εμμενω • EMMENW • emmenō

Search: εμμενει

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εμμενει; εμμενειἐμμένωεν·μεν·ει; εν·μεν·ειpres act ind 3rd sg; pres mp ind 2nd sg classical
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εμμενειἐμμένωεν·μεν·ειpres act ind 3rd sg
εμμενειἐμμένωεν·μεν·ειpres mp ind 2nd sg classical

ἐμ·μένω (εν+μεν-, -, εν+μειν·[σ]-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμμενωεν·μεν·ωεμμενομαιεν·μεν·ομαι
2ndεμμενειςεν·μεν·ειςεμμενῃ, εμμενει[GNT][LXX], εμμενεσαιεν·μεν·ῃ, εν·μεν·ει classical, εν·μεν·εσαι alt
3rdεμμενει[GNT][LXX]εν·μεν·ειεμμενεταιεν·μεν·εται
Pl1stεμμενομενεν·μεν·ομενεμμενομεθαεν·μεν·ομεθα
2ndεμμενετεεν·μεν·ετεεμμενεσθεεν·μεν·εσθε
3rdεμμενουσιν, εμμενουσιεν·μεν·ουσι(ν)εμμενονταιεν·μεν·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμμενωεν·μεν·ωεμμενωμαιεν·μεν·ωμαι
2ndεμμενῃςεν·μεν·ῃςεμμενῃεν·μεν·ῃ
3rdεμμενῃεν·μεν·ῃεμμενηταιεν·μεν·ηται
Pl1stεμμενωμενεν·μεν·ωμενεμμενωμεθαεν·μεν·ωμεθα
2ndεμμενητεεν·μεν·ητεεμμενησθεεν·μεν·ησθε
3rdεμμενωσιν, εμμενωσιεν·μεν·ωσι(ν)εμμενωνταιεν·μεν·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμμενοιμιεν·μεν·οιμιεμμενοιμηνεν·μεν·οιμην
2ndεμμενοιςεν·μεν·οιςεμμενοιοεν·μεν·οιο
3rdεμμενοιεν·μεν·οιεμμενοιτοεν·μεν·οιτο
Pl1stεμμενοιμενεν·μεν·οιμενεμμενοιμεθαεν·μεν·οιμεθα
2ndεμμενοιτεεν·μεν·οιτεεμμενοισθεεν·μεν·οισθε
3rdεμμενοιεν, εμμενοισανεν·μεν·οιεν, εν·μεν·οισαν altεμμενοιντοεν·μεν·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεμμενε[LXX]εν·μεν·εεμμενουεν·μεν·ου
3rdεμμενετω[LXX]εν·μεν·ετωεμμενεσθωεν·μεν·εσθω
Pl1st
2ndεμμενετεεν·μεν·ετεεμμενεσθεεν·μεν·εσθε
3rdεμμενετωσαν, εμμενοντωνεν·μεν·ετωσαν, εν·μεν·οντων classicalεμμενεσθωσαν, εμμενεσθωνεν·μεν·εσθωσαν, εν·μεν·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εμμενειν[GNT]​εν·μεν·εινεμμενεσθαι​εν·μεν·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμμενουσαεμμενονεν·μεν·ουσ·αεν·μεν·ο[υ]ν[τ]
Nomεμμενων[LXX]εν·μεν·ο[υ]ν[τ]·^
Accεμμενουσανεμμενονταεν·μεν·ουσ·ανεν·μεν·ο[υ]ντ·α
Datεμμενουσῃεμμενοντιεν·μεν·ουσ·ῃεν·μεν·ο[υ]ντ·ι
Genεμμενουσηςεμμενοντοςεν·μεν·ουσ·ηςεν·μεν·ο[υ]ντ·ος
PlVocεμμενουσαιεμμενοντες[LXX]εμμενονταεν·μεν·ουσ·αιεν·μεν·ο[υ]ντ·εςεν·μεν·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεμμενουσαςεμμενονταςεν·μεν·ουσ·αςεν·μεν·ο[υ]ντ·ας
Datεμμενουσαιςεμμενουσι, εμμενουσινεν·μεν·ουσ·αιςεν·μεν·ου[ντ]·σι(ν)
Genεμμενουσωνεμμενοντωνεν·μεν·ουσ·ωνεν·μεν·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμμενομενηεμμενομενεεν·μεν·ομεν·ηεν·μεν·ομεν·ε
Nomεμμενομενοςεν·μεν·ομεν·ος
Accεμμενομενηνεμμενομενονεν·μεν·ομεν·ηνεν·μεν·ομεν·ον
Datεμμενομενῃεμμενομενῳεν·μεν·ομεν·ῃεν·μεν·ομεν·ῳ
Genεμμενομενηςεμμενομενουεν·μεν·ομεν·ηςεν·μεν·ομεν·ου
PlVocεμμενομεναιεμμενομενοιεμμενομεναεν·μεν·ομεν·αιεν·μεν·ομεν·οιεν·μεν·ομεν·α
Nom
Accεμμενομεναςεμμενομενουςεν·μεν·ομεν·αςεν·μεν·ομεν·ους
Datεμμενομεναιςεμμενομενοιςεν·μεν·ομεν·αιςεν·μεν·ομεν·οις
Genεμμενομενωνεμμενομενωνεν·μεν·ομεν·ωνεν·μεν·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενεμενονεν·ε·μεν·ονενεμενομηνεν·ε·μεν·ομην
2ndενεμενεςεν·ε·μεν·εςενεμενουεν·ε·μεν·ου
3rdενεμενεν, ενεμενεεν·ε·μεν·ε(ν)ενεμενετοεν·ε·μεν·ετο
Pl1stενεμενομενεν·ε·μεν·ομενενεμενομεθαεν·ε·μεν·ομεθα
2ndενεμενετεεν·ε·μεν·ετεενεμενεσθεεν·ε·μεν·εσθε
3rdενεμενον, ενεμενοσανεν·ε·μεν·ον, εν·ε·μεν·οσαν altενεμενοντοεν·ε·μεν·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενεμειναεν·ε·μειν·[σ]αενεμειναμηνεν·ε·μειν·[σ]αμην
2ndενεμειναςεν·ε·μειν·[σ]αςενεμεινωεν·ε·μειν·[σ]ω
3rdενεμεινεν[GNT][LXX], ενεμεινε[LXX]εν·ε·μειν·[σ]ε(ν)ενεμεινατοεν·ε·μειν·[σ]ατο
Pl1stενεμειναμενεν·ε·μειν·[σ]αμενενεμειναμεθαεν·ε·μειν·[σ]αμεθα
2ndενεμεινατε[LXX]εν·ε·μειν·[σ]ατεενεμεινασθεεν·ε·μειν·[σ]ασθε
3rdενεμειναν[GNT][LXX]εν·ε·μειν·[σ]ανενεμειναντοεν·ε·μειν·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμμεινωεν·μειν·[σ]ωεμμεινωμαιεν·μειν·[σ]ωμαι
2ndεμμεινῃςεν·μειν·[σ]ῃςεμμεινῃ[LXX]εν·μειν·[σ]ῃ
3rdεμμεινῃ[LXX]εν·μειν·[σ]ῃεμμεινηταιεν·μειν·[σ]ηται
Pl1stεμμεινωμενεν·μειν·[σ]ωμενεμμεινωμεθαεν·μειν·[σ]ωμεθα
2ndεμμεινητεεν·μειν·[σ]ητεεμμεινησθεεν·μειν·[σ]ησθε
3rdεμμεινωσιν, εμμεινωσιεν·μειν·[σ]ωσι(ν)εμμεινωνταιεν·μειν·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμμειναιμιεν·μειν·[σ]αιμιεμμειναιμηνεν·μειν·[σ]αιμην
2ndεμμειναις, εμμεινειαςεν·μειν·[σ]αις, εν·μειν·[σ]ειας classicalεμμειναιοεν·μειν·[σ]αιο
3rdεμμειναι, εμμεινειεεν·μειν·[σ]αι, εν·μειν·[σ]ειε classicalεμμειναιτοεν·μειν·[σ]αιτο
Pl1stεμμειναιμενεν·μειν·[σ]αιμενεμμειναιμεθαεν·μειν·[σ]αιμεθα
2ndεμμειναιτεεν·μειν·[σ]αιτεεμμειναισθεεν·μειν·[σ]αισθε
3rdεμμειναιεν, εμμειναισαν, εμμεινειαν, εμμεινειενεν·μειν·[σ]αιεν, εν·μειν·[σ]αισαν alt, εν·μειν·[σ]ειαν classical, εν·μειν·[σ]ειεν classicalεμμειναιντοεν·μειν·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεμμεινονεν·μειν·[σ]ονεμμειναιεν·μειν·[σ]αι
3rdεμμεινατωεν·μειν·[σ]ατωεμμεινασθωεν·μειν·[σ]ασθω
Pl1st
2ndεμμεινατε[LXX]εν·μειν·[σ]ατεεμμεινασθεεν·μειν·[σ]ασθε
3rdεμμεινατωσαν, εμμειναντωνεν·μειν·[σ]ατωσαν, εν·μειν·[σ]αντων classicalεμμεινασθωσαν, εμμεινασθωνεν·μειν·[σ]ασθωσαν, εν·μειν·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εμμειναι​εν·μειν·[σ]αι​εμμεινασθαι​εν·μειν·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμμεινασαεμμειναςεμμεινανεν·μειν·[σ]ασ·αεν·μειν·[σ]α[ντ]·ςεν·μειν·[σ]αν[τ]
Nom
Accεμμεινασανεμμεινανταεν·μειν·[σ]ασ·ανεν·μειν·[σ]αντ·α
Datεμμεινασῃεμμειναντιεν·μειν·[σ]ασ·ῃεν·μειν·[σ]αντ·ι
Genεμμεινασηςεμμειναντοςεν·μειν·[σ]ασ·ηςεν·μειν·[σ]αντ·ος
PlVocεμμεινασαι[LXX]εμμειναντεςεμμεινανταεν·μειν·[σ]ασ·αιεν·μειν·[σ]αντ·εςεν·μειν·[σ]αντ·α
Nom
Accεμμεινασαςεμμεινανταςεν·μειν·[σ]ασ·αςεν·μειν·[σ]αντ·ας
Datεμμεινασαιςεμμεινασι, εμμεινασινεν·μειν·[σ]ασ·αιςεν·μειν·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genεμμεινασωνεμμειναντωνεν·μειν·[σ]ασ·ωνεν·μειν·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμμειναμενηεμμειναμενεεν·μειν·[σ]αμεν·ηεν·μειν·[σ]αμεν·ε
Nomεμμειναμενοςεν·μειν·[σ]αμεν·ος
Accεμμειναμενηνεμμειναμενονεν·μειν·[σ]αμεν·ηνεν·μειν·[σ]αμεν·ον
Datεμμειναμενῃεμμειναμενῳεν·μειν·[σ]αμεν·ῃεν·μειν·[σ]αμεν·ῳ
Genεμμειναμενηςεμμειναμενουεν·μειν·[σ]αμεν·ηςεν·μειν·[σ]αμεν·ου
PlVocεμμειναμεναιεμμειναμενοιεμμειναμεναεν·μειν·[σ]αμεν·αιεν·μειν·[σ]αμεν·οιεν·μειν·[σ]αμεν·α
Nom
Accεμμειναμεναςεμμειναμενουςεν·μειν·[σ]αμεν·αςεν·μειν·[σ]αμεν·ους
Datεμμειναμεναιςεμμειναμενοιςεν·μειν·[σ]αμεν·αιςεν·μειν·[σ]αμεν·οις
Genεμμειναμενωνεμμειναμενωνεν·μειν·[σ]αμεν·ωνεν·μειν·[σ]αμεν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 21-Jan-2020 14:37:31 EST