μαρτυρεω • MARTUREW • martureō

Search: εμαρτυρησεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εμαρτυρησενμαρτυρέωε·μαρτυρη·σε(ν)1aor act ind 3rd sg

μαρτυρέω (μαρτυρ(ε)-, μαρτυρη·σ-, μαρτυρη·σ-, μεμαρτυρη·κ-, μεμαρτυρη-, μαρτυρη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμαρτυρω[GNT]μαρτυρ(ε)·ωμαρτυρουμαιμαρτυρ(ε)·ομαι
2ndμαρτυρεις[GNT]μαρτυρ(ε)·ειςμαρτυρῃ, μαρτυρει[GNT][LXX], μαρτυρεισαιμαρτυρ(ε)·ῃ, μαρτυρ(ε)·ει classical, μαρτυρ(ε)·εσαι alt
3rdμαρτυρει[GNT][LXX]μαρτυρ(ε)·ειμαρτυρειται[GNT]μαρτυρ(ε)·εται
Pl1stμαρτυρουμεν[GNT][LXX]μαρτυρ(ε)·ομενμαρτυρουμεθαμαρτυρ(ε)·ομεθα
2ndμαρτυρειτε[GNT]μαρτυρ(ε)·ετεμαρτυρεισθεμαρτυρ(ε)·εσθε
3rdμαρτυρουσιν[GNT], μαρτυρουσιμαρτυρ(ε)·ουσι(ν), μαρτυρ(ε)·ουσι(ν)μαρτυρουνταιμαρτυρ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμαρτυρω[GNT]μαρτυρ(ε)·ωμαρτυρωμαιμαρτυρ(ε)·ωμαι
2ndμαρτυρῃςμαρτυρ(ε)·ῃςμαρτυρῃμαρτυρ(ε)·ῃ
3rdμαρτυρῃμαρτυρ(ε)·ῃμαρτυρηταιμαρτυρ(ε)·ηται
Pl1stμαρτυρωμενμαρτυρ(ε)·ωμενμαρτυρωμεθαμαρτυρ(ε)·ωμεθα
2ndμαρτυρητεμαρτυρ(ε)·ητεμαρτυρησθεμαρτυρ(ε)·ησθε
3rdμαρτυρωσιν, μαρτυρωσιμαρτυρ(ε)·ωσι(ν)μαρτυρωνταιμαρτυρ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμαρτυροιμιμαρτυρ(ε)·οιμιμαρτυροιμηνμαρτυρ(ε)·οιμην
2ndμαρτυροιςμαρτυρ(ε)·οιςμαρτυροιομαρτυρ(ε)·οιο
3rdμαρτυροιμαρτυρ(ε)·οιμαρτυροιτομαρτυρ(ε)·οιτο
Pl1stμαρτυροιμενμαρτυρ(ε)·οιμενμαρτυροιμεθαμαρτυρ(ε)·οιμεθα
2ndμαρτυροιτεμαρτυρ(ε)·οιτεμαρτυροισθεμαρτυρ(ε)·οισθε
3rdμαρτυροιεν, μαρτυροισανμαρτυρ(ε)·οιεν, μαρτυρ(ε)·οισαν altμαρτυροιντομαρτυρ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμαρτυρει[GNT][LXX]μαρτυρ(ε)·εμαρτυρουμαρτυρ(ε)·ου
3rdμαρτυρειτωμαρτυρ(ε)·ετωμαρτυρεισθωμαρτυρ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndμαρτυρειτε[GNT]μαρτυρ(ε)·ετεμαρτυρεισθεμαρτυρ(ε)·εσθε
3rdμαρτυρειτωσαν, μαρτυρουντων[GNT]μαρτυρ(ε)·ετωσαν, μαρτυρ(ε)·οντων classicalμαρτυρεισθωσαν, μαρτυρεισθωνμαρτυρ(ε)·εσθωσαν, μαρτυρ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μαρτυρειν[GNT]​μαρτυρ(ε)·εινμαρτυρεισθαι​μαρτυρ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμαρτυρουσα[LXX]μαρτυρουν[GNT]μαρτυρ(ε)·ουσ·αμαρτυρ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomμαρτυρων[GNT][LXX]μαρτυρ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accμαρτυρουσανμαρτυρουνταμαρτυρ(ε)·ουσ·ανμαρτυρ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datμαρτυρουσῃμαρτυρουντι[GNT]μαρτυρ(ε)·ουσ·ῃμαρτυρ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genμαρτυρουσης[GNT]μαρτυρουντος[GNT]μαρτυρ(ε)·ουσ·ηςμαρτυρ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocμαρτυρουσαι[GNT]μαρτυρουντες[GNT]μαρτυρουνταμαρτυρ(ε)·ουσ·αιμαρτυρ(ε)·ο[υ]ντ·εςμαρτυρ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accμαρτυρουσαςμαρτυρουνταςμαρτυρ(ε)·ουσ·αςμαρτυρ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datμαρτυρουσαιςμαρτυρουσι, μαρτυρουσιν[GNT]μαρτυρ(ε)·ουσ·αιςμαρτυρ(ε)·ου[ντ]·σι(ν), μαρτυρ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genμαρτυρουσωνμαρτυρουντων[GNT]μαρτυρ(ε)·ουσ·ωνμαρτυρ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμαρτυρουμενη[GNT]μαρτυρουμενεμαρτυρ(ε)·ομεν·ημαρτυρ(ε)·ομεν·ε
Nomμαρτυρουμενος[GNT]μαρτυρ(ε)·ομεν·ος
Accμαρτυρουμενηνμαρτυρουμενονμαρτυρ(ε)·ομεν·ηνμαρτυρ(ε)·ομεν·ον
Datμαρτυρουμενῃμαρτυρουμενῳμαρτυρ(ε)·ομεν·ῃμαρτυρ(ε)·ομεν·ῳ
Genμαρτυρουμενηςμαρτυρουμενουμαρτυρ(ε)·ομεν·ηςμαρτυρ(ε)·ομεν·ου
PlVocμαρτυρουμεναιμαρτυρουμενοιμαρτυρουμεναμαρτυρ(ε)·ομεν·αιμαρτυρ(ε)·ομεν·οιμαρτυρ(ε)·ομεν·α
Nom
Accμαρτυρουμεναςμαρτυρουμενους[GNT]μαρτυρ(ε)·ομεν·αςμαρτυρ(ε)·ομεν·ους
Datμαρτυρουμεναιςμαρτυρουμενοιςμαρτυρ(ε)·ομεν·αιςμαρτυρ(ε)·ομεν·οις
Genμαρτυρουμενωνμαρτυρουμενωνμαρτυρ(ε)·ομεν·ωνμαρτυρ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμαρτυρουν[GNT]ε·μαρτυρ(ε)·ονεμαρτυρουμηνε·μαρτυρ(ε)·ομην
2ndεμαρτυρειςε·μαρτυρ(ε)·εςεμαρτυρουε·μαρτυρ(ε)·ου
3rdεμαρτυρει[GNT]ε·μαρτυρ(ε)·εεμαρτυρειτο[GNT]ε·μαρτυρ(ε)·ετο
Pl1stεμαρτυρουμενε·μαρτυρ(ε)·ομενεμαρτυρουμεθαε·μαρτυρ(ε)·ομεθα
2ndεμαρτυρειτεε·μαρτυρ(ε)·ετεεμαρτυρεισθεε·μαρτυρ(ε)·εσθε
3rdεμαρτυρουν[GNT], εμαρτυρουσανε·μαρτυρ(ε)·ον, ε·μαρτυρ(ε)·οσαν altεμαρτυρουντοε·μαρτυρ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμαρτυρησω[GNT][LXX]μαρτυρη·σωμαρτυρησομαιμαρτυρη·σομαι
2ndμαρτυρησειςμαρτυρη·σειςμαρτυρησῃ[GNT], μαρτυρησει[GNT][LXX], μαρτυρησεσαιμαρτυρη·σῃ, μαρτυρη·σει classical, μαρτυρη·σεσαι alt
3rdμαρτυρησει[GNT][LXX]μαρτυρη·σειμαρτυρησεταιμαρτυρη·σεται
Pl1stμαρτυρησομενμαρτυρη·σομενμαρτυρησομεθαμαρτυρη·σομεθα
2ndμαρτυρησετεμαρτυρη·σετεμαρτυρησεσθεμαρτυρη·σεσθε
3rdμαρτυρησουσιν, μαρτυρησουσιμαρτυρη·σουσι(ν)μαρτυρησονταιμαρτυρη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμαρτυρησοιμιμαρτυρη·σοιμιμαρτυρησοιμηνμαρτυρη·σοιμην
2ndμαρτυρησοιςμαρτυρη·σοιςμαρτυρησοιομαρτυρη·σοιο
3rdμαρτυρησοιμαρτυρη·σοιμαρτυρησοιτομαρτυρη·σοιτο
Pl1stμαρτυρησοιμενμαρτυρη·σοιμενμαρτυρησοιμεθαμαρτυρη·σοιμεθα
2ndμαρτυρησοιτεμαρτυρη·σοιτεμαρτυρησοισθεμαρτυρη·σοισθε
3rdμαρτυρησοιενμαρτυρη·σοιενμαρτυρησοιντομαρτυρη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μαρτυρησειν​μαρτυρη·σειν​μαρτυρησεσθαι​μαρτυρη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμαρτυρησουσαμαρτυρησον[GNT]μαρτυρη·σουσ·αμαρτυρη·σο[υ]ν[τ]
Nomμαρτυρησωνμαρτυρη·σο[υ]ν[τ]·^
Accμαρτυρησουσανμαρτυρησονταμαρτυρη·σουσ·ανμαρτυρη·σο[υ]ντ·α
Datμαρτυρησουσῃμαρτυρησοντιμαρτυρη·σουσ·ῃμαρτυρη·σο[υ]ντ·ι
Genμαρτυρησουσηςμαρτυρησοντοςμαρτυρη·σουσ·ηςμαρτυρη·σο[υ]ντ·ος
PlVocμαρτυρησουσαιμαρτυρησοντεςμαρτυρησονταμαρτυρη·σουσ·αιμαρτυρη·σο[υ]ντ·εςμαρτυρη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accμαρτυρησουσαςμαρτυρησονταςμαρτυρη·σουσ·αςμαρτυρη·σο[υ]ντ·ας
Datμαρτυρησουσαιςμαρτυρησουσι, μαρτυρησουσινμαρτυρη·σουσ·αιςμαρτυρη·σου[ντ]·σι(ν)
Genμαρτυρησουσωνμαρτυρησοντωνμαρτυρη·σουσ·ωνμαρτυρη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμαρτυρησομενημαρτυρησομενεμαρτυρη·σομεν·ημαρτυρη·σομεν·ε
Nomμαρτυρησομενοςμαρτυρη·σομεν·ος
Accμαρτυρησομενηνμαρτυρησομενονμαρτυρη·σομεν·ηνμαρτυρη·σομεν·ον
Datμαρτυρησομενῃμαρτυρησομενῳμαρτυρη·σομεν·ῃμαρτυρη·σομεν·ῳ
Genμαρτυρησομενηςμαρτυρησομενουμαρτυρη·σομεν·ηςμαρτυρη·σομεν·ου
PlVocμαρτυρησομεναιμαρτυρησομενοιμαρτυρησομεναμαρτυρη·σομεν·αιμαρτυρη·σομεν·οιμαρτυρη·σομεν·α
Nom
Accμαρτυρησομεναςμαρτυρησομενουςμαρτυρη·σομεν·αςμαρτυρη·σομεν·ους
Datμαρτυρησομεναιςμαρτυρησομενοιςμαρτυρη·σομεν·αιςμαρτυρη·σομεν·οις
Genμαρτυρησομενωνμαρτυρησομενωνμαρτυρη·σομεν·ωνμαρτυρη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμαρτυρησαε·μαρτυρη·σαεμαρτυρησαμηνε·μαρτυρη·σαμην
2ndεμαρτυρησαςε·μαρτυρη·σαςεμαρτυρησωε·μαρτυρη·σω
3rdεμαρτυρησεν[GNT][LXX], εμαρτυρησεε·μαρτυρη·σε(ν), ε·μαρτυρη·σε(ν)εμαρτυρησατοε·μαρτυρη·σατο
Pl1stεμαρτυρησαμεν[GNT]ε·μαρτυρη·σαμενεμαρτυρησαμεθαε·μαρτυρη·σαμεθα
2ndεμαρτυρησατεε·μαρτυρη·σατεεμαρτυρησασθεε·μαρτυρη·σασθε
3rdεμαρτυρησαν[GNT]ε·μαρτυρη·σανεμαρτυρησαντοε·μαρτυρη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμαρτυρησω[GNT][LXX]μαρτυρη·σωμαρτυρησωμαιμαρτυρη·σωμαι
2ndμαρτυρησῃςμαρτυρη·σῃςμαρτυρησῃ[GNT]μαρτυρη·σῃ
3rdμαρτυρησῃ[GNT]μαρτυρη·σῃμαρτυρησηταιμαρτυρη·σηται
Pl1stμαρτυρησωμενμαρτυρη·σωμενμαρτυρησωμεθαμαρτυρη·σωμεθα
2ndμαρτυρησητεμαρτυρη·σητεμαρτυρησησθεμαρτυρη·σησθε
3rdμαρτυρησωσιν, μαρτυρησωσιμαρτυρη·σωσι(ν)μαρτυρησωνταιμαρτυρη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμαρτυρησαιμιμαρτυρη·σαιμιμαρτυρησαιμηνμαρτυρη·σαιμην
2ndμαρτυρησαις, μαρτυρησειαςμαρτυρη·σαις, μαρτυρη·σειας classicalμαρτυρησαιομαρτυρη·σαιο
3rdμαρτυρησαι[GNT][LXX], μαρτυρησειεμαρτυρη·σαι, μαρτυρη·σειε classicalμαρτυρησαιτομαρτυρη·σαιτο
Pl1stμαρτυρησαιμενμαρτυρη·σαιμενμαρτυρησαιμεθαμαρτυρη·σαιμεθα
2ndμαρτυρησαιτεμαρτυρη·σαιτεμαρτυρησαισθεμαρτυρη·σαισθε
3rdμαρτυρησαιεν, μαρτυρησαισαν, μαρτυρησειαν, μαρτυρησειενμαρτυρη·σαιεν, μαρτυρη·σαισαν alt, μαρτυρη·σειαν classical, μαρτυρη·σειεν classicalμαρτυρησαιντομαρτυρη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμαρτυρησον[GNT]μαρτυρη·σονμαρτυρησαι[GNT][LXX]μαρτυρη·σαι
3rdμαρτυρησατωμαρτυρη·σατωμαρτυρησασθωμαρτυρη·σασθω
Pl1st
2ndμαρτυρησατεμαρτυρη·σατεμαρτυρησασθεμαρτυρη·σασθε
3rdμαρτυρησατωσαν, μαρτυρησαντωνμαρτυρη·σατωσαν, μαρτυρη·σαντων classicalμαρτυρησασθωσαν, μαρτυρησασθωνμαρτυρη·σασθωσαν, μαρτυρη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μαρτυρησαι[GNT][LXX]​μαρτυρη·σαιμαρτυρησασθαι​μαρτυρη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμαρτυρησασαμαρτυρησας[GNT]μαρτυρησανμαρτυρη·σασ·αμαρτυρη·σα[ντ]·ςμαρτυρη·σαν[τ]
Nom
Accμαρτυρησασανμαρτυρησανταμαρτυρη·σασ·ανμαρτυρη·σαντ·α
Datμαρτυρησασῃμαρτυρησαντιμαρτυρη·σασ·ῃμαρτυρη·σαντ·ι
Genμαρτυρησασηςμαρτυρησαντος[GNT]μαρτυρη·σασ·ηςμαρτυρη·σαντ·ος
PlVocμαρτυρησασαιμαρτυρησαντεςμαρτυρησανταμαρτυρη·σασ·αιμαρτυρη·σαντ·εςμαρτυρη·σαντ·α
Nom
Accμαρτυρησασαςμαρτυρησανταςμαρτυρη·σασ·αςμαρτυρη·σαντ·ας
Datμαρτυρησασαιςμαρτυρησασι, μαρτυρησασινμαρτυρη·σασ·αιςμαρτυρη·σα[ντ]·σι(ν)
Genμαρτυρησασωνμαρτυρησαντωνμαρτυρη·σασ·ωνμαρτυρη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμαρτυρησαμενημαρτυρησαμενεμαρτυρη·σαμεν·ημαρτυρη·σαμεν·ε
Nomμαρτυρησαμενοςμαρτυρη·σαμεν·ος
Accμαρτυρησαμενηνμαρτυρησαμενονμαρτυρη·σαμεν·ηνμαρτυρη·σαμεν·ον
Datμαρτυρησαμενῃμαρτυρησαμενῳμαρτυρη·σαμεν·ῃμαρτυρη·σαμεν·ῳ
Genμαρτυρησαμενηςμαρτυρησαμενουμαρτυρη·σαμεν·ηςμαρτυρη·σαμεν·ου
PlVocμαρτυρησαμεναιμαρτυρησαμενοιμαρτυρησαμεναμαρτυρη·σαμεν·αιμαρτυρη·σαμεν·οιμαρτυρη·σαμεν·α
Nom
Accμαρτυρησαμεναςμαρτυρησαμενουςμαρτυρη·σαμεν·αςμαρτυρη·σαμεν·ους
Datμαρτυρησαμεναιςμαρτυρησαμενοιςμαρτυρη·σαμεν·αιςμαρτυρη·σαμεν·οις
Genμαρτυρησαμενωνμαρτυρησαμενωνμαρτυρη·σαμεν·ωνμαρτυρη·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεμαρτυρηκα[GNT]μεμαρτυρη·καμεμαρτυρημαιμεμαρτυρη·μαι
2ndμεμαρτυρηκας[GNT], μεμαρτυρηκεςμεμαρτυρη·κας, μεμαρτυρη·κες altμεμαρτυρησαιμεμαρτυρη·σαι
3rdμεμαρτυρηκεν[GNT], μεμαρτυρηκεμεμαρτυρη·κε(ν), μεμαρτυρη·κε(ν)μεμαρτυρηται[GNT]μεμαρτυρη·ται
Pl1stμεμαρτυρηκαμενμεμαρτυρη·καμενμεμαρτυρημεθαμεμαρτυρη·μεθα
2ndμεμαρτυρηκατεμεμαρτυρη·κατεμεμαρτυρησθεμεμαρτυρη·σθε
3rdμεμαρτυρηκασιν, μεμαρτυρηκασι, μεμαρτυρηκανμεμαρτυρη·κασι(ν), μεμαρτυρη·καν altμεμαρτυρηνταιμεμαρτυρη·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεμαρτυρησομαιμεμαρτυρη·σομαι
2ndμεμαρτυρησῃ, μεμαρτυρησειμεμαρτυρη·σῃ, μεμαρτυρη·σει classical
3rdμεμαρτυρησεταιμεμαρτυρη·σεται
Pl1stμεμαρτυρησομεθαμεμαρτυρη·σομεθα
2ndμεμαρτυρησεσθεμεμαρτυρη·σεσθε
3rdμεμαρτυρησονταιμεμαρτυρη·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεμαρτυρηκωμεμαρτυρη·κω
2ndμεμαρτυρηκῃςμεμαρτυρη·κῃς
3rdμεμαρτυρηκῃμεμαρτυρη·κῃ
Pl1stμεμαρτυρηκωμενμεμαρτυρη·κωμεν
2ndμεμαρτυρηκητεμεμαρτυρη·κητε
3rdμεμαρτυρηκωσιν, μεμαρτυρηκωσιμεμαρτυρη·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεμαρτυρηκοιμι, μεμαρτυρηκοιηνμεμαρτυρη·κοιμι, μεμαρτυρη·κοιην classical
2ndμεμαρτυρηκοις, μεμαρτυρηκοιηςμεμαρτυρη·κοις, μεμαρτυρη·κοιης classical
3rdμεμαρτυρηκοι, μεμαρτυρηκοιημεμαρτυρη·κοι, μεμαρτυρη·κοιη classical
Pl1stμεμαρτυρηκοιμενμεμαρτυρη·κοιμεν
2ndμεμαρτυρηκοιτεμεμαρτυρη·κοιτε
3rdμεμαρτυρηκοιενμεμαρτυρη·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεμαρτυρησοιμηνμεμαρτυρη·σοιμην
2ndμεμαρτυρησοιομεμαρτυρη·σοιο
3rdμεμαρτυρησοιτομεμαρτυρη·σοιτο
Pl1stμεμαρτυρησοιμεθαμεμαρτυρη·σοιμεθα
2ndμεμαρτυρησοισθεμεμαρτυρη·σοισθε
3rdμεμαρτυρησοιντομεμαρτυρη·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndμεμαρτυρηκεμεμαρτυρη·κεμεμαρτυρησομεμαρτυρη·σο
3rdμεμαρτυρηκετωμεμαρτυρη·κετωμεμαρτυρησθωμεμαρτυρη·σθω
Pl1st
2ndμεμαρτυρηκετεμεμαρτυρη·κετεμεμαρτυρησθεμεμαρτυρη·σθε
3rdμεμαρτυρηκετωσανμεμαρτυρη·κετωσανμεμαρτυρησθωσαν, μεμαρτυρησθωνμεμαρτυρη·σθωσαν, μεμαρτυρη·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μεμαρτυρηκεναι​μεμαρτυρη·κεναι​μεμαρτυρησθαι​μεμαρτυρη·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
μεμαρτυρησεσθαι​μεμαρτυρη·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεμαρτυρηκυιαμεμαρτυρηκοςμεμαρτυρη·κυι·αμεμαρτυρη·κο[τ]·ς
Nomμεμαρτυρηκωςμεμαρτυρη·κο[τ]·^ς
Accμεμαρτυρηκυιανμεμαρτυρηκοταμεμαρτυρη·κυι·ανμεμαρτυρη·κοτ·α
Datμεμαρτυρηκυιᾳμεμαρτυρηκοτιμεμαρτυρη·κυι·ᾳμεμαρτυρη·κοτ·ι
Genμεμαρτυρηκυιαςμεμαρτυρηκοτοςμεμαρτυρη·κυι·αςμεμαρτυρη·κοτ·ος
PlVocμεμαρτυρηκυιαιμεμαρτυρηκοτεςμεμαρτυρηκοταμεμαρτυρη·κυι·αιμεμαρτυρη·κοτ·εςμεμαρτυρη·κοτ·α
Nom
Accμεμαρτυρηκυιαςμεμαρτυρηκοταςμεμαρτυρη·κυι·αςμεμαρτυρη·κοτ·ας
Datμεμαρτυρηκυιαιςμεμαρτυρηκοσι, μεμαρτυρηκοσινμεμαρτυρη·κυι·αιςμεμαρτυρη·κο[τ]·σι(ν)
Genμεμαρτυρηκυιωνμεμαρτυρηκοτωνμεμαρτυρη·κυι·ωνμεμαρτυρη·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμεμαρτυρημενημεμαρτυρημενεμεμαρτυρη·μεν·ημεμαρτυρη·μεν·ε
Nomμεμαρτυρημενοςμεμαρτυρη·μεν·ος
Accμεμαρτυρημενηνμεμαρτυρημενονμεμαρτυρη·μεν·ηνμεμαρτυρη·μεν·ον
Datμεμαρτυρημενῃμεμαρτυρημενῳμεμαρτυρη·μεν·ῃμεμαρτυρη·μεν·ῳ
Genμεμαρτυρημενηςμεμαρτυρημενουμεμαρτυρη·μεν·ηςμεμαρτυρη·μεν·ου
PlVocμεμαρτυρημεναιμεμαρτυρημενοιμεμαρτυρημεναμεμαρτυρη·μεν·αιμεμαρτυρη·μεν·οιμεμαρτυρη·μεν·α
Nom
Accμεμαρτυρημεναςμεμαρτυρημενουςμεμαρτυρη·μεν·αςμεμαρτυρη·μεν·ους
Datμεμαρτυρημεναιςμεμαρτυρημενοιςμεμαρτυρη·μεν·αιςμεμαρτυρη·μεν·οις
Genμεμαρτυρημενωνμεμαρτυρημενωνμεμαρτυρη·μεν·ωνμεμαρτυρη·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεμεμαρτυρηκειν, εμεμαρτυρηκηε·μεμαρτυρη·κειν, ε·μεμαρτυρη·κη classicalεμεμαρτυρημηνε·μεμαρτυρη·μην
2ndεμεμαρτυρηκεις, εμεμαρτυρηκηςε·μεμαρτυρη·κεις, ε·μεμαρτυρη·κης classicalεμεμαρτυρησοε·μεμαρτυρη·σο
3rdεμεμαρτυρηκειε·μεμαρτυρη·κειεμεμαρτυρητοε·μεμαρτυρη·το
Pl1stεμεμαρτυρηκειμεν, εμεμαρτυρηκεμενε·μεμαρτυρη·κειμεν, ε·μεμαρτυρη·κεμεν classicalεμεμαρτυρημεθαε·μεμαρτυρη·μεθα
2ndεμεμαρτυρηκειτε, εμεμαρτυρηκετεε·μεμαρτυρη·κειτε, ε·μεμαρτυρη·κετε classicalεμεμαρτυρησθεε·μεμαρτυρη·σθε
3rdεμεμαρτυρηκεισαν, εμεμαρτυρηκεσανε·μεμαρτυρη·κεισαν, ε·μεμαρτυρη·κεσαν classicalεμεμαρτυρηντοε·μεμαρτυρη·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stμεμαρτυρηκειν, μεμαρτυρηκη[ε]·μεμαρτυρη·κειν, [ε]·μεμαρτυρη·κη classicalμεμαρτυρημην[ε]·μεμαρτυρη·μην
2ndμεμαρτυρηκεις, μεμαρτυρηκης[ε]·μεμαρτυρη·κεις, [ε]·μεμαρτυρη·κης classicalμεμαρτυρησο[ε]·μεμαρτυρη·σο
3rdμεμαρτυρηκει[ε]·μεμαρτυρη·κειμεμαρτυρητο[ε]·μεμαρτυρη·το
Pl1stμεμαρτυρηκειμεν, μεμαρτυρηκεμεν[ε]·μεμαρτυρη·κειμεν, [ε]·μεμαρτυρη·κεμεν classicalμεμαρτυρημεθα[ε]·μεμαρτυρη·μεθα
2ndμεμαρτυρηκειτε, μεμαρτυρηκετε[ε]·μεμαρτυρη·κειτε, [ε]·μεμαρτυρη·κετε classicalμεμαρτυρησθε[ε]·μεμαρτυρη·σθε
3rdμεμαρτυρηκεισαν, μεμαρτυρηκεσαν[ε]·μεμαρτυρη·κεισαν, [ε]·μεμαρτυρη·κεσαν classicalμεμαρτυρηντο[ε]·μεμαρτυρη·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεμαρτυρηθηνε·μαρτυρη·θην
2ndεμαρτυρηθηςε·μαρτυρη·θης
3rdεμαρτυρηθη[GNT]ε·μαρτυρη·θη
Pl1stεμαρτυρηθημενε·μαρτυρη·θημεν
2ndεμαρτυρηθητεε·μαρτυρη·θητε
3rdεμαρτυρηθησαν[GNT]ε·μαρτυρη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stμαρτυρηθησομαιμαρτυρη·θησομαι
2ndμαρτυρηθησῃ, μαρτυρηθησειμαρτυρη·θησῃ, μαρτυρη·θησει classical
3rdμαρτυρηθησεταιμαρτυρη·θησεται
Pl1stμαρτυρηθησομεθαμαρτυρη·θησομεθα
2ndμαρτυρηθησεσθεμαρτυρη·θησεσθε
3rdμαρτυρηθησονταιμαρτυρη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stμαρτυρηθωμαρτυρη·θω
2ndμαρτυρηθῃςμαρτυρη·θῃς
3rdμαρτυρηθῃμαρτυρη·θῃ
Pl1stμαρτυρηθωμενμαρτυρη·θωμεν
2ndμαρτυρηθητεμαρτυρη·θητε
3rdμαρτυρηθωσιν, μαρτυρηθωσιμαρτυρη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stμαρτυρηθειηνμαρτυρη·θειην
2ndμαρτυρηθειηςμαρτυρη·θειης
3rdμαρτυρηθειημαρτυρη·θειη
Pl1stμαρτυρηθειημεν, μαρτυρηθειμενμαρτυρη·θειημεν, μαρτυρη·θειμεν classical
2ndμαρτυρηθειητε, μαρτυρηθειτεμαρτυρη·θειητε, μαρτυρη·θειτε classical
3rdμαρτυρηθειησαν, μαρτυρηθειενμαρτυρη·θειησαν, μαρτυρη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stμαρτυρηθησοιμηνμαρτυρη·θησοιμην
2ndμαρτυρηθησοιομαρτυρη·θησοιο
3rdμαρτυρηθησοιτομαρτυρη·θησοιτο
Pl1stμαρτυρηθησοιμεθαμαρτυρη·θησοιμεθα
2ndμαρτυρηθησοισθεμαρτυρη·θησοισθε
3rdμαρτυρηθησοιντομαρτυρη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndμαρτυρηθητιμαρτυρη·θητι
3rdμαρτυρηθητωμαρτυρη·θητω
Pl1st
2ndμαρτυρηθητεμαρτυρη·θητε
3rdμαρτυρηθητωσαν, μαρτυρηθεντωνμαρτυρη·θητωσαν, μαρτυρη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
μαρτυρηθηναι​μαρτυρη·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
μαρτυρηθησεσθαι​μαρτυρη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμαρτυρηθεισαμαρτυρηθειςμαρτυρηθενμαρτυρη·θεισ·αμαρτυρη·θει[ντ]·ςμαρτυρη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accμαρτυρηθεισανμαρτυρηθενταμαρτυρη·θεισ·ανμαρτυρη·θε[ι]ντ·α
Datμαρτυρηθεισῃμαρτυρηθεντιμαρτυρη·θεισ·ῃμαρτυρη·θε[ι]ντ·ι
Genμαρτυρηθεισηςμαρτυρηθεντοςμαρτυρη·θεισ·ηςμαρτυρη·θε[ι]ντ·ος
PlVocμαρτυρηθεισαιμαρτυρηθεντες[GNT]μαρτυρηθενταμαρτυρη·θεισ·αιμαρτυρη·θε[ι]ντ·εςμαρτυρη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accμαρτυρηθεισαςμαρτυρηθενταςμαρτυρη·θεισ·αςμαρτυρη·θε[ι]ντ·ας
Datμαρτυρηθεισαιςμαρτυρηθεισι, μαρτυρηθεισινμαρτυρη·θεισ·αιςμαρτυρη·θει[ντ]·σι(ν)
Genμαρτυρηθεισωνμαρτυρηθεντωνμαρτυρη·θεισ·ωνμαρτυρη·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocμαρτυρηθησομενημαρτυρηθησομενεμαρτυρη·θησομεν·ημαρτυρη·θησομεν·ε
Nomμαρτυρηθησομενοςμαρτυρη·θησομεν·ος
Accμαρτυρηθησομενηνμαρτυρηθησομενονμαρτυρη·θησομεν·ηνμαρτυρη·θησομεν·ον
Datμαρτυρηθησομενῃμαρτυρηθησομενῳμαρτυρη·θησομεν·ῃμαρτυρη·θησομεν·ῳ
Genμαρτυρηθησομενηςμαρτυρηθησομενουμαρτυρη·θησομεν·ηςμαρτυρη·θησομεν·ου
PlVocμαρτυρηθησομεναιμαρτυρηθησομενοιμαρτυρηθησομεναμαρτυρη·θησομεν·αιμαρτυρη·θησομεν·οιμαρτυρη·θησομεν·α
Nom
Accμαρτυρηθησομεναςμαρτυρηθησομενουςμαρτυρη·θησομεν·αςμαρτυρη·θησομεν·ους
Datμαρτυρηθησομεναιςμαρτυρηθησομενοιςμαρτυρη·θησομεν·αιςμαρτυρη·θησομεν·οις
Genμαρτυρηθησομενωνμαρτυρηθησομενωνμαρτυρη·θησομεν·ωνμαρτυρη·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 21-Jan-2021 12:08:50 EST