μεγαλυνω • MEGALUNW • megalunō

Search: εμεγαλυνθη

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εμεγαλυνθημεγαλύνωε·μεγαλυν·θηaor θη ind 3rd sg

μεγαλύνω (μεγαλυν-, -, μεγαλυν·[σ]-, -, μεμεγαλυν-, μεγαλυν·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεγαλυνω[LXX]μεγαλυν·ωμεγαλυνομαιμεγαλυν·ομαι
2ndμεγαλυνειςμεγαλυν·ειςμεγαλυνῃ[LXX], μεγαλυνει[GNT][LXX], μεγαλυνεσαιμεγαλυν·ῃ, μεγαλυν·ει classical, μεγαλυν·εσαι alt
3rdμεγαλυνει[GNT][LXX]μεγαλυν·ειμεγαλυνεταιμεγαλυν·εται
Pl1stμεγαλυνομεν, μεγαλυνουμεν[LXX]μεγαλυν·ομεν, irreg. μεγαλυν(ο)·ομεν (for μεγαλυν·ομεν)μεγαλυνομεθαμεγαλυν·ομεθα
2ndμεγαλυνετεμεγαλυν·ετεμεγαλυνεσθε[LXX]μεγαλυν·εσθε
3rdμεγαλυνουσιν[GNT], μεγαλυνουσιμεγαλυν·ουσι(ν), μεγαλυν·ουσι(ν)μεγαλυνονται[LXX]μεγαλυν·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεγαλυνω[LXX]μεγαλυν·ωμεγαλυνωμαιμεγαλυν·ωμαι
2ndμεγαλυνῃςμεγαλυν·ῃςμεγαλυνῃ[LXX]μεγαλυν·ῃ
3rdμεγαλυνῃ[LXX]μεγαλυν·ῃμεγαλυνηται[LXX]μεγαλυν·ηται
Pl1stμεγαλυνωμεν[LXX]μεγαλυν·ωμενμεγαλυνωμεθαμεγαλυν·ωμεθα
2ndμεγαλυνητεμεγαλυν·ητεμεγαλυνησθεμεγαλυν·ησθε
3rdμεγαλυνωσιν, μεγαλυνωσιμεγαλυν·ωσι(ν)μεγαλυνωνταιμεγαλυν·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεγαλυνοιμιμεγαλυν·οιμιμεγαλυνοιμηνμεγαλυν·οιμην
2ndμεγαλυνοιςμεγαλυν·οιςμεγαλυνοιομεγαλυν·οιο
3rdμεγαλυνοιμεγαλυν·οιμεγαλυνοιτομεγαλυν·οιτο
Pl1stμεγαλυνοιμενμεγαλυν·οιμενμεγαλυνοιμεθαμεγαλυν·οιμεθα
2ndμεγαλυνοιτεμεγαλυν·οιτεμεγαλυνοισθεμεγαλυν·οισθε
3rdμεγαλυνοιεν, μεγαλυνοισανμεγαλυν·οιεν, μεγαλυν·οισαν altμεγαλυνοιντομεγαλυν·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμεγαλυνεμεγαλυν·εμεγαλυνουμεγαλυν·ου
3rdμεγαλυνετωμεγαλυν·ετωμεγαλυνεσθωμεγαλυν·εσθω
Pl1st
2ndμεγαλυνετεμεγαλυν·ετεμεγαλυνεσθε[LXX]μεγαλυν·εσθε
3rdμεγαλυνετωσαν, μεγαλυνοντων[GNT]μεγαλυν·ετωσαν, μεγαλυν·οντων classicalμεγαλυνεσθωσαν, μεγαλυνεσθωνμεγαλυν·εσθωσαν, μεγαλυν·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μεγαλυνειν​μεγαλυν·ειν​μεγαλυνεσθαι​μεγαλυν·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεγαλυνουσαμεγαλυνονμεγαλυν·ουσ·αμεγαλυν·ο[υ]ν[τ]
Nomμεγαλυνων[LXX]μεγαλυν·ο[υ]ν[τ]·^
Accμεγαλυνουσανμεγαλυνονταμεγαλυν·ουσ·ανμεγαλυν·ο[υ]ντ·α
Datμεγαλυνουσῃμεγαλυνοντιμεγαλυν·ουσ·ῃμεγαλυν·ο[υ]ντ·ι
Genμεγαλυνουσηςμεγαλυνοντοςμεγαλυν·ουσ·ηςμεγαλυν·ο[υ]ντ·ος
PlVocμεγαλυνουσαιμεγαλυνοντεςμεγαλυνονταμεγαλυν·ουσ·αιμεγαλυν·ο[υ]ντ·εςμεγαλυν·ο[υ]ντ·α
Nom
Accμεγαλυνουσαςμεγαλυνονταςμεγαλυν·ουσ·αςμεγαλυν·ο[υ]ντ·ας
Datμεγαλυνουσαιςμεγαλυνουσι, μεγαλυνουσιν[GNT]μεγαλυν·ουσ·αιςμεγαλυν·ου[ντ]·σι(ν), μεγαλυν·ου[ντ]·σι(ν)
Genμεγαλυνουσωνμεγαλυνοντων[GNT]μεγαλυν·ουσ·ωνμεγαλυν·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεγαλυνομενημεγαλυνομενεμεγαλυν·ομεν·ημεγαλυν·ομεν·ε
Nomμεγαλυνομενος[LXX]μεγαλυν·ομεν·ος
Accμεγαλυνομενηνμεγαλυνομενονμεγαλυν·ομεν·ηνμεγαλυν·ομεν·ον
Datμεγαλυνομενῃμεγαλυνομενῳμεγαλυν·ομεν·ῃμεγαλυν·ομεν·ῳ
Genμεγαλυνομενηςμεγαλυνομενουμεγαλυν·ομεν·ηςμεγαλυν·ομεν·ου
PlVocμεγαλυνομεναιμεγαλυνομενοιμεγαλυνομεναμεγαλυν·ομεν·αιμεγαλυν·ομεν·οιμεγαλυν·ομεν·α
Nom
Accμεγαλυνομεναςμεγαλυνομενουςμεγαλυν·ομεν·αςμεγαλυν·ομεν·ους
Datμεγαλυνομεναιςμεγαλυνομενοιςμεγαλυν·ομεν·αιςμεγαλυν·ομεν·οις
Genμεγαλυνομενωνμεγαλυνομενωνμεγαλυν·ομεν·ωνμεγαλυν·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμεγαλυνονε·μεγαλυν·ονεμεγαλυνομηνε·μεγαλυν·ομην
2ndεμεγαλυνεςε·μεγαλυν·εςεμεγαλυνουε·μεγαλυν·ου
3rdεμεγαλυνεν[GNT][LXX], εμεγαλυνεε·μεγαλυν·ε(ν), ε·μεγαλυν·ε(ν)εμεγαλυνετο[GNT][LXX]ε·μεγαλυν·ετο
Pl1stεμεγαλυνομενε·μεγαλυν·ομενεμεγαλυνομεθαε·μεγαλυν·ομεθα
2ndεμεγαλυνετεε·μεγαλυν·ετεεμεγαλυνεσθεε·μεγαλυν·εσθε
3rdεμεγαλυνον, εμεγαλυνοσανε·μεγαλυν·ον, ε·μεγαλυν·οσαν altεμεγαλυνοντο[LXX]ε·μεγαλυν·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμεγαλυνα[LXX]ε·μεγαλυν·[σ]αεμεγαλυναμηνε·μεγαλυν·[σ]αμην
2ndεμεγαλυνας[LXX]ε·μεγαλυν·[σ]αςεμεγαλυνωε·μεγαλυν·[σ]ω
3rdεμεγαλυνεν[GNT][LXX], εμεγαλυνεε·μεγαλυν·[σ]ε(ν), ε·μεγαλυν·[σ]ε(ν)εμεγαλυνατοε·μεγαλυν·[σ]ατο
Pl1stεμεγαλυναμενε·μεγαλυν·[σ]αμενεμεγαλυναμεθαε·μεγαλυν·[σ]αμεθα
2ndεμεγαλυνατεε·μεγαλυν·[σ]ατεεμεγαλυνασθεε·μεγαλυν·[σ]ασθε
3rdεμεγαλυνανε·μεγαλυν·[σ]ανεμεγαλυναντοε·μεγαλυν·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεγαλυνω[LXX]μεγαλυν·[σ]ωμεγαλυνωμαιμεγαλυν·[σ]ωμαι
2ndμεγαλυνῃςμεγαλυν·[σ]ῃςμεγαλυνῃ[LXX]μεγαλυν·[σ]ῃ
3rdμεγαλυνῃ[LXX]μεγαλυν·[σ]ῃμεγαλυνηται[LXX]μεγαλυν·[σ]ηται
Pl1stμεγαλυνωμεν[LXX]μεγαλυν·[σ]ωμενμεγαλυνωμεθαμεγαλυν·[σ]ωμεθα
2ndμεγαλυνητεμεγαλυν·[σ]ητεμεγαλυνησθεμεγαλυν·[σ]ησθε
3rdμεγαλυνωσιν, μεγαλυνωσιμεγαλυν·[σ]ωσι(ν)μεγαλυνωνταιμεγαλυν·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεγαλυναιμιμεγαλυν·[σ]αιμιμεγαλυναιμηνμεγαλυν·[σ]αιμην
2ndμεγαλυναις, μεγαλυνειαςμεγαλυν·[σ]αις, μεγαλυν·[σ]ειας classicalμεγαλυναιομεγαλυν·[σ]αιο
3rdμεγαλυναι[LXX], μεγαλυνειεμεγαλυν·[σ]αι, μεγαλυν·[σ]ειε classicalμεγαλυναιτομεγαλυν·[σ]αιτο
Pl1stμεγαλυναιμενμεγαλυν·[σ]αιμενμεγαλυναιμεθαμεγαλυν·[σ]αιμεθα
2ndμεγαλυναιτεμεγαλυν·[σ]αιτεμεγαλυναισθεμεγαλυν·[σ]αισθε
3rdμεγαλυναιεν, μεγαλυναισαν, μεγαλυνειαν, μεγαλυνειενμεγαλυν·[σ]αιεν, μεγαλυν·[σ]αισαν alt, μεγαλυν·[σ]ειαν classical, μεγαλυν·[σ]ειεν classicalμεγαλυναιντομεγαλυν·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμεγαλυνονμεγαλυν·[σ]ονμεγαλυναι[LXX]μεγαλυν·[σ]αι
3rdμεγαλυνατωμεγαλυν·[σ]ατωμεγαλυνασθωμεγαλυν·[σ]ασθω
Pl1st
2ndμεγαλυνατε[LXX]μεγαλυν·[σ]ατεμεγαλυνασθεμεγαλυν·[σ]ασθε
3rdμεγαλυνατωσαν, μεγαλυναντωνμεγαλυν·[σ]ατωσαν, μεγαλυν·[σ]αντων classicalμεγαλυνασθωσαν, μεγαλυνασθωνμεγαλυν·[σ]ασθωσαν, μεγαλυν·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μεγαλυναι[LXX]​μεγαλυν·[σ]αιμεγαλυνασθαι​μεγαλυν·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεγαλυνασαμεγαλυνας[LXX]μεγαλυνανμεγαλυν·[σ]ασ·αμεγαλυν·[σ]α[ντ]·ςμεγαλυν·[σ]αν[τ]
Nom
Accμεγαλυνασανμεγαλυνανταμεγαλυν·[σ]ασ·ανμεγαλυν·[σ]αντ·α
Datμεγαλυνασῃμεγαλυναντιμεγαλυν·[σ]ασ·ῃμεγαλυν·[σ]αντ·ι
Genμεγαλυνασηςμεγαλυναντοςμεγαλυν·[σ]ασ·ηςμεγαλυν·[σ]αντ·ος
PlVocμεγαλυνασαιμεγαλυναντεςμεγαλυνανταμεγαλυν·[σ]ασ·αιμεγαλυν·[σ]αντ·εςμεγαλυν·[σ]αντ·α
Nom
Accμεγαλυνασαςμεγαλυνανταςμεγαλυν·[σ]ασ·αςμεγαλυν·[σ]αντ·ας
Datμεγαλυνασαιςμεγαλυνασι, μεγαλυνασινμεγαλυν·[σ]ασ·αιςμεγαλυν·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genμεγαλυνασωνμεγαλυναντωνμεγαλυν·[σ]ασ·ωνμεγαλυν·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεγαλυναμενημεγαλυναμενεμεγαλυν·[σ]αμεν·ημεγαλυν·[σ]αμεν·ε
Nomμεγαλυναμενοςμεγαλυν·[σ]αμεν·ος
Accμεγαλυναμενηνμεγαλυναμενονμεγαλυν·[σ]αμεν·ηνμεγαλυν·[σ]αμεν·ον
Datμεγαλυναμενῃμεγαλυναμενῳμεγαλυν·[σ]αμεν·ῃμεγαλυν·[σ]αμεν·ῳ
Genμεγαλυναμενηςμεγαλυναμενουμεγαλυν·[σ]αμεν·ηςμεγαλυν·[σ]αμεν·ου
PlVocμεγαλυναμεναιμεγαλυναμενοιμεγαλυναμεναμεγαλυν·[σ]αμεν·αιμεγαλυν·[σ]αμεν·οιμεγαλυν·[σ]αμεν·α
Nom
Accμεγαλυναμεναςμεγαλυναμενουςμεγαλυν·[σ]αμεν·αςμεγαλυν·[σ]αμεν·ους
Datμεγαλυναμεναιςμεγαλυναμενοιςμεγαλυν·[σ]αμεν·αιςμεγαλυν·[σ]αμεν·οις
Genμεγαλυναμενωνμεγαλυναμενωνμεγαλυν·[σ]αμεν·ωνμεγαλυν·[σ]αμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεμεγαλυμμαι, μεμεγαλυσμαιμεμεγαλυν·μαι
2ndμεμεγαλυνσαιμεμεγαλυν·σαι
3rdμεμεγαλυνται[LXX]μεμεγαλυν·ται
Pl1stμεμεγαλυμμεθα, μεμεγαλυσμεθαμεμεγαλυν·μεθα
2ndμεμεγαλυνθεμεμεγαλυν·σθε
3rdμεμεγαλυναταιμεμεγαλυν·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεμεγαλυνσομαιμεμεγαλυν·σομαι
2ndμεμεγαλυνσῃ, μεμεγαλυνσειμεμεγαλυν·σῃ, μεμεγαλυν·σει classical
3rdμεμεγαλυνσεταιμεμεγαλυν·σεται
Pl1stμεμεγαλυνσομεθαμεμεγαλυν·σομεθα
2ndμεμεγαλυνσεσθεμεμεγαλυν·σεσθε
3rdμεμεγαλυνσονταιμεμεγαλυν·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεμεγαλυνσοιμηνμεμεγαλυν·σοιμην
2ndμεμεγαλυνσοιομεμεγαλυν·σοιο
3rdμεμεγαλυνσοιτομεμεγαλυν·σοιτο
Pl1stμεμεγαλυνσοιμεθαμεμεγαλυν·σοιμεθα
2ndμεμεγαλυνσοισθεμεμεγαλυν·σοισθε
3rdμεμεγαλυνσοιντομεμεγαλυν·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμεμεγαλυνσομεμεγαλυν·σο
3rdμεμεγαλυνθωμεμεγαλυν·σθω
Pl1st
2ndμεμεγαλυνθεμεμεγαλυν·σθε
3rdμεμεγαλυνθωσαν, μεμεγαλυνθωνμεμεγαλυν·σθωσαν, μεμεγαλυν·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μεμεγαλυνθαι​μεμεγαλυν·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μεμεγαλυνσεσθαι​μεμεγαλυν·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεμεγαλυμμενη, μεμεγαλυσμενημεμεγαλυμμενε, μεμεγαλυσμενεμεμεγαλυν·μεν·ημεμεγαλυν·μεν·ε
Nomμεμεγαλυμμενος, μεμεγαλυσμενοςμεμεγαλυν·μεν·ος
Accμεμεγαλυμμενην, μεμεγαλυσμενηνμεμεγαλυμμενον, μεμεγαλυσμενονμεμεγαλυν·μεν·ηνμεμεγαλυν·μεν·ον
Datμεμεγαλυμμενῃ, μεμεγαλυσμενῃμεμεγαλυμμενῳ, μεμεγαλυσμενῳμεμεγαλυν·μεν·ῃμεμεγαλυν·μεν·ῳ
Genμεμεγαλυμμενης, μεμεγαλυσμενηςμεμεγαλυμμενου, μεμεγαλυσμενουμεμεγαλυν·μεν·ηςμεμεγαλυν·μεν·ου
PlVocμεμεγαλυμμεναι, μεμεγαλυσμεναιμεμεγαλυμμενοι, μεμεγαλυσμενοιμεμεγαλυμμενα, μεμεγαλυσμεναμεμεγαλυν·μεν·αιμεμεγαλυν·μεν·οιμεμεγαλυν·μεν·α
Nom
Accμεμεγαλυμμενας, μεμεγαλυσμεναςμεμεγαλυμμενους, μεμεγαλυσμενουςμεμεγαλυν·μεν·αςμεμεγαλυν·μεν·ους
Datμεμεγαλυμμεναις, μεμεγαλυσμεναιςμεμεγαλυμμενοις, μεμεγαλυσμενοιςμεμεγαλυν·μεν·αιςμεμεγαλυν·μεν·οις
Genμεμεγαλυμμενων, μεμεγαλυσμενωνμεμεγαλυμμενων, μεμεγαλυσμενωνμεμεγαλυν·μεν·ωνμεμεγαλυν·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμεμεγαλυμμην, εμεμεγαλυσμηνε·μεμεγαλυν·μην
2ndεμεμεγαλυνσοε·μεμεγαλυν·σο
3rdεμεμεγαλυντοε·μεμεγαλυν·το
Pl1stεμεμεγαλυμμεθα, εμεμεγαλυσμεθαε·μεμεγαλυν·μεθα
2ndεμεμεγαλυνθεε·μεμεγαλυν·σθε
3rdεμεμεγαλυνατοε·μεμεγαλυν·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεμεγαλυμμην, μεμεγαλυσμην[ε]·μεμεγαλυν·μην
2ndμεμεγαλυνσο[ε]·μεμεγαλυν·σο
3rdμεμεγαλυντο[ε]·μεμεγαλυν·το
Pl1stμεμεγαλυμμεθα, μεμεγαλυσμεθα[ε]·μεμεγαλυν·μεθα
2ndμεμεγαλυνθε[ε]·μεμεγαλυν·σθε
3rdμεμεγαλυνατο[ε]·μεμεγαλυν·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεμεγαλυνθην[LXX]ε·μεγαλυν·θην
2ndεμεγαλυνθης[LXX]ε·μεγαλυν·θης
3rdεμεγαλυνθη[LXX]ε·μεγαλυν·θη
Pl1stεμεγαλυνθημενε·μεγαλυν·θημεν
2ndεμεγαλυνθητεε·μεγαλυν·θητε
3rdεμεγαλυνθησαν[LXX]ε·μεγαλυν·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stμεγαλυνθησομαι[LXX]μεγαλυν·θησομαι
2ndμεγαλυνθησῃ, μεγαλυνθησειμεγαλυν·θησῃ, μεγαλυν·θησει classical
3rdμεγαλυνθησεται[GNT][LXX]μεγαλυν·θησεται
Pl1stμεγαλυνθησομεθα[LXX]μεγαλυν·θησομεθα
2ndμεγαλυνθησεσθεμεγαλυν·θησεσθε
3rdμεγαλυνθησονταιμεγαλυν·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stμεγαλυνθωμεγαλυν·θω
2ndμεγαλυνθῃςμεγαλυν·θῃς
3rdμεγαλυνθῃμεγαλυν·θῃ
Pl1stμεγαλυνθωμενμεγαλυν·θωμεν
2ndμεγαλυνθητεμεγαλυν·θητε
3rdμεγαλυνθωσιν, μεγαλυνθωσιμεγαλυν·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stμεγαλυνθειηνμεγαλυν·θειην
2ndμεγαλυνθειης[LXX]μεγαλυν·θειης
3rdμεγαλυνθειη[LXX]μεγαλυν·θειη
Pl1stμεγαλυνθειημεν, μεγαλυνθειμενμεγαλυν·θειημεν, μεγαλυν·θειμεν classical
2ndμεγαλυνθειητε, μεγαλυνθειτεμεγαλυν·θειητε, μεγαλυν·θειτε classical
3rdμεγαλυνθειησαν, μεγαλυνθειενμεγαλυν·θειησαν, μεγαλυν·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stμεγαλυνθησοιμηνμεγαλυν·θησοιμην
2ndμεγαλυνθησοιομεγαλυν·θησοιο
3rdμεγαλυνθησοιτομεγαλυν·θησοιτο
Pl1stμεγαλυνθησοιμεθαμεγαλυν·θησοιμεθα
2ndμεγαλυνθησοισθεμεγαλυν·θησοισθε
3rdμεγαλυνθησοιντομεγαλυν·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndμεγαλυνθητιμεγαλυν·θητι
3rdμεγαλυνθητω[LXX]μεγαλυν·θητω
Pl1st
2ndμεγαλυνθητεμεγαλυν·θητε
3rdμεγαλυνθητωσαν, μεγαλυνθεντωνμεγαλυν·θητωσαν, μεγαλυν·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
μεγαλυνθηναι[GNT]​μεγαλυν·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
μεγαλυνθησεσθαι​μεγαλυν·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεγαλυνθεισαμεγαλυνθειςμεγαλυνθεν[LXX]μεγαλυν·θεισ·αμεγαλυν·θει[ντ]·ςμεγαλυν·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accμεγαλυνθεισανμεγαλυνθενταμεγαλυν·θεισ·ανμεγαλυν·θε[ι]ντ·α
Datμεγαλυνθεισῃμεγαλυνθεντιμεγαλυν·θεισ·ῃμεγαλυν·θε[ι]ντ·ι
Genμεγαλυνθεισηςμεγαλυνθεντοςμεγαλυν·θεισ·ηςμεγαλυν·θε[ι]ντ·ος
PlVocμεγαλυνθεισαιμεγαλυνθεντεςμεγαλυνθενταμεγαλυν·θεισ·αιμεγαλυν·θε[ι]ντ·εςμεγαλυν·θε[ι]ντ·α
Nom
Accμεγαλυνθεισαςμεγαλυνθενταςμεγαλυν·θεισ·αςμεγαλυν·θε[ι]ντ·ας
Datμεγαλυνθεισαιςμεγαλυνθεισι, μεγαλυνθεισινμεγαλυν·θεισ·αιςμεγαλυν·θει[ντ]·σι(ν)
Genμεγαλυνθεισωνμεγαλυνθεντωνμεγαλυν·θεισ·ωνμεγαλυν·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεγαλυνθησομενημεγαλυνθησομενεμεγαλυν·θησομεν·ημεγαλυν·θησομεν·ε
Nomμεγαλυνθησομενοςμεγαλυν·θησομεν·ος
Accμεγαλυνθησομενηνμεγαλυνθησομενονμεγαλυν·θησομεν·ηνμεγαλυν·θησομεν·ον
Datμεγαλυνθησομενῃμεγαλυνθησομενῳμεγαλυν·θησομεν·ῃμεγαλυν·θησομεν·ῳ
Genμεγαλυνθησομενηςμεγαλυνθησομενουμεγαλυν·θησομεν·ηςμεγαλυν·θησομεν·ου
PlVocμεγαλυνθησομεναιμεγαλυνθησομενοιμεγαλυνθησομεναμεγαλυν·θησομεν·αιμεγαλυν·θησομεν·οιμεγαλυν·θησομεν·α
Nom
Accμεγαλυνθησομεναςμεγαλυνθησομενουςμεγαλυν·θησομεν·αςμεγαλυν·θησομεν·ους
Datμεγαλυνθησομεναιςμεγαλυνθησομενοιςμεγαλυν·θησομεν·αιςμεγαλυν·θησομεν·οις
Genμεγαλυνθησομενωνμεγαλυνθησομενωνμεγαλυν·θησομεν·ωνμεγαλυν·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 01-Mar-2021 04:53:08 EST