λαμβανω • LAMBANW • lambanō

Search: ελαβετε

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ελαβετελαμβάνωε·λαβ·ετε2aor act ind 2nd pl

λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλαμβανω[GNT][LXX]λαμβαν·ωλαμβανομαιλαμβαν·ομαι
2ndλαμβανεις[GNT]λαμβαν·ειςλαμβανῃ[GNT][LXX], λαμβανει[GNT][LXX], λαμβανεσαιλαμβαν·ῃ, λαμβαν·ει classical, λαμβαν·εσαι alt
3rdλαμβανει[GNT][LXX]λαμβαν·ειλαμβανεταιλαμβαν·εται
Pl1stλαμβανομεν[GNT]λαμβαν·ομενλαμβανομεθαλαμβαν·ομεθα
2ndλαμβανετε[GNT][LXX]λαμβαν·ετελαμβανεσθελαμβαν·εσθε
3rdλαμβανουσιν[GNT][LXX], λαμβανουσιλαμβαν·ουσι(ν), λαμβαν·ουσι(ν)λαμβανονταιλαμβαν·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλαμβανω[GNT][LXX]λαμβαν·ωλαμβανωμαιλαμβαν·ωμαι
2ndλαμβανῃςλαμβαν·ῃςλαμβανῃ[GNT][LXX]λαμβαν·ῃ
3rdλαμβανῃ[GNT][LXX]λαμβαν·ῃλαμβανηταιλαμβαν·ηται
Pl1stλαμβανωμενλαμβαν·ωμενλαμβανωμεθαλαμβαν·ωμεθα
2ndλαμβανητελαμβαν·ητελαμβανησθελαμβαν·ησθε
3rdλαμβανωσιν[LXX], λαμβανωσιλαμβαν·ωσι(ν), λαμβαν·ωσι(ν)λαμβανωνταιλαμβαν·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλαμβανοιμιλαμβαν·οιμιλαμβανοιμηνλαμβαν·οιμην
2ndλαμβανοιςλαμβαν·οιςλαμβανοιολαμβαν·οιο
3rdλαμβανοιλαμβαν·οιλαμβανοιτολαμβαν·οιτο
Pl1stλαμβανοιμενλαμβαν·οιμενλαμβανοιμεθαλαμβαν·οιμεθα
2ndλαμβανοιτελαμβαν·οιτελαμβανοισθελαμβαν·οισθε
3rdλαμβανοιεν, λαμβανοισανλαμβαν·οιεν, λαμβαν·οισαν altλαμβανοιντολαμβαν·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndλαμβανε[LXX]λαμβαν·ελαμβανουλαμβαν·ου
3rdλαμβανετωλαμβαν·ετωλαμβανεσθωλαμβαν·εσθω
Pl1st
2ndλαμβανετε[GNT][LXX]λαμβαν·ετελαμβανεσθελαμβαν·εσθε
3rdλαμβανετωσαν, λαμβανοντωνλαμβαν·ετωσαν, λαμβαν·οντων classicalλαμβανεσθωσαν, λαμβανεσθωνλαμβαν·εσθωσαν, λαμβαν·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
λαμβανειν[GNT][LXX]​λαμβαν·εινλαμβανεσθαι​λαμβαν·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλαμβανουσα[LXX]λαμβανονλαμβαν·ουσ·αλαμβαν·ο[υ]ν[τ]
Nomλαμβανων[GNT][LXX]λαμβαν·ο[υ]ν[τ]·^
Accλαμβανουσανλαμβανοντα[LXX]λαμβαν·ουσ·ανλαμβαν·ο[υ]ντ·α
Datλαμβανουσῃλαμβανοντιλαμβαν·ουσ·ῃλαμβαν·ο[υ]ντ·ι
Genλαμβανουσηςλαμβανοντος[LXX]λαμβαν·ουσ·ηςλαμβαν·ο[υ]ντ·ος
PlVocλαμβανουσαιλαμβανοντες[GNT][LXX]λαμβανοντα[LXX]λαμβαν·ουσ·αιλαμβαν·ο[υ]ντ·εςλαμβαν·ο[υ]ντ·α
Nom
Accλαμβανουσαςλαμβανοντας[LXX]λαμβαν·ουσ·αςλαμβαν·ο[υ]ντ·ας
Datλαμβανουσαιςλαμβανουσι, λαμβανουσιν[GNT][LXX]λαμβαν·ουσ·αιςλαμβαν·ου[ντ]·σι(ν), λαμβαν·ου[ντ]·σι(ν)
Genλαμβανουσωνλαμβανοντωνλαμβαν·ουσ·ωνλαμβαν·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλαμβανομενηλαμβανομενελαμβαν·ομεν·ηλαμβαν·ομεν·ε
Nomλαμβανομενος[GNT]λαμβαν·ομεν·ος
Accλαμβανομενηνλαμβανομενον[GNT]λαμβαν·ομεν·ηνλαμβαν·ομεν·ον
Datλαμβανομενῃλαμβανομενῳλαμβαν·ομεν·ῃλαμβαν·ομεν·ῳ
Genλαμβανομενηςλαμβανομενουλαμβαν·ομεν·ηςλαμβαν·ομεν·ου
PlVocλαμβανομεναιλαμβανομενοιλαμβανομεναλαμβαν·ομεν·αιλαμβαν·ομεν·οιλαμβαν·ομεν·α
Nom
Accλαμβανομεναςλαμβανομενουςλαμβαν·ομεν·αςλαμβαν·ομεν·ους
Datλαμβανομεναιςλαμβανομενοιςλαμβαν·ομεν·αιςλαμβαν·ομεν·οις
Genλαμβανομενωνλαμβανομενωνλαμβαν·ομεν·ωνλαμβαν·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελαμβανον[GNT][LXX]ε·λαμβαν·ονελαμβανομηνε·λαμβαν·ομην
2ndελαμβανεςε·λαμβαν·εςελαμβανουε·λαμβαν·ου
3rdελαμβανεν[LXX], ελαμβανεε·λαμβαν·ε(ν), ε·λαμβαν·ε(ν)ελαμβανετοε·λαμβαν·ετο
Pl1stελαμβανομενε·λαμβαν·ομενελαμβανομεθαε·λαμβαν·ομεθα
2ndελαμβανετε[LXX]ε·λαμβαν·ετεελαμβανεσθεε·λαμβαν·εσθε
3rdελαμβανον[GNT][LXX], ελαμβανοσαν[LXX]ε·λαμβαν·ον, ε·λαμβαν·οσαν altελαμβανοντοε·λαμβαν·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλημψω, ληψωλημβ·σω, ληβ·σωλημψομαι[LXX], ληψομαιλημβ·σομαι, ληβ·σομαι
2ndλημψεις[LXX], ληψειςλημβ·σεις, ληβ·σειςλημψῃ[LXX], λημψει, λημψεσαι, ληψῃ[LXX], ληψει, ληψεσαιλημβ·σῃ, λημβ·σει classical, λημβ·σεσαι alt, ληβ·σῃ, ληβ·σει classical, ληβ·σεσαι alt
3rdλημψει, ληψειλημβ·σει, ληβ·σειλημψεται[GNT][LXX], ληψεται[GNT][LXX]λημβ·σεται, ληβ·σεται
Pl1stλημψομεν, ληψομενλημβ·σομεν, ληβ·σομενλημψομεθα[GNT][LXX], ληψομεθα[GNT]λημβ·σομεθα, ληβ·σομεθα
2ndλημψετε, ληψετελημβ·σετε, ληβ·σετελημψεσθε[GNT][LXX], ληψεσθε[GNT][LXX]λημβ·σεσθε, ληβ·σεσθε
3rdλημψουσιν, λημψουσι, ληψουσιν, ληψουσιλημβ·σουσι(ν), ληβ·σουσι(ν)λημψονται[GNT][LXX], ληψονται[GNT]λημβ·σονται, ληβ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλημψοιμι, ληψοιμιλημβ·σοιμι, ληβ·σοιμιλημψοιμην, ληψοιμηνλημβ·σοιμην, ληβ·σοιμην
2ndλημψοις, ληψοιςλημβ·σοις, ληβ·σοιςλημψοιο, ληψοιολημβ·σοιο, ληβ·σοιο
3rdλημψοι, ληψοιλημβ·σοι, ληβ·σοιλημψοιτο, ληψοιτολημβ·σοιτο, ληβ·σοιτο
Pl1stλημψοιμεν, ληψοιμενλημβ·σοιμεν, ληβ·σοιμενλημψοιμεθα, ληψοιμεθαλημβ·σοιμεθα, ληβ·σοιμεθα
2ndλημψοιτε, ληψοιτελημβ·σοιτε, ληβ·σοιτελημψοισθε, ληψοισθελημβ·σοισθε, ληβ·σοισθε
3rdλημψοιεν, ληψοιενλημβ·σοιεν, ληβ·σοιενλημψοιντο, ληψοιντολημβ·σοιντο, ληβ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
λημψειν, ληψειν​λημβ·σειν, ληβ·σειν​λημψεσθαι[LXX], ληψεσθαι​λημβ·σεσθαι, ληβ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλημψουσα, ληψουσαλημψον, ληψονλημβ·σουσ·α, ληβ·σουσ·αλημβ·σο[υ]ν[τ], ληβ·σο[υ]ν[τ]
Nomλημψων, ληψωνλημβ·σο[υ]ν[τ]·^, ληβ·σο[υ]ν[τ]·^
Accλημψουσαν, ληψουσανλημψοντα, ληψονταλημβ·σουσ·αν, ληβ·σουσ·ανλημβ·σο[υ]ντ·α, ληβ·σο[υ]ντ·α
Datλημψουσῃ, ληψουσῃλημψοντι, ληψοντιλημβ·σουσ·ῃ, ληβ·σουσ·ῃλημβ·σο[υ]ντ·ι, ληβ·σο[υ]ντ·ι
Genλημψουσης, ληψουσηςλημψοντος, ληψοντοςλημβ·σουσ·ης, ληβ·σουσ·ηςλημβ·σο[υ]ντ·ος, ληβ·σο[υ]ντ·ος
PlVocλημψουσαι, ληψουσαιλημψοντες, ληψοντεςλημψοντα, ληψονταλημβ·σουσ·αι, ληβ·σουσ·αιλημβ·σο[υ]ντ·ες, ληβ·σο[υ]ντ·εςλημβ·σο[υ]ντ·α, ληβ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accλημψουσας, ληψουσαςλημψοντας, ληψονταςλημβ·σουσ·ας, ληβ·σουσ·αςλημβ·σο[υ]ντ·ας, ληβ·σο[υ]ντ·ας
Datλημψουσαις, ληψουσαιςλημψουσι, λημψουσιν, ληψουσι, ληψουσινλημβ·σουσ·αις, ληβ·σουσ·αιςλημβ·σου[ντ]·σι(ν), ληβ·σου[ντ]·σι(ν)
Genλημψουσων, ληψουσωνλημψοντων, ληψοντωνλημβ·σουσ·ων, ληβ·σουσ·ωνλημβ·σο[υ]ντ·ων, ληβ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλημψομενη, ληψομενηλημψομενε, ληψομενελημβ·σομεν·η, ληβ·σομεν·ηλημβ·σομεν·ε, ληβ·σομεν·ε
Nomλημψομενος[LXX], ληψομενοςλημβ·σομεν·ος, ληβ·σομεν·ος
Accλημψομενην, ληψομενηνλημψομενον[LXX], ληψομενονλημβ·σομεν·ην, ληβ·σομεν·ηνλημβ·σομεν·ον, ληβ·σομεν·ον
Datλημψομενῃ, ληψομενῃλημψομενῳ, ληψομενῳλημβ·σομεν·ῃ, ληβ·σομεν·ῃλημβ·σομεν·ῳ, ληβ·σομεν·ῳ
Genλημψομενης, ληψομενηςλημψομενου, ληψομενουλημβ·σομεν·ης, ληβ·σομεν·ηςλημβ·σομεν·ου, ληβ·σομεν·ου
PlVocλημψομεναι, ληψομεναιλημψομενοι, ληψομενοιλημψομενα, ληψομεναλημβ·σομεν·αι, ληβ·σομεν·αιλημβ·σομεν·οι, ληβ·σομεν·οιλημβ·σομεν·α, ληβ·σομεν·α
Nom
Accλημψομενας, ληψομεναςλημψομενους, ληψομενουςλημβ·σομεν·ας, ληβ·σομεν·αςλημβ·σομεν·ους, ληβ·σομεν·ους
Datλημψομεναις, ληψομεναιςλημψομενοις, ληψομενοιςλημβ·σομεν·αις, ληβ·σομεν·αιςλημβ·σομεν·οις, ληβ·σομεν·οις
Genλημψομενων, ληψομενωνλημψομενων, ληψομενωνλημβ·σομεν·ων, ληβ·σομεν·ωνλημβ·σομεν·ων, ληβ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελαβαε·λαβ·[σ]αελαβαμηνε·λαβ·[σ]αμην
2ndελαβαςε·λαβ·[σ]αςελαβωε·λαβ·[σ]ω
3rdελαβεν[GNT][LXX], ελαβε[LXX]ε·λαβ·[σ]ε(ν)ελαβατοε·λαβ·[σ]ατο
Pl1stελαβαμενε·λαβ·[σ]αμενελαβαμεθαε·λαβ·[σ]αμεθα
2ndελαβατεε·λαβ·[σ]ατεελαβασθεε·λαβ·[σ]ασθε
3rdελαβαν[LXX]ε·λαβ·[σ]ανελαβαντοε·λαβ·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλαβω[GNT][LXX]λαβ·[σ]ωλαβωμαιλαβ·[σ]ωμαι
2ndλαβῃς[LXX]λαβ·[σ]ῃςλαβῃ[GNT][LXX]λαβ·[σ]ῃ
3rdλαβῃ[GNT][LXX]λαβ·[σ]ῃλαβηταιλαβ·[σ]ηται
Pl1stλαβωμεν[GNT][LXX]λαβ·[σ]ωμενλαβωμεθαλαβ·[σ]ωμεθα
2ndλαβητε[GNT][LXX]λαβ·[σ]ητελαβησθελαβ·[σ]ησθε
3rdλαβωσιν[GNT][LXX], λαβωσιλαβ·[σ]ωσι(ν), λαβ·[σ]ωσι(ν)λαβωνταιλαβ·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλαβαιμιλαβ·[σ]αιμιλαβαιμηνλαβ·[σ]αιμην
2ndλαβαις, λαβειαςλαβ·[σ]αις, λαβ·[σ]ειας classicalλαβαιολαβ·[σ]αιο
3rdλαβαι, λαβειελαβ·[σ]αι, λαβ·[σ]ειε classicalλαβαιτολαβ·[σ]αιτο
Pl1stλαβαιμενλαβ·[σ]αιμενλαβαιμεθαλαβ·[σ]αιμεθα
2ndλαβαιτελαβ·[σ]αιτελαβαισθελαβ·[σ]αισθε
3rdλαβαιεν, λαβαισαν, λαβειαν, λαβειενλαβ·[σ]αιεν, λαβ·[σ]αισαν alt, λαβ·[σ]ειαν classical, λαβ·[σ]ειεν classicalλαβαιντολαβ·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndλαβονλαβ·[σ]ονλαβαιλαβ·[σ]αι
3rdλαβατωλαβ·[σ]ατωλαβασθωλαβ·[σ]ασθω
Pl1st
2ndλαβατελαβ·[σ]ατελαβασθελαβ·[σ]ασθε
3rdλαβατωσαν, λαβαντωνλαβ·[σ]ατωσαν, λαβ·[σ]αντων classicalλαβασθωσαν, λαβασθωνλαβ·[σ]ασθωσαν, λαβ·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
λαβαι​λαβ·[σ]αι​λαβασθαι​λαβ·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλαβασαλαβαςλαβαν[LXX]λαβ·[σ]ασ·αλαβ·[σ]α[ντ]·ςλαβ·[σ]αν[τ]
Nom
Accλαβασανλαβανταλαβ·[σ]ασ·ανλαβ·[σ]αντ·α
Datλαβασῃλαβαντιλαβ·[σ]ασ·ῃλαβ·[σ]αντ·ι
Genλαβασηςλαβαντοςλαβ·[σ]ασ·ηςλαβ·[σ]αντ·ος
PlVocλαβασαιλαβαντεςλαβανταλαβ·[σ]ασ·αιλαβ·[σ]αντ·εςλαβ·[σ]αντ·α
Nom
Accλαβασαςλαβανταςλαβ·[σ]ασ·αςλαβ·[σ]αντ·ας
Datλαβασαιςλαβασι, λαβασινλαβ·[σ]ασ·αιςλαβ·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genλαβασωνλαβαντωνλαβ·[σ]ασ·ωνλαβ·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλαβαμενηλαβαμενελαβ·[σ]αμεν·ηλαβ·[σ]αμεν·ε
Nomλαβαμενοςλαβ·[σ]αμεν·ος
Accλαβαμενηνλαβαμενονλαβ·[σ]αμεν·ηνλαβ·[σ]αμεν·ον
Datλαβαμενῃλαβαμενῳλαβ·[σ]αμεν·ῃλαβ·[σ]αμεν·ῳ
Genλαβαμενηςλαβαμενουλαβ·[σ]αμεν·ηςλαβ·[σ]αμεν·ου
PlVocλαβαμεναιλαβαμενοιλαβαμεναλαβ·[σ]αμεν·αιλαβ·[σ]αμεν·οιλαβ·[σ]αμεν·α
Nom
Accλαβαμεναςλαβαμενουςλαβ·[σ]αμεν·αςλαβ·[σ]αμεν·ους
Datλαβαμεναιςλαβαμενοιςλαβ·[σ]αμεν·αιςλαβ·[σ]αμεν·οις
Genλαβαμενωνλαβαμενωνλαβ·[σ]αμεν·ωνλαβ·[σ]αμεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελαβον[GNT][LXX]ε·λαβ·ονελαβομηνε·λαβ·ομην
2ndελαβες[GNT][LXX]ε·λαβ·εςελαβουε·λαβ·ου
3rdελαβεν[GNT][LXX], ελαβε[LXX]ε·λαβ·ε(ν)ελαβετο[LXX]ε·λαβ·ετο
Pl1stελαβομεν[GNT][LXX]ε·λαβ·ομενελαβομεθαε·λαβ·ομεθα
2ndελαβετε[GNT][LXX]ε·λαβ·ετεελαβεσθεε·λαβ·εσθε
3rdελαβον[GNT][LXX], ελαβοσαν[LXX]ε·λαβ·ον, ε·λαβ·οσαν altελαβοντο[LXX]ε·λαβ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλαβω[GNT][LXX]λαβ·ωλαβωμαιλαβ·ωμαι
2ndλαβῃς[LXX]λαβ·ῃςλαβῃ[GNT][LXX]λαβ·ῃ
3rdλαβῃ[GNT][LXX]λαβ·ῃλαβηταιλαβ·ηται
Pl1stλαβωμεν[GNT][LXX]λαβ·ωμενλαβωμεθαλαβ·ωμεθα
2ndλαβητε[GNT][LXX]λαβ·ητελαβησθελαβ·ησθε
3rdλαβωσιν[GNT][LXX], λαβωσιλαβ·ωσι(ν), λαβ·ωσι(ν)λαβωνταιλαβ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλαβοιμιλαβ·οιμιλαβοιμηνλαβ·οιμην
2ndλαβοιςλαβ·οιςλαβοιολαβ·οιο
3rdλαβοι[GNT][LXX]λαβ·οιλαβοιτολαβ·οιτο
Pl1stλαβοιμενλαβ·οιμενλαβοιμεθαλαβ·οιμεθα
2ndλαβοιτελαβ·οιτελαβοισθελαβ·οισθε
3rdλαβοιεν, λαβοισανλαβ·οιεν, λαβ·οισαν altλαβοιντολαβ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndλαβε[GNT][LXX]λαβ·ελαβουλαβ·ου
3rdλαβετω[GNT][LXX]λαβ·ετωλαβεσθωλαβ·εσθω
Pl1st
2ndλαβετε[GNT][LXX]λαβ·ετελαβεσθελαβ·εσθε
3rdλαβετωσαν[LXX], λαβοντωνλαβ·ετωσαν, λαβ·οντων classicalλαβεσθωσαν, λαβεσθωνλαβ·εσθωσαν, λαβ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
λαβειν[GNT][LXX]​λαβ·εινλαβεσθαι​λαβ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλαβουσα[GNT][LXX]λαβονλαβ·ουσ·αλαβ·ο[υ]ν[τ]
Nomλαβων[GNT][LXX]λαβ·ο[υ]ν[τ]·^
Accλαβουσανλαβοντα[GNT][LXX]λαβ·ουσ·ανλαβ·ο[υ]ντ·α
Datλαβουσῃλαβοντιλαβ·ουσ·ῃλαβ·ο[υ]ντ·ι
Genλαβουσηςλαβοντος[LXX]λαβ·ουσ·ηςλαβ·ο[υ]ντ·ος
PlVocλαβουσαι[GNT]λαβοντες[GNT][LXX]λαβοντα[GNT][LXX]λαβ·ουσ·αιλαβ·ο[υ]ντ·εςλαβ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accλαβουσαςλαβοντας[GNT][LXX]λαβ·ουσ·αςλαβ·ο[υ]ντ·ας
Datλαβουσαιςλαβουσι, λαβουσινλαβ·ουσ·αιςλαβ·ου[ντ]·σι(ν)
Genλαβουσωνλαβοντωνλαβ·ουσ·ωνλαβ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλαβομενηλαβομενελαβ·ομεν·ηλαβ·ομεν·ε
Nomλαβομενος[LXX]λαβ·ομεν·ος
Accλαβομενηνλαβομενονλαβ·ομεν·ηνλαβ·ομεν·ον
Datλαβομενῃλαβομενῳλαβ·ομεν·ῃλαβ·ομεν·ῳ
Genλαβομενηςλαβομενουλαβ·ομεν·ηςλαβ·ομεν·ου
PlVocλαβομεναιλαβομενοιλαβομεναλαβ·ομεν·αιλαβ·ομεν·οιλαβ·ομεν·α
Nom
Accλαβομεναςλαβομενουςλαβ·ομεν·αςλαβ·ομεν·ους
Datλαβομεναιςλαβομενοιςλαβ·ομεν·αιςλαβ·ομεν·οις
Genλαβομενωνλαβομενωνλαβ·ομεν·ωνλαβ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stειληφα[GNT][LXX]ειληβ·καειλημμαιειληβ·μαι
2ndειληφας[GNT][LXX], ειληφεςειληβ·κας, ειληβ·κες altειληψαιειληβ·σαι
3rdειληφεν[GNT][LXX], ειληφε[LXX]ειληβ·κε(ν)ειληπταιειληβ·ται
Pl1stειληφαμεν[LXX]ειληβ·καμενειλημμεθαειληβ·μεθα
2ndειληφατεειληβ·κατεειληφθεειληβ·σθε
3rdειληφασιν[LXX], ειληφασι[LXX], ειληφανειληβ·κασι(ν), ειληβ·καν altειληφαταιειληβ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stειληψομαιειληβ·σομαι
2ndειληψῃ, ειληψειειληβ·σῃ, ειληβ·σει classical
3rdειληψεταιειληβ·σεται
Pl1stειληψομεθαειληβ·σομεθα
2ndειληψεσθεειληβ·σεσθε
3rdειληψονταιειληβ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stειληφωειληβ·κω
2ndειληφῃςειληβ·κῃς
3rdειληφῃειληβ·κῃ
Pl1stειληφωμενειληβ·κωμεν
2ndειληφητεειληβ·κητε
3rdειληφωσιν, ειληφωσιειληβ·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stειληφοιμι, ειληφοιηνειληβ·κοιμι, ειληβ·κοιην classical
2ndειληφοις, ειληφοιηςειληβ·κοις, ειληβ·κοιης classical
3rdειληφοι, ειληφοιηειληβ·κοι, ειληβ·κοιη classical
Pl1stειληφοιμενειληβ·κοιμεν
2ndειληφοιτεειληβ·κοιτε
3rdειληφοιενειληβ·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stειληψοιμηνειληβ·σοιμην
2ndειληψοιοειληβ·σοιο
3rdειληψοιτοειληβ·σοιτο
Pl1stειληψοιμεθαειληβ·σοιμεθα
2ndειληψοισθεειληβ·σοισθε
3rdειληψοιντοειληβ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndειληφε[LXX]ειληβ·κεειληψοειληβ·σο
3rdειληφετωειληβ·κετωειληφθωειληβ·σθω
Pl1st
2ndειληφετεειληβ·κετεειληφθεειληβ·σθε
3rdειληφετωσανειληβ·κετωσανειληφθωσαν, ειληφθωνειληβ·σθωσαν, ειληβ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ειληφεναι[LXX]​ειληβ·κεναιειληφθαι​ειληβ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ειληψεσθαι​ειληβ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocειληφυιαειληφοςειληβ·κυι·αειληβ·κο[τ]·ς
Nomειληφως[GNT][LXX]ειληβ·κο[τ]·^ς
Accειληφυιανειληφοταειληβ·κυι·ανειληβ·κοτ·α
Datειληφυιᾳειληφοτιειληβ·κυι·ᾳειληβ·κοτ·ι
Genειληφυιαςειληφοτοςειληβ·κυι·αςειληβ·κοτ·ος
PlVocειληφυιαιειληφοτες[LXX]ειληφοταειληβ·κυι·αιειληβ·κοτ·εςειληβ·κοτ·α
Nom
Accειληφυιαςειληφοτας[LXX]ειληβ·κυι·αςειληβ·κοτ·ας
Datειληφυιαιςειληφοσι, ειληφοσινειληβ·κυι·αιςειληβ·κο[τ]·σι(ν)
Genειληφυιωνειληφοτωνειληβ·κυι·ωνειληβ·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocειλημμενηειλημμενεειληβ·μεν·ηειληβ·μεν·ε
Nomειλημμενοςειληβ·μεν·ος
Accειλημμενηνειλημμενονειληβ·μεν·ηνειληβ·μεν·ον
Datειλημμενῃειλημμενῳειληβ·μεν·ῃειληβ·μεν·ῳ
Genειλημμενηςειλημμενουειληβ·μεν·ηςειληβ·μεν·ου
PlVocειλημμεναιειλημμενοιειλημμεναειληβ·μεν·αιειληβ·μεν·οιειληβ·μεν·α
Nom
Accειλημμεναςειλημμενουςειληβ·μεν·αςειληβ·μεν·ους
Datειλημμεναιςειλημμενοιςειληβ·μεν·αιςειληβ·μεν·οις
Genειλημμενων[LXX]ειλημμενων[LXX]ειληβ·μεν·ωνειληβ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stειληφειν, ειληφηε·ειληβ·κειν, ε·ειληβ·κη classicalειλημμηνε·ειληβ·μην
2ndειληφεις, ειληφηςε·ειληβ·κεις, ε·ειληβ·κης classicalειληψοε·ειληβ·σο
3rdειληφειε·ειληβ·κειειληπτοε·ειληβ·το
Pl1stειληφειμεν, ειληφεμενε·ειληβ·κειμεν, ε·ειληβ·κεμεν classicalειλημμεθαε·ειληβ·μεθα
2ndειληφειτε, ειληφετεε·ειληβ·κειτε, ε·ειληβ·κετε classicalειληφθεε·ειληβ·σθε
3rdειληφεισαν, ειληφεσανε·ειληβ·κεισαν, ε·ειληβ·κεσαν classicalειληφατοε·ειληβ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stελημφθην, εληφθηνε·λημβ·θην, ε·ληβ·θην
2ndελημφθης[LXX], εληφθηςε·λημβ·θης, ε·ληβ·θης
3rdελημφθη[LXX], εληφθηε·λημβ·θη, ε·ληβ·θη
Pl1stελημφθημεν, εληφθημενε·λημβ·θημεν, ε·ληβ·θημεν
2ndελημφθητε, εληφθητεε·λημβ·θητε, ε·ληβ·θητε
3rdελημφθησαν[LXX], εληφθησανε·λημβ·θησαν, ε·ληβ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stλημφθησομαι, ληφθησομαιλημβ·θησομαι, ληβ·θησομαι
2ndλημφθησῃ, λημφθησει, ληφθησῃ, ληφθησειλημβ·θησῃ, λημβ·θησει classical, ληβ·θησῃ, ληβ·θησει classical
3rdλημφθησεται[LXX], ληφθησεταιλημβ·θησεται, ληβ·θησεται
Pl1stλημφθησομεθα, ληφθησομεθαλημβ·θησομεθα, ληβ·θησομεθα
2ndλημφθησεσθε, ληφθησεσθελημβ·θησεσθε, ληβ·θησεσθε
3rdλημφθησονται[LXX], ληφθησονταιλημβ·θησονται, ληβ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stλημφθω, ληφθωλημβ·θω, ληβ·θω
2ndλημφθῃς, ληφθῃςλημβ·θῃς, ληβ·θῃς
3rdλημφθῃ, ληφθῃλημβ·θῃ, ληβ·θῃ
Pl1stλημφθωμεν, ληφθωμενλημβ·θωμεν, ληβ·θωμεν
2ndλημφθητε, ληφθητελημβ·θητε, ληβ·θητε
3rdλημφθωσιν, λημφθωσι, ληφθωσιν, ληφθωσιλημβ·θωσι(ν), ληβ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stλημφθειην, ληφθειηνλημβ·θειην, ληβ·θειην
2ndλημφθειης, ληφθειηςλημβ·θειης, ληβ·θειης
3rdλημφθειη, ληφθειηλημβ·θειη, ληβ·θειη
Pl1stλημφθειημεν, λημφθειμεν, ληφθειημεν, ληφθειμενλημβ·θειημεν, λημβ·θειμεν classical, ληβ·θειημεν, ληβ·θειμεν classical
2ndλημφθειητε, λημφθειτε, ληφθειητε, ληφθειτελημβ·θειητε, λημβ·θειτε classical, ληβ·θειητε, ληβ·θειτε classical
3rdλημφθειησαν, λημφθειεν, ληφθειησαν, ληφθειενλημβ·θειησαν, λημβ·θειεν classical, ληβ·θειησαν, ληβ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stλημφθησοιμην, ληφθησοιμηνλημβ·θησοιμην, ληβ·θησοιμην
2ndλημφθησοιο, ληφθησοιολημβ·θησοιο, ληβ·θησοιο
3rdλημφθησοιτο, ληφθησοιτολημβ·θησοιτο, ληβ·θησοιτο
Pl1stλημφθησοιμεθα, ληφθησοιμεθαλημβ·θησοιμεθα, ληβ·θησοιμεθα
2ndλημφθησοισθε, ληφθησοισθελημβ·θησοισθε, ληβ·θησοισθε
3rdλημφθησοιντο, ληφθησοιντολημβ·θησοιντο, ληβ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndλημφθητι, ληφθητιλημβ·θητι, ληβ·θητι
3rdλημφθητω[LXX], ληφθητωλημβ·θητω, ληβ·θητω
Pl1st
2ndλημφθητε, ληφθητελημβ·θητε, ληβ·θητε
3rdλημφθητωσαν, λημφθεντων, ληφθητωσαν, ληφθεντωνλημβ·θητωσαν, λημβ·θεντων classical, ληβ·θητωσαν, ληβ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
λημφθηναι[LXX], ληφθηναι​λημβ·θηναι, ληβ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
λημφθησεσθαι, ληφθησεσθαι​λημβ·θησεσθαι, ληβ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλημφθεισα, ληφθεισαλημφθεις, ληφθειςλημφθεν, ληφθενλημβ·θεισ·α, ληβ·θεισ·αλημβ·θει[ντ]·ς, ληβ·θει[ντ]·ςλημβ·θε[ι]ν[τ], ληβ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accλημφθεισαν, ληφθεισανλημφθεντα[LXX], ληφθενταλημβ·θεισ·αν, ληβ·θεισ·ανλημβ·θε[ι]ντ·α, ληβ·θε[ι]ντ·α
Datλημφθεισῃ, ληφθεισῃλημφθεντι, ληφθεντιλημβ·θεισ·ῃ, ληβ·θεισ·ῃλημβ·θε[ι]ντ·ι, ληβ·θε[ι]ντ·ι
Genλημφθεισης, ληφθεισηςλημφθεντος, ληφθεντοςλημβ·θεισ·ης, ληβ·θεισ·ηςλημβ·θε[ι]ντ·ος, ληβ·θε[ι]ντ·ος
PlVocλημφθεισαι, ληφθεισαιλημφθεντες, ληφθεντεςλημφθεντα[LXX], ληφθενταλημβ·θεισ·αι, ληβ·θεισ·αιλημβ·θε[ι]ντ·ες, ληβ·θε[ι]ντ·εςλημβ·θε[ι]ντ·α, ληβ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accλημφθεισας, ληφθεισαςλημφθεντας[LXX], ληφθενταςλημβ·θεισ·ας, ληβ·θεισ·αςλημβ·θε[ι]ντ·ας, ληβ·θε[ι]ντ·ας
Datλημφθεισαις, ληφθεισαιςλημφθεισι, λημφθεισιν, ληφθεισι, ληφθεισινλημβ·θεισ·αις, ληβ·θεισ·αιςλημβ·θει[ντ]·σι(ν), ληβ·θει[ντ]·σι(ν)
Genλημφθεισων, ληφθεισωνλημφθεντων, ληφθεντωνλημβ·θεισ·ων, ληβ·θεισ·ωνλημβ·θε[ι]ντ·ων, ληβ·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλημφθησομενη, ληφθησομενηλημφθησομενε, ληφθησομενελημβ·θησομεν·η, ληβ·θησομεν·ηλημβ·θησομεν·ε, ληβ·θησομεν·ε
Nomλημφθησομενος, ληφθησομενοςλημβ·θησομεν·ος, ληβ·θησομεν·ος
Accλημφθησομενην, ληφθησομενηνλημφθησομενον, ληφθησομενονλημβ·θησομεν·ην, ληβ·θησομεν·ηνλημβ·θησομεν·ον, ληβ·θησομεν·ον
Datλημφθησομενῃ, ληφθησομενῃλημφθησομενῳ, ληφθησομενῳλημβ·θησομεν·ῃ, ληβ·θησομεν·ῃλημβ·θησομεν·ῳ, ληβ·θησομεν·ῳ
Genλημφθησομενης, ληφθησομενηςλημφθησομενου, ληφθησομενουλημβ·θησομεν·ης, ληβ·θησομεν·ηςλημβ·θησομεν·ου, ληβ·θησομεν·ου
PlVocλημφθησομεναι, ληφθησομεναιλημφθησομενοι, ληφθησομενοιλημφθησομενα, ληφθησομεναλημβ·θησομεν·αι, ληβ·θησομεν·αιλημβ·θησομεν·οι, ληβ·θησομεν·οιλημβ·θησομεν·α, ληβ·θησομεν·α
Nom
Accλημφθησομενας, ληφθησομεναςλημφθησομενους, ληφθησομενουςλημβ·θησομεν·ας, ληβ·θησομεν·αςλημβ·θησομεν·ους, ληβ·θησομεν·ους
Datλημφθησομεναις, ληφθησομεναιςλημφθησομενοις, ληφθησομενοιςλημβ·θησομεν·αις, ληβ·θησομεν·αιςλημβ·θησομεν·οις, ληβ·θησομεν·οις
Genλημφθησομενων, ληφθησομενωνλημφθησομενων, ληφθησομενωνλημβ·θησομεν·ων, ληβ·θησομεν·ωνλημβ·θησομεν·ων, ληβ·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 06-May-2021 09:18:14 EDT