εμβαινω • EMBAINW • embainō

Search: εμβαντων

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εμβαντων; εμβαντωνἐμβαίνωεν·β(α)·ντ·ων; εν·β(α)·ντ·ων2aor act ptcp mas gen pl; 2aor act ptcp neu gen pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εμβαντωνἐμβαίνωεν·β(α)·ντ·ων2aor act ptcp mas gen pl
εμβαντωνἐμβαίνωεν·β(α)·ντ·ων2aor act ptcp neu gen pl

ἐμ·βαίνω (εν+βαιν-, -, 2nd ath. εν+β(η)-/ath. εν+β(α)-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμβαινωεν·βαιν·ωεμβαινομαιεν·βαιν·ομαι
2ndεμβαινειςεν·βαιν·ειςεμβαινῃ, εμβαινει, εμβαινεσαιεν·βαιν·ῃ, εν·βαιν·ει classical, εν·βαιν·εσαι alt
3rdεμβαινειεν·βαιν·ειεμβαινεταιεν·βαιν·εται
Pl1stεμβαινομενεν·βαιν·ομενεμβαινομεθαεν·βαιν·ομεθα
2ndεμβαινετεεν·βαιν·ετεεμβαινεσθεεν·βαιν·εσθε
3rdεμβαινουσιν, εμβαινουσιεν·βαιν·ουσι(ν)εμβαινονταιεν·βαιν·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμβαινωεν·βαιν·ωεμβαινωμαιεν·βαιν·ωμαι
2ndεμβαινῃςεν·βαιν·ῃςεμβαινῃεν·βαιν·ῃ
3rdεμβαινῃεν·βαιν·ῃεμβαινηταιεν·βαιν·ηται
Pl1stεμβαινωμενεν·βαιν·ωμενεμβαινωμεθαεν·βαιν·ωμεθα
2ndεμβαινητεεν·βαιν·ητεεμβαινησθεεν·βαιν·ησθε
3rdεμβαινωσιν, εμβαινωσιεν·βαιν·ωσι(ν)εμβαινωνταιεν·βαιν·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμβαινοιμιεν·βαιν·οιμιεμβαινοιμηνεν·βαιν·οιμην
2ndεμβαινοιςεν·βαιν·οιςεμβαινοιοεν·βαιν·οιο
3rdεμβαινοιεν·βαιν·οιεμβαινοιτοεν·βαιν·οιτο
Pl1stεμβαινοιμενεν·βαιν·οιμενεμβαινοιμεθαεν·βαιν·οιμεθα
2ndεμβαινοιτεεν·βαιν·οιτεεμβαινοισθεεν·βαιν·οισθε
3rdεμβαινοιεν, εμβαινοισανεν·βαιν·οιεν, εν·βαιν·οισαν altεμβαινοιντοεν·βαιν·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεμβαινεεν·βαιν·εεμβαινουεν·βαιν·ου
3rdεμβαινετωεν·βαιν·ετωεμβαινεσθωεν·βαιν·εσθω
Pl1st
2ndεμβαινετεεν·βαιν·ετεεμβαινεσθεεν·βαιν·εσθε
3rdεμβαινετωσαν, εμβαινοντωνεν·βαιν·ετωσαν, εν·βαιν·οντων classicalεμβαινεσθωσαν, εμβαινεσθωνεν·βαιν·εσθωσαν, εν·βαιν·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εμβαινειν​εν·βαιν·ειν​εμβαινεσθαι​εν·βαιν·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμβαινουσαεμβαινονεν·βαιν·ουσ·αεν·βαιν·ο[υ]ν[τ]
Nomεμβαινωνεν·βαιν·ο[υ]ν[τ]·^
Accεμβαινουσανεμβαινονταεν·βαιν·ουσ·ανεν·βαιν·ο[υ]ντ·α
Datεμβαινουσῃεμβαινοντιεν·βαιν·ουσ·ῃεν·βαιν·ο[υ]ντ·ι
Genεμβαινουσηςεμβαινοντος[GNT]εν·βαιν·ουσ·ηςεν·βαιν·ο[υ]ντ·ος
PlVocεμβαινουσαιεμβαινοντεςεμβαινονταεν·βαιν·ουσ·αιεν·βαιν·ο[υ]ντ·εςεν·βαιν·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεμβαινουσαςεμβαινονταςεν·βαιν·ουσ·αςεν·βαιν·ο[υ]ντ·ας
Datεμβαινουσαιςεμβαινουσι, εμβαινουσινεν·βαιν·ουσ·αιςεν·βαιν·ου[ντ]·σι(ν)
Genεμβαινουσωνεμβαινοντωνεν·βαιν·ουσ·ωνεν·βαιν·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμβαινομενηεμβαινομενεεν·βαιν·ομεν·ηεν·βαιν·ομεν·ε
Nomεμβαινομενοςεν·βαιν·ομεν·ος
Accεμβαινομενηνεμβαινομενονεν·βαιν·ομεν·ηνεν·βαιν·ομεν·ον
Datεμβαινομενῃεμβαινομενῳεν·βαιν·ομεν·ῃεν·βαιν·ομεν·ῳ
Genεμβαινομενηςεμβαινομενουεν·βαιν·ομεν·ηςεν·βαιν·ομεν·ου
PlVocεμβαινομεναιεμβαινομενοιεμβαινομεναεν·βαιν·ομεν·αιεν·βαιν·ομεν·οιεν·βαιν·ομεν·α
Nom
Accεμβαινομεναςεμβαινομενουςεν·βαιν·ομεν·αςεν·βαιν·ομεν·ους
Datεμβαινομεναιςεμβαινομενοιςεν·βαιν·ομεν·αιςεν·βαιν·ομεν·οις
Genεμβαινομενωνεμβαινομενωνεν·βαιν·ομεν·ωνεν·βαιν·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενεβαινονεν·ε·βαιν·ονενεβαινομηνεν·ε·βαιν·ομην
2ndενεβαινεςεν·ε·βαιν·εςενεβαινουεν·ε·βαιν·ου
3rdενεβαινεν, ενεβαινεεν·ε·βαιν·ε(ν)ενεβαινετοεν·ε·βαιν·ετο
Pl1stενεβαινομενεν·ε·βαιν·ομενενεβαινομεθαεν·ε·βαιν·ομεθα
2ndενεβαινετεεν·ε·βαιν·ετεενεβαινεσθεεν·ε·βαιν·εσθε
3rdενεβαινον, ενεβαινοσανεν·ε·βαιν·ον, εν·ε·βαιν·οσαν altενεβαινοντοεν·ε·βαιν·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενεβηνεν·ε·β(η)·^ν
2ndενεβης, ενεβησθαεν·ε·β(η)·^ς, εν·ε·β(η)·^σθα classical
3rdενεβη[GNT][LXX]εν·ε·β(η)·^
Pl1stενεβημενεν·ε·β(η)·μεν
2ndενεβητεεν·ε·β(η)·τε
3rdενεβησαν[GNT]εν·ε·β(η)·σαν

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμβωεν·β(η)·ω
2ndεμβῃςεν·β(η)·ῃς
3rdεμβῃεν·β(η)·ῃ
Pl1stεμβωμενεν·β(η)·ωμεν
2ndεμβητεεν·β(η)·ητε
3rdεμβωσιν, εμβωσιεν·β(η)·ωσι(ν)

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμβαιηνεν·β(α)·ιην
2ndεμβαιηςεν·β(α)·ιης
3rdεμβαιηεν·β(α)·ιη
Pl1stεμβαιημεν, εμβαιμενεν·β(α)·ιημεν, εν·β(α)·ιμεν classical
2ndεμβαιητε, εμβαιτεεν·β(α)·ιητε, εν·β(α)·ιτε classical
3rdεμβαιησαν, εμβαιενεν·β(α)·ιησαν, εν·β(α)·ιεν classical

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεμβαεμ·β(α)·ε
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεμβηθι[LXX], εμβηςεν·β(η)·θι, εν·β(η)·ς
3rdεμβητωεν·β(η)·τω
Pl1st
2ndεμβητεεν·β(η)·τε
3rdεμβητωσαν, εμβηντωνεν·β(η)·τωσαν, εν·β(η)·ντων classical

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εμβηναι[GNT][LXX]​εν·β(η)·ναι, εν·β(η)·εναι

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμβασαεμβας[GNT][LXX]εμβανεν·β(α)·εσ·αεν·β(α)·[ντ]·ςεν·β(α)·ν[τ]
Nom
Accεμβασανεμβαντα[GNT]εν·β(α)·εσ·ανεν·β(α)·ντ·α
Datεμβασῃεμβαντι[GNT]εν·β(α)·εσ·ῃεν·β(α)·ντ·ι
Genεμβασηςεμβαντος[GNT]εν·β(α)·εσ·ηςεν·β(α)·ντ·ος
PlVocεμβασαιεμβαντες[GNT]εμβαντα[GNT]εν·β(α)·εσ·αιεν·β(α)·ντ·εςεν·β(α)·ντ·α
Nom
Accεμβασαςεμβανταςεν·β(α)·εσ·αςεν·β(α)·ντ·ας
Datεμβασαιςεμβασι, εμβασινεν·β(α)·εσ·αιςεν·β(α)·[ντ]·σι(ν)
Genεμβασωνεμβαντων[GNT]εν·β(α)·εσ·ωνεν·β(α)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 10-Dec-2019 16:41:22 EST