσιμοιχευ·ωσι(ν), μοιχευ·ωσι(ν)μοιχευωνταιμοιχευ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμοιχευοιμιμοιχευ·οιμιμοιχευοιμηνμοιχευ·οιμην
2ndμοιχευοιςμοιχευ·οιςμοιχευοιομοιχευ·οιο
3rdμοιχευοιμοιχευ·οιμοιχευοιτομοιχευ·οιτο
Pl1stμοιχευοιμενμοιχευ·οιμενμοιχευοιμεθαμοιχευ·οιμεθα
2ndμοιχευοιτεμοιχευ·οιτεμοιχευοισθεμοιχευ·οισθε
3rdμοιχευοιεν, μοιχευοισανμοιχευ·οιεν, μοιχευ·οισαν altμοιχευοιντομοιχευ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμοιχευεμοιχευ·εμοιχευουμοιχευ·ου
3rdμοιχευετωμοιχευ·ετωμοιχευεσθωμοιχευ·εσθω
Pl1st
2ndμοιχευετεμοιχευ·ετεμοιχευεσθεμοιχευ·εσθε
3rdμοιχευετωσαν, μοιχευοντωνμοιχευ·ετωσαν, μοιχευ·οντων classicalμοιχευεσθωσαν, μοιχευεσθωνμοιχευ·εσθωσαν, μοιχευ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μοιχευειν[GNT]​μοιχευ·εινμοιχευεσθαι​μοιχευ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμοιχευουσαμοιχευονμοιχευ·ουσ·αμοιχευ·ο[υ]ν[τ]
Nomμοιχευων[LXX]μοιχευ·ο[υ]ν[τ]·^
Accμοιχευουσανμοιχευονταμοιχευ·ουσ·ανμοιχευ·ο[υ]ντ·α
Datμοιχευουσῃμοιχευοντιμοιχευ·ουσ·ῃμοιχευ·ο[υ]ντ·ι
Genμοιχευουσηςμοιχευοντοςμοιχευ·ουσ·ηςμοιχευ·ο[υ]ντ·ος
PlVocμοιχευουσαιμοιχευοντες[LXX]μοιχευονταμοιχευ·ουσ·αιμοιχευ·ο[υ]ντ·εςμοιχευ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accμοιχευουσαςμοιχευοντας[GNT]μοιχευ·ουσ·αςμοιχευ·ο[υ]ντ·ας
Datμοιχευουσαιςμοιχευουσι, μοιχευουσιν[LXX]μοιχευ·ουσ·αιςμοιχευ·ου[ντ]·σι(ν), μοιχευ·ου[ντ]·σι(ν)
Genμοιχευουσωνμοιχευοντωνμοιχευ·ουσ·ωνμοιχευ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμοιχευομενη[GNT][LXX]μοιχευομενεμοιχευ·ομεν·ημοιχευ·ομεν·ε
Nomμοιχευομενοςμοιχευ·ομεν·ος
Accμοιχευομενην[GNT]μοιχευομενονμοιχευ·ομεν·ηνμοιχευ·ομεν·ον
Datμοιχευομενῃμοιχευομενῳμοιχευ·ομεν·ῃμοιχευ·ομεν·ῳ
Genμοιχευομενηςμοιχευομενουμοιχευ·ομεν·ηςμοιχευ·ομεν·ου
PlVocμοιχευομεναιμοιχευομενοιμοιχευομεναμοιχευ·ομεν·αιμοιχευ·ομεν·οιμοιχευ·ομεν·α
Nom
Accμοιχευομεναςμοιχευομενουςμοιχευ·ομεν·αςμοιχευ·ομεν·ους
Datμοιχευομεναιςμοιχευομενοιςμοιχευ·ομεν·αιςμοιχευ·ομεν·οις
Genμοιχευομενωνμοιχευομενωνμοιχευ·ομεν·ωνμοιχευ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμοιχευονε·μοιχευ·ονεμοιχευομηνε·μοιχευ·ομην
2ndεμοιχευεςε·μοιχευ·εςεμοιχευουε·μοιχευ·ου
3rdεμοιχευεν, εμοιχευεε·μοιχευ·ε(ν)εμοιχευετοε·μοιχευ·ετο
Pl1stεμοιχευομενε·μοιχευ·ομενεμοιχευομεθαε·μοιχευ·ομεθα
2ndεμοιχευετεε·μοιχευ·ετεεμοιχευεσθεε·μοιχευ·εσθε
3rdεμοιχευον, εμοιχευοσανε·μοιχευ·ον, ε·μοιχευ·οσαν altεμοιχευοντοε·μοιχευ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμοιχευσωμοιχευ·σωμοιχευσομαιμοιχευ·σομαι
2ndμοιχευσεις[GNT][LXX]μοιχευ·σειςμοιχευσῃ, μοιχευσει, μοιχευσεσαιμοιχευ·σῃ, μοιχευ·σει classical, μοιχευ·σεσαι alt
3rdμοιχευσειμοιχευ·σειμοιχευσεταιμοιχευ·σεται
Pl1stμοιχευσομενμοιχευ·σομενμοιχευσομεθαμοιχευ·σομεθα
2ndμοιχευσετεμοιχευ·σετεμοιχευσεσθεμοιχευ·σεσθε
3rdμοιχευσουσιν[LXX], μοιχευσουσιμοιχευ·σουσι(ν), μοιχευ·σουσι(ν)μοιχευσονταιμοιχευ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμοιχευσοιμιμοιχευ·σοιμιμοιχευσοιμηνμοιχευ·σοιμην
2ndμοιχευσοιςμοιχευ·σοιςμοιχευσοιομοιχευ·σοιο
3rdμοιχευσοιμοιχευ·σοιμοιχευσοιτομοιχευ·σοιτο
Pl1stμοιχευσοιμενμοιχευ·σοιμενμοιχευσοιμεθαμοιχευ·σοιμεθα
2ndμοιχευσοιτεμοιχευ·σοιτεμοιχευσοισθεμοιχευ·σοισθε
3rdμοιχευσοιενμοιχευ·σοιενμοιχευσοιντομοιχευ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μοιχευσειν​μοιχευ·σειν​μοιχευσεσθαι​μοιχευ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμοιχευσουσαμοιχευσονμοιχευ·σουσ·αμοιχευ·σο[υ]ν[τ]
Nomμοιχευσωνμοιχευ·σο[υ]ν[τ]·^
Accμοιχευσουσανμοιχευσονταμοιχευ·σουσ·ανμοιχευ·σο[υ]ντ·α
Datμοιχευσουσῃμοιχευσοντιμοιχευ·σουσ·ῃμοιχευ·σο[υ]ντ·ι
Genμοιχευσουσηςμοιχευσοντοςμοιχευ·σουσ·ηςμοιχευ·σο[υ]ντ·ος
PlVocμοιχευσουσαιμοιχευσοντεςμοιχευσονταμοιχευ·σουσ·αιμοιχευ·σο[υ]ντ·εςμοιχευ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accμοιχευσουσαςμοιχευσονταςμοιχευ·σουσ·αςμοιχευ·σο[υ]ντ·ας
Datμοιχευσουσαιςμοιχευσουσι, μοιχευσουσιν[LXX]μοιχευ·σουσ·αιςμοιχευ·σου[ντ]·σι(ν), μοιχευ·σου[ντ]·σι(ν)
Genμοιχευσουσωνμοιχευσοντωνμοιχευ·σουσ·ωνμοιχευ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμοιχευσομενημοιχευσομενεμοιχευ·σομεν·ημοιχευ·σομεν·ε
Nomμοιχευσομενοςμοιχευ·σομεν·ος
Accμοιχευσομενηνμοιχευσομενονμοιχευ·σομεν·ηνμοιχευ·σομεν·ον
Datμοιχευσομενῃμοιχευσομενῳμοιχευ·σομεν·ῃμοιχευ·σομεν·ῳ
Genμοιχευσομενηςμοιχευσομενουμοιχευ·σομεν·ηςμοιχευ·σομεν·ου
PlVocμοιχευσομεναιμοιχευσομενοιμοιχευσομεναμοιχευ·σομεν·αιμοιχευ·σομεν·οιμοιχευ·σομεν·α
Nom
Accμοιχευσομεναςμοιχευσομενουςμοιχευ·σομεν·αςμοιχευ·σομεν·ους
Datμοιχευσομεναιςμοιχευσομενοιςμοιχευ·σομεν·αιςμοιχευ·σομεν·οις
Genμοιχευσομενωνμοιχευσομενωνμοιχευ·σομεν·ωνμοιχευ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμοιχευσαε·μοιχευ·σαεμοιχευσαμηνε·μοιχευ·σαμην
2ndεμοιχευσαςε·μοιχευ·σαςεμοιχευσωε·μοιχευ·σω
3rdεμοιχευσεν[GNT][LXX], εμοιχευσεε·μοιχευ·σε(ν), ε·μοιχευ·σε(ν)εμοιχευσατοε·μοιχευ·σατο
Pl1stεμοιχευσαμενε·μοιχευ·σαμενεμοιχευσαμεθαε·μοιχευ·σαμεθα
2ndεμοιχευσατεε·μοιχευ·σατεεμοιχευσασθεε·μοιχευ·σασθε
3rdεμοιχευσανε·μοιχευ·σανεμοιχευσαντοε·μοιχευ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμοιχευσωμοιχευ·σωμοιχευσωμαιμοιχευ·σωμαι
2ndμοιχευσῃς[GNT]μοιχευ·σῃςμοιχευσῃμοιχευ·σῃ
3rdμοιχευσῃμοιχευ·σῃμοιχευσηται[LXX]μοιχευ·σηται
Pl1stμοιχευσωμενμοιχευ·σωμενμοιχευσωμεθαμοιχευ·σωμεθα
2ndμοιχευσητεμοιχευ·σητεμοιχευσησθεμοιχευ·σησθε
3rdμοιχευσωσιν, μοιχευσωσιμοιχευ·σωσι(ν)μοιχευσωνταιμοιχευ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμοιχευσαιμιμοιχευ·σαιμιμοιχευσαιμηνμοιχευ·σαιμην
2ndμοιχευσαις, μοιχευσειαςμοιχευ·σαις, μοιχευ·σειας classicalμοιχευσαιομοιχευ·σαιο
3rdμοιχευσαι, μοιχευσειεμοιχευ·σαι, μοιχευ·σειε classicalμοιχευσαιτομοιχευ·σαιτο
Pl1stμοιχευσαιμενμοιχευ·σαιμενμοιχευσαιμεθαμοιχευ·σαιμεθα
2ndμοιχευσαιτεμοιχευ·σαιτεμοιχευσαισθεμοιχευ·σαισθε
3rdμοιχευσαιεν, μοιχευσαισαν, μοιχευσειαν, μοιχευσειενμοιχευ·σαιεν, μοιχευ·σαισαν alt, μοιχευ·σειαν classical, μοιχευ·σειεν classicalμοιχευσαιντομοιχευ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμοιχευσονμοιχευ·σονμοιχευσαιμοιχευ·σαι
3rdμοιχευσατωμοιχευ·σατωμοιχευσασθωμοιχευ·σασθω
Pl1st
2ndμοιχευσατεμοιχευ·σατεμοιχευσασθεμοιχευ·σασθε
3rdμοιχευσατωσαν, μοιχευσαντωνμοιχευ·σατωσαν, μοιχευ·σαντων classicalμοιχευσασθωσαν, μοιχευσασθωνμοιχευ·σασθωσαν, μοιχευ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μοιχευσαι​μοιχευ·σαι​μοιχευσασθαι​μοιχευ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμοιχευσασαμοιχευσαςμοιχευσανμοιχευ·σασ·αμοιχευ·σα[ντ]·ςμοιχευ·σαν[τ]
Nom
Accμοιχευσασανμοιχευσανταμοιχευ·σασ·ανμοιχευ·σαντ·α
Datμοιχευσασῃμοιχευσαντιμοιχευ·σασ·ῃμοιχευ·σαντ·ι
Genμοιχευσασηςμοιχευσαντοςμοιχευ·σασ·ηςμοιχευ·σαντ·ος
PlVocμοιχευσασαιμοιχευσαντεςμοιχευσανταμοιχευ·σασ·αιμοιχευ·σαντ·εςμοιχευ·σαντ·α
Nom
Accμοιχευσασαςμοιχευσανταςμοιχευ·σασ·αςμοιχευ·σαντ·ας
Datμοιχευσασαιςμοιχευσασι, μοιχευσασινμοιχευ·σασ·αιςμοιχευ·σα[ντ]·σι(ν)
Genμοιχευσασωνμοιχευσαντωνμοιχευ·σασ·ωνμοιχευ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμοιχευσαμενημοιχευσαμενεμοιχευ·σαμεν·ημοιχευ·σαμεν·ε
Nomμοιχευσαμενοςμοιχευ·σαμεν·ος
Accμοιχευσαμενηνμοιχευσαμενονμοιχευ·σαμεν·ηνμοιχευ·σαμεν·ον
Datμοιχευσαμενῃμοιχευσαμενῳμοιχευ·σαμεν·ῃμοιχευ·σαμεν·ῳ
Genμοιχευσαμενηςμοιχευσαμενουμοιχευ·σαμεν·ηςμοιχευ·σαμεν·ου
PlVocμοιχευσαμεναιμοιχευσαμενοιμοιχευσαμεναμοιχευ·σαμεν·αιμοιχευ·σαμεν·οιμοιχευ·σαμεν·α
Nom
Accμοιχευσαμεναςμοιχευσαμενουςμοιχευ·σαμεν·αςμοιχευ·σαμεν·ους
Datμοιχευσαμεναιςμοιχευσαμενοιςμοιχευ·σαμεν·αιςμοιχευ·σαμεν·οις
Genμοιχευσαμενωνμοιχευσαμενωνμοιχευ·σαμεν·ωνμοιχευ·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεμοιχευθηνε·μοιχευ·θην
2ndεμοιχευθηςε·μοιχευ·θης
3rdεμοιχευθη[LXX]ε·μοιχευ·θη
Pl1stεμοιχευθημενε·μοιχευ·θημεν
2ndεμοιχευθητεε·μοιχευ·θητε
3rdεμοιχευθησανε·μοιχευ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stμοιχευθησομαιμοιχευ·θησομαι
2ndμοιχευθησῃ, μοιχευθησειμοιχευ·θησῃ, μοιχευ·θησει classical
3rdμοιχευθησεταιμοιχευ·θησεται
Pl1stμοιχευθησομεθαμοιχευ·θησομεθα
2ndμοιχευθησεσθεμοιχευ·θησεσθε
3rdμοιχευθησονταιμοιχευ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stμοιχευθωμοιχευ·θω
2ndμοιχευθῃςμοιχευ·θῃς
3rdμοιχευθῃμοιχευ·θῃ
Pl1stμοιχευθωμενμοιχευ·θωμεν
2ndμοιχευθητεμοιχευ·θητε
3rdμοιχευθωσιν, μοιχευθωσιμοιχευ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stμοιχευθειηνμοιχευ·θειην
2ndμοιχευθειηςμοιχευ·θειης
3rdμοιχευθειημοιχευ·θειη
Pl1stμοιχευθειημεν, μοιχευθειμενμοιχευ·θειημεν, μοιχευ·θειμεν classical
2ndμοιχευθειητε, μοιχευθειτεμοιχευ·θειητε, μοιχευ·θειτε classical
3rdμοιχευθειησαν, μοιχευθειενμοιχευ·θειησαν, μοιχευ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stμοιχευθησοιμηνμοιχευ·θησοιμην
2ndμοιχευθησοιομοιχευ·θησοιο
3rdμοιχευθησοιτομοιχευ·θησοιτο
Pl1stμοιχευθησοιμεθαμοιχευ·θησοιμεθα
2ndμοιχευθησοισθεμοιχευ·θησοισθε
3rdμοιχευθησοιντομοιχευ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndμοιχευθητιμοιχευ·θητι
3rdμοιχευθητωμοιχευ·θητω
Pl1st
2ndμοιχευθητεμοιχευ·θητε
3rdμοιχευθητωσαν, μοιχευθεντωνμοιχευ·θητωσαν, μοιχευ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
μοιχευθηναι[GNT]​μοιχευ·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
μοιχευθησεσθαι​μοιχευ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμοιχευθεισαμοιχευθειςμοιχευθενμοιχευ·θεισ·αμοιχευ·θει[ντ]·ςμοιχευ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accμοιχευθεισανμοιχευθενταμοιχευ·θεισ·ανμοιχευ·θε[ι]ντ·α
Datμοιχευθεισῃμοιχευθεντιμοιχευ·θεισ·ῃμοιχευ·θε[ι]ντ·ι
Genμοιχευθεισηςμοιχευθεντοςμοιχευ·θεισ·ηςμοιχευ·θε[ι]ντ·ος
PlVocμοιχευθεισαιμοιχευθεντεςμοιχευθενταμοιχευ·θεισ·αιμοιχευ·θε[ι]ντ·εςμοιχευ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accμοιχευθεισαςμοιχευθενταςμοιχευ·θεισ·αςμοιχευ·θε[ι]ντ·ας
Datμοιχευθεισαιςμοιχευθεισι, μοιχευθεισινμοιχευ·θεισ·αιςμοιχευ·θει[ντ]·σι(ν)
Genμοιχευθεισωνμοιχευθεντωνμοιχευ·θεισ·ωνμοιχευ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμοιχευθησομενημοιχευθησομενεμοιχευ·θησομεν·ημοιχευ·θησομεν·ε
Nomμοιχευθησομενοςμοιχευ·θησομεν·ος
Accμοιχευθησομενηνμοιχευθησομενονμοιχευ·θησομεν·ηνμοιχευ·θησομεν·ον
Datμοιχευθησομενῃμοιχευθησομενῳμοιχευ·θησομεν·ῃμοιχευ·θησομεν·ῳ
Genμοιχευθησομενηςμοιχευθησομενουμοιχευ·θησομεν·ηςμοιχευ·θησομεν·ου
PlVocμοιχευθησομεναιμοιχευθησομενοιμοιχευθησομεναμοιχευ·θησομεν·αιμοιχευ·θησομεν·οιμοιχευ·θησομεν·α
Nom
Accμοιχευθησομεναςμοιχευθησομενουςμοιχευ·θησομεν·αςμοιχευ·θησομεν·ους
Datμοιχευθησομεναιςμοιχευθησομενοιςμοιχευ·θησομεν·αιςμοιχευ·θησομεν·οις
Genμοιχευθησομενωνμοιχευθησομενωνμοιχευ·θησομεν·ωνμοιχευ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 15-Nov-2019 05:56:27 EST