λοιδορεω • LOIDOREW • loidoreō

Search: ελοιδορειτο

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ελοιδορειτολοιδορέωε·λοιδορ(ε)·ετοimpf mp ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ελοιδορειτολοιδορέωε·λοιδορ(ε)·ετοimpf mp ind 3rd sg

λοιδορέω (λοιδορ(ε)-, -, λοιδορη·σ-, -, -, λοιδορη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλοιδορωλοιδορ(ε)·ωλοιδορουμαιλοιδορ(ε)·ομαι
2ndλοιδορεις[GNT]λοιδορ(ε)·ειςλοιδορῃ, λοιδορει, λοιδορεισαιλοιδορ(ε)·ῃ, λοιδορ(ε)·ει classical, λοιδορ(ε)·εσαι alt
3rdλοιδορειλοιδορ(ε)·ειλοιδορειταιλοιδορ(ε)·εται
Pl1stλοιδορουμενλοιδορ(ε)·ομενλοιδορουμεθαλοιδορ(ε)·ομεθα
2ndλοιδορειτελοιδορ(ε)·ετελοιδορεισθε[LXX]λοιδορ(ε)·εσθε
3rdλοιδορουσιν, λοιδορουσιλοιδορ(ε)·ουσι(ν)λοιδορουνταιλοιδορ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλοιδορωλοιδορ(ε)·ωλοιδορωμαιλοιδορ(ε)·ωμαι
2ndλοιδορῃςλοιδορ(ε)·ῃςλοιδορῃλοιδορ(ε)·ῃ
3rdλοιδορῃλοιδορ(ε)·ῃλοιδορηταιλοιδορ(ε)·ηται
Pl1stλοιδορωμενλοιδορ(ε)·ωμενλοιδορωμεθαλοιδορ(ε)·ωμεθα
2ndλοιδορητελοιδορ(ε)·ητελοιδορησθελοιδορ(ε)·ησθε
3rdλοιδορωσιν, λοιδορωσιλοιδορ(ε)·ωσι(ν)λοιδορωνται[LXX]λοιδορ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλοιδοροιμιλοιδορ(ε)·οιμιλοιδοροιμηνλοιδορ(ε)·οιμην
2ndλοιδοροιςλοιδορ(ε)·οιςλοιδοροιολοιδορ(ε)·οιο
3rdλοιδοροι[GNT]λοιδορ(ε)·οιλοιδοροιτολοιδορ(ε)·οιτο
Pl1stλοιδοροιμενλοιδορ(ε)·οιμενλοιδοροιμεθαλοιδορ(ε)·οιμεθα
2ndλοιδοροιτελοιδορ(ε)·οιτελοιδοροισθελοιδορ(ε)·οισθε
3rdλοιδοροιεν, λοιδοροισανλοιδορ(ε)·οιεν, λοιδορ(ε)·οισαν altλοιδοροιντολοιδορ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndλοιδορειλοιδορ(ε)·ελοιδορου[LXX]λοιδορ(ε)·ου
3rdλοιδορειτωλοιδορ(ε)·ετωλοιδορεισθωλοιδορ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndλοιδορειτελοιδορ(ε)·ετελοιδορεισθε[LXX]λοιδορ(ε)·εσθε
3rdλοιδορειτωσαν, λοιδορουντωνλοιδορ(ε)·ετωσαν, λοιδορ(ε)·οντων classicalλοιδορεισθωσαν, λοιδορεισθωνλοιδορ(ε)·εσθωσαν, λοιδορ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
λοιδορειν​λοιδορ(ε)·ειν​λοιδορεισθαι​λοιδορ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλοιδορουσαλοιδορουνλοιδορ(ε)·ουσ·αλοιδορ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomλοιδορωνλοιδορ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accλοιδορουσανλοιδορουνταλοιδορ(ε)·ουσ·ανλοιδορ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datλοιδορουσῃλοιδορουντιλοιδορ(ε)·ουσ·ῃλοιδορ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genλοιδορουσηςλοιδορουντοςλοιδορ(ε)·ουσ·ηςλοιδορ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocλοιδορουσαιλοιδορουντες[LXX]λοιδορουνταλοιδορ(ε)·ουσ·αιλοιδορ(ε)·ο[υ]ντ·εςλοιδορ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accλοιδορουσαςλοιδορουνταςλοιδορ(ε)·ουσ·αςλοιδορ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datλοιδορουσαιςλοιδορουσι, λοιδορουσινλοιδορ(ε)·ουσ·αιςλοιδορ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genλοιδορουσωνλοιδορουντωνλοιδορ(ε)·ουσ·ωνλοιδορ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλοιδορουμενηλοιδορουμενελοιδορ(ε)·ομεν·ηλοιδορ(ε)·ομεν·ε
Nomλοιδορουμενος[GNT]λοιδορ(ε)·ομεν·ος
Accλοιδορουμενηνλοιδορουμενονλοιδορ(ε)·ομεν·ηνλοιδορ(ε)·ομεν·ον
Datλοιδορουμενῃλοιδορουμενῳλοιδορ(ε)·ομεν·ῃλοιδορ(ε)·ομεν·ῳ
Genλοιδορουμενηςλοιδορουμενουλοιδορ(ε)·ομεν·ηςλοιδορ(ε)·ομεν·ου
PlVocλοιδορουμεναιλοιδορουμενοι[GNT]λοιδορουμεναλοιδορ(ε)·ομεν·αιλοιδορ(ε)·ομεν·οιλοιδορ(ε)·ομεν·α
Nom
Accλοιδορουμεναςλοιδορουμενουςλοιδορ(ε)·ομεν·αςλοιδορ(ε)·ομεν·ους
Datλοιδορουμεναιςλοιδορουμενοιςλοιδορ(ε)·ομεν·αιςλοιδορ(ε)·ομεν·οις
Genλοιδορουμενωνλοιδορουμενωνλοιδορ(ε)·ομεν·ωνλοιδορ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελοιδορουν[LXX]ε·λοιδορ(ε)·ονελοιδορουμηνε·λοιδορ(ε)·ομην
2ndελοιδορειςε·λοιδορ(ε)·εςελοιδορουε·λοιδορ(ε)·ου
3rdελοιδορειε·λοιδορ(ε)·εελοιδορειτο[LXX]ε·λοιδορ(ε)·ετο
Pl1stελοιδορουμενε·λοιδορ(ε)·ομενελοιδορουμεθαε·λοιδορ(ε)·ομεθα
2ndελοιδορειτεε·λοιδορ(ε)·ετεελοιδορεισθεε·λοιδορ(ε)·εσθε
3rdελοιδορουν[LXX], ελοιδορουσανε·λοιδορ(ε)·ον, ε·λοιδορ(ε)·οσαν altελοιδορουντοε·λοιδορ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελοιδορησαε·λοιδορη·σαελοιδορησαμηνε·λοιδορη·σαμην
2ndελοιδορησαςε·λοιδορη·σαςελοιδορησωε·λοιδορη·σω
3rdελοιδορησεν, ελοιδορησεε·λοιδορη·σε(ν)ελοιδορησατοε·λοιδορη·σατο
Pl1stελοιδορησαμενε·λοιδορη·σαμενελοιδορησαμεθαε·λοιδορη·σαμεθα
2ndελοιδορησατεε·λοιδορη·σατεελοιδορησασθεε·λοιδορη·σασθε
3rdελοιδορησαν[GNT][LXX]ε·λοιδορη·σανελοιδορησαντοε·λοιδορη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλοιδορησωλοιδορη·σωλοιδορησωμαιλοιδορη·σωμαι
2ndλοιδορησῃςλοιδορη·σῃςλοιδορησῃλοιδορη·σῃ
3rdλοιδορησῃλοιδορη·σῃλοιδορησηταιλοιδορη·σηται
Pl1stλοιδορησωμενλοιδορη·σωμενλοιδορησωμεθαλοιδορη·σωμεθα
2ndλοιδορησητελοιδορη·σητελοιδορησησθελοιδορη·σησθε
3rdλοιδορησωσιν, λοιδορησωσιλοιδορη·σωσι(ν)λοιδορησωνταιλοιδορη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλοιδορησαιμιλοιδορη·σαιμιλοιδορησαιμηνλοιδορη·σαιμην
2ndλοιδορησαις, λοιδορησειαςλοιδορη·σαις, λοιδορη·σειας classicalλοιδορησαιολοιδορη·σαιο
3rdλοιδορησαι, λοιδορησειελοιδορη·σαι, λοιδορη·σειε classicalλοιδορησαιτολοιδορη·σαιτο
Pl1stλοιδορησαιμενλοιδορη·σαιμενλοιδορησαιμεθαλοιδορη·σαιμεθα
2ndλοιδορησαιτελοιδορη·σαιτελοιδορησαισθελοιδορη·σαισθε
3rdλοιδορησαιεν, λοιδορησαισαν, λοιδορησειαν, λοιδορησειενλοιδορη·σαιεν, λοιδορη·σαισαν alt, λοιδορη·σειαν classical, λοιδορη·σειεν classicalλοιδορησαιντολοιδορη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndλοιδορησονλοιδορη·σονλοιδορησαιλοιδορη·σαι
3rdλοιδορησατωλοιδορη·σατωλοιδορησασθωλοιδορη·σασθω
Pl1st
2ndλοιδορησατελοιδορη·σατελοιδορησασθελοιδορη·σασθε
3rdλοιδορησατωσαν, λοιδορησαντωνλοιδορη·σατωσαν, λοιδορη·σαντων classicalλοιδορησασθωσαν, λοιδορησασθωνλοιδορη·σασθωσαν, λοιδορη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
λοιδορησαι​λοιδορη·σαι​λοιδορησασθαι​λοιδορη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλοιδορησασαλοιδορησαςλοιδορησανλοιδορη·σασ·αλοιδορη·σα[ντ]·ςλοιδορη·σαν[τ]
Nom
Accλοιδορησασανλοιδορησανταλοιδορη·σασ·ανλοιδορη·σαντ·α
Datλοιδορησασῃλοιδορησαντιλοιδορη·σασ·ῃλοιδορη·σαντ·ι
Genλοιδορησασηςλοιδορησαντοςλοιδορη·σασ·ηςλοιδορη·σαντ·ος
PlVocλοιδορησασαιλοιδορησαντεςλοιδορησανταλοιδορη·σασ·αιλοιδορη·σαντ·εςλοιδορη·σαντ·α
Nom
Accλοιδορησασαςλοιδορησανταςλοιδορη·σασ·αςλοιδορη·σαντ·ας
Datλοιδορησασαιςλοιδορησασι, λοιδορησασινλοιδορη·σασ·αιςλοιδορη·σα[ντ]·σι(ν)
Genλοιδορησασωνλοιδορησαντωνλοιδορη·σασ·ωνλοιδορη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλοιδορησαμενηλοιδορησαμενελοιδορη·σαμεν·ηλοιδορη·σαμεν·ε
Nomλοιδορησαμενοςλοιδορη·σαμεν·ος
Accλοιδορησαμενηνλοιδορησαμενονλοιδορη·σαμεν·ηνλοιδορη·σαμεν·ον
Datλοιδορησαμενῃλοιδορησαμενῳλοιδορη·σαμεν·ῃλοιδορη·σαμεν·ῳ
Genλοιδορησαμενηςλοιδορησαμενουλοιδορη·σαμεν·ηςλοιδορη·σαμεν·ου
PlVocλοιδορησαμεναιλοιδορησαμενοιλοιδορησαμεναλοιδορη·σαμεν·αιλοιδορη·σαμεν·οιλοιδορη·σαμεν·α
Nom
Accλοιδορησαμεναςλοιδορησαμενουςλοιδορη·σαμεν·αςλοιδορη·σαμεν·ους
Datλοιδορησαμεναιςλοιδορησαμενοιςλοιδορη·σαμεν·αιςλοιδορη·σαμεν·οις
Genλοιδορησαμενωνλοιδορησαμενωνλοιδορη·σαμεν·ωνλοιδορη·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stελοιδορηθηνε·λοιδορη·θην
2ndελοιδορηθηςε·λοιδορη·θης
3rdελοιδορηθηε·λοιδορη·θη
Pl1stελοιδορηθημενε·λοιδορη·θημεν
2ndελοιδορηθητεε·λοιδορη·θητε
3rdελοιδορηθησαν[LXX]ε·λοιδορη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stλοιδορηθησομαιλοιδορη·θησομαι
2ndλοιδορηθησῃ, λοιδορηθησειλοιδορη·θησῃ, λοιδορη·θησει classical
3rdλοιδορηθησεταιλοιδορη·θησεται
Pl1stλοιδορηθησομεθαλοιδορη·θησομεθα
2ndλοιδορηθησεσθελοιδορη·θησεσθε
3rdλοιδορηθησονταιλοιδορη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stλοιδορηθωλοιδορη·θω
2ndλοιδορηθῃςλοιδορη·θῃς
3rdλοιδορηθῃλοιδορη·θῃ
Pl1stλοιδορηθωμενλοιδορη·θωμεν
2ndλοιδορηθητελοιδορη·θητε
3rdλοιδορηθωσιν, λοιδορηθωσιλοιδορη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stλοιδορηθειηνλοιδορη·θειην
2ndλοιδορηθειηςλοιδορη·θειης
3rdλοιδορηθειηλοιδορη·θειη
Pl1stλοιδορηθειημεν, λοιδορηθειμενλοιδορη·θειημεν, λοιδορη·θειμεν classical
2ndλοιδορηθειητε, λοιδορηθειτελοιδορη·θειητε, λοιδορη·θειτε classical
3rdλοιδορηθειησαν, λοιδορηθειενλοιδορη·θειησαν, λοιδορη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stλοιδορηθησοιμηνλοιδορη·θησοιμην
2ndλοιδορηθησοιολοιδορη·θησοιο
3rdλοιδορηθησοιτολοιδορη·θησοιτο
Pl1stλοιδορηθησοιμεθαλοιδορη·θησοιμεθα
2ndλοιδορηθησοισθελοιδορη·θησοισθε
3rdλοιδορηθησοιντολοιδορη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndλοιδορηθητιλοιδορη·θητι
3rdλοιδορηθητωλοιδορη·θητω
Pl1st
2ndλοιδορηθητελοιδορη·θητε
3rdλοιδορηθητωσαν, λοιδορηθεντωνλοιδορη·θητωσαν, λοιδορη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
λοιδορηθηναι​λοιδορη·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
λοιδορηθησεσθαι​λοιδορη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλοιδορηθεισαλοιδορηθειςλοιδορηθενλοιδορη·θεισ·αλοιδορη·θει[ντ]·ςλοιδορη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accλοιδορηθεισανλοιδορηθενταλοιδορη·θεισ·ανλοιδορη·θε[ι]ντ·α
Datλοιδορηθεισῃλοιδορηθεντιλοιδορη·θεισ·ῃλοιδορη·θε[ι]ντ·ι
Genλοιδορηθεισηςλοιδορηθεντοςλοιδορη·θεισ·ηςλοιδορη·θε[ι]ντ·ος
PlVocλοιδορηθεισαιλοιδορηθεντεςλοιδορηθενταλοιδορη·θεισ·αιλοιδορη·θε[ι]ντ·εςλοιδορη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accλοιδορηθεισαςλοιδορηθενταςλοιδορη·θεισ·αςλοιδορη·θε[ι]ντ·ας
Datλοιδορηθεισαιςλοιδορηθεισι, λοιδορηθεισινλοιδορη·θεισ·αιςλοιδορη·θει[ντ]·σι(ν)
Genλοιδορηθεισωνλοιδορηθεντωνλοιδορη·θεισ·ωνλοιδορη·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλοιδορηθησομενηλοιδορηθησομενελοιδορη·θησομεν·ηλοιδορη·θησομεν·ε
Nomλοιδορηθησομενοςλοιδορη·θησομεν·ος
Accλοιδορηθησομενηνλοιδορηθησομενονλοιδορη·θησομεν·ηνλοιδορη·θησομεν·ον
Datλοιδορηθησομενῃλοιδορηθησομενῳλοιδορη·θησομεν·ῃλοιδορη·θησομεν·ῳ
Genλοιδορηθησομενηςλοιδορηθησομενουλοιδορη·θησομεν·ηςλοιδορη·θησομεν·ου
PlVocλοιδορηθησομεναιλοιδορηθησομενοιλοιδορηθησομεναλοιδορη·θησομεν·αιλοιδορη·θησομεν·οιλοιδορη·θησομεν·α
Nom
Accλοιδορηθησομεναςλοιδορηθησομενουςλοιδορη·θησομεν·αςλοιδορη·θησομεν·ους
Datλοιδορηθησομεναιςλοιδορηθησομενοιςλοιδορη·θησομεν·αιςλοιδορη·θησομεν·οις
Genλοιδορηθησομενωνλοιδορηθησομενωνλοιδορη·θησομεν·ωνλοιδορη·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 14-Nov-2019 22:40:54 EST