εμβλεπω • EMBLEPW • emblepō

Search: εμβλεψονται

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εμβλεψονταιἐμβλέπωεν·βλεπ·σονταιfut mp ind 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εμβλεψονταιἐμβλέπωεν·βλεπ·σονταιfut mp ind 3rd pl

ἐμ·βλέπω (εν+βλεπ-, εν+βλεψ-, εν+βλεψ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμβλεπωεν·βλεπ·ωεμβλεπομαιεν·βλεπ·ομαι
2ndεμβλεπειςεν·βλεπ·ειςεμβλεπῃ, εμβλεπει, εμβλεπεσαιεν·βλεπ·ῃ, εν·βλεπ·ει classical, εν·βλεπ·εσαι alt
3rdεμβλεπειεν·βλεπ·ειεμβλεπεταιεν·βλεπ·εται
Pl1stεμβλεπομενεν·βλεπ·ομενεμβλεπομεθαεν·βλεπ·ομεθα
2ndεμβλεπετεεν·βλεπ·ετεεμβλεπεσθεεν·βλεπ·εσθε
3rdεμβλεπουσιν[LXX], εμβλεπουσιεν·βλεπ·ουσι(ν), εν·βλεπ·ουσι(ν)εμβλεπονταιεν·βλεπ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμβλεπωεν·βλεπ·ωεμβλεπωμαιεν·βλεπ·ωμαι
2ndεμβλεπῃςεν·βλεπ·ῃςεμβλεπῃεν·βλεπ·ῃ
3rdεμβλεπῃεν·βλεπ·ῃεμβλεπηταιεν·βλεπ·ηται
Pl1stεμβλεπωμενεν·βλεπ·ωμενεμβλεπωμεθαεν·βλεπ·ωμεθα
2ndεμβλεπητεεν·βλεπ·ητεεμβλεπησθεεν·βλεπ·ησθε
3rdεμβλεπωσιν, εμβλεπωσιεν·βλεπ·ωσι(ν)εμβλεπωνταιεν·βλεπ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμβλεποιμιεν·βλεπ·οιμιεμβλεποιμηνεν·βλεπ·οιμην
2ndεμβλεποιςεν·βλεπ·οιςεμβλεποιοεν·βλεπ·οιο
3rdεμβλεποιεν·βλεπ·οιεμβλεποιτοεν·βλεπ·οιτο
Pl1stεμβλεποιμενεν·βλεπ·οιμενεμβλεποιμεθαεν·βλεπ·οιμεθα
2ndεμβλεποιτεεν·βλεπ·οιτεεμβλεποισθεεν·βλεπ·οισθε
3rdεμβλεποιεν, εμβλεποισανεν·βλεπ·οιεν, εν·βλεπ·οισαν altεμβλεποιντοεν·βλεπ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεμβλεπε[LXX]εν·βλεπ·εεμβλεπουεν·βλεπ·ου
3rdεμβλεπετωεν·βλεπ·ετωεμβλεπεσθωεν·βλεπ·εσθω
Pl1st
2ndεμβλεπετεεν·βλεπ·ετεεμβλεπεσθεεν·βλεπ·εσθε
3rdεμβλεπετωσαν, εμβλεποντωνεν·βλεπ·ετωσαν, εν·βλεπ·οντων classicalεμβλεπεσθωσαν, εμβλεπεσθωνεν·βλεπ·εσθωσαν, εν·βλεπ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εμβλεπειν[LXX]​εν·βλεπ·εινεμβλεπεσθαι​εν·βλεπ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμβλεπουσαεμβλεπονεν·βλεπ·ουσ·αεν·βλεπ·ο[υ]ν[τ]
Nomεμβλεπων[LXX]εν·βλεπ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεμβλεπουσανεμβλεπονταεν·βλεπ·ουσ·ανεν·βλεπ·ο[υ]ντ·α
Datεμβλεπουσῃεμβλεποντιεν·βλεπ·ουσ·ῃεν·βλεπ·ο[υ]ντ·ι
Genεμβλεπουσηςεμβλεποντοςεν·βλεπ·ουσ·ηςεν·βλεπ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεμβλεπουσαιεμβλεποντες[GNT][LXX]εμβλεπονταεν·βλεπ·ουσ·αιεν·βλεπ·ο[υ]ντ·εςεν·βλεπ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεμβλεπουσαςεμβλεπονταςεν·βλεπ·ουσ·αςεν·βλεπ·ο[υ]ντ·ας
Datεμβλεπουσαιςεμβλεπουσι, εμβλεπουσιν[LXX]εν·βλεπ·ουσ·αιςεν·βλεπ·ου[ντ]·σι(ν), εν·βλεπ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεμβλεπουσωνεμβλεποντωνεν·βλεπ·ουσ·ωνεν·βλεπ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμβλεπομενηεμβλεπομενεεν·βλεπ·ομεν·ηεν·βλεπ·ομεν·ε
Nomεμβλεπομενοςεν·βλεπ·ομεν·ος
Accεμβλεπομενηνεμβλεπομενονεν·βλεπ·ομεν·ηνεν·βλεπ·ομεν·ον
Datεμβλεπομενῃεμβλεπομενῳεν·βλεπ·ομεν·ῃεν·βλεπ·ομεν·ῳ
Genεμβλεπομενηςεμβλεπομενουεν·βλεπ·ομεν·ηςεν·βλεπ·ομεν·ου
PlVocεμβλεπομεναιεμβλεπομενοιεμβλεπομεναεν·βλεπ·ομεν·αιεν·βλεπ·ομεν·οιεν·βλεπ·ομεν·α
Nom
Accεμβλεπομεναςεμβλεπομενουςεν·βλεπ·ομεν·αςεν·βλεπ·ομεν·ους
Datεμβλεπομεναιςεμβλεπομενοιςεν·βλεπ·ομεν·αιςεν·βλεπ·ομεν·οις
Genεμβλεπομενωνεμβλεπομενωνεν·βλεπ·ομεν·ωνεν·βλεπ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενεβλεπον[GNT][LXX]εν·ε·βλεπ·ονενεβλεπομηνεν·ε·βλεπ·ομην
2ndενεβλεπεςεν·ε·βλεπ·εςενεβλεπουεν·ε·βλεπ·ου
3rdενεβλεπεν[GNT], ενεβλεπεεν·ε·βλεπ·ε(ν), εν·ε·βλεπ·ε(ν)ενεβλεπετοεν·ε·βλεπ·ετο
Pl1stενεβλεπομενεν·ε·βλεπ·ομενενεβλεπομεθαεν·ε·βλεπ·ομεθα
2ndενεβλεπετεεν·ε·βλεπ·ετεενεβλεπεσθεεν·ε·βλεπ·εσθε
3rdενεβλεπον[GNT][LXX], ενεβλεποσανεν·ε·βλεπ·ον, εν·ε·βλεπ·οσαν altενεβλεποντο[LXX]εν·ε·βλεπ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμβλεψωεν·βλεπ·σωεμβλεψομαιεν·βλεπ·σομαι
2ndεμβλεψειςεν·βλεπ·σειςεμβλεψῃ, εμβλεψει, εμβλεψεσαιεν·βλεπ·σῃ, εν·βλεπ·σει classical, εν·βλεπ·σεσαι alt
3rdεμβλεψειεν·βλεπ·σειεμβλεψεται[LXX]εν·βλεπ·σεται
Pl1stεμβλεψομενεν·βλεπ·σομενεμβλεψομεθαεν·βλεπ·σομεθα
2ndεμβλεψετεεν·βλεπ·σετεεμβλεψεσθεεν·βλεπ·σεσθε
3rdεμβλεψουσιν, εμβλεψουσιεν·βλεπ·σουσι(ν)εμβλεψονται[LXX]εν·βλεπ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμβλεψοιμιεν·βλεπ·σοιμιεμβλεψοιμηνεν·βλεπ·σοιμην
2ndεμβλεψοιςεν·βλεπ·σοιςεμβλεψοιοεν·βλεπ·σοιο
3rdεμβλεψοιεν·βλεπ·σοιεμβλεψοιτοεν·βλεπ·σοιτο
Pl1stεμβλεψοιμενεν·βλεπ·σοιμενεμβλεψοιμεθαεν·βλεπ·σοιμεθα
2ndεμβλεψοιτεεν·βλεπ·σοιτεεμβλεψοισθεεν·βλεπ·σοισθε
3rdεμβλεψοιενεν·βλεπ·σοιενεμβλεψοιντοεν·βλεπ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εμβλεψειν​εν·βλεπ·σειν​εμβλεψεσθαι​εν·βλεπ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμβλεψουσαεμβλεψον[LXX]εν·βλεπ·σουσ·αεν·βλεπ·σο[υ]ν[τ]
Nomεμβλεψωνεν·βλεπ·σο[υ]ν[τ]·^
Accεμβλεψουσανεμβλεψονταεν·βλεπ·σουσ·ανεν·βλεπ·σο[υ]ντ·α
Datεμβλεψουσῃεμβλεψοντιεν·βλεπ·σουσ·ῃεν·βλεπ·σο[υ]ντ·ι
Genεμβλεψουσηςεμβλεψοντοςεν·βλεπ·σουσ·ηςεν·βλεπ·σο[υ]ντ·ος
PlVocεμβλεψουσαιεμβλεψοντεςεμβλεψονταεν·βλεπ·σουσ·αιεν·βλεπ·σο[υ]ντ·εςεν·βλεπ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accεμβλεψουσαςεμβλεψονταςεν·βλεπ·σουσ·αςεν·βλεπ·σο[υ]ντ·ας
Datεμβλεψουσαιςεμβλεψουσι, εμβλεψουσινεν·βλεπ·σουσ·αιςεν·βλεπ·σου[ντ]·σι(ν)
Genεμβλεψουσωνεμβλεψοντωνεν·βλεπ·σουσ·ωνεν·βλεπ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμβλεψομενηεμβλεψομενεεν·βλεπ·σομεν·ηεν·βλεπ·σομεν·ε
Nomεμβλεψομενοςεν·βλεπ·σομεν·ος
Accεμβλεψομενηνεμβλεψομενονεν·βλεπ·σομεν·ηνεν·βλεπ·σομεν·ον
Datεμβλεψομενῃεμβλεψομενῳεν·βλεπ·σομεν·ῃεν·βλεπ·σομεν·ῳ
Genεμβλεψομενηςεμβλεψομενουεν·βλεπ·σομεν·ηςεν·βλεπ·σομεν·ου
PlVocεμβλεψομεναιεμβλεψομενοιεμβλεψομεναεν·βλεπ·σομεν·αιεν·βλεπ·σομεν·οιεν·βλεπ·σομεν·α
Nom
Accεμβλεψομεναςεμβλεψομενουςεν·βλεπ·σομεν·αςεν·βλεπ·σομεν·ους
Datεμβλεψομεναιςεμβλεψομενοιςεν·βλεπ·σομεν·αιςεν·βλεπ·σομεν·οις
Genεμβλεψομενωνεμβλεψομενωνεν·βλεπ·σομεν·ωνεν·βλεπ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενεβλεψαεν·ε·βλεπ·σαενεβλεψαμηνεν·ε·βλεπ·σαμην
2ndενεβλεψαςεν·ε·βλεπ·σαςενεβλεψωεν·ε·βλεπ·σω
3rdενεβλεψεν[GNT][LXX], ενεβλεψεεν·ε·βλεπ·σε(ν), εν·ε·βλεπ·σε(ν)ενεβλεψατοεν·ε·βλεπ·σατο
Pl1stενεβλεψαμενεν·ε·βλεπ·σαμενενεβλεψαμεθαεν·ε·βλεπ·σαμεθα
2ndενεβλεψατε[LXX]εν·ε·βλεπ·σατεενεβλεψασθεεν·ε·βλεπ·σασθε
3rdενεβλεψανεν·ε·βλεπ·σανενεβλεψαντοεν·ε·βλεπ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμβλεψωεν·βλεπ·σωεμβλεψωμαιεν·βλεπ·σωμαι
2ndεμβλεψῃςεν·βλεπ·σῃςεμβλεψῃεν·βλεπ·σῃ
3rdεμβλεψῃεν·βλεπ·σῃεμβλεψηταιεν·βλεπ·σηται
Pl1stεμβλεψωμενεν·βλεπ·σωμενεμβλεψωμεθαεν·βλεπ·σωμεθα
2ndεμβλεψητεεν·βλεπ·σητεεμβλεψησθεεν·βλεπ·σησθε
3rdεμβλεψωσιν, εμβλεψωσιεν·βλεπ·σωσι(ν)εμβλεψωνταιεν·βλεπ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμβλεψαιμιεν·βλεπ·σαιμιεμβλεψαιμηνεν·βλεπ·σαιμην
2ndεμβλεψαις, εμβλεψειαςεν·βλεπ·σαις, εν·βλεπ·σειας classicalεμβλεψαιοεν·βλεπ·σαιο
3rdεμβλεψαι, εμβλεψειεεν·βλεπ·σαι, εν·βλεπ·σειε classicalεμβλεψαιτοεν·βλεπ·σαιτο
Pl1stεμβλεψαιμενεν·βλεπ·σαιμενεμβλεψαιμεθαεν·βλεπ·σαιμεθα
2ndεμβλεψαιτεεν·βλεπ·σαιτεεμβλεψαισθεεν·βλεπ·σαισθε
3rdεμβλεψαιεν, εμβλεψαισαν, εμβλεψειαν, εμβλεψειενεν·βλεπ·σαιεν, εν·βλεπ·σαισαν alt, εν·βλεπ·σειαν classical, εν·βλεπ·σειεν classicalεμβλεψαιντοεν·βλεπ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεμβλεψον[LXX]εν·βλεπ·σονεμβλεψαιεν·βλεπ·σαι
3rdεμβλεψατωεν·βλεπ·σατωεμβλεψασθωεν·βλεπ·σασθω
Pl1st
2ndεμβλεψατε[GNT][LXX]εν·βλεπ·σατεεμβλεψασθεεν·βλεπ·σασθε
3rdεμβλεψατωσαν, εμβλεψαντωνεν·βλεπ·σατωσαν, εν·βλεπ·σαντων classicalεμβλεψασθωσαν, εμβλεψασθωνεν·βλεπ·σασθωσαν, εν·βλεπ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εμβλεψαι​εν·βλεπ·σαι​εμβλεψασθαι​εν·βλεπ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμβλεψασα[GNT]εμβλεψας[GNT][LXX]εμβλεψανεν·βλεπ·σασ·αεν·βλεπ·σα[ντ]·ςεν·βλεπ·σαν[τ]
Nom
Accεμβλεψασανεμβλεψανταεν·βλεπ·σασ·ανεν·βλεπ·σαντ·α
Datεμβλεψασῃεμβλεψαντιεν·βλεπ·σασ·ῃεν·βλεπ·σαντ·ι
Genεμβλεψασηςεμβλεψαντοςεν·βλεπ·σασ·ηςεν·βλεπ·σαντ·ος
PlVocεμβλεψασαιεμβλεψαντεςεμβλεψανταεν·βλεπ·σασ·αιεν·βλεπ·σαντ·εςεν·βλεπ·σαντ·α
Nom
Accεμβλεψασαςεμβλεψανταςεν·βλεπ·σασ·αςεν·βλεπ·σαντ·ας
Datεμβλεψασαιςεμβλεψασι, εμβλεψασινεν·βλεπ·σασ·αιςεν·βλεπ·σα[ντ]·σι(ν)
Genεμβλεψασωνεμβλεψαντωνεν·βλεπ·σασ·ωνεν·βλεπ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμβλεψαμενηεμβλεψαμενεεν·βλεπ·σαμεν·ηεν·βλεπ·σαμεν·ε
Nomεμβλεψαμενοςεν·βλεπ·σαμεν·ος
Accεμβλεψαμενηνεμβλεψαμενονεν·βλεπ·σαμεν·ηνεν·βλεπ·σαμεν·ον
Datεμβλεψαμενῃεμβλεψαμενῳεν·βλεπ·σαμεν·ῃεν·βλεπ·σαμεν·ῳ
Genεμβλεψαμενηςεμβλεψαμενουεν·βλεπ·σαμεν·ηςεν·βλεπ·σαμεν·ου
PlVocεμβλεψαμεναιεμβλεψαμενοιεμβλεψαμεναεν·βλεπ·σαμεν·αιεν·βλεπ·σαμεν·οιεν·βλεπ·σαμεν·α
Nom
Accεμβλεψαμεναςεμβλεψαμενουςεν·βλεπ·σαμεν·αςεν·βλεπ·σαμεν·ους
Datεμβλεψαμεναιςεμβλεψαμενοιςεν·βλεπ·σαμεν·αιςεν·βλεπ·σαμεν·οις
Genεμβλεψαμενωνεμβλεψαμενωνεν·βλεπ·σαμεν·ωνεν·βλεπ·σαμεν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 24-Jan-2020 05:44:45 EST