εμβατευω • EMBATEUW • embateuō

Search: εμβατευσαι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εμβατευσαι; εμβατευσαι; εμβατευσαιἐμβατεύωεν·βατευ·σαι; εν·βατευ·σαι; εν·βατευ·σαι1aor mp imp 2nd sg; 1aor act opt 3rd sg; 1aor act inf
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εμβατευσαιἐμβατεύωεν·βατευ·σαι1aor mp imp 2nd sg
εμβατευσαιἐμβατεύωεν·βατευ·σαι1aor act opt 3rd sg
εμβατευσαιἐμβατεύωεν·βατευ·σαι1aor act inf

ἐμ·βατεύω (εν+βατευ-, -, εν+βατευ·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμβατευωεν·βατευ·ωεμβατευομαιεν·βατευ·ομαι
2ndεμβατευειςεν·βατευ·ειςεμβατευῃ, εμβατευει, εμβατευεσαιεν·βατευ·ῃ, εν·βατευ·ει classical, εν·βατευ·εσαι alt
3rdεμβατευειεν·βατευ·ειεμβατευεταιεν·βατευ·εται
Pl1stεμβατευομενεν·βατευ·ομενεμβατευομεθαεν·βατευ·ομεθα
2ndεμβατευετεεν·βατευ·ετεεμβατευεσθεεν·βατευ·εσθε
3rdεμβατευουσιν, εμβατευουσιεν·βατευ·ουσι(ν)εμβατευονταιεν·βατευ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμβατευωεν·βατευ·ωεμβατευωμαιεν·βατευ·ωμαι
2ndεμβατευῃςεν·βατευ·ῃςεμβατευῃεν·βατευ·ῃ
3rdεμβατευῃεν·βατευ·ῃεμβατευηταιεν·βατευ·ηται
Pl1stεμβατευωμενεν·βατευ·ωμενεμβατευωμεθαεν·βατευ·ωμεθα
2ndεμβατευητεεν·βατευ·ητεεμβατευησθεεν·βατευ·ησθε
3rdεμβατευωσιν, εμβατευωσιεν·βατευ·ωσι(ν)εμβατευωνταιεν·βατευ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμβατευοιμιεν·βατευ·οιμιεμβατευοιμηνεν·βατευ·οιμην
2ndεμβατευοιςεν·βατευ·οιςεμβατευοιοεν·βατευ·οιο
3rdεμβατευοιεν·βατευ·οιεμβατευοιτοεν·βατευ·οιτο
Pl1stεμβατευοιμενεν·βατευ·οιμενεμβατευοιμεθαεν·βατευ·οιμεθα
2ndεμβατευοιτεεν·βατευ·οιτεεμβατευοισθεεν·βατευ·οισθε
3rdεμβατευοιεν, εμβατευοισανεν·βατευ·οιεν, εν·βατευ·οισαν altεμβατευοιντοεν·βατευ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεμβατευεεν·βατευ·εεμβατευουεν·βατευ·ου
3rdεμβατευετωεν·βατευ·ετωεμβατευεσθωεν·βατευ·εσθω
Pl1st
2ndεμβατευετεεν·βατευ·ετεεμβατευεσθεεν·βατευ·εσθε
3rdεμβατευετωσαν, εμβατευοντωνεν·βατευ·ετωσαν, εν·βατευ·οντων classicalεμβατευεσθωσαν, εμβατευεσθωνεν·βατευ·εσθωσαν, εν·βατευ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εμβατευειν[LXX]​εν·βατευ·εινεμβατευεσθαι​εν·βατευ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμβατευουσαεμβατευονεν·βατευ·ουσ·αεν·βατευ·ο[υ]ν[τ]
Nomεμβατευων[GNT]εν·βατευ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεμβατευουσανεμβατευονταεν·βατευ·ουσ·ανεν·βατευ·ο[υ]ντ·α
Datεμβατευουσῃεμβατευοντιεν·βατευ·ουσ·ῃεν·βατευ·ο[υ]ντ·ι
Genεμβατευουσηςεμβατευοντοςεν·βατευ·ουσ·ηςεν·βατευ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεμβατευουσαιεμβατευοντεςεμβατευονταεν·βατευ·ουσ·αιεν·βατευ·ο[υ]ντ·εςεν·βατευ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεμβατευουσαςεμβατευονταςεν·βατευ·ουσ·αςεν·βατευ·ο[υ]ντ·ας
Datεμβατευουσαιςεμβατευουσι, εμβατευουσινεν·βατευ·ουσ·αιςεν·βατευ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεμβατευουσωνεμβατευοντωνεν·βατευ·ουσ·ωνεν·βατευ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμβατευομενηεμβατευομενεεν·βατευ·ομεν·ηεν·βατευ·ομεν·ε
Nomεμβατευομενοςεν·βατευ·ομεν·ος
Accεμβατευομενηνεμβατευομενονεν·βατευ·ομεν·ηνεν·βατευ·ομεν·ον
Datεμβατευομενῃεμβατευομενῳεν·βατευ·ομεν·ῃεν·βατευ·ομεν·ῳ
Genεμβατευομενηςεμβατευομενουεν·βατευ·ομεν·ηςεν·βατευ·ομεν·ου
PlVocεμβατευομεναιεμβατευομενοιεμβατευομεναεν·βατευ·ομεν·αιεν·βατευ·ομεν·οιεν·βατευ·ομεν·α
Nom
Accεμβατευομεναςεμβατευομενουςεν·βατευ·ομεν·αςεν·βατευ·ομεν·ους
Datεμβατευομεναιςεμβατευομενοιςεν·βατευ·ομεν·αιςεν·βατευ·ομεν·οις
Genεμβατευομενωνεμβατευομενωνεν·βατευ·ομεν·ωνεν·βατευ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενεβατευονεν·ε·βατευ·ονενεβατευομηνεν·ε·βατευ·ομην
2ndενεβατευεςεν·ε·βατευ·εςενεβατευουεν·ε·βατευ·ου
3rdενεβατευεν, ενεβατευεεν·ε·βατευ·ε(ν)ενεβατευετοεν·ε·βατευ·ετο
Pl1stενεβατευομενεν·ε·βατευ·ομενενεβατευομεθαεν·ε·βατευ·ομεθα
2ndενεβατευετεεν·ε·βατευ·ετεενεβατευεσθεεν·ε·βατευ·εσθε
3rdενεβατευον, ενεβατευοσανεν·ε·βατευ·ον, εν·ε·βατευ·οσαν altενεβατευοντοεν·ε·βατευ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενεβατευσαεν·ε·βατευ·σαενεβατευσαμηνεν·ε·βατευ·σαμην
2ndενεβατευσαςεν·ε·βατευ·σαςενεβατευσωεν·ε·βατευ·σω
3rdενεβατευσεν, ενεβατευσεεν·ε·βατευ·σε(ν)ενεβατευσατοεν·ε·βατευ·σατο
Pl1stενεβατευσαμενεν·ε·βατευ·σαμενενεβατευσαμεθαεν·ε·βατευ·σαμεθα
2ndενεβατευσατεεν·ε·βατευ·σατεενεβατευσασθεεν·ε·βατευ·σασθε
3rdενεβατευσανεν·ε·βατευ·σανενεβατευσαντοεν·ε·βατευ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμβατευσωεν·βατευ·σωεμβατευσωμαιεν·βατευ·σωμαι
2ndεμβατευσῃςεν·βατευ·σῃςεμβατευσῃεν·βατευ·σῃ
3rdεμβατευσῃεν·βατευ·σῃεμβατευσηταιεν·βατευ·σηται
Pl1stεμβατευσωμενεν·βατευ·σωμενεμβατευσωμεθαεν·βατευ·σωμεθα
2ndεμβατευσητεεν·βατευ·σητεεμβατευσησθεεν·βατευ·σησθε
3rdεμβατευσωσιν, εμβατευσωσιεν·βατευ·σωσι(ν)εμβατευσωνταιεν·βατευ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμβατευσαιμιεν·βατευ·σαιμιεμβατευσαιμηνεν·βατευ·σαιμην
2ndεμβατευσαις, εμβατευσειαςεν·βατευ·σαις, εν·βατευ·σειας classicalεμβατευσαιοεν·βατευ·σαιο
3rdεμβατευσαι[LXX], εμβατευσειεεν·βατευ·σαι, εν·βατευ·σειε classicalεμβατευσαιτοεν·βατευ·σαιτο
Pl1stεμβατευσαιμενεν·βατευ·σαιμενεμβατευσαιμεθαεν·βατευ·σαιμεθα
2ndεμβατευσαιτεεν·βατευ·σαιτεεμβατευσαισθεεν·βατευ·σαισθε
3rdεμβατευσαιεν, εμβατευσαισαν, εμβατευσειαν, εμβατευσειενεν·βατευ·σαιεν, εν·βατευ·σαισαν alt, εν·βατευ·σειαν classical, εν·βατευ·σειεν classicalεμβατευσαιντοεν·βατευ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεμβατευσονεν·βατευ·σονεμβατευσαι[LXX]εν·βατευ·σαι
3rdεμβατευσατωεν·βατευ·σατωεμβατευσασθωεν·βατευ·σασθω
Pl1st
2ndεμβατευσατεεν·βατευ·σατεεμβατευσασθεεν·βατευ·σασθε
3rdεμβατευσατωσαν, εμβατευσαντωνεν·βατευ·σατωσαν, εν·βατευ·σαντων classicalεμβατευσασθωσαν, εμβατευσασθωνεν·βατευ·σασθωσαν, εν·βατευ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εμβατευσαι[LXX]​εν·βατευ·σαιεμβατευσασθαι​εν·βατευ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμβατευσασαεμβατευσαςεμβατευσανεν·βατευ·σασ·αεν·βατευ·σα[ντ]·ςεν·βατευ·σαν[τ]
Nom
Accεμβατευσασανεμβατευσανταεν·βατευ·σασ·ανεν·βατευ·σαντ·α
Datεμβατευσασῃεμβατευσαντιεν·βατευ·σασ·ῃεν·βατευ·σαντ·ι
Genεμβατευσασηςεμβατευσαντοςεν·βατευ·σασ·ηςεν·βατευ·σαντ·ος
PlVocεμβατευσασαιεμβατευσαντεςεμβατευσανταεν·βατευ·σασ·αιεν·βατευ·σαντ·εςεν·βατευ·σαντ·α
Nom
Accεμβατευσασαςεμβατευσανταςεν·βατευ·σασ·αςεν·βατευ·σαντ·ας
Datεμβατευσασαιςεμβατευσασι, εμβατευσασινεν·βατευ·σασ·αιςεν·βατευ·σα[ντ]·σι(ν)
Genεμβατευσασωνεμβατευσαντωνεν·βατευ·σασ·ωνεν·βατευ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεμβατευσαμενηεμβατευσαμενεεν·βατευ·σαμεν·ηεν·βατευ·σαμεν·ε
Nomεμβατευσαμενοςεν·βατευ·σαμεν·ος
Accεμβατευσαμενηνεμβατευσαμενονεν·βατευ·σαμεν·ηνεν·βατευ·σαμεν·ον
Datεμβατευσαμενῃεμβατευσαμενῳεν·βατευ·σαμεν·ῃεν·βατευ·σαμεν·ῳ
Genεμβατευσαμενηςεμβατευσαμενουεν·βατευ·σαμεν·ηςεν·βατευ·σαμεν·ου
PlVocεμβατευσαμεναιεμβατευσαμενοιεμβατευσαμεναεν·βατευ·σαμεν·αιεν·βατευ·σαμεν·οιεν·βατευ·σαμεν·α
Nom
Accεμβατευσαμεναςεμβατευσαμενουςεν·βατευ·σαμεν·αςεν·βατευ·σαμεν·ους
Datεμβατευσαμεναιςεμβατευσαμενοιςεν·βατευ·σαμεν·αιςεν·βατευ·σαμεν·οις
Genεμβατευσαμενωνεμβατευσαμενωνεν·βατευ·σαμεν·ωνεν·βατευ·σαμεν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 19-Jan-2020 16:08:23 EST