ελεγχω • ELEGCW ELEGXW • elenchō

Search: ελεγχεις

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ελεγχειςἐλέγχωελεγχ·ειςpres act ind 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ελεγχειςἐλέγχωελεγχ·ειςpres act ind 2nd sg

ἐλέγχω (ελεγχ-, ελεγξ-, ελεγξ-, -, -, ελεγχ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελεγχω[GNT]ελεγχ·ωελεγχομαιελεγχ·ομαι
2ndελεγχεις[LXX]ελεγχ·ειςελεγχῃ[LXX], ελεγχει[GNT][LXX], ελεγχεσαιελεγχ·ῃ, ελεγχ·ει classical, ελεγχ·εσαι alt
3rdελεγχει[GNT][LXX]ελεγχ·ειελεγχεται[GNT][LXX]ελεγχ·εται
Pl1stελεγχομενελεγχ·ομενελεγχομεθαελεγχ·ομεθα
2ndελεγχετε[GNT]ελεγχ·ετεελεγχεσθεελεγχ·εσθε
3rdελεγχουσιν, ελεγχουσιελεγχ·ουσι(ν)ελεγχονταιελεγχ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελεγχω[GNT]ελεγχ·ωελεγχωμαιελεγχ·ωμαι
2ndελεγχῃς[LXX]ελεγχ·ῃςελεγχῃ[LXX]ελεγχ·ῃ
3rdελεγχῃ[LXX]ελεγχ·ῃελεγχηταιελεγχ·ηται
Pl1stελεγχωμενελεγχ·ωμενελεγχωμεθαελεγχ·ωμεθα
2ndελεγχητεελεγχ·ητεελεγχησθεελεγχ·ησθε
3rdελεγχωσιν, ελεγχωσιελεγχ·ωσι(ν)ελεγχωνταιελεγχ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελεγχοιμιελεγχ·οιμιελεγχοιμηνελεγχ·οιμην
2ndελεγχοις[LXX]ελεγχ·οιςελεγχοιοελεγχ·οιο
3rdελεγχοι[LXX]ελεγχ·οιελεγχοιτοελεγχ·οιτο
Pl1stελεγχοιμενελεγχ·οιμενελεγχοιμεθαελεγχ·οιμεθα
2ndελεγχοιτεελεγχ·οιτεελεγχοισθεελεγχ·οισθε
3rdελεγχοιεν, ελεγχοισανελεγχ·οιεν, ελεγχ·οισαν altελεγχοιντοελεγχ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndελεγχε[GNT][LXX]ελεγχ·εελεγχου[LXX]ελεγχ·ου
3rdελεγχετωελεγχ·ετωελεγχεσθωελεγχ·εσθω
Pl1st
2ndελεγχετε[GNT]ελεγχ·ετεελεγχεσθεελεγχ·εσθε
3rdελεγχετωσαν, ελεγχοντωνελεγχ·ετωσαν, ελεγχ·οντων classicalελεγχεσθωσαν, ελεγχεσθωνελεγχ·εσθωσαν, ελεγχ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ελεγχειν[GNT][LXX]​ελεγχ·εινελεγχεσθαι[LXX]​ελεγχ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocελεγχουσα[LXX]ελεγχον[GNT][LXX]ελεγχ·ουσ·αελεγχ·ο[υ]ν[τ]
Nomελεγχων[LXX]ελεγχ·ο[υ]ν[τ]·^
Accελεγχουσανελεγχοντα[LXX]ελεγχ·ουσ·ανελεγχ·ο[υ]ντ·α
Datελεγχουσῃελεγχοντιελεγχ·ουσ·ῃελεγχ·ο[υ]ντ·ι
Genελεγχουσηςελεγχοντοςελεγχ·ουσ·ηςελεγχ·ο[υ]ντ·ος
PlVocελεγχουσαιελεγχοντες[LXX]ελεγχοντα[LXX]ελεγχ·ουσ·αιελεγχ·ο[υ]ντ·εςελεγχ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accελεγχουσαςελεγχοντας[LXX]ελεγχ·ουσ·αςελεγχ·ο[υ]ντ·ας
Datελεγχουσαιςελεγχουσι, ελεγχουσινελεγχ·ουσ·αιςελεγχ·ου[ντ]·σι(ν)
Genελεγχουσωνελεγχοντωνελεγχ·ουσ·ωνελεγχ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocελεγχομενηελεγχομενεελεγχ·ομεν·ηελεγχ·ομεν·ε
Nomελεγχομενος[GNT][LXX]ελεγχ·ομεν·ος
Accελεγχομενηνελεγχομενονελεγχ·ομεν·ηνελεγχ·ομεν·ον
Datελεγχομενῃελεγχομενῳελεγχ·ομεν·ῃελεγχ·ομεν·ῳ
Genελεγχομενηςελεγχομενουελεγχ·ομεν·ηςελεγχ·ομεν·ου
PlVocελεγχομεναιελεγχομενοι[GNT]ελεγχομενα[GNT]ελεγχ·ομεν·αιελεγχ·ομεν·οιελεγχ·ομεν·α
Nom
Accελεγχομεναςελεγχομενουςελεγχ·ομεν·αςελεγχ·ομεν·ους
Datελεγχομεναιςελεγχομενοιςελεγχ·ομεν·αιςελεγχ·ομεν·οις
Genελεγχομενωνελεγχομενωνελεγχ·ομεν·ωνελεγχ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηλεγχονε·ελεγχ·ονηλεγχομηνε·ελεγχ·ομην
2ndηλεγχεςε·ελεγχ·εςηλεγχουε·ελεγχ·ου
3rdηλεγχεν, ηλεγχεε·ελεγχ·ε(ν)ηλεγχετοε·ελεγχ·ετο
Pl1stηλεγχομενε·ελεγχ·ομενηλεγχομεθαε·ελεγχ·ομεθα
2ndηλεγχετεε·ελεγχ·ετεηλεγχεσθεε·ελεγχ·εσθε
3rdηλεγχον, ηλεγχοσανε·ελεγχ·ον, ε·ελεγχ·οσαν altηλεγχοντοε·ελεγχ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελεγξω[LXX]ελεγχ·σωελεγξομαιελεγχ·σομαι
2ndελεγξεις[LXX]ελεγχ·σειςελεγξῃ[LXX], ελεγξει[GNT][LXX], ελεγξεσαιελεγχ·σῃ, ελεγχ·σει classical, ελεγχ·σεσαι alt
3rdελεγξει[GNT][LXX]ελεγχ·σειελεγξεταιελεγχ·σεται
Pl1stελεγξομενελεγχ·σομενελεγξομεθαελεγχ·σομεθα
2ndελεγξετεελεγχ·σετεελεγξεσθεελεγχ·σεσθε
3rdελεγξουσιν, ελεγξουσιελεγχ·σουσι(ν)ελεγξονταιελεγχ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελεγξοιμιελεγχ·σοιμιελεγξοιμηνελεγχ·σοιμην
2ndελεγξοιςελεγχ·σοιςελεγξοιοελεγχ·σοιο
3rdελεγξοιελεγχ·σοιελεγξοιτοελεγχ·σοιτο
Pl1stελεγξοιμενελεγχ·σοιμενελεγξοιμεθαελεγχ·σοιμεθα
2ndελεγξοιτεελεγχ·σοιτεελεγξοισθεελεγχ·σοισθε
3rdελεγξοιενελεγχ·σοιενελεγξοιντοελεγχ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ελεγξειν​ελεγχ·σειν​ελεγξεσθαι​ελεγχ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocελεγξουσαελεγξον[GNT][LXX]ελεγχ·σουσ·αελεγχ·σο[υ]ν[τ]
Nomελεγξωνελεγχ·σο[υ]ν[τ]·^
Accελεγξουσανελεγξονταελεγχ·σουσ·ανελεγχ·σο[υ]ντ·α
Datελεγξουσῃελεγξοντιελεγχ·σουσ·ῃελεγχ·σο[υ]ντ·ι
Genελεγξουσηςελεγξοντοςελεγχ·σουσ·ηςελεγχ·σο[υ]ντ·ος
PlVocελεγξουσαιελεγξοντεςελεγξονταελεγχ·σουσ·αιελεγχ·σο[υ]ντ·εςελεγχ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accελεγξουσαςελεγξονταςελεγχ·σουσ·αςελεγχ·σο[υ]ντ·ας
Datελεγξουσαιςελεγξουσι, ελεγξουσινελεγχ·σουσ·αιςελεγχ·σου[ντ]·σι(ν)
Genελεγξουσωνελεγξοντωνελεγχ·σουσ·ωνελεγχ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocελεγξομενηελεγξομενεελεγχ·σομεν·ηελεγχ·σομεν·ε
Nomελεγξομενοςελεγχ·σομεν·ος
Accελεγξομενηνελεγξομενονελεγχ·σομεν·ηνελεγχ·σομεν·ον
Datελεγξομενῃελεγξομενῳελεγχ·σομεν·ῃελεγχ·σομεν·ῳ
Genελεγξομενηςελεγξομενουελεγχ·σομεν·ηςελεγχ·σομεν·ου
PlVocελεγξομεναιελεγξομενοιελεγξομεναελεγχ·σομεν·αιελεγχ·σομεν·οιελεγχ·σομεν·α
Nom
Accελεγξομεναςελεγξομενουςελεγχ·σομεν·αςελεγχ·σομεν·ους
Datελεγξομεναιςελεγξομενοιςελεγχ·σομεν·αιςελεγχ·σομεν·οις
Genελεγξομενωνελεγξομενωνελεγχ·σομεν·ωνελεγχ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηλεγξαε·ελεγχ·σαηλεγξαμηνε·ελεγχ·σαμην
2ndηλεγξαςε·ελεγχ·σαςηλεγξωε·ελεγχ·σω
3rdηλεγξεν[LXX], ηλεγξεε·ελεγχ·σε(ν), ε·ελεγχ·σε(ν)ηλεγξατοε·ελεγχ·σατο
Pl1stηλεγξαμενε·ελεγχ·σαμενηλεγξαμεθαε·ελεγχ·σαμεθα
2ndηλεγξατεε·ελεγχ·σατεηλεγξασθεε·ελεγχ·σασθε
3rdηλεγξανε·ελεγχ·σανηλεγξαντοε·ελεγχ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελεγξω[LXX]ελεγχ·σωελεγξωμαιελεγχ·σωμαι
2ndελεγξῃς[LXX]ελεγχ·σῃςελεγξῃ[LXX]ελεγχ·σῃ
3rdελεγξῃ[LXX]ελεγχ·σῃελεγξηταιελεγχ·σηται
Pl1stελεγξωμενελεγχ·σωμενελεγξωμεθαελεγχ·σωμεθα
2ndελεγξητεελεγχ·σητεελεγξησθεελεγχ·σησθε
3rdελεγξωσιν, ελεγξωσιελεγχ·σωσι(ν)ελεγξωνταιελεγχ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελεγξαιμιελεγχ·σαιμιελεγξαιμηνελεγχ·σαιμην
2ndελεγξαις, ελεγξειαςελεγχ·σαις, ελεγχ·σειας classicalελεγξαιοελεγχ·σαιο
3rdελεγξαι[GNT][LXX], ελεγξειεελεγχ·σαι, ελεγχ·σειε classicalελεγξαιτο[LXX]ελεγχ·σαιτο
Pl1stελεγξαιμενελεγχ·σαιμενελεγξαιμεθαελεγχ·σαιμεθα
2ndελεγξαιτεελεγχ·σαιτεελεγξαισθεελεγχ·σαισθε
3rdελεγξαιεν, ελεγξαισαν, ελεγξειαν, ελεγξειενελεγχ·σαιεν, ελεγχ·σαισαν alt, ελεγχ·σειαν classical, ελεγχ·σειεν classicalελεγξαιντοελεγχ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndελεγξον[GNT][LXX]ελεγχ·σονελεγξαι[GNT][LXX]ελεγχ·σαι
3rdελεγξατωελεγχ·σατωελεγξασθωελεγχ·σασθω
Pl1st
2ndελεγξατεελεγχ·σατεελεγξασθεελεγχ·σασθε
3rdελεγξατωσαν[LXX], ελεγξαντωνελεγχ·σατωσαν, ελεγχ·σαντων classicalελεγξασθωσαν, ελεγξασθωνελεγχ·σασθωσαν, ελεγχ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ελεγξαι[GNT][LXX]​ελεγχ·σαιελεγξασθαι​ελεγχ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocελεγξασαελεγξαςελεγξανελεγχ·σασ·αελεγχ·σα[ντ]·ςελεγχ·σαν[τ]
Nom
Accελεγξασανελεγξανταελεγχ·σασ·ανελεγχ·σαντ·α
Datελεγξασῃελεγξαντιελεγχ·σασ·ῃελεγχ·σαντ·ι
Genελεγξασηςελεγξαντοςελεγχ·σασ·ηςελεγχ·σαντ·ος
PlVocελεγξασαιελεγξαντεςελεγξανταελεγχ·σασ·αιελεγχ·σαντ·εςελεγχ·σαντ·α
Nom
Accελεγξασαςελεγξανταςελεγχ·σασ·αςελεγχ·σαντ·ας
Datελεγξασαιςελεγξασι, ελεγξασινελεγχ·σασ·αιςελεγχ·σα[ντ]·σι(ν)
Genελεγξασωνελεγξαντωνελεγχ·σασ·ωνελεγχ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocελεγξαμενηελεγξαμενεελεγχ·σαμεν·ηελεγχ·σαμεν·ε
Nomελεγξαμενοςελεγχ·σαμεν·ος
Accελεγξαμενηνελεγξαμενονελεγχ·σαμεν·ηνελεγχ·σαμεν·ον
Datελεγξαμενῃελεγξαμενῳελεγχ·σαμεν·ῃελεγχ·σαμεν·ῳ
Genελεγξαμενηςελεγξαμενουελεγχ·σαμεν·ηςελεγχ·σαμεν·ου
PlVocελεγξαμεναιελεγξαμενοιελεγξαμεναελεγχ·σαμεν·αιελεγχ·σαμεν·οιελεγχ·σαμεν·α
Nom
Accελεγξαμεναςελεγξαμενουςελεγχ·σαμεν·αςελεγχ·σαμεν·ους
Datελεγξαμεναιςελεγξαμενοιςελεγχ·σαμεν·αιςελεγχ·σαμεν·οις
Genελεγξαμενωνελεγξαμενωνελεγχ·σαμεν·ωνελεγχ·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stηλεγχθηνε·ελεγχ·θην
2ndηλεγχθηςε·ελεγχ·θης
3rdηλεγχθηε·ελεγχ·θη
Pl1stηλεγχθημενε·ελεγχ·θημεν
2ndηλεγχθητεε·ελεγχ·θητε
3rdηλεγχθησανε·ελεγχ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stελεγχθησομαιελεγχ·θησομαι
2ndελεγχθησῃ, ελεγχθησειελεγχ·θησῃ, ελεγχ·θησει classical
3rdελεγχθησεται[LXX]ελεγχ·θησεται
Pl1stελεγχθησομεθαελεγχ·θησομεθα
2ndελεγχθησεσθεελεγχ·θησεσθε
3rdελεγχθησονταιελεγχ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stελεγχθωελεγχ·θω
2ndελεγχθῃςελεγχ·θῃς
3rdελεγχθῃ[GNT][LXX]ελεγχ·θῃ
Pl1stελεγχθωμενελεγχ·θωμεν
2ndελεγχθητεελεγχ·θητε
3rdελεγχθωσιν, ελεγχθωσιελεγχ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stελεγχθειηνελεγχ·θειην
2ndελεγχθειηςελεγχ·θειης
3rdελεγχθειηελεγχ·θειη
Pl1stελεγχθειημεν, ελεγχθειμενελεγχ·θειημεν, ελεγχ·θειμεν classical
2ndελεγχθειητε, ελεγχθειτεελεγχ·θειητε, ελεγχ·θειτε classical
3rdελεγχθειησαν, ελεγχθειενελεγχ·θειησαν, ελεγχ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stελεγχθησοιμηνελεγχ·θησοιμην
2ndελεγχθησοιοελεγχ·θησοιο
3rdελεγχθησοιτοελεγχ·θησοιτο
Pl1stελεγχθησοιμεθαελεγχ·θησοιμεθα
2ndελεγχθησοισθεελεγχ·θησοισθε
3rdελεγχθησοιντοελεγχ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndελεγχθητιελεγχ·θητι
3rdελεγχθητωελεγχ·θητω
Pl1st
2ndελεγχθητεελεγχ·θητε
3rdελεγχθητωσαν, ελεγχθεντωνελεγχ·θητωσαν, ελεγχ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
ελεγχθηναι​ελεγχ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
ελεγχθησεσθαι​ελεγχ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocελεγχθεισαελεγχθειςελεγχθενελεγχ·θεισ·αελεγχ·θει[ντ]·ςελεγχ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accελεγχθεισανελεγχθενταελεγχ·θεισ·ανελεγχ·θε[ι]ντ·α
Datελεγχθεισῃελεγχθεντιελεγχ·θεισ·ῃελεγχ·θε[ι]ντ·ι
Genελεγχθεισηςελεγχθεντοςελεγχ·θεισ·ηςελεγχ·θε[ι]ντ·ος
PlVocελεγχθεισαιελεγχθεντεςελεγχθενταελεγχ·θεισ·αιελεγχ·θε[ι]ντ·εςελεγχ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accελεγχθεισαςελεγχθενταςελεγχ·θεισ·αςελεγχ·θε[ι]ντ·ας
Datελεγχθεισαιςελεγχθεισι, ελεγχθεισινελεγχ·θεισ·αιςελεγχ·θει[ντ]·σι(ν)
Genελεγχθεισωνελεγχθεντωνελεγχ·θεισ·ωνελεγχ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocελεγχθησομενηελεγχθησομενεελεγχ·θησομεν·ηελεγχ·θησομεν·ε
Nomελεγχθησομενοςελεγχ·θησομεν·ος
Accελεγχθησομενηνελεγχθησομενονελεγχ·θησομεν·ηνελεγχ·θησομεν·ον
Datελεγχθησομενῃελεγχθησομενῳελεγχ·θησομεν·ῃελεγχ·θησομεν·ῳ
Genελεγχθησομενηςελεγχθησομενουελεγχ·θησομεν·ηςελεγχ·θησομεν·ου
PlVocελεγχθησομεναιελεγχθησομενοιελεγχθησομεναελεγχ·θησομεν·αιελεγχ·θησομεν·οιελεγχ·θησομεν·α
Nom
Accελεγχθησομεναςελεγχθησομενουςελεγχ·θησομεν·αςελεγχ·θησομεν·ους
Datελεγχθησομεναιςελεγχθησομενοιςελεγχ·θησομεν·αιςελεγχ·θησομεν·οις
Genελεγχθησομενωνελεγχθησομενωνελεγχ·θησομεν·ωνελεγχ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 28-Jan-2020 06:23:04 EST