λουω • LOUW • louō

Search: ελουσθης

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ελουσθηςλούωε·λουσ·θηςaor θη ind 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ελουσθηςλούωε·λουσ·θηςaor θη ind 2nd sg

λούω (λου-, λου·σ-, λου·σ-, -, λελου-/λελουσ-, λουσ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλουωλου·ωλουομαιλου·ομαι
2ndλουειςλου·ειςλουῃ, λουει, λουεσαιλου·ῃ, λου·ει classical, λου·εσαι alt
3rdλουειλου·ειλουεταιλου·εται
Pl1stλουομενλου·ομενλουομεθαλου·ομεθα
2ndλουετελου·ετελουεσθελου·εσθε
3rdλουουσιν, λουουσιλου·ουσι(ν)λουονταιλου·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλουωλου·ωλουωμαιλου·ωμαι
2ndλουῃςλου·ῃςλουῃλου·ῃ
3rdλουῃλου·ῃλουηταιλου·ηται
Pl1stλουωμενλου·ωμενλουωμεθαλου·ωμεθα
2ndλουητελου·ητελουησθελου·ησθε
3rdλουωσιν, λουωσιλου·ωσι(ν)λουωνταιλου·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλουοιμιλου·οιμιλουοιμηνλου·οιμην
2ndλουοιςλου·οιςλουοιολου·οιο
3rdλουοιλου·οιλουοιτολου·οιτο
Pl1stλουοιμενλου·οιμενλουοιμεθαλου·οιμεθα
2ndλουοιτελου·οιτελουοισθελου·οισθε
3rdλουοιεν, λουοισανλου·οιεν, λου·οισαν altλουοιντολου·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndλουελου·ελουουλου·ου
3rdλουετωλου·ετωλουεσθωλου·εσθω
Pl1st
2ndλουετελου·ετελουεσθελου·εσθε
3rdλουετωσαν, λουοντωνλου·ετωσαν, λου·οντων classicalλουεσθωσαν, λουεσθωνλου·εσθωσαν, λου·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
λουειν​λου·ειν​λουεσθαι​λου·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλουουσαλουονλου·ουσ·αλου·ο[υ]ν[τ]
Nomλουωνλου·ο[υ]ν[τ]·^
Accλουουσανλουονταλου·ουσ·ανλου·ο[υ]ντ·α
Datλουουσῃλουοντιλου·ουσ·ῃλου·ο[υ]ντ·ι
Genλουουσηςλουοντοςλου·ουσ·ηςλου·ο[υ]ντ·ος
PlVocλουουσαιλουοντεςλουονταλου·ουσ·αιλου·ο[υ]ντ·εςλου·ο[υ]ντ·α
Nom
Accλουουσαςλουονταςλου·ουσ·αςλου·ο[υ]ντ·ας
Datλουουσαιςλουουσι, λουουσινλου·ουσ·αιςλου·ου[ντ]·σι(ν)
Genλουουσωνλουοντωνλου·ουσ·ωνλου·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλουομενηλουομενελου·ομεν·ηλου·ομεν·ε
Nomλουομενοςλου·ομεν·ος
Accλουομενην[LXX]λουομενονλου·ομεν·ηνλου·ομεν·ον
Datλουομενῃλουομενῳλου·ομεν·ῃλου·ομεν·ῳ
Genλουομενηςλουομενουλου·ομεν·ηςλου·ομεν·ου
PlVocλουομεναιλουομενοιλουομεναλου·ομεν·αιλου·ομεν·οιλου·ομεν·α
Nom
Accλουομεναςλουομενουςλου·ομεν·αςλου·ομεν·ους
Datλουομεναιςλουομενοιςλου·ομεν·αιςλου·ομεν·οις
Genλουομενωνλουομενωνλου·ομεν·ωνλου·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελουονε·λου·ονελουομηνε·λου·ομην
2ndελουεςε·λου·εςελουου[LXX]ε·λου·ου
3rdελουεν, ελουεε·λου·ε(ν)ελουετοε·λου·ετο
Pl1stελουομενε·λου·ομενελουομεθαε·λου·ομεθα
2ndελουετεε·λου·ετεελουεσθεε·λου·εσθε
3rdελουον, ελουοσανε·λου·ον, ε·λου·οσαν altελουοντοε·λου·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλουσω[LXX]λου·σωλουσομαι[LXX]λου·σομαι
2ndλουσεις[LXX]λου·σειςλουσῃ[LXX], λουσει, λουσεσαιλου·σῃ, λου·σει classical, λου·σεσαι alt
3rdλουσειλου·σειλουσεται[LXX]λου·σεται
Pl1stλουσομενλου·σομενλουσομεθαλου·σομεθα
2ndλουσετελου·σετελουσεσθελου·σεσθε
3rdλουσουσιν, λουσουσιλου·σουσι(ν)λουσονται[LXX]λου·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλουσοιμιλου·σοιμιλουσοιμηνλου·σοιμην
2ndλουσοιςλου·σοιςλουσοιολου·σοιο
3rdλουσοιλου·σοιλουσοιτολου·σοιτο
Pl1stλουσοιμενλου·σοιμενλουσοιμεθαλου·σοιμεθα
2ndλουσοιτελου·σοιτελουσοισθελου·σοισθε
3rdλουσοιενλου·σοιενλουσοιντολου·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
λουσειν​λου·σειν​λουσεσθαι​λου·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλουσουσαλουσονλου·σουσ·αλου·σο[υ]ν[τ]
Nomλουσωνλου·σο[υ]ν[τ]·^
Accλουσουσανλουσονταλου·σουσ·ανλου·σο[υ]ντ·α
Datλουσουσῃλουσοντιλου·σουσ·ῃλου·σο[υ]ντ·ι
Genλουσουσηςλουσοντοςλου·σουσ·ηςλου·σο[υ]ντ·ος
PlVocλουσουσαιλουσοντεςλουσονταλου·σουσ·αιλου·σο[υ]ντ·εςλου·σο[υ]ντ·α
Nom
Accλουσουσαςλουσονταςλου·σουσ·αςλου·σο[υ]ντ·ας
Datλουσουσαιςλουσουσι, λουσουσινλου·σουσ·αιςλου·σου[ντ]·σι(ν)
Genλουσουσωνλουσοντωνλου·σουσ·ωνλου·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλουσομενηλουσομενελου·σομεν·ηλου·σομεν·ε
Nomλουσομενοςλου·σομεν·ος
Accλουσομενηνλουσομενονλου·σομεν·ηνλου·σομεν·ον
Datλουσομενῃλουσομενῳλου·σομεν·ῃλου·σομεν·ῳ
Genλουσομενηςλουσομενουλου·σομεν·ηςλου·σομεν·ου
PlVocλουσομεναιλουσομενοιλουσομεναλου·σομεν·αιλου·σομεν·οιλου·σομεν·α
Nom
Accλουσομεναςλουσομενουςλου·σομεν·αςλου·σομεν·ους
Datλουσομεναιςλουσομενοιςλου·σομεν·αιςλου·σομεν·οις
Genλουσομενωνλουσομενωνλου·σομεν·ωνλου·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελουσα[LXX]ε·λου·σαελουσαμην[LXX]ε·λου·σαμην
2ndελουσαςε·λου·σαςελουσωε·λου·σω
3rdελουσεν[GNT][LXX], ελουσεε·λου·σε(ν), ε·λου·σε(ν)ελουσατο[LXX]ε·λου·σατο
Pl1stελουσαμενε·λου·σαμενελουσαμεθαε·λου·σαμεθα
2ndελουσατεε·λου·σατεελουσασθεε·λου·σασθε
3rdελουσανε·λου·σανελουσαντο[LXX]ε·λου·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλουσω[LXX]λου·σωλουσωμαι[LXX]λου·σωμαι
2ndλουσῃςλου·σῃςλουσῃ[LXX]λου·σῃ
3rdλουσῃ[LXX]λου·σῃλουσηται[LXX]λου·σηται
Pl1stλουσωμενλου·σωμενλουσωμεθαλου·σωμεθα
2ndλουσητελου·σητελουσησθελου·σησθε
3rdλουσωσιν, λουσωσιλου·σωσι(ν)λουσωνταιλου·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλουσαιμιλου·σαιμιλουσαιμηνλου·σαιμην
2ndλουσαις, λουσειαςλου·σαις, λου·σειας classicalλουσαιολου·σαιο
3rdλουσαι[LXX], λουσειελου·σαι, λου·σειε classicalλουσαιτολου·σαιτο
Pl1stλουσαιμενλου·σαιμενλουσαιμεθαλου·σαιμεθα
2ndλουσαιτελου·σαιτελουσαισθελου·σαισθε
3rdλουσαιεν, λουσαισαν, λουσειαν, λουσειενλου·σαιεν, λου·σαισαν alt, λου·σειαν classical, λου·σειεν classicalλουσαιντολου·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndλουσονλου·σονλουσαι[LXX]λου·σαι
3rdλουσατωλου·σατωλουσασθωλου·σασθω
Pl1st
2ndλουσατελου·σατελουσασθε[LXX]λου·σασθε
3rdλουσατωσαν, λουσαντωνλου·σατωσαν, λου·σαντων classicalλουσασθωσαν, λουσασθωνλου·σασθωσαν, λου·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
λουσαι[LXX]​λου·σαιλουσασθαι[LXX]​λου·σασθαι

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλουσασαλουσαςλουσανλου·σασ·αλου·σα[ντ]·ςλου·σαν[τ]
Nom
Accλουσασανλουσανταλου·σασ·ανλου·σαντ·α
Datλουσασῃλουσαντι[GNT]λου·σασ·ῃλου·σαντ·ι
Genλουσασηςλουσαντοςλου·σασ·ηςλου·σαντ·ος
PlVocλουσασαιλουσαντες[GNT]λουσανταλου·σασ·αιλου·σαντ·εςλου·σαντ·α
Nom
Accλουσασαςλουσανταςλου·σασ·αςλου·σαντ·ας
Datλουσασαιςλουσασι, λουσασινλου·σασ·αιςλου·σα[ντ]·σι(ν)
Genλουσασωνλουσαντωνλου·σασ·ωνλου·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλουσαμενη[GNT]λουσαμενελου·σαμεν·ηλου·σαμεν·ε
Nomλουσαμενοςλου·σαμεν·ος
Accλουσαμενηνλουσαμενονλου·σαμεν·ηνλου·σαμεν·ον
Datλουσαμενῃλουσαμενῳλου·σαμεν·ῃλου·σαμεν·ῳ
Genλουσαμενηςλουσαμενουλου·σαμεν·ηςλου·σαμεν·ου
PlVocλουσαμεναιλουσαμενοιλουσαμεναλου·σαμεν·αιλου·σαμεν·οιλου·σαμεν·α
Nom
Accλουσαμεναςλουσαμενουςλου·σαμεν·αςλου·σαμεν·ους
Datλουσαμεναιςλουσαμενοιςλου·σαμεν·αιςλου·σαμεν·οις
Genλουσαμενωνλουσαμενωνλου·σαμεν·ωνλου·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλελουμαι, λελουσμαιλελου·μαι, λελουσ·μαι
2ndλελουσαιλελου·σαι, λελουσ·[σ]αι
3rdλελουται, λελουσταιλελου·ται, λελουσ·ται
Pl1stλελουμεθα, λελουσμεθαλελου·μεθα, λελουσ·μεθα
2ndλελουσθελελου·σθε, λελουσ·[σ]θε
3rdλελουνται, λελουδαταιλελου·νται, λελουσ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλελουσομαιλελου·σομαι, λελουσ·[σ]ομαι
2ndλελουσῃ, λελουσειλελου·σῃ, λελου·σει classical, λελουσ·[σ]ῃ, λελουσ·[σ]ει classical
3rdλελουσεταιλελου·σεται, λελουσ·[σ]εται
Pl1stλελουσομεθαλελου·σομεθα, λελουσ·[σ]ομεθα
2ndλελουσεσθελελου·σεσθε, λελουσ·[σ]εσθε
3rdλελουσονταιλελου·σονται, λελουσ·[σ]ονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλελουσοιμηνλελου·σοιμην, λελουσ·[σ]οιμην
2ndλελουσοιολελου·σοιο, λελουσ·[σ]οιο
3rdλελουσοιτολελου·σοιτο, λελουσ·[σ]οιτο
Pl1stλελουσοιμεθαλελου·σοιμεθα, λελουσ·[σ]οιμεθα
2ndλελουσοισθελελου·σοισθε, λελουσ·[σ]οισθε
3rdλελουσοιντολελου·σοιντο, λελουσ·[σ]οιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndλελουσολελου·σο, λελουσ·[σ]ο
3rdλελουσθωλελου·σθω, λελουσ·[σ]θω
Pl1st
2ndλελουσθελελου·σθε, λελουσ·[σ]θε
3rdλελουσθωσαν, λελουσθωνλελου·σθωσαν, λελου·σθων classical, λελουσ·[σ]θωσαν, λελουσ·[σ]θων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
λελουσθαι​λελου·σθαι, λελουσ·[σ]θαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
λελουσεσθαι​λελου·σεσθαι, λελουσ·[σ]εσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλελουμενη, λελουσμενηλελουμενε, λελουσμενελελου·μεν·η, λελουσ·μεν·ηλελου·μεν·ε, λελουσ·μεν·ε
Nomλελουμενος[GNT], λελουσμενοςλελου·μεν·ος, λελουσ·μεν·ος
Accλελουμενην, λελουσμενηνλελουμενον, λελουσμενονλελου·μεν·ην, λελουσ·μεν·ηνλελου·μεν·ον, λελουσ·μεν·ον
Datλελουμενῃ, λελουσμενῃλελουμενῳ, λελουσμενῳλελου·μεν·ῃ, λελουσ·μεν·ῃλελου·μεν·ῳ, λελουσ·μεν·ῳ
Genλελουμενης, λελουσμενηςλελουμενου, λελουσμενουλελου·μεν·ης, λελουσ·μεν·ηςλελου·μεν·ου, λελουσ·μεν·ου
PlVocλελουμεναι, λελουσμεναι[LXX]λελουμενοι[GNT], λελουσμενοι[GNT]λελουμενα, λελουσμεναλελου·μεν·αι, λελουσ·μεν·αιλελου·μεν·οι, λελουσ·μεν·οιλελου·μεν·α, λελουσ·μεν·α
Nom
Accλελουμενας, λελουσμεναςλελουμενους, λελουσμενουςλελου·μεν·ας, λελουσ·μεν·αςλελου·μεν·ους, λελουσ·μεν·ους
Datλελουμεναις, λελουσμεναιςλελουμενοις, λελουσμενοιςλελου·μεν·αις, λελουσ·μεν·αιςλελου·μεν·οις, λελουσ·μεν·οις
Genλελουμενων, λελουσμενωνλελουμενων, λελουσμενωνλελου·μεν·ων, λελουσ·μεν·ωνλελου·μεν·ων, λελουσ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελελουμην, ελελουσμηνε·λελου·μην, ε·λελουσ·μην
2ndελελουσοε·λελου·σο, ε·λελουσ·[σ]ο
3rdελελουτο, ελελουστοε·λελου·το, ε·λελουσ·το
Pl1stελελουμεθα, ελελουσμεθαε·λελου·μεθα, ε·λελουσ·μεθα
2ndελελουσθεε·λελου·σθε, ε·λελουσ·[σ]θε
3rdελελουντο, ελελουδατοε·λελου·ντο, ε·λελουσ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλελουμην, λελουσμην[ε]·λελου·μην, [ε]·λελουσ·μην
2ndλελουσο[ε]·λελου·σο, [ε]·λελουσ·[σ]ο
3rdλελουτο, λελουστο[ε]·λελου·το, [ε]·λελουσ·το
Pl1stλελουμεθα, λελουσμεθα[ε]·λελου·μεθα, [ε]·λελουσ·μεθα
2ndλελουσθε[ε]·λελου·σθε, [ε]·λελουσ·[σ]θε
3rdλελουντο, λελουδατο[ε]·λελου·ντο, [ε]·λελουσ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stελουσθηνε·λουσ·θην
2ndελουσθης[LXX]ε·λουσ·θης
3rdελουσθηε·λουσ·θη
Pl1stελουσθημενε·λουσ·θημεν
2ndελουσθητεε·λουσ·θητε
3rdελουσθησανε·λουσ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stλουσθησομαιλουσ·θησομαι
2ndλουσθησῃ, λουσθησειλουσ·θησῃ, λουσ·θησει classical
3rdλουσθησεταιλουσ·θησεται
Pl1stλουσθησομεθαλουσ·θησομεθα
2ndλουσθησεσθελουσ·θησεσθε
3rdλουσθησονταιλουσ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stλουσθωλουσ·θω
2ndλουσθῃςλουσ·θῃς
3rdλουσθῃλουσ·θῃ
Pl1stλουσθωμενλουσ·θωμεν
2ndλουσθητελουσ·θητε
3rdλουσθωσιν, λουσθωσιλουσ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stλουσθειηνλουσ·θειην
2ndλουσθειηςλουσ·θειης
3rdλουσθειηλουσ·θειη
Pl1stλουσθειημεν, λουσθειμενλουσ·θειημεν, λουσ·θειμεν classical
2ndλουσθειητε, λουσθειτελουσ·θειητε, λουσ·θειτε classical
3rdλουσθειησαν, λουσθειενλουσ·θειησαν, λουσ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stλουσθησοιμηνλουσ·θησοιμην
2ndλουσθησοιολουσ·θησοιο
3rdλουσθησοιτολουσ·θησοιτο
Pl1stλουσθησοιμεθαλουσ·θησοιμεθα
2ndλουσθησοισθελουσ·θησοισθε
3rdλουσθησοιντολουσ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndλουσθητιλουσ·θητι
3rdλουσθητωλουσ·θητω
Pl1st
2ndλουσθητελουσ·θητε
3rdλουσθητωσαν, λουσθεντωνλουσ·θητωσαν, λουσ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
λουσθηναι​λουσ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
λουσθησεσθαι​λουσ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλουσθεισαλουσθειςλουσθενλουσ·θεισ·αλουσ·θει[ντ]·ςλουσ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accλουσθεισανλουσθενταλουσ·θεισ·ανλουσ·θε[ι]ντ·α
Datλουσθεισῃλουσθεντιλουσ·θεισ·ῃλουσ·θε[ι]ντ·ι
Genλουσθεισηςλουσθεντοςλουσ·θεισ·ηςλουσ·θε[ι]ντ·ος
PlVocλουσθεισαιλουσθεντεςλουσθενταλουσ·θεισ·αιλουσ·θε[ι]ντ·εςλουσ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accλουσθεισαςλουσθενταςλουσ·θεισ·αςλουσ·θε[ι]ντ·ας
Datλουσθεισαιςλουσθεισι, λουσθεισινλουσ·θεισ·αιςλουσ·θει[ντ]·σι(ν)
Genλουσθεισωνλουσθεντωνλουσ·θεισ·ωνλουσ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλουσθησομενηλουσθησομενελουσ·θησομεν·ηλουσ·θησομεν·ε
Nomλουσθησομενοςλουσ·θησομεν·ος
Accλουσθησομενηνλουσθησομενονλουσ·θησομεν·ηνλουσ·θησομεν·ον
Datλουσθησομενῃλουσθησομενῳλουσ·θησομεν·ῃλουσ·θησομεν·ῳ
Genλουσθησομενηςλουσθησομενουλουσ·θησομεν·ηςλουσ·θησομεν·ου
PlVocλουσθησομεναιλουσθησομενοιλουσθησομεναλουσ·θησομεν·αιλουσ·θησομεν·οιλουσ·θησομεν·α
Nom
Accλουσθησομεναςλουσθησομενουςλουσ·θησομεν·αςλουσ·θησομεν·ους
Datλουσθησομεναιςλουσθησομενοιςλουσ·θησομεν·αιςλουσ·θησομεν·οις
Genλουσθησομενωνλουσθησομενωνλουσ·θησομεν·ωνλουσ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 22-Oct-2019 20:43:14 EDT