μελεταω • MELETAW • meletaō

Search: εμελετησαν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εμελετησανμελετάωε·μελετη·σαν1aor act ind 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εμελετησανμελετάωε·μελετη·σαν1aor act ind 3rd pl

μελετάω (μελετ(α)-, μελετη·σ-, μελετη·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμελετω[GNT]μελετ(α)·ωμελετωμαιμελετ(α)·ομαι
2ndμελετᾳςμελετ(α)·ειςμελετᾳ[LXX], μελετασαιμελετ(α)·ῃ, μελετ(α)·ει classical, μελετ(α)·εσαι alt
3rdμελετᾳ[LXX]μελετ(α)·ειμελεταταιμελετ(α)·εται
Pl1stμελετωμενμελετ(α)·ομενμελετωμεθαμελετ(α)·ομεθα
2ndμελετατε[GNT]μελετ(α)·ετεμελετασθεμελετ(α)·εσθε
3rdμελετωσιν[LXX], μελετωσιμελετ(α)·ουσι(ν), μελετ(α)·ουσι(ν)μελετωνταιμελετ(α)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμελετω[GNT]μελετ(α)·ωμελετωμαιμελετ(α)·ωμαι
2ndμελετᾳςμελετ(α)·ῃςμελετᾳ[LXX]μελετ(α)·ῃ
3rdμελετᾳ[LXX]μελετ(α)·ῃμελεταταιμελετ(α)·ηται
Pl1stμελετωμενμελετ(α)·ωμενμελετωμεθαμελετ(α)·ωμεθα
2ndμελετατε[GNT]μελετ(α)·ητεμελετασθεμελετ(α)·ησθε
3rdμελετωσιν[LXX], μελετωσιμελετ(α)·ωσι(ν), μελετ(α)·ωσι(ν)μελετωνταιμελετ(α)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμελετῳμιμελετ(α)·οιμιμελετῳμηνμελετ(α)·οιμην
2ndμελετῳςμελετ(α)·οιςμελετῳομελετ(α)·οιο
3rdμελετῳμελετ(α)·οιμελετῳτομελετ(α)·οιτο
Pl1stμελετῳμενμελετ(α)·οιμενμελετῳμεθαμελετ(α)·οιμεθα
2ndμελετῳτεμελετ(α)·οιτεμελετῳσθεμελετ(α)·οισθε
3rdμελετῳεν, μελετῳσανμελετ(α)·οιεν, μελετ(α)·οισαν altμελετῳντομελετ(α)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμελετα[GNT][LXX]μελετ(α)·εμελετω[GNT]μελετ(α)·ου
3rdμελετατωμελετ(α)·ετωμελετασθωμελετ(α)·εσθω
Pl1st
2ndμελετατε[GNT]μελετ(α)·ετεμελετασθεμελετ(α)·εσθε
3rdμελετατωσαν, μελετωντωνμελετ(α)·ετωσαν, μελετ(α)·οντων classicalμελετασθωσαν, μελετασθωνμελετ(α)·εσθωσαν, μελετ(α)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μελετᾳν, μελεταν[LXX]​μελετ(α)·ειν, μελετ(α)·ειν > μελετανμελετασθαι​μελετ(α)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμελετωσαμελετων[LXX]μελετ(α)·ουσ·αμελετ(α)·ο[υ]ν[τ]
Nomμελετων[LXX]μελετ(α)·ο[υ]ν[τ]·^
Accμελετωσανμελετωνταμελετ(α)·ουσ·ανμελετ(α)·ο[υ]ντ·α
Datμελετωσῃμελετωντιμελετ(α)·ουσ·ῃμελετ(α)·ο[υ]ντ·ι
Genμελετωσηςμελετωντοςμελετ(α)·ουσ·ηςμελετ(α)·ο[υ]ντ·ος
PlVocμελετωσαιμελετωντεςμελετωνταμελετ(α)·ουσ·αιμελετ(α)·ο[υ]ντ·εςμελετ(α)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accμελετωσαςμελετωνταςμελετ(α)·ουσ·αςμελετ(α)·ο[υ]ντ·ας
Datμελετωσαιςμελετωσι, μελετωσιν[LXX]μελετ(α)·ουσ·αιςμελετ(α)·ου[ντ]·σι(ν), μελετ(α)·ου[ντ]·σι(ν)
Genμελετωσωνμελετωντωνμελετ(α)·ουσ·ωνμελετ(α)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμελετωμενημελετωμενεμελετ(α)·ομεν·ημελετ(α)·ομεν·ε
Nomμελετωμενοςμελετ(α)·ομεν·ος
Accμελετωμενηνμελετωμενονμελετ(α)·ομεν·ηνμελετ(α)·ομεν·ον
Datμελετωμενῃμελετωμενῳμελετ(α)·ομεν·ῃμελετ(α)·ομεν·ῳ
Genμελετωμενηςμελετωμενουμελετ(α)·ομεν·ηςμελετ(α)·ομεν·ου
PlVocμελετωμεναιμελετωμενοιμελετωμεναμελετ(α)·ομεν·αιμελετ(α)·ομεν·οιμελετ(α)·ομεν·α
Nom
Accμελετωμεναςμελετωμενουςμελετ(α)·ομεν·αςμελετ(α)·ομεν·ους
Datμελετωμεναιςμελετωμενοιςμελετ(α)·ομεν·αιςμελετ(α)·ομεν·οις
Genμελετωμενωνμελετωμενωνμελετ(α)·ομεν·ωνμελετ(α)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμελετων[LXX]ε·μελετ(α)·ονεμελετωμηνε·μελετ(α)·ομην
2ndεμελεταςε·μελετ(α)·εςεμελετωε·μελετ(α)·ου
3rdεμελεταε·μελετ(α)·εεμελετατοε·μελετ(α)·ετο
Pl1stεμελετωμενε·μελετ(α)·ομενεμελετωμεθαε·μελετ(α)·ομεθα
2ndεμελετατεε·μελετ(α)·ετεεμελετασθεε·μελετ(α)·εσθε
3rdεμελετων[LXX], εμελετωσανε·μελετ(α)·ον, ε·μελετ(α)·οσαν altεμελετωντοε·μελετ(α)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμελετησω[LXX]μελετη·σωμελετησομαιμελετη·σομαι
2ndμελετησεις[LXX]μελετη·σειςμελετησῃ, μελετησει[LXX], μελετησεσαιμελετη·σῃ, μελετη·σει classical, μελετη·σεσαι alt
3rdμελετησει[LXX]μελετη·σειμελετησεταιμελετη·σεται
Pl1stμελετησομενμελετη·σομενμελετησομεθαμελετη·σομεθα
2ndμελετησετεμελετη·σετεμελετησεσθεμελετη·σεσθε
3rdμελετησουσιν, μελετησουσιμελετη·σουσι(ν)μελετησονταιμελετη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμελετησοιμιμελετη·σοιμιμελετησοιμηνμελετη·σοιμην
2ndμελετησοιςμελετη·σοιςμελετησοιομελετη·σοιο
3rdμελετησοιμελετη·σοιμελετησοιτομελετη·σοιτο
Pl1stμελετησοιμενμελετη·σοιμενμελετησοιμεθαμελετη·σοιμεθα
2ndμελετησοιτεμελετη·σοιτεμελετησοισθεμελετη·σοισθε
3rdμελετησοιενμελετη·σοιενμελετησοιντομελετη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μελετησειν​μελετη·σειν​μελετησεσθαι​μελετη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμελετησουσαμελετησονμελετη·σουσ·αμελετη·σο[υ]ν[τ]
Nomμελετησωνμελετη·σο[υ]ν[τ]·^
Accμελετησουσανμελετησονταμελετη·σουσ·ανμελετη·σο[υ]ντ·α
Datμελετησουσῃμελετησοντιμελετη·σουσ·ῃμελετη·σο[υ]ντ·ι
Genμελετησουσηςμελετησοντοςμελετη·σουσ·ηςμελετη·σο[υ]ντ·ος
PlVocμελετησουσαιμελετησοντεςμελετησονταμελετη·σουσ·αιμελετη·σο[υ]ντ·εςμελετη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accμελετησουσαςμελετησονταςμελετη·σουσ·αςμελετη·σο[υ]ντ·ας
Datμελετησουσαιςμελετησουσι, μελετησουσινμελετη·σουσ·αιςμελετη·σου[ντ]·σι(ν)
Genμελετησουσωνμελετησοντωνμελετη·σουσ·ωνμελετη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμελετησομενημελετησομενεμελετη·σομεν·ημελετη·σομεν·ε
Nomμελετησομενοςμελετη·σομεν·ος
Accμελετησομενηνμελετησομενονμελετη·σομεν·ηνμελετη·σομεν·ον
Datμελετησομενῃμελετησομενῳμελετη·σομεν·ῃμελετη·σομεν·ῳ
Genμελετησομενηςμελετησομενουμελετη·σομεν·ηςμελετη·σομεν·ου
PlVocμελετησομεναιμελετησομενοιμελετησομεναμελετη·σομεν·αιμελετη·σομεν·οιμελετη·σομεν·α
Nom
Accμελετησομεναςμελετησομενουςμελετη·σομεν·αςμελετη·σομεν·ους
Datμελετησομεναιςμελετησομενοιςμελετη·σομεν·αιςμελετη·σομεν·οις
Genμελετησομενωνμελετησομενωνμελετη·σομεν·ωνμελετη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμελετησα[LXX]ε·μελετη·σαεμελετησαμηνε·μελετη·σαμην
2ndεμελετησαςε·μελετη·σαςεμελετησωε·μελετη·σω
3rdεμελετησεν, εμελετησεε·μελετη·σε(ν)εμελετησατοε·μελετη·σατο
Pl1stεμελετησαμεν[LXX]ε·μελετη·σαμενεμελετησαμεθαε·μελετη·σαμεθα
2ndεμελετησατεε·μελετη·σατεεμελετησασθεε·μελετη·σασθε
3rdεμελετησαν[GNT][LXX]ε·μελετη·σανεμελετησαντοε·μελετη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμελετησω[LXX]μελετη·σωμελετησωμαιμελετη·σωμαι
2ndμελετησῃςμελετη·σῃςμελετησῃμελετη·σῃ
3rdμελετησῃμελετη·σῃμελετησηταιμελετη·σηται
Pl1stμελετησωμενμελετη·σωμενμελετησωμεθαμελετη·σωμεθα
2ndμελετησητεμελετη·σητεμελετησησθεμελετη·σησθε
3rdμελετησωσιν, μελετησωσιμελετη·σωσι(ν)μελετησωνταιμελετη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμελετησαιμιμελετη·σαιμιμελετησαιμηνμελετη·σαιμην
2ndμελετησαις, μελετησειαςμελετη·σαις, μελετη·σειας classicalμελετησαιομελετη·σαιο
3rdμελετησαι, μελετησειεμελετη·σαι, μελετη·σειε classicalμελετησαιτομελετη·σαιτο
Pl1stμελετησαιμενμελετη·σαιμενμελετησαιμεθαμελετη·σαιμεθα
2ndμελετησαιτεμελετη·σαιτεμελετησαισθεμελετη·σαισθε
3rdμελετησαιεν, μελετησαισαν, μελετησειαν, μελετησειενμελετη·σαιεν, μελετη·σαισαν alt, μελετη·σειαν classical, μελετη·σειεν classicalμελετησαιντομελετη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμελετησονμελετη·σονμελετησαιμελετη·σαι
3rdμελετησατωμελετη·σατωμελετησασθωμελετη·σασθω
Pl1st
2ndμελετησατεμελετη·σατεμελετησασθεμελετη·σασθε
3rdμελετησατωσαν, μελετησαντωνμελετη·σατωσαν, μελετη·σαντων classicalμελετησασθωσαν, μελετησασθωνμελετη·σασθωσαν, μελετη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μελετησαι​μελετη·σαι​μελετησασθαι​μελετη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμελετησασαμελετησαςμελετησανμελετη·σασ·αμελετη·σα[ντ]·ςμελετη·σαν[τ]
Nom
Accμελετησασανμελετησανταμελετη·σασ·ανμελετη·σαντ·α
Datμελετησασῃμελετησαντιμελετη·σασ·ῃμελετη·σαντ·ι
Genμελετησασηςμελετησαντοςμελετη·σασ·ηςμελετη·σαντ·ος
PlVocμελετησασαιμελετησαντεςμελετησανταμελετη·σασ·αιμελετη·σαντ·εςμελετη·σαντ·α
Nom
Accμελετησασαςμελετησανταςμελετη·σασ·αςμελετη·σαντ·ας
Datμελετησασαιςμελετησασι, μελετησασινμελετη·σασ·αιςμελετη·σα[ντ]·σι(ν)
Genμελετησασωνμελετησαντωνμελετη·σασ·ωνμελετη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμελετησαμενημελετησαμενεμελετη·σαμεν·ημελετη·σαμεν·ε
Nomμελετησαμενοςμελετη·σαμεν·ος
Accμελετησαμενηνμελετησαμενονμελετη·σαμεν·ηνμελετη·σαμεν·ον
Datμελετησαμενῃμελετησαμενῳμελετη·σαμεν·ῃμελετη·σαμεν·ῳ
Genμελετησαμενηςμελετησαμενουμελετη·σαμεν·ηςμελετη·σαμεν·ου
PlVocμελετησαμεναιμελετησαμενοιμελετησαμεναμελετη·σαμεν·αιμελετη·σαμεν·οιμελετη·σαμεν·α
Nom
Accμελετησαμεναςμελετησαμενουςμελετη·σαμεν·αςμελετη·σαμεν·ους
Datμελετησαμεναιςμελετησαμενοιςμελετη·σαμεν·αιςμελετη·σαμεν·οις
Genμελετησαμενωνμελετησαμενωνμελετη·σαμεν·ωνμελετη·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 13-Nov-2019 00:28:39 EST