λαλεω • LALEW • laleō

Search: ελαλησαν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ελαλησανλαλέωε·λαλη·σαν1aor act ind 3rd pl

λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλαλω[GNT][LXX]λαλ(ε)·ωλαλουμαιλαλ(ε)·ομαι
2ndλαλεις[GNT][LXX]λαλ(ε)·ειςλαλῃ[GNT], λαλει[GNT][LXX], λαλεισαιλαλ(ε)·ῃ, λαλ(ε)·ει classical, λαλ(ε)·εσαι alt
3rdλαλει[GNT][LXX]λαλ(ε)·ειλαλειται[GNT]λαλ(ε)·εται
Pl1stλαλουμεν[GNT]λαλ(ε)·ομενλαλουμεθαλαλ(ε)·ομεθα
2ndλαλειτε[GNT][LXX]λαλ(ε)·ετελαλεισθελαλ(ε)·εσθε
3rdλαλουσιν[GNT][LXX], λαλουσιλαλ(ε)·ουσι(ν), λαλ(ε)·ουσι(ν)λαλουνταιλαλ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλαλω[GNT][LXX]λαλ(ε)·ωλαλωμαιλαλ(ε)·ωμαι
2ndλαλῃςλαλ(ε)·ῃςλαλῃ[GNT]λαλ(ε)·ῃ
3rdλαλῃ[GNT]λαλ(ε)·ῃλαληταιλαλ(ε)·ηται
Pl1stλαλωμενλαλ(ε)·ωμενλαλωμεθαλαλ(ε)·ωμεθα
2ndλαλητελαλ(ε)·ητελαλησθελαλ(ε)·ησθε
3rdλαλωσιν[GNT], λαλωσι[LXX]λαλ(ε)·ωσι(ν)λαλωνταιλαλ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλαλοιμιλαλ(ε)·οιμιλαλοιμηνλαλ(ε)·οιμην
2ndλαλοιςλαλ(ε)·οιςλαλοιολαλ(ε)·οιο
3rdλαλοιλαλ(ε)·οιλαλοιτολαλ(ε)·οιτο
Pl1stλαλοιμενλαλ(ε)·οιμενλαλοιμεθαλαλ(ε)·οιμεθα
2ndλαλοιτελαλ(ε)·οιτελαλοισθελαλ(ε)·οισθε
3rdλαλοιεν, λαλοισανλαλ(ε)·οιεν, λαλ(ε)·οισαν altλαλοιντολαλ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndλαλει[GNT][LXX]λαλ(ε)·ελαλουλαλ(ε)·ου
3rdλαλειτω[GNT][LXX]λαλ(ε)·ετωλαλεισθωλαλ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndλαλειτε[GNT][LXX]λαλ(ε)·ετελαλεισθελαλ(ε)·εσθε
3rdλαλειτωσαν[GNT], λαλουντων[GNT][LXX]λαλ(ε)·ετωσαν, λαλ(ε)·οντων classicalλαλεισθωσαν, λαλεισθωνλαλ(ε)·εσθωσαν, λαλ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
λαλειν[GNT][LXX]​λαλ(ε)·εινλαλεισθαι[GNT]​λαλ(ε)·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλαλουσα[GNT][LXX]λαλουν[GNT][LXX]λαλ(ε)·ουσ·αλαλ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomλαλων[GNT][LXX]λαλ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accλαλουσαν[GNT]λαλουντα[GNT][LXX]λαλ(ε)·ουσ·ανλαλ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datλαλουσῃλαλουντι[GNT][LXX]λαλ(ε)·ουσ·ῃλαλ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genλαλουσης[GNT][LXX]λαλουντος[GNT][LXX]λαλ(ε)·ουσ·ηςλαλ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocλαλουσαι[GNT][LXX]λαλουντες[GNT][LXX]λαλουντα[GNT][LXX]λαλ(ε)·ουσ·αιλαλ(ε)·ο[υ]ντ·εςλαλ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accλαλουσαςλαλουντας[GNT][LXX]λαλ(ε)·ουσ·αςλαλ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datλαλουσαιςλαλουσι, λαλουσιν[GNT][LXX]λαλ(ε)·ουσ·αιςλαλ(ε)·ου[ντ]·σι(ν), λαλ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genλαλουσωνλαλουντων[GNT][LXX]λαλ(ε)·ουσ·ωνλαλ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλαλουμενη[GNT]λαλουμενελαλ(ε)·ομεν·ηλαλ(ε)·ομεν·ε
Nomλαλουμενοςλαλ(ε)·ομεν·ος
Accλαλουμενηνλαλουμενον[GNT]λαλ(ε)·ομεν·ηνλαλ(ε)·ομεν·ον
Datλαλουμενῃλαλουμενῳλαλ(ε)·ομεν·ῃλαλ(ε)·ομεν·ῳ
Genλαλουμενηςλαλουμενουλαλ(ε)·ομεν·ηςλαλ(ε)·ομεν·ου
PlVocλαλουμεναιλαλουμενοιλαλουμεναλαλ(ε)·ομεν·αιλαλ(ε)·ομεν·οιλαλ(ε)·ομεν·α
Nom
Accλαλουμεναςλαλουμενουςλαλ(ε)·ομεν·αςλαλ(ε)·ομεν·ους
Datλαλουμεναιςλαλουμενοις[GNT]λαλ(ε)·ομεν·αιςλαλ(ε)·ομεν·οις
Genλαλουμενωνλαλουμενωνλαλ(ε)·ομεν·ωνλαλ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελαλουν[GNT][LXX]ε·λαλ(ε)·ονελαλουμηνε·λαλ(ε)·ομην
2ndελαλειςε·λαλ(ε)·εςελαλουε·λαλ(ε)·ου
3rdελαλει[GNT][LXX]ε·λαλ(ε)·εελαλειτοε·λαλ(ε)·ετο
Pl1stελαλουμεν[GNT]ε·λαλ(ε)·ομενελαλουμεθαε·λαλ(ε)·ομεθα
2ndελαλειτεε·λαλ(ε)·ετεελαλεισθεε·λαλ(ε)·εσθε
3rdελαλουν[GNT][LXX], ελαλουσανε·λαλ(ε)·ον, ε·λαλ(ε)·οσαν altελαλουντοε·λαλ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλαλησω[GNT][LXX]λαλη·σωλαλησομαιλαλη·σομαι
2ndλαλησεις[LXX]λαλη·σειςλαλησῃ[GNT][LXX], λαλησει[GNT][LXX], λαλησεσαιλαλη·σῃ, λαλη·σει classical, λαλη·σεσαι alt
3rdλαλησει[GNT][LXX]λαλη·σειλαλησεταιλαλη·σεται
Pl1stλαλησομεν[GNT][LXX]λαλη·σομενλαλησομεθαλαλη·σομεθα
2ndλαλησετε[GNT]λαλη·σετελαλησεσθελαλη·σεσθε
3rdλαλησουσιν[GNT][LXX], λαλησουσιλαλη·σουσι(ν), λαλη·σουσι(ν)λαλησονταιλαλη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλαλησοιμιλαλη·σοιμιλαλησοιμηνλαλη·σοιμην
2ndλαλησοιςλαλη·σοιςλαλησοιολαλη·σοιο
3rdλαλησοιλαλη·σοιλαλησοιτολαλη·σοιτο
Pl1stλαλησοιμενλαλη·σοιμενλαλησοιμεθαλαλη·σοιμεθα
2ndλαλησοιτελαλη·σοιτελαλησοισθελαλη·σοισθε
3rdλαλησοιενλαλη·σοιενλαλησοιντολαλη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
λαλησειν[LXX]​λαλη·σεινλαλησεσθαι​λαλη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλαλησουσαλαλησον[LXX]λαλη·σουσ·αλαλη·σο[υ]ν[τ]
Nomλαλησωνλαλη·σο[υ]ν[τ]·^
Accλαλησουσανλαλησονταλαλη·σουσ·ανλαλη·σο[υ]ντ·α
Datλαλησουσῃλαλησοντιλαλη·σουσ·ῃλαλη·σο[υ]ντ·ι
Genλαλησουσηςλαλησοντοςλαλη·σουσ·ηςλαλη·σο[υ]ντ·ος
PlVocλαλησουσαιλαλησοντεςλαλησονταλαλη·σουσ·αιλαλη·σο[υ]ντ·εςλαλη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accλαλησουσαςλαλησονταςλαλη·σουσ·αςλαλη·σο[υ]ντ·ας
Datλαλησουσαιςλαλησουσι, λαλησουσιν[GNT][LXX]λαλη·σουσ·αιςλαλη·σου[ντ]·σι(ν), λαλη·σου[ντ]·σι(ν)
Genλαλησουσωνλαλησοντωνλαλη·σουσ·ωνλαλη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλαλησομενηλαλησομενελαλη·σομεν·ηλαλη·σομεν·ε
Nomλαλησομενοςλαλη·σομεν·ος
Accλαλησομενηνλαλησομενονλαλη·σομεν·ηνλαλη·σομεν·ον
Datλαλησομενῃλαλησομενῳλαλη·σομεν·ῃλαλη·σομεν·ῳ
Genλαλησομενηςλαλησομενουλαλη·σομεν·ηςλαλη·σομεν·ου
PlVocλαλησομεναιλαλησομενοιλαλησομεναλαλη·σομεν·αιλαλη·σομεν·οιλαλη·σομεν·α
Nom
Accλαλησομεναςλαλησομενουςλαλη·σομεν·αςλαλη·σομεν·ους
Datλαλησομεναιςλαλησομενοιςλαλη·σομεν·αιςλαλη·σομεν·οις
Genλαλησομενωνλαλησομενωνλαλη·σομεν·ωνλαλη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελαλησα[GNT][LXX]ε·λαλη·σαελαλησαμηνε·λαλη·σαμην
2ndελαλησας[LXX]ε·λαλη·σαςελαλησωε·λαλη·σω
3rdελαλησεν[GNT][LXX], ελαλησε[LXX]ε·λαλη·σε(ν)ελαλησατοε·λαλη·σατο
Pl1stελαλησαμεν[GNT][LXX]ε·λαλη·σαμενελαλησαμεθαε·λαλη·σαμεθα
2ndελαλησατε[GNT][LXX]ε·λαλη·σατεελαλησασθεε·λαλη·σασθε
3rdελαλησαν[GNT][LXX]ε·λαλη·σανελαλησαντοε·λαλη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλαλησω[GNT][LXX]λαλη·σωλαλησωμαιλαλη·σωμαι
2ndλαλησῃς[LXX]λαλη·σῃςλαλησῃ[GNT][LXX]λαλη·σῃ
3rdλαλησῃ[GNT][LXX]λαλη·σῃλαλησηταιλαλη·σηται
Pl1stλαλησωμεν[LXX]λαλη·σωμενλαλησωμεθαλαλη·σωμεθα
2ndλαλησητε[GNT][LXX]λαλη·σητελαλησησθελαλη·σησθε
3rdλαλησωσιν[GNT][LXX], λαλησωσιλαλη·σωσι(ν), λαλη·σωσι(ν)λαλησωνταιλαλη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλαλησαιμιλαλη·σαιμιλαλησαιμηνλαλη·σαιμην
2ndλαλησαις, λαλησειαςλαλη·σαις, λαλη·σειας classicalλαλησαιολαλη·σαιο
3rdλαλησαι[GNT][LXX], λαλησειελαλη·σαι, λαλη·σειε classicalλαλησαιτολαλη·σαιτο
Pl1stλαλησαιμενλαλη·σαιμενλαλησαιμεθαλαλη·σαιμεθα
2ndλαλησαιτελαλη·σαιτελαλησαισθελαλη·σαισθε
3rdλαλησαιεν, λαλησαισαν, λαλησειαν, λαλησειενλαλη·σαιεν, λαλη·σαισαν alt, λαλη·σειαν classical, λαλη·σειεν classicalλαλησαιντολαλη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndλαλησον[LXX]λαλη·σονλαλησαι[GNT][LXX]λαλη·σαι
3rdλαλησατω[LXX]λαλη·σατωλαλησασθωλαλη·σασθω
Pl1st
2ndλαλησατε[LXX]λαλη·σατελαλησασθελαλη·σασθε
3rdλαλησατωσαν[LXX], λαλησαντωνλαλη·σατωσαν, λαλη·σαντων classicalλαλησασθωσαν, λαλησασθωνλαλη·σασθωσαν, λαλη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
λαλησαι[GNT][LXX]​λαλη·σαιλαλησασθαι​λαλη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλαλησασαλαλησας[GNT][LXX]λαλησαν[LXX]λαλη·σασ·αλαλη·σα[ντ]·ςλαλη·σαν[τ]
Nom
Accλαλησασανλαλησανταλαλη·σασ·ανλαλη·σαντ·α
Datλαλησασῃλαλησαντι[LXX]λαλη·σασ·ῃλαλη·σαντ·ι
Genλαλησασηςλαλησαντος[GNT][LXX]λαλη·σασ·ηςλαλη·σαντ·ος
PlVocλαλησασαιλαλησαντες[GNT][LXX]λαλησανταλαλη·σασ·αιλαλη·σαντ·εςλαλη·σαντ·α
Nom
Accλαλησασαςλαλησανταςλαλη·σασ·αςλαλη·σαντ·ας
Datλαλησασαιςλαλησασι[LXX], λαλησασιν[LXX]λαλη·σασ·αιςλαλη·σα[ντ]·σι(ν)
Genλαλησασωνλαλησαντωνλαλη·σασ·ωνλαλη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλαλησαμενηλαλησαμενελαλη·σαμεν·ηλαλη·σαμεν·ε
Nomλαλησαμενοςλαλη·σαμεν·ος
Accλαλησαμενηνλαλησαμενονλαλη·σαμεν·ηνλαλη·σαμεν·ον
Datλαλησαμενῃλαλησαμενῳλαλη·σαμεν·ῃλαλη·σαμεν·ῳ
Genλαλησαμενηςλαλησαμενουλαλη·σαμεν·ηςλαλη·σαμεν·ου
PlVocλαλησαμεναιλαλησαμενοιλαλησαμεναλαλη·σαμεν·αιλαλη·σαμεν·οιλαλη·σαμεν·α
Nom
Accλαλησαμεναςλαλησαμενουςλαλη·σαμεν·αςλαλη·σαμεν·ους
Datλαλησαμεναιςλαλησαμενοιςλαλη·σαμεν·αιςλαλη·σαμεν·οις
Genλαλησαμενωνλαλησαμενωνλαλη·σαμεν·ωνλαλη·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλελαληκα[GNT][LXX]λελαλη·καλελαλημαιλελαλη·μαι
2ndλελαληκας[LXX], λελαληκεςλελαλη·κας, λελαλη·κες altλελαλησαιλελαλη·σαι
3rdλελαληκεν[GNT][LXX], λελαληκελελαλη·κε(ν), λελαλη·κε(ν)λελαληται[GNT][LXX]λελαλη·ται
Pl1stλελαληκαμενλελαλη·καμενλελαλημεθαλελαλη·μεθα
2ndλελαληκατε[LXX]λελαλη·κατελελαλησθελελαλη·σθε
3rdλελαληκασιν[LXX], λελαληκασι, λελαληκανλελαλη·κασι(ν), λελαλη·κασι(ν), λελαλη·καν altλελαληνταιλελαλη·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλελαλησομαιλελαλη·σομαι
2ndλελαλησῃ, λελαλησειλελαλη·σῃ, λελαλη·σει classical
3rdλελαλησεταιλελαλη·σεται
Pl1stλελαλησομεθαλελαλη·σομεθα
2ndλελαλησεσθελελαλη·σεσθε
3rdλελαλησονταιλελαλη·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλελαληκωλελαλη·κω
2ndλελαληκῃςλελαλη·κῃς
3rdλελαληκῃλελαλη·κῃ
Pl1stλελαληκωμενλελαλη·κωμεν
2ndλελαληκητελελαλη·κητε
3rdλελαληκωσιν, λελαληκωσιλελαλη·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλελαληκοιμι, λελαληκοιηνλελαλη·κοιμι, λελαλη·κοιην classical
2ndλελαληκοις, λελαληκοιηςλελαλη·κοις, λελαλη·κοιης classical
3rdλελαληκοι, λελαληκοιηλελαλη·κοι, λελαλη·κοιη classical
Pl1stλελαληκοιμενλελαλη·κοιμεν
2ndλελαληκοιτελελαλη·κοιτε
3rdλελαληκοιενλελαλη·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλελαλησοιμηνλελαλη·σοιμην
2ndλελαλησοιολελαλη·σοιο
3rdλελαλησοιτολελαλη·σοιτο
Pl1stλελαλησοιμεθαλελαλη·σοιμεθα
2ndλελαλησοισθελελαλη·σοισθε
3rdλελαλησοιντολελαλη·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndλελαληκελελαλη·κελελαλησολελαλη·σο
3rdλελαληκετωλελαλη·κετωλελαλησθωλελαλη·σθω
Pl1st
2ndλελαληκετελελαλη·κετελελαλησθελελαλη·σθε
3rdλελαληκετωσανλελαλη·κετωσανλελαλησθωσαν, λελαλησθωνλελαλη·σθωσαν, λελαλη·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
λελαληκεναι​λελαλη·κεναι​λελαλησθαι​λελαλη·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
λελαλησεσθαι​λελαλη·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλελαληκυιαλελαληκοςλελαλη·κυι·αλελαλη·κο[τ]·ς
Nomλελαληκωςλελαλη·κο[τ]·^ς
Accλελαληκυιανλελαληκοταλελαλη·κυι·ανλελαλη·κοτ·α
Datλελαληκυιᾳλελαληκοτιλελαλη·κυι·ᾳλελαλη·κοτ·ι
Genλελαληκυιαςλελαληκοτοςλελαλη·κυι·αςλελαλη·κοτ·ος
PlVocλελαληκυιαιλελαληκοτεςλελαληκοταλελαλη·κυι·αιλελαλη·κοτ·εςλελαλη·κοτ·α
Nom
Accλελαληκυιαςλελαληκοταςλελαλη·κυι·αςλελαλη·κοτ·ας
Datλελαληκυιαιςλελαληκοσι, λελαληκοσινλελαλη·κυι·αιςλελαλη·κο[τ]·σι(ν)
Genλελαληκυιωνλελαληκοτωνλελαλη·κυι·ωνλελαλη·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλελαλημενηλελαλημενελελαλη·μεν·ηλελαλη·μεν·ε
Nomλελαλημενοςλελαλη·μεν·ος
Accλελαλημενηνλελαλημενονλελαλη·μεν·ηνλελαλη·μεν·ον
Datλελαλημενῃλελαλημενῳλελαλη·μεν·ῃλελαλη·μεν·ῳ
Genλελαλημενηςλελαλημενουλελαλη·μεν·ηςλελαλη·μεν·ου
PlVocλελαλημεναιλελαλημενοιλελαλημεναλελαλη·μεν·αιλελαλη·μεν·οιλελαλη·μεν·α
Nom
Accλελαλημεναςλελαλημενουςλελαλη·μεν·αςλελαλη·μεν·ους
Datλελαλημεναιςλελαλημενοις[GNT]λελαλη·μεν·αιςλελαλη·μεν·οις
Genλελαλημενωνλελαλημενωνλελαλη·μεν·ωνλελαλη·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελελαληκειν, ελελαληκηε·λελαλη·κειν, ε·λελαλη·κη classicalελελαλημηνε·λελαλη·μην
2ndελελαληκεις, ελελαληκηςε·λελαλη·κεις, ε·λελαλη·κης classicalελελαλησοε·λελαλη·σο
3rdελελαληκειε·λελαλη·κειελελαλητοε·λελαλη·το
Pl1stελελαληκειμεν, ελελαληκεμενε·λελαλη·κειμεν, ε·λελαλη·κεμεν classicalελελαλημεθαε·λελαλη·μεθα
2ndελελαληκειτε, ελελαληκετεε·λελαλη·κειτε, ε·λελαλη·κετε classicalελελαλησθεε·λελαλη·σθε
3rdελελαληκεισαν, ελελαληκεσανε·λελαλη·κεισαν, ε·λελαλη·κεσαν classicalελελαληντοε·λελαλη·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλελαληκειν, λελαληκη[ε]·λελαλη·κειν, [ε]·λελαλη·κη classicalλελαλημην[ε]·λελαλη·μην
2ndλελαληκεις, λελαληκης[ε]·λελαλη·κεις, [ε]·λελαλη·κης classicalλελαλησο[ε]·λελαλη·σο
3rdλελαληκει[ε]·λελαλη·κειλελαλητο[ε]·λελαλη·το
Pl1stλελαληκειμεν, λελαληκεμεν[ε]·λελαλη·κειμεν, [ε]·λελαλη·κεμεν classicalλελαλημεθα[ε]·λελαλη·μεθα
2ndλελαληκειτε, λελαληκετε[ε]·λελαλη·κειτε, [ε]·λελαλη·κετε classicalλελαλησθε[ε]·λελαλη·σθε
3rdλελαληκεισαν, λελαληκεσαν[ε]·λελαλη·κεισαν, [ε]·λελαλη·κεσαν classicalλελαληντο[ε]·λελαλη·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stελαληθηνε·λαλη·θην
2ndελαληθηςε·λαλη·θης
3rdελαληθη[GNT][LXX]ε·λαλη·θη
Pl1stελαληθημενε·λαλη·θημεν
2ndελαληθητεε·λαλη·θητε
3rdελαληθησανε·λαλη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stλαληθησομαιλαλη·θησομαι
2ndλαληθησῃ, λαληθησειλαλη·θησῃ, λαλη·θησει classical
3rdλαληθησεται[GNT][LXX]λαλη·θησεται
Pl1stλαληθησομεθαλαλη·θησομεθα
2ndλαληθησεσθελαλη·θησεσθε
3rdλαληθησονταιλαλη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stλαληθωλαλη·θω
2ndλαληθῃςλαλη·θῃς
3rdλαληθῃ[LXX]λαλη·θῃ
Pl1stλαληθωμενλαλη·θωμεν
2ndλαληθητελαλη·θητε
3rdλαληθωσιν, λαληθωσιλαλη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stλαληθειηνλαλη·θειην
2ndλαληθειηςλαλη·θειης
3rdλαληθειηλαλη·θειη
Pl1stλαληθειημεν, λαληθειμενλαλη·θειημεν, λαλη·θειμεν classical
2ndλαληθειητε, λαληθειτελαλη·θειητε, λαλη·θειτε classical
3rdλαληθειησαν, λαληθειενλαλη·θειησαν, λαλη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stλαληθησοιμηνλαλη·θησοιμην
2ndλαληθησοιολαλη·θησοιο
3rdλαληθησοιτολαλη·θησοιτο
Pl1stλαληθησοιμεθαλαλη·θησοιμεθα
2ndλαληθησοισθελαλη·θησοισθε
3rdλαληθησοιντολαλη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndλαληθητιλαλη·θητι
3rdλαληθητωλαλη·θητω
Pl1st
2ndλαληθητελαλη·θητε
3rdλαληθητωσαν, λαληθεντων[GNT][LXX]λαλη·θητωσαν, λαλη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
λαληθηναι[GNT]​λαλη·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
λαληθησεσθαι​λαλη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλαληθεισαλαληθεις[GNT]λαληθεν[LXX]λαλη·θεισ·αλαλη·θει[ντ]·ςλαλη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accλαληθεισανλαληθενταλαλη·θεισ·ανλαλη·θε[ι]ντ·α
Datλαληθεισῃλαληθεντιλαλη·θεισ·ῃλαλη·θε[ι]ντ·ι
Genλαληθεισης[GNT]λαληθεντος[GNT]λαλη·θεισ·ηςλαλη·θε[ι]ντ·ος
PlVocλαληθεισαιλαληθεντεςλαληθενταλαλη·θεισ·αιλαλη·θε[ι]ντ·εςλαλη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accλαληθεισαςλαληθενταςλαλη·θεισ·αςλαλη·θε[ι]ντ·ας
Datλαληθεισαιςλαληθεισι, λαληθεισινλαλη·θεισ·αιςλαλη·θει[ντ]·σι(ν)
Genλαληθεισωνλαληθεντων[GNT][LXX]λαλη·θεισ·ωνλαλη·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλαληθησομενηλαληθησομενελαλη·θησομεν·ηλαλη·θησομεν·ε
Nomλαληθησομενοςλαλη·θησομεν·ος
Accλαληθησομενηνλαληθησομενονλαλη·θησομεν·ηνλαλη·θησομεν·ον
Datλαληθησομενῃλαληθησομενῳλαλη·θησομεν·ῃλαλη·θησομεν·ῳ
Genλαληθησομενηςλαληθησομενουλαλη·θησομεν·ηςλαλη·θησομεν·ου
PlVocλαληθησομεναιλαληθησομενοιλαληθησομεναλαλη·θησομεν·αιλαλη·θησομεν·οιλαλη·θησομεν·α
Nom
Accλαληθησομεναςλαληθησομενουςλαλη·θησομεν·αςλαλη·θησομεν·ους
Datλαληθησομεναιςλαληθησομενοιςλαλη·θησομεν·αιςλαλη·θησομεν·οις
Genλαληθησομενων[GNT]λαληθησομενων[GNT]λαλη·θησομεν·ωνλαλη·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 09-May-2021 09:37:34 EDT